ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/10/2010

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה

12.10.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 261

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ד' בחשוון התשע"א (12 באוקטובר 2010), שעה 13:00
סדר היום
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

דב חנין
מוזמנים
איריס שליט


- לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

יוסי פרייס


- אגף אכיפה, המשרד להגנת הסביבה

קרן לב ארי


- אגף אכיפה, המשרד להגנת הסביבה

עזר פישלר


- סמנכ"ל עמותת צלול

שמעון אפשטיין


- מתנדב עמותת צלול
ייעוץ משפטי
ורד קירו-זילברמן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים(הפחתה של סכום העיצום הכספי), התש"ע-2010. זה על פי בקשת השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן. בבקשה.
איריס שליט
התקנות הועלו לוועדה ואושרו על-ידי הוועדה ב-28 באפריל שנה זו. במהלך הדיון חבר הכנסת חנין העלה הצעה להחמיר עם תאגידים שמחזור המכירות שלהם עולה על 10 מיליון שקלים בשנה, ולגביהם לא לאפשר את ההפחתה בסכום העיצום.

הנושא נשקל במשרד - לקח קצת זמן, אני מתנצלת בשם כולם - אבל התקבלה החלטה על-ידי השר לקבל את ההצעה. לכן, במקום לחתום על התקנות, ביקשנו לחזור לדיון משלים ולאשר רק את הנקודה הנוספת הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
מפעלים שיש להם הכנסה מעל 10 מיליון שקלים, לגביהם סכום העיצום לא יופחת.
איריס שליט
נכון, לפחות לא בהתחשבות במחזור המכירות. הוא יכול להיות מופחת כתוצאה מנסיבות אחרות שקבועות בסעיף הקודם: צמצום הנזק, דיווח, הפסקת ההפרה ביוזמתו וכן הלאה. אבל בנושא המסוים של מחזור מכירות לא לתת לעוסקים האלה ליהנות מהעניין.
היו"ר דוד אזולאי
תודה.
דב חנין
אדוני היושב ראש, אני רק רוצה לברך את השר להגנת הסביבה על התשובה שלו לנו, וגם את אנשי המשרד להגנת הסביבה שבחנו את העניין בצורה מאוד רצינית ומקצועית. אני מציע שנאשר את התקנות.
היו"ר דוד אזולאי
גם אני מצטרף ומודה לשר על ההיענות שלו לפנייה שלנו ומברך על כך. לא נותר לנו אלא לאשר. צריך לקרוא את התקנות?
איריס שליט
רק את תקנה 3. "הפחתה בשל התחשבות במחזור מכירות שנתי. (א) הממונה רשאי להפחית למפר שהוא אחד מהמפורטים להלן את סכום העיצום הכספי כך שלא יעלה על: (1) לעוסק – 20 אחוזים ממחזור המכירות השנתי; (2) למוסד ללא כוונת רווח – עשרה אחוזים ממחזור המכירות השנתי; (3) לאדם אחר – 10 אחוזים מההכנסות בשנה הקודמת.

תקנת משנה (ב) תוקנה מעט מבחינה קוסמטית. "תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו. (ג)" - שזה התיקון – "תקנת משנה (א) לא תחול על תאגיד שמחזור המכירות שלו עולה על 10 מיליון שקלים."
ורד קירו-זילברמן
זה לא מה שכתוב אצלנו.
דב חנין
שינו נוסח.
איריס שליט
נכון. אתמול קיבלתי ממשרד המשפטים את הנוסח שהם חושבים שצריך לכתוב אותו, יותר מסודר. העברתי לגלעד וגלעד אמר שמאחר ומדובר רק בשינוי קוסמטי אני יכולה לקרוא היום ואין צורך להעביר מראש ניסוח.
היו"ר דוד אזולאי
אז אנחנו מצביעים על הנוסח שהקראת עכשיו. מי בעד הנוסח? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

התיקון לתקנות אושר.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים ואין נמנעים ולפי כך התקנות הללו עוברות בהחלטה פה אחד. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10.

קוד המקור של הנתונים