ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/10/2010

תיקונים בתקנון הבורסה: 1. מסירת מידע ביוזמת הבורסה לרשות לניירות ערך 2. תיקון עילות השעיה וביטול החברות בבורסה 3. תנאי כשירות לבקר סיכונים, בקר אשראי וקצין ציות 4. פעולות קסטודיאן בנגזרים 5. קבלת חברים חדשים לחברות בבורסה , תיקונים בתקנון הבורסה: 1. הגדרת פרויקט בשותפות מוגבלת להפקת סרטים; 2. שינוי הכללים בענין "חברה בפיקוח" ו"חברה שאינה בפיקוח"

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

5.10.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 475

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ז בתשרי התשע"א (5 באוקטובר 2010), שעה 10:00
סדר היום
1.
תיקונים בתקנון הבורסה
1.
מסירת מידע ביוזמת הבורסה לרשות לניירות ערך

2.
תיקון עילות השעיה וביטול החברות בבורסה.

3.
תנאי כשירות לבקר סיכונים, בקר אשראי וקצין ציות.

4.
פעולות קסטודיאן בנגזרים.

5.
קבלת חברים חדשים לחברות בבורסה.

2.
תיקונים בתקנון הבורסה
1.
הגדרת פרוייקט בשותפות מוגבלת להפקת סרטים.

2.
שינוי הכללים בעניין "חברה בפיקוח" ו"חברה שאינה בפיקוח".
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד דניאל רימון, המשנה ליועץ המשפטי, רשות לניירות ערך

עו"ד חגית נאמן, סמנכ"לית בכירה ויועצת משפטית, הבורסה לניירות ערך
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
1.
תיקונים בתקנון הבורסה
1.
מסירת מידע ביוזמת הבורסה לרשות לניירות ערך

2.
תיקון עילות השעיה וביטול החברות בבורסה.

3.
תנאי כשירות לבקר סיכונים, בקר אשראי וקצין ציות.

4.
פעולות קסטודיאן בנגזרים.

5.
קבלת חברים חדשים לחברות בבורסה.

2.
תיקונים בתקנון הבורסה
1.
הגדרת פרוייקט בשותפות מוגבלת להפקת סרטים.

2.
שינוי הכללים בעניין "חברה בפיקוח" ו"חברה שאינה בפיקוח".
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תיקונים בתקנות הבורסה.
חגית נאמן
אני אעבור על התיקונים אחד לאחד. התיקון הראשון נוגע למסירת מידע על ידי הבורסה לרשות ניירות ערך. הבורסה מחויבת בחובת סודיות בכל הנוגע לחומר של החברים שלה, למעט אותם נושאים שהיא רשאית להעביר כקבוע בתקנון. היום על פי התקנון, הבורסה רשאית להעביר ביוזמתה לרשות ניירות ערך חומר אם במהלך ביקורות שהיא עורכת אצל החברים, היא רואה שיש חשש לעבירה על חוק ניירות ערך או על חוק הייעוץ. אנחנו רוצים להרחיב את זה גם למקרה של חשש של עבירה על חוק איסור הלבנת הון, להעביר זאת לרשות ניירות ערך כגוף שמפקח על חברי הבורסה שאינם בנקים בכל הנושא של הלבנת הון.


זה התיקון הראשון.
היו"ר משה גפני
למה צריך להעביר את זה לרשות לניירות ערך? למה אי אפשר להעביר את זה לרשות להלבנת הון?
חגית נאמן
כי הרשות לניירות ערך היא הגוף שמפקח על חברי הבורסה שאינם בנקים. כמו שהמפקח על הבנקים, מפקח על הבנקים בכל הנושא של ההון, רשות ניירות ערך מפקחת על אותם חברים שאינם בנקים בכל התחום של עמידה בכללים.
היו"ר משה גפני
זאת לא הרשות להלבנת הון?
חגית נאמן
לא. על פי תקנות חוק איסור הלבנת הון, מי שעושה את כל הביקורות אצל חברי הבורסה שאינם בנקים, זאת הרשות לניירות ערך.
היו"ר משה גפני
בסדר.
חגית נאמן
התיקון השני נוגע להרחבת עילות הביטול והשעיית החברות אצל חברי בורסה. אחת העילות לביטול החברות, אם מונה לחבר מנהל מורשה או מפקח מיוחד. דבר זה מהווה עילה להשעיה וביטול חברות של חבר בורסה. אנחנו רוצים להרחיב את זה גם למקרה שעילה כזאת קורית גם לבעל שליטה וחבר בורסה.


התיקון השלישי הוא מתן אפשרות לבקר סיכונים, בקר אשראי וקצין ציות. מבקשים לקבוע תנאי כשירות לבקר אשראי בדומה לתנאי הכשירות שקיימות בתקנון לבקר ציות ובקר סיכונים. כיום לא קיימות דרישות כמו דרישות מקצועיות, שהוא יהיה או כלכלן או רואה חשבון או בעל הכשרה מתאימה לבצע את התפקיד. בנוסף רוצים לאפשר גם למי שהוא בעל רשיון רואה חשבון. כיום הדרישה היא לתואר אקדמי בראיית חשבון אבל יש אנשים שיש להם רשיון ראיית חשבון. מבחינתנו אנשים כאלה בהחלט יכולים לשמש כבקר אשראי.


פעולת קסטודיאן בנגזרים.
היו"ר משה גפני
למה אי אפשר לציין זאת בעברית?
חגית נאמן
בעברית זה נקרא משמורן או משמורת. השוק מכיר את המילה קסטודיאן שזאת מילה מקובלת בכל העולם. גם אותנו מגדירים כמסלקה, כקסטודיאן. אתה צודק שזאת מילה זרה, אבל היא מאוד מושרשת.


הרעיון הוא שיש לקוחות שנוהגים לפעול באמצעות חבר בורסה אחד כאשר ניירות הערך שלהם מוחזקים אצל חבר בורסה אחר שהוא בדרך כלל בנק. חברי בורסה שאינם בנקים, שהם עושים פעילות עבור לקוחות, הם צריכים לקחת ביטחונות אם הם פועלים בנגזרים. יש הוראה שפוטרת אותנו מהצורך לקחת ביטחונות אם הבנק שאליו מועברים בסוף היום ניירות ערך לוקח על עצמו את המחויבות ואת קבלת הביטחונות. אנחנו מרחיבים את זה גם על אשראי.


חברים חדשים. יש כאן שתי הוראות. לפי התקנון היום, חבר שרוצה להתקבל כחבר, מתקבל לתקופת ניסיון של שנתיים עם אפשרות להאריך בשנה נוספת. אנחנו רוצים לא לאפשר שנה נוספת אלא לומר שנתיים ומי שלא יתקבל אחרי שנתיים ודחו את בקשתו, יצטרך לחכות תקופת צינון של שנה ולהגיש בקשה חדשה.
היו"ר משה גפני
תודה. היועצת המשפטית.
אמנון כהן
שגית, אין לך מה לומר? הכל עבר דרכך והכל בסדר?
שגית אפיק
כן.
חגית נאמן
יש עוד שני תיקונים. הפקת סרטים זה משהו טכני לחלוטין. זה שינוי של הגדרה.
היו"ר משה גפני
זה כבר בסעיף 2. קבלת חברים חדשים.
חגית נאמן
זה פטור מדרישה של ותק פעילות לחברת בת של חברת אם. להעניק לדירקטוריון אפשרות של פטור משנתיים ותק. הנושא השני הוא הקלות לחברת בת של בית השקעות בינלאומי שמעונין להתקבל כחבר בורסה והדירקטוריון רשאי להעניק לו פטור מדרישות.


הפקת סרטים. זה תיקון טכני. התקנון שלנו מפנה לתקנות שתוקפן פג והרעיון הוא להפנות את זה לתקנות החדשות שיתקבלו.


בנושא של חברה בפיקוח, הבורסה מפקחת על חברי בורסה שאינם בנקים, לרבות חברות בנות שלהם, כאשר החבר מחזיק לבדו או יחד עם בעל השליטה בו. עד היום אנחנו מפקחים גם על חברות שהן בשליטה של בעל השליטה בלבד בלי שהחבר מחזיק בהן. כיוון שההחלטה הזאת התקבלה לפני הרבה שנים, לפני שהיה את חוק הייעוץ, היום מי שמפקח על החברות האלה היא רשות ניירות ערך, שמפקחת על כל מנהלי התיקים ויועצי השקעות. זה התייתר ולכן אנחנו רוצים לצמצם את הסמכות.


עד כאן.
היו"ר משה גפני
לחברים יש הערות על תקנון הבורסה?


אנחנו מצביעים. מי בעד אישור התיקונים?
חיים אורון
אתה בעד אישור?
היו"ר משה גפני
כן.
חיים אורון
אני אתך.
היו"ר משה גפני
ה צ ב ע ה

התיקונים לתקנון אושרו פה אחד

התיקונים לתקנון אושרו כפי שהוצגו על ידי היועצת המשפטית.

תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים