ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/08/2010

צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), תש"ע 2010, צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(תיקון מס' 2), תש"ע 2010, תקנות נכי מלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(הוראת שעה), תש"ע 2010, תקנות נכי מלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), תש"ע 2010

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.8.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 338

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ג באלול התש"ע (23 באוגוסט 2010), שעה 09:30
סדר היום
1. צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התש"ע-2010.
2. צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(תיקון מס' 2), התש"ע-2010.
3. תקנות נכי מלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(הוראת שעה), התש"ע-2010.
4. תקנות נכי מלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: רחל אדטו - מ"מ היו"ר
מוזמנים
סופי כהן-לבלוביץ

- חשבות תגמולים, משרד האוצר

עפרה רוס

- מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר

נח פלוג

- יו"ר העמותה לזכר השואה

אריאלה מלכה

- מנהלת העמותה לזכר השואה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

1. צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התש"ע-2010.
2. צו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(תיקון מס' 2), התש"ע-2010.
3. תקנות נכי מלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(הוראת שעה), התש"ע-2010.
4. תקנות נכי מלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התש"ע-2010.
היו"ר רחל אדטו
בוקר טוב. אנחנו נתחיל את הישיבה המיוחדת שהתכנסה בפגרה, על מנת לאשר את שינוי שיעור התגמולים, צו נכי המלחמה בנאצים, ונתחיל קודם בנושא הוראת השעה. אנחנו מתחילים בצו נכי מלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התש"ע-2010, כאשר הוראת השעה מדברת על שינוי התאריך, שיחול החל מה-1 לאוקטובר 2009, ל-31 למרץ 2010. לפני שאני אעבור על כל הסעיפים שמנויים בהוראת השעה, אני רוצה לשאול את משרד האוצר אם יש לו הערות לגבי הנוסח המוצע.
עפרה רוס
לא, מקובל עלינו.
היו"ר רחל אדטו
זה הנוסח שלכם, ברור, אבל אם יש עוד משהו שיש להאיר את עינינו בנושא הזה כאן?
עפרה רוס
ממש לא.
אייל לב-ארי
אפשר בבקשה רק לפרט את הסכומים שאתם מעדכנים, מה זה היום משכורת של דרגה 17 בדירוג המנהלי, דרגה 22 ודרגה 20, רק כדי שתהיה אוריינטציה למי שירצה לדעת בדיוק באיזה סכום מדובר? כי אנחנו מדברים כל הזמן על אחוזים שנגזרים מאותן דרגות.
סופי כהן-לבלוביץ
דרגה 17 של הדירוג המנהלי, שזה התגמול העיקרי, מאוקטובר 2009 עולה מ-3,700 לבערך 4,000, 100%; דרגה 22, שזה תגמול נצרך, מ-7,200 עולה ל-,7600; דרגה 20, שזה תגמול נזקק, מ-4,300 עולה ל-4,500 בערך.
היו"ר רחל אדטו
נתחיל להקריא את הצו ואחר כך אנחנו נצביע. אם יהיו עוד חברי כנסת, הם ייכנסו, ואם לא, תהיה לי הפריבילגיה להצביע לבד.
אייל לב-ארי
(מקריא): 'צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התש"ע-2010'.

'בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן- החוק) ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:'

'הוראת שעה. (1) בתקופה שמיום י"ג בתשרי התש"ע, 1 באוקטובר 2009 עד יום ט"ז בניסן, התש"ע, 31 במרס 2010, יראו כאילו; (1) בסעיף 1 לחוק, בהגדרה 'השכר הקובע', במקום 129.5% בא 130.2%; (2) סעיף 4(ב)(ג) לחוק, במקום 51.3% בא 51.6%, במקום 75% בא 75.4%, במקום 106.8% בא 107.3%, ובמקום 138.4% בא 139.1%; (3) בסעיף 4(ג)(א) לחוק, במקום 157.8% בא 158.6%; (4) בסעיף 4(ד)(א) לחוק, במקום 103.23% בא 103.75%, במקום 106.37 בא 106.91% ובמקום 117.6% בא 118.19%; (5) בסעיף 13(א)(ב) לחוק, במקום 117.6% בא 118.19%; (6) התגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר, אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13(א)(ב) לחוק, כנוסחו ערב תחילתו של חוק נכי המלחמה בנאצים, תיקון מספר 11, התשמ"ג-1983: (א) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18%- 103.75% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המנהלי; (ב) לנכה, שדרגת נכותו מ-19% עד 39%, 106.91% מן המשכורת כאמור; (ג) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 49%, 118.19% מן המשכורת כאמור'.
היו"ר רחל אדטו
המספרים בדוקים? אין טעות דפוס?
עפרה רוס
הכל בסדר.
היו"ר רחל אדטו
אני מעלה להצבעה. אושר.

הוראת שעה - אושרה
אייל לב-ארי
(מקריא): 'צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(תיקון מס' 2), התש"ע-2010'.

'בתוקף סמכותי, לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן- החוק) ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:'
'קביעת שיעור השכר הקובע
(1) בסעיף 1 לחוק בהגדרת השכר הקובע, במקום 129.5% יבוא 131.5%'.
'קביעת שיעור תגמול למחוסר פרנסה
(2) בסעיף 4(ב)(ג) לחוק, במקום 51.3% יבוא 52.1%, במקום 75% יבוא 76.1%, במקום 106.8% יבוא 108.4% ובמקום 138.4% יבוא 140.5%'.

'תגמולים מיוחדים. (3) בסעיף 4(ג)(א) לחוק, במקום 157.8% יבוא 160.2%'.

'תגמול לנזקק. (4) בסעיף 4(ד)(א) לחוק, במקום 103.23% יבוא 104.8%, במקום 106.37% יבוא 107.99%, במקום 117.6% יבוא 119.39%'.

'תגמולים אחרי פטירתו של נכה. (5) בסעיף 13(א)(ב) לחוק, במקום 117.6% יבוא 119.39%'.

'תגמולים אחרי פטירתו של נכה נזקק. (6) תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר, אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13(א)(ב) לחוק, כנוסחו ערב תחילתו של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 11), התשמ"ג-1983: (1) נכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18%, 104.8% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המנהלי; (2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39%, 107.99% מן המשכורת כאמור; (3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 49%, 119.39% מן המשכורת כאמור'.

'תחילה. (7) תחילתו של צו זה ביום י"ז בניסן התש"ע, 1 באפריל 2010'.
היו"ר רחל אדטו
לפני שאני מעלה להצבעה, לברר שלא נפלה טעות סופר, טעות דפוס. טוב.

אוקי, הצבעה, פה אחד.

אושר - פה אחד

אנחנו עוברים לסעיף השלישי שאותו אנחנו צריכים לאשר, אלה הם תקנות נכי מלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(הוראת שעה). משרד האוצר, יש לכם מה להוסיף על מה שכתוב פה? לשכה משפטית? בסדר.
אייל לב-ארי
אתם יכולים רק להסביר את המשמעות של תקנה 14(א), למה היא מתייחסת? כדי שיהיה לפרוטוקול.
סופי כהן-לבלוביץ
בטיפול הרפואי בעצם מדובר על האשפוזים של נכי מלחמה, שעל פי התעריף הזה אנחנו משלמים בגין אותם ניצולים.
היו"ר רחל אדטו
בסך הכל כל ניצולי השואה מכוסים על ידי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועל ידי קופות חולים.
סופי כהן-לבלוביץ
לא, אנחנו מוחרגים. ניצולי שואה שמוכרים על פי חוק נכי המלחמה בנאצים, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי אנחנו מוחרגים בגין המחלות המוכרות ואנחנו משלמים על הטיפול הרפואי.
היו"ר רחל אדטו
ואז בית החולים מקבל לפי תעריף נפרד, תשלום אחר מאשר מקבל---
סופי כהן-לבלוביץ
זה פחות או יותר כמו משרד הבריאות, אין שוני בתעריפים.
היו"ר רחל אדטו
השאלה שלי היא, בתור מנהלת בית חולים לשעבר, בית חולים מגיש חשבון אחר לגוף אחר עבור אשפוז אנשים שמוכרים כנפגעים או נכי השואה? בית חולים מגיש חשבונות נפרדים, או שאותו חשבון מוגש לקופת חולים? איך זה מתנהל בפועל?
עפרה רוס
בגין מחלות מוכרות, המחלות שלנו, זה תלוי, לא תמיד כל המחלה מוכרת. זה תלוי במחלה, אם היא מוכרת או לא מוכרת, כולה או חלקה, ורק אז, באותם מקרים בודק הרופא הראשי שלנו ומחליט אם לאשר או לא לאשר.
היו"ר רחל אדטו
תני לי דוגמה. את יכולה? אני לומדת עכשיו משהו חדש, הרבה שנים לא ידעתי, זה לא קשור, אבל אם כבר יש את מי לשאול.
עפרה רוס
לתת לך הסבר בפורום הזה? אני מוכנה לתת לך הסבר---
היו"ר רחל אדטו
זה ייקח עוד שתי דקות מהפורום הזה.
עפרה רוס
בגין המחלות המוכרות שלנו, לנו יש את האחריות כלפי ניצולי השואה שמקבלים בגין המחלות המוכרות שלנו. לא תמיד מוכרת כל המחלה, לפעמים מוכר חלק מהמחלה, ואז אנחנו אלה שמשלמים את האשפוז.
היו"ר רחל אדטו
אני מניחה שעיקר הבעיה זה בעיות נפשיות, כי אין לזה כיסוי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
עפרה רוס
נכון.
היו"ר רחל אדטו
זאת התשובה? אנחנו מדברים על בריאות הנפש?
עפרה רוס
נכון.
היו"ר רחל אדטו
האם אתם אמורים להיות חלק מהרפורמה לבריאות הנפש, או שאת לא יודעת?
עפרה רוס
עדיין אני לא יודעת.
אייל לב-ארי
(מקריא): 'תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(הוראת שעה), התש"ע-2010'.

'בתוקף סמכותי, לפי סעיפים 24 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:'

'הוראת שעה. (1) בתקנה 14(א)(א)(1) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט"ו-1955, בתקופה שמיום י"ג בתשרי התש"ע, 1 באוקטובר 2009, עד יום ט"ז בניסן התש"ע, 31 במרס 2010, יראו כאילו במקום 138.4% בא 139.1%, ובמקום 106.8% בא 107.3%'.
היו"ר רחל אדטו
יש הערות? טוב. אני מעלה להצבעה. התקבל.

אושר.
אייל לב-ארי
(מקריא): 'תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון מס' 2), התש"ע-2010'.

'בתוקף סמכותי, לפי סעיפים 24 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:'

'תיקון תקנה 14(א). (1) תקנה 14(א)(א)(1) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט"ו-1955, במקום 138.4% יבוא 140.5%, ובמקום 106.8% יבוא 108.4%'.

'תחילה. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בניסן התש"ע, 1 באפריל 2010'.
היו"ר רחל אדטו
יש הערות? לא. אני מעלה להצבעה. התקבל.

אושר.

אני מודיעה בזה שאישרנו את הבקשה לעדכן את צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), ואת ארבעת הסעיפים הנוספים. אני מקווה שהתשלום אכן יתקבל ערב החג.
אריאלה מלכה
תודה רבה.
היו"ר רחל אדטו
חג שמח, שנה טובה והרבה בריאות.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים