ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/08/2010

דווח חדר המצב של משרד החינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשע"א+צו לימוד חובה+צו 7ב+שירותי בריאות לתלמיד ולתלמידים חולים

פרוטוקול

 
PAGE
37
ועדת החינוך, התרבות והספורט

29.8.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 274

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום ראשון, י"ט באלול התש"ע (29 באוגוסט 2010), שעה 10:40
סדר היום
דיווח חדר המצב של משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א + צו לימוד חובה + צו 7ב + שירותי בריאות לתלמיד ולתלמידים חולים
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר

אילן גילאון

ענת וילף

ג'מאל זחאלקה

יעקב כץ

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי

אלכס מילר

אורי מקלב

ציון פיניאן
מוזמנים
דר' שמשון שושני

- מנכ"ל, משרד החינוך

לאה רוזנברג

- סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

עו"ד דורית מורג

- יועמ"ש, משרד החינוך

דר' משה דקלו

- מנהל אגף בכיר לארגון הלימודים וסגן מנהל המינהל הפדגוגי, משרדהחינוך

צור לוי

- מנהל אגף הסעות והצטיידות, משרד החינוך

יגאל צרפתי

- מנהל מינהל פיתוח, משרד החינוך

עו"ד יצחק בוקובזה

-ראש עיריית אור יהודה לשעבר

משה שגיא

- סמנכ"ל ומנהל אגף כלכלה ותקציבים, משרד האוצר

אמיל מלול

- מנהל תחום פדגוגיה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נורית בירגר

- ס. ממונה חניכים ונוער, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יעקב פרידברג

- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רות דיין מדר

- מ"מ ראש מינהל חינוך, מרכז השלטון המקומי

אשר אבישי אלון

- יו"ר המועצה, מועצת התלמידים והנוער הארצית

יוסי ג'יבלי

- ס. יו"ר המועצה, מועצת התלמידים והנוער הארצית

אילן שוחט

- ר' עיריית צפת

גלעד אדלר

- עוזר ר' עיריית צפת

שלמה קרפ

- ארגוני הורים

אבי גור

- ארגון ההורים הארצי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

צו לימוד חובה + צו 7ב + שירותי בריאות לתלמיד ולתלמידים חולים
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו פותחים את הישיבה הבאה. אני רוצה להעלות להצבעה את צו לימוד חובה, שיעור השתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים תשע"א. סעיף 7ב לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 מחייב את שר החינוך לפרסם צו באשר לחלוקת התקציבים בין השלטון המרכזי, לאמור משרד החינוך, לבין הרשויות המקומיות. צו זה לא קוים שנים רבים ורק בעקבות בג"צ שהגיש חברי, ראש עיריית אור יהודה לשעבר, עו"ד יצחק בוקובזה, התחלנו בשנה שעברה, נדמה לי, או קודם לכן, להקפיד על משרד החינוך שעוד לפני פתיחת שנת הלימודים יגיש את הצו כדי שהוועדה תוכל לדון בו ולהחליט אם לאשר או לא לאשר.

אני מבקש מנציג משרד החינוך להציג את הצו. השר דיווח לי שאין בצו המונח לפנינו שום שינוי לעומת הצו בשנה שעברה. כלומר שיעור השתתפות המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בתשע"א הוא בדיוק על פי אותם שיעורים כפי שהוועדה אישרה בשנת הלימודים תש"ע.

רשות ההצגה הקצרה למשרד החינוך. בבקשה, אדוני המנהל הכללי.
שמשון שושני
הצו שומר על שיעורי ההשתתפות שנקבעו בצווים לשנות הלימודים תשס"ט ותש"ע, והשינוי היחיד בו, לעומת הצווים הקודמים, הוא בשינוי במינוח 'מערכות מדע וטכנולוגיה', שהופכות ל'חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות', בשל עדכון המינוח באחרונה ביחידות המקצועיות הרלוונטיות במשרד. אנחנו פנינו גם למרכז השלטון המקומי ואינני יודע מה עמדתם. השר קיים את חובת ההיוועצות שלו בכך ששלח שתי פניות לשר הפנים בנושא ולא קיבל את תשובתו עד היום.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להעיר שבשנה שעברה, בדיון שקיימנו בנושא הזה, שכאמור הוועדה אישרה את שיעור ההשתתפות, כפי שמוצע גם לשנת הלימודים תשע"א, ביקשה הוועדה ממשרד החינוך להעביר לה את הנתונים בדבר שיעור הקצאת המשרות לפי סעיף 4 לצו מיד עם פרסומם. סעיף 4, שכותרתו שיעור הקצאת משרות על ידי המדינה אומר 'שיעור הקצאת משרות בידי המדינה לרשויות המקומיות יהיה בכפוף לתקינה שהמשרד מפרסם בכל שנת תקציב או שנת לימודים'. גברתי היועצת המשפטית, מה קורה עם זה?
דורית מורג
בשיעור הקצאת המשרות מדובר בבתי ספר שמנוהלים במשותף על ידי המדינה והרשות המקומית ושיעור הקצאת המשרות הן אותן משרות של עובדי המדינה. זאת הכוונה.
מירב ישראלי
כתוב שהמשרד מפרסם.
היו"ר זבולון אורלב
לא אני חתום על הצו, מי שחתום על הצו, להזכירך, זה שר החינוך ושר החינוך רוצה שנאשר צו שכתוב בו 'שיעור הקצאת משרות בידי המדינה לרשויות המקומיות יהיה בכפוף לתקינה של משרד מפרסם'. לא אני כתבתי את זה.
דורית מורג
יהיה כפוף לסדר גודל של תקינה שהמשרד מאשר. הוא מאשר לרשויות המקומיות---
היו"ר זבולון אורלב
לא כתוב 'מאשר', כתוב 'מפרסם'. יש פנייה שלנו משנה שעברה.
שמשון שושני
התקינה לא נשתנתה משנת הלימודים הקודמת.
היו"ר זבולון אורלב
אבל היא לא פורסמה.
שמשון שושני
בשנת הלימודים הקודמת היא פורסמה.
היו"ר זבולון אורלב
איפה?
משה דקלו
לגבי התקינה של התקציב ברשויות המקומיות, ישנה מערכת במשרד שבה מפורסמים לכל דורש כלל התקציבים בכל נושא ונושא, כולל מספר משרות ותקציבים.
היו"ר זבולון אורלב
דר' דקלו, אתה מכיר את הצו? הוא לפניך? אתה רוצה לקרוא את סעיף 4? שוב, לא אני חיברתי אותו, אתם חיברתם אותו.
שמשון שושני
אנחנו מפרסמים לרשויות המקומיות. למי אפשר לפרסם?
משה דקלו
יש פרסום לכל דורש, כל אחד יכול להיכנס למערכת מית"ר של המשרד באינטרנט ולמצוא את כל היקף המשרות לכל המערכת. מערכת מית"ר היא מערכת פתוחה לכל.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל אני מציע לתקן את הצו ולומר ששיעור הקצאת משרות... בכפוף לתקינה שהמשרד מפרסם באתר המשרד. קודם כל שיהיה כתוב. זה דבר אחד. מתי הוא מתפרסם?
משה דקלו
הוא נמצא באופן שוטף. כל תשלום חודשי נמצא שם, עם כל הנתונים.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר בסוף חודש ספטמבר יהיה פרסום של הקצאת התקינה?
משה דקלו
כל חודש מופיע התשלום החודשי, כולל משרות, היקפי משרות, לכל רשות ורשות בכל נושא. זה חלק ממערכת התשלומים של המשרד, לגבי כל המשרות שמועברות לרשויות המקומיות.
היו"ר זבולון אורלב
שהמשרד מפרסם בכל שנת תקציב או שנת לימודים. בסדר גמור.
משה דקלו
מעבר לזה יש את התקצוב המוניציפלי שאנחנו מפיקים לכל רשות ורשות, מדי שנה, לגבי המשרות שהם צפויים לקבל במהלך שנת התקציב, ובנוסף יש את החוברת של השתתפות המשרד ברשויות המקומיות. יש את כל כללי ההשתתפות של המשרד לכל נושא ונושא.
היו"ר זבולון אורלב
המשרד רוצה להוסיף עוד משהו? אין.

השלטון המקומי, נמצא פה מישהו? אני לא מאמין שהשלטון המקומי לא פה.

עורך דין יצחק בוקובזה.
יצחק בוקובזה
אני לא רוצה לדבר. אני סך הכל רציתי להיות במצב של להתייצב מאחורי הילד שמתחיל לגדול פה, ולהסתכל מרחוק מה קורה. אגב, הוא כבר בבר מצווה. בשנת 91', הבג"צ הראשון, דווקא אדוני היה מנהל כללי של משרד החינוך והקים בעקבות הבג"צ ועדה, ועדת הרמלך, אדוני הקים אותה והיא עשתה משהו.
היו"ר זבולון אורלב
אתה יכול להאריך בזה.
יצחק בוקובזה
מכל מקום, ממש בשלושה משפטים, מה שאמר שגיא, הוא לא אומר שיעורי המשרות של המורים, הוא מדבר על שיעורי המשרות של הרשויות המקומיות, דהיינו שרתים, מזכירות וכולי, אז אולי כדאי שתהיה הבנה למה שאומר אדוני ומתכוון למשהו אחר והוא עונה משהו אחר. כך נראה לי.
היו"ר זבולון אורלב
אני הבנתי שמדובר על שיעורי המשרות שמועסקים על ידי השלטון המקומי שהמשרד משתתף בהם. זה מה שאני הבנתי.
יצחק בוקובזה
לא. לי אין בעיה איך הדברים יתפתחו, אני רק רוצה לומר דבר אחד. בפעם הקודמת בשנה שעברה, כשהתחלנו להתקדם עם הצו, ברציפות זו הפעם השנייה, אדוני ביקש וציפה שבמהלך השנה ייבדקו וייבחנו נושא התקנים החינוכיים ואדוני הביע דעה, במקום משרד הפנים, כיצד יש להשתתף גם בנושא הזה באיזון תקציבי, למען התלמידים, לא למען מישהו אחר. הדבר הזה, לצערי, עוד לא נעשה, ואני בטוח שייעשה, הרי זו רק שאלה של זמן. אם שנה אחרי שנה סוף סוף הצו הזה קיים, אני מתפלא ששר הפנים בכלל לא הגיב, למרות ששלחתי גם אליו מכתב ואני לא מתפלא שהשלטון המקומי לא נמצא כאן, כי אדוני שם לב בשנה שעברה שהשלטון המקומי דואג בעצם לעיריות החזקות. ואני מפנה את תשומת לבו של המנהל הכללי של משרד החינוך, לפרוטוקול אצל ראש הממשלה, עם פרופ' יולי תמיר כשהיתה שרת החינוך, שאז בפרוטוקול דובר על כך שהפריפריה מקבלת אבסולוטית פחות מהמרכז. בסוגריים אני חייב באמת התפעלות להתמסרות שלך לנושא החינוך המיוחד. אני מתפעל מההתמצאות וההתמסרות.

רק בדבר הזה, אני לא רוצה לומר, אני בטוח שהוועדה הזאת, בסופו של דבר, שלב אחרי שלב, תיכנס לנושא הזה ותדאג שתהיה דיפרנציאציה לא בסל הטכנולוגי והמלאכה והפריטים האלה, שזה באמת מגוחך, זה לעשות צחוק מהחוק, אלא הדיפרנציאציה צריכה להתבטא בדברים יותר מהותיים שמגיעים לתלמיד. כי התלמיד, אחרי הכל, מחויב ללמוד ביישוב שלו, בשכונה שלו, על פי החוק, ולא ייתכן שהחוק לא יעניק לו, כנגד החובה הזאת, זכות עודפת על החולשה המובנית באזור מגוריו. תודה רבה.
היו"ר זבולון אורלב
למרות שאני מסכים עם דבריך, זו לא הסוגיה של הצו הזה. הצו הזה מדבר על השתתפות המדינה והרשויות המקומיות בקיום מוסדות חינוך. כלומר הואיל ויש שיתוף של המשרות שבהם חלק המדינה משתתפת וחלק הרשות המקומית, אני מבין שזה עיקרו של הצו, אין כאן כוונה איך המדינה משבצת גננות או מורים שהם עובדי המדינה.
יצחק בוקובזה
'קיום' פירושו גם שעות הלימוד, כמה נותן---
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות. כבר בישיבה הקודמת מחודש יולי 2009, לפני שנה, אני קורא עוד פסקה שכתבנו לשר, על פי החלטת הוועדה ואני מציע לחזור על זה גם השנה, כי לא נקבנו מועד לסיום ההחלטה הזאת, וגם שלחנו על כך תזכורת לשר לפני שבועות מספר, הוועדה ביקשה ממשרד החינוך 'לקיים עבודת מטה בשיתוף עם השלטון המקומי על מנת להסדיר בעתיד, באופן כולל, קביעת מדד לתקציב המדינה במסגרת קיום מוסדות החינוך, כך שכל תלמיד יוכל לקבל את אותם שירותים בהתחשב גם בפרמטרים כלכליים חברתיים, לרבות בחינת האפשרות של קביעת סל לתלמיד'. זה פחות או יותר עונה למה שאתה אומר, ואני מציע לחברי הוועדה לחזור על ההחלטה הזאת ולבקש שוב ממשרד החינוך לעשות עבודת מטה בסוגיה הזאת.
ג'מאל זחאלקה
אנחנו פה נכנסנו לבעיה שהיא אולי אחת הבעיות הכי מהותיות במערכת החינוך וזה העניין של הסל לתלמיד והשוויון בחינוך. אני חושב שהבקשה היא במקומה. בשנה שעברה ביקשנו ולא היה שום דבר, לא קיבלנו---
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נגביל את זה הפעם, בתוך שישה חודשים.
ג'מאל זחאלקה
זו בקשתי והצעתי, שנגביל את זה בזמן. גם המנהל הכללי שמע את הדברים ואני חושב שהוא מודע לעניין הזה, זה באידיאולוגיה שלו, כפי שאני מבין, עניין השוויון בחינוך.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נגביל את זה בשישה חודשים, זו עבודה נכונה שראוי לעשות אותה.
אורי מקלב
שאלת הבהרה. אם מה שאמרת, שהצו לא שונה משנה שעברה, זה רק בשיעור ההשתתפות או גם בסכום---
היו"ר זבולון אורלב
בשיעור ההשתתפות.
אורי מקלב
דהיינו, האם 33 שקלים חדשים זה אותו שיעור של השתתפות לתלמיד, השתתפות במים או---
היו"ר זבולון אורלב
כן. זה נבדק על ידי הלשכה המשפטית והתשובה היא כן, אותו סכום.
אורי מקלב
בעצם הערך שלו הוא פחות. זה לא טוב.
מירב ישראלי
נכון, זה לא עודכן.
אורי מקלב
המים עלו, לדוגמה. זה אחד הדברים שעלו, עוד הרבה דברים עלו.
ציון פיניאן
האם יש איזה גוף שמתנגד ולמה?
היו"ר זבולון אורלב
לא יודע, יש מישהו שמתנגד לצו? אין התנגדות לצו.
רות מדר-דיין
שאלו אם יש התנגדות לצו, רק רציתי לעדכן. הצו כפי שהוא כיום מציב את השלטון המקומי בבעיה ולכן גם לאחר שיחה עם השר וגם שיחה עם המנהל הכללי של משרד החינוך הוחלט כי הצעה לצו תוגש למנהל הכללי של משרד הפנים, לשר הפנים, שהוא יגיש אותה לשר החינוך. הצעה חלופית.
היו"ר זבולון אורלב
אני רק רוצה לומר לך שדיווח לנו עכשיו המנהל הכללי של משרד החינוך שעל פי החוק הצו הזה יכול לבוא לוועדת החינוך אחרי התייעצות עם שר הפנים, וקוימה חובת ההתייעצות עם שר הפנים ואני מבין שלא היתה הסתייגות של שר הפנים להצעה.
שמשון שושני
לא, הוא לא ענה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא ענה ועל פי החלטה של משרד המשפטים, אני מבין, אי תשובתו במשך זמן מסוים כמוה כאין הערות.
רות מדר-דיין
לדעתי שר הפנים---
ציון פיניאן
לאחר שהצו יאושר יתקיים דיון?
רות מדר-דיין
לפני.
ציון פיניאן
עכשיו מאשרים אותו.
מירב ישראלי
פה במכתב של השר הוא כותב שהוא גם שוחח עם השר טלפונית.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה גם לקרוא מכתב, פנייה של השר אליי מיום 26 באוגוסט, ביום חמישי בשבוע שעבר. הוא כותב כאן: 'פניתי אל שר הפנים לשם קיום חובת ההיוועצות בתאריכים 15.7 ו-22.8. כמו כן שוחחתי עמו טלפונית בנושא היום, לפיכך מולאה חובת ההיוועצות'. אדוני ממשרד המשפטים, החובה קוימה?
יעקב פרידברג
על פניו, אם השר דיבר עם השר האחר, אני מבין שכן.
רות מדר-דיין
הכוונה של לשון החוק היא למהות של היוועצות ולא שיחה טלפונית.
היו"ר זבולון אורלב
מה את רוצה שיעשה שר החינוך? שנת הלימודים מתחילה ב-1 לספטמבר והוועדה עומדת על כך שהמערכת תתנהל באופן מתוקן. כל דברים צריכים להסתיים עד 1 לספטמבר. פונה השר לפני למעלה מחודש ימים לשר הפנים, ב-15 ביולי, לפני כמעט חודש וחצי, ואחרי זה פונה עוד פעם ב-22, ביום ראשון שעבר.
רות מדר-דיין
אנחנו ביקשנו לשבת עם משרד החינוך ולדון בצו כפי שהוא מופיע. לא היה דיון, אנחנו הצענו צו חלופי, שר הפנים צריך להביא את הצו החלופי בפני שר החינוך---
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שאין מניעה---
רות מדר-דיין
זאת בדיוק הסיבה, אם אנחנו לא צד לעניין---
היו"ר זבולון אורלב
יענו לי המשפטנים, אני מבין שאין מניעה, גם אם נאשר היום את הצו, שבעוד יום יבקשו מאיתנו צו מעודכן. אני צודק?
דורית מורג
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כן. כלומר איננו סותמים את הגולל. כלומר אם גם נאשר עכשיו את הצו, קודם כל יש צו, אנחנו עובדים בצורה מסודרת. עכשיו אם שר הפנים ושר החינוך ושר האוצר יגיעו למסקנות אחרות, אז תמיד הוועדה תסכים לקיים דיון מחודש, נכון, חברי הוועדה? אם יש בקשה של שר החינוך, רק הוא מוסמך לפנות אלינו לקיים דיון, אני מבין, ויבקשו מאיתנו לקיים דיון, נקיים דיון נוסף ונדון בצו חדש. אין לנו בעיה בדבר הזה.
רות מדר-דיין
אני חושבת שמן הראוי היה שננסה למצות את הדברים עד---
היו"ר זבולון אורלב
מה את מציעה? שלא נאשר היום את הצו? שתתחיל שנת הלימודים בבלגן, באי קיום חוק? מה את מציעה? את עורכת דין, נכון?
רות מדר-דיין
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
מה את מציעה לוועדה?
רות מדר-דיין
אני מבקשת מהוועדה שתאפשר לשלטון המקומי, ביחד עם משרד החינוך, לנסות ולהגיע להסכמות לגבי הצו. שוב, מטילים חובה על הרשויות המקומיות---
היו"ר זבולון אורלב
אין שום בעיה, ברגע שתגיעו להסכמה שהיא שונה מההסכמה הזאת, נקיים על זה דיון.
ג'מאל זחאלקה
מר אורלב, הבעיה היא לא פרוצדורלית, אלא מהותית. היא לא מפרטת מה הבעיה אבל אני מתאר לעצמי, אני יודע שיש הרבה רשויות מקומיות שלא יכולות לעמוד בעניין הזה וזה גורם נזק ישיר לתלמיד ולזה צריך למצוא פתרון. אני אומר שאחריות החינוך היא בסופו של דבר של משרד החינוך.
רות מדר-דיין
כרגע בתשלומים שצריכים לעבור אלינו בדין אנחנו נמצאים בחוסר של 500 מיליון שקל ברשויות המקומיות. כספים שאנחנו צריכים לקבל על פי חוק.
היו"ר זבולון אורלב
אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, ואני שייך לאלה שחושבים שהשלטון המרכזי מקפח מאוד את השלטון המקומי, ואני חושב שהוא לא מתקצב אותו נכון ואני בהחלט חושב שמי שסובל מכך בעיקר זה הילדים ברשויות החלשות. אין לי ספק בדבר הזה, אבל כרגע יש בקשה של שר שהוועדה צריכה להתייחס אליה והיא יכולה או לא לקיים דיון, או לא לאשר את הצו, או כן לאשר את הצו ולומר בצורה מפורשת, על דעת חברי הוועדה, שבמידה ותהיה הסכמה אחרת, הוועדה לא תנעל את שעריה והיא תסכים לקיים דיון מחודש בדבר הזה.
אורי מקלב
אנחנו, חברי השדולה למען הרשויות, יודעים ש-87% מהמשרות, כמו שרתים וכולם---
היו"ר זבולון אורלב
אני מסכים איתך, יש כאן קיפוח ואין ספק שיש כאן בעיה חמורה, אבל שנת הלימודים צריכה להתחיל.
רות מדר-דיין
---ל-87% מ-100% בנושא של שרתים ומזכירות היה לשנה. משנה זה הפך להיות חמש שנים. אז פעם אחת השלטון המקומי בא לקראת, אחר כך כדי שתהיה חובת היוועצות, אומרים שזה לא מהותי, שזה רק שיחת טלפון.
היו"ר זבולון אורלב
נציגת השלטון המקומי, עורכת דין רות מדר-דיין, כפי שאמרתי, על דעת חברי הוועדה, אנחנו נסכים לקיים דיון ברגע שתהיה פנייה אלינו בסוגיה הזאת. אם יש צורך לשנות את הצו, בהחלט נהיה מוכנים.
רות מדר-דיין
יש אפשרות לעכב בשעה?
היו"ר זבולון אורלב
לא. לצערי לא. אני אומר לך הכל על השולחן. הואיל ומדובר בישיבת פגרה, שאלו אותי חברי הכנסת מתי תהיה ההצבעה על הצווים, יש לנו שני צווים לאשר, ואני הבטחתי שההצבעה תהיה בין 10:30 ל-11:00, ואני לא רוצה לאשר צו כזה כשאני אהיה לבד בחדר. כרגע נמצאים כאן תשעה חברי כנסת, שזה הרכב מכובד, ולכן אני לא רוצה לעשות מחטפים. אם תוך שעה יתברר, תמיד יכולים לעשות רוויזיה. כל אחד מחברי הוועדה יכול לבקש רוויזיה. אגב, חברי הוועדה לא מנצלים את זה פה לרעה, אם מישהו עושה לי תרגיל, גם אני יודע לעשות תרגילים. חברי ועדת החינוך לא עובדים בשיטות האלה, אנחנו לא עובדים במחטפים, הכל על השולחן. ידעתם שהצו הזה עומד על השולחן, הוא לא דבר חדש, ולכן אני מעלה את זה להצבעה.
ג'מאל זחאלקה
אני בעד דחיית ההצבעה. זה נושא כבד, זה נושא רציני.
היו"ר זבולון אורלב
אני קודם כל אשאל מי בעד דחיית הדיון ומי נגד. מי בעד דחיית הדיון? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. אני קובע שהבקשה לדחיית הדיון נדחתה.

עכשיו אני שואל מי בעד המלצה לשר לאשר את הצו, בכפוף לאתר האינטרנט שהרחבנו בסעיף 4? ירים את ידו. אני קובע שהצו הזה מאושר, ביחד עם הודעה שבמידה ותהיה פנייה נוספת של השר לקיים דיון נוסף בשינויים בצו, אנחנו נקיים את הדיון הזה בצורה רחבה וראויה. גם אם הבקשה תגיע עוד שעה.

תודה רבה.

עכשיו אני רוצה לדון בצו נוסף שאנחנו צריכים לאשר אותו וזה צו ההרחבה של כיתות י"א-י"ב. בקצרה, כי התחייבתי להצבעות עד שעה 11:00. אני מבין שהנושא הזה הוצג ואנחנו צריכים לקיים את ההצבעה.
מירב ישראלי
לא, היישובים השתנו. הם עדכנו אותנו בישיבה הקודמת גם על התיקונים.
היו"ר זבולון אורלב
הצו על שולחן הוועדה. הוועדה קיימה דיון והיה חסר לנו הצד הפורמלי של חובת ההיוועצות עם שר האוצר ועם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. מי מודיע לי שהחובה הזאת קוימה?
שמשון שושני
אני מודיע לך.
היו"ר זבולון אורלב
המנהל הכללי מודיע לפרוטוקול שחובת ההיוועצות קוימה ויש הסכמה של שר האוצר ושל שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, אי לכך אני מעלה את צו ההרחבה גם הוא להצבעה.

מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? אני קובע שהצו הזה אושר, פה אחד, ואני חושב שזה צעד חשוב, צעד גדול להרחבת לימוד חובה בכיתות י"א-י"ב, שבמקרה אני אחד מיוזמי החוק הזה, יחד עם חברת הכנסת רונית תירוש ויחד עם חבר הכנסת, יושב הראש לשעבר של הוועדה הזאת, הרב מיכאל מלכיאור.

תודה רבה על שני הצווים.
מירב ישראלי
הבהרה קטנה לפרוטוקול. לעומת הצו שהיה בפעם הקודמת, ירד פה סעיף התחילה, שהיה בתחילת שנת הלימודים, מאחר וזה לא יפורסם בתחילת שנת הלימודים ויש פה עברה פלילית. אז למעשה התחילה של זה תהיה ביום הפרסום.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מבהירים שתחילת הצו תהיה ביום הפרסום ולא בראשית שנת הלימודים. ואני מקווה שיום הפרסום יהיה---
מירב ישראלי
כמה שיותר מוקדם.
דורית מורג
מוקדם ככל האפשר. הוועדה תשלח לנו אישור פורמלי לגבי האישור?
היו"ר זבולון אורלב
אי"ה עוד היום.
דורית מורג
עוד היום, ואז אנחנו נפנה את זה לחתימת השר ולפרסום, מהר ככל הניתן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.

דיווח חדר המצב של משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו ממשיכים בישיבה. אנחנו מבקשים לקבל דיווח על הבעיות, לא על ההישגים, איפה אנחנו נמצאים כרגע, בנקודת המצב הנוכחית, לגבי הבעיות. רציתי לתת לראש עיריית צפת, שיושב פה בסבלנות, אבל נחכה שהמנהל הכללי ייכנס וישמע אותך.

גב' לאה רוזנברג, שמרכזת את מטה ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים.
לאה רוזנברג
זו ישיבה אחרונה, כנראה שלכבוד זה הדיווחים הם מועטים ביותר. המטה מתחיל את עבודתו בערך מרגע פתיחת שנת לימודים לפתיחת שנת הלימודים הבאה. האינטנסיביות הולכת וגוברת כמובן ככל שאנחנו מתקרבים לרגע פתיחת שנת הלימודים.

יש לנו מנגנון שאנחנו מקבלים דיווחים שוטפים לגבי איומים, בעיקר בהשבתות, וגם תקלות אחרות שהן ממוענות לאנשים הרלוונטיים בתוך המשרד. עד יום חמישי אחר הצהריים התקבלו מעט מאוד דיווחים על איומים בהשבתות. רוב האיומים האלה התמקדו בהורים שמסרבים לקבל מנהל או מנהלת בית ספר ששובצו לעבודה באותו מוסד חינוכי. יש דיווחים על הורים בכיתה מסוימת שמסרבים לקבל את המורה שמיועדת ללמד באותה כיתה. כל הדיווחים האלה מתעדכנים, יכול להיות שבעודי יושבת פה כבר יש עדכון שחלק מהם נפתרו, כי אנחנו מקבלים דיווחים שוטפים מהמחוזות.
עינת וילף
האם עובר מסר חד משמעי שלא יקום ולא יהיה? השיבוצים של המנהלים, של המורים נקבעים---
לאה רוזנברג
חלק מההורים אינם מקבלים את זה ולכן הם מאיימים בהשבתה ב-1 בספטמבר. מבחינתנו, אנחנו מקבלים את זה כדיווח, המשרד לא נכנע, המדיניות היא מאוד ברורה, שאם מנהל מונה כדין במכרז מסודר, עם כל הנימוקים המקצועיים למנות אותו, אז ההורים ימתינו בסבלנות וכנראה יקבלו את הדין. כרגע, מבחינת היערכות, אני צריכה לדעת שעלולה להיות השבתה ב-1 בספטמבר באותו מוסד חינוכי, כדי לעשות כל מה שאפשר כדי שזה לא יקרה.
היו"ר זבולון אורלב
את מוכנה לומר איפה הבעיות?
לאה רוזנברג
יש 17 דיווחים עד יום חמישי בערב, שרובם ככולם מתמקדים בנושא של מינויים לא רצויים על ידי הורים. זאת הקטגוריה העיקרית של דיווחים.

ישנה עוד קטגוריה אחת של דיווחים שמתייחסת לדיווחים של איומי השבתה על ידי רשויות מקומיות. אני מוכרחה להגיד שהדיווחים האלה---
היו"ר זבולון אורלב
למשל הדיווח על צפת רשום אצלך?
לאה רוזנברג
למשל הדיווח על אשקלון, זה מה שאני יודעת. הדיווח על צפת נמצא כאן, יש לי דיווח על ראשון לציון.
היו"ר זבולון אורלב
מה איום השביתה באשקלון?
לאה רוזנברג
את זה שמעתי בתקשורת ולכן צירפתי אותו גם.
היו"ר זבולון אורלב
לא קיימתם קשר עם ראש העיר לברר, לוודא?
לאה רוזנברג
אני רק מדווחת כרגע מה קיבלנו.
היו"ר זבולון אורלב
גב' רוזנברג, את האיום על אשקלון אני שמעתי לפחות לפני חודש ימים.
לאה רוזנברג
אמת. זה נושא שהוא לא נושא של משרד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
את טועה.
לאה רוזנברג
יכול להיות.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא אומר שמשרד החינוך חייב לממן, אבל שר החינוך צריך להיות מוטרד שהולכת להיות שביתה, מה הוא עושה?
לאה רוזנברג
לא אמרתי שהוא לא מוטרד ולא אמרתי שלא מטפלים. אמרתי שכרגע אני מדווחת מה יש. אולי יגאל יודע לדווח מה מתקדם באשקלון. יכול להיות שביום חמישי---
ציון פיניאן
בנושא המיגון, אני חושב שמשרד החינוך צריך להשבית שם.
אתי בנימין
הבוקר הזה אין שום התפתחות. אני דיברתי עם ועד ההורים, אין שום התפתחות. מתוך 22 מוסדות חינוך שם, 10 ממוגנים, השאר לא ממוגנים. מה קורה אם יקרה שם---
היו"ר זבולון אורלב
מה הטיפול באשקלון?
יגאל צרפתי
אנחנו, כמו שאתם יודעים, בונים עכשיו 13 בתי ספר חדשים ממוגנים ביישובי עוטף עזה. לגבי אשקלון---
היו"ר זבולון אורלב
בעקבות הישיבה שהיתה כאן בסוגיית המיגון בעוטף עזה, וכידוע היתה החלטת ממשלה מחודש ינואר להקצות 156.9 מיליון שקלים לבנות את המוסדות הממוגנים, 52 נקודה משהו יקצה משרד החינוך, והיתרה בסך 102 מיליון ראש הממשלה יחליט מי יממן, האם משרד האוצר או משרד הביטחון, אני מודיע לוועדה שבאותו יום קוימה ישיבה ולאחר ימים אחדים החליט ראש הממשלה והעביר לוועדה את תשובתו שהסכום הזה יחולק שווה בשווה בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר. כלומר כל משרד יקצה 52 מיליון ומשהו, ובכך אני מקווה שהבעיה באה על פתרונה. למה אני אומר שאני מקווה? כי ראיתי כבר ראשי רשויות שפנו אלינו, הם כבר בירכו את השרים שהכל בסדר, אני חושב שהם קצת תמימים, כי ראינו שגם אם מחליטים, עדיין... כפי שאתה יודע, עוזר שר הביטחון להתיישבות, מר איתן ברושי, שהשתתף איתנו בישיבה, היה מאוד מאוד לא מרוצה אם הסכום הזה יוטל על משרד הביטחון, אז נראה אם הסכום הזה אמנם יועבר.

אין לנו איום השבתה מעוטף עזה וברוך ה' שם הממשלה לכאורה קיבלה את כל ההחלטות וראש הממשלה החליט סוף סוף, אבל אנחנו מדברים על אשקלון.
יגאל צרפתי
הגוף המוסמך לקבוע אם רשות זו או אחרת ראויה לקבל אמצעי מיגון זה פיקוד העורף, זה לא אנחנו. לנו אין שום סיי בעניין הזה. הם קובעים את הסטנדרט.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר אתם אדישים אם תהיה שם השבתה בגלל המיגון?
יגאל צרפתי
לא, אבל מצד שני אין לנו שום יכולת לתת מענה בנושא שהוא לא בתחום הסמכות שלנו. אני לא יודע לקבוע את מי צריך למגן ולמה. זאת אומרת, זה שהחליטו ש-7 קילומטרים זה הרדיוס שבו ממגנים זו לא החלטה של משרד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
מה עמדת המשרד? המשרד צריך לנקוט עמדה, או שהוא עוזר לוועדי ההורים לשכנע את מערכת הביטחון למגן גם את היתר, או שהוא עוזר למערכת הביטחון לשכנע את ההורים שמערכת הביטחון צודקת. משרד החינוך לא יכול לעמוד כצופה מהאו"ם. אם הייתי משרד החינוך, הייתי מנסה לשכנע את מערכת הביטחון שאין היגיון שחלק ממוגנים וחלק לא ממוגנים, מה עוד שרק לפני חודש נפל גראד במגרש משחקים. אני מכיר את מגרש המשחקים באופן אישי כי שני המחותנים שלי, כך יצא, גרים באשקלון, ואני קצת מכיר את העיר הזאת. זה לא שהשלום והשלווה הגיעו לאשקלון.
לאה רוזנברג
אני מוכנה להעביר מחר עדכון לוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא היום? אנחנו הרי מודיעים על הדיון הזה כבר לפני---
לאה רוזנברג
יש בג"צ תלוי ועומד בנושא הזה ותשובה המדינה צריכה להינתן, היא עדיין לא ניתנה.
היו"ר זבולון אורלב
כמו שאת יודעת את עמדתי, שהיא לא תמיד מגובה על ידי היועצת המשפטית שלנו, שאנחנו לא נהיה אדישים למילוי תפקידנו לפקח על הרשות המבצעת בטענה שיש בג"צ או יש תביעה משפטית. שנת הלימודים מתחילה ב-1 בספטמבר ואנחנו לא יכולים להיות אדישים שיש בג"צ והמדינה עדיין לא ענתה. אז מה אם היא לא ענתה? אנחנו כן רוצים לדעת מה המדינה אומרת לילדי אשקלון שצריכים להתחיל ללמוד ב-1 בספטמבר, ומה עמדת משרד החינוך בסוגיה הזאת.
לאה רוזנברג
עמדת משרד החינוך שהם צריכים להגיע ללימודים ובתי הספר צריכים להיפתח.
אתי בנימין
לא---
לאה רוזנברג
זו עמדת משרד החינוך. זאת אומרת, האיום בהשבתה---
היו"ר זבולון אורלב
גם בלי המיגון?
לאה רוזנברג
משרד החינוך איננו המומחה לביטחון ולמיגון. מי שקובע את זה, זה פיקוד העורף. אם פיקוד העורף סבור שאפשר ללמוד במוסדות החינוך האלה, אנחנו מחויבים לקבל את דעתו. אם יש השגות אחרות, ידע אישי של מישהו אחר, הוא לא רלוונטי לצורך זה.
היו"ר זבולון אורלב
חלק ממוגן וחלק לא ממוגן? עמדתי הידועה היא שאני שולל השבתות של מערכת החינוך, אבל אני מוכרח להגיד שבעניין הזה אני חצוי. לא בלב שלם אני מוכן לפנות להורים ולהגיד להם 'אני אומר לכם, אני אחראי, תשלחו את ילדיכם לבתי הספר ולגני הילדים שהם לא ממוגנים והמיגון היחידי זה שבהישמע צבע אדום, תתחבאו מתחת לשולחנות'.
לאה רוזנברג
זה לא אתה אמרת, פיקוד העורף אמר.
היו"ר זבולון אורלב
נער הייתי, גם בגרתי, פיקוד העורף זה לא מעמד הר סיני. הוא צריך גם להסביר למה חלק ממוגן ולמה חלק לא ממוגן. הסוגיה הזו מאוד מטרידה אותי. מה עוד שבשנה שעברה פתחנו את שנת הלימודים בבית ספר עמית באשקלון, כשב'עופרת יצוקה' הוא בית הספר שחטף את הפגיעה הישירה במרכז בית הספר, בחצר, ולו היו מתקיימים שם הלימודים, היה טבח, חס וחלילה, בתלמידים. אנחנו לא משחקים כאן באיזה שהוא דבר.

האיום הבא?
לאה רוזנברג
לא איום. שוב, היום אני אוספת את הנתונים, אז יכול להיות שבגבעתיים יש איזה איום בקשר לפיטורי מנהל בית ספר, אבל אני מביאה את זה כדוגמאות של נושאים---
עינת וילף
את יכולה לפרט על הנושא? אני מקבלת הרבה פניות לגבי חרותי בגבעתיים, מה בדיוק הסיפור שם?
לאה רוזנברג
הבוקר הדיווח אפילו לא התקבל במערכת שלנו.
היו"ר זבולון אורלב
משהו קלוקל במערכת שלכם, אגב, אם רק הבוקר את מקבלת ידיעה שאני קיבלתי כבר לפני שבועיים או שלושה, על כך שיש כוונה לפטר מנהל או פיטרו.
לאה רוזנברג
את הכוונה לפטר קיבלתי. מה שלא קיבלתי היה עדכון של המחוז על איום בהשבתה. זה הדבר שלא קיבלתי עדיין. אני יכולה לומר לכם שאם היום יש איום כזה רשמי בהשבתה, אז זה נושא שאנחנו נטפל בו.
עינת וילף
במה היה מדובר? להבנתי מדובר במנהל מצוין, בבית ספר מצוין, מהיום למחר פיטורים, על איזה רקע. יש כאן מצב שבאמת נראה בלתי סביר.
היו"ר זבולון אורלב
אני מודה שלא לכך התכוונתי כשזימנתי את הישיבה הזאת. זימנו את הישיבה שלושה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים מתוך ציפייה שמשרד החינוך מעודכן בכל הפרטים. שלושה ימים לפני פתיחת שנת לימודים עומדות להיות שביתות ואנחנו לא מקבלים עדכון מה קורה שם, מי מטפל, מה עושים. חבל.
לאה רוזנברג
אדוני היושב ראש, אם מותר לי. אתם ביקשתם עדכון מחדר המצב לגבי---
היו"ר זבולון אורלב
ממטה היערכות יום פתיחת שנת הלימודים.
לאה רוזנברג
המטה נערך, עם עדכונים ודיווחים שמתקבלים במנגנונים הרגילים, דרך המחוזות ודרך מנהלי המחוזות. מה שהבאתי היום היו עדכונים. חשבתי שזה יהיה נכון שאני גם מעודכנת בדברים שעדיין, מבחינה פורמלית, נמצאים בטיפול ואין לי עדיין תשובה. יכול מאוד להיות שהיום אני שבה למשרד וכבר יש---
היו"ר זבולון אורלב
מה בעניין גבעתיים?
לאה רוזנברג
בעניין גבעתיים, זה עדכון שכמוני, אתם... לפחות מי שקרא את העיתונים הבוקר, קרא את זה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני יודע את זה לפחות שבועיים-שלושה.
לאה רוזנברג
את פיטורי המנהל כן, אבל לא את האיום בהשבתה. עכשיו, בשובי למשרד, אני אבדוק אם יש בכך---
היו"ר זבולון אורלב
מה עוד?
לאה רוזנברג
זהו.
היו"ר זבולון אורלב
אלה שני הדיווחים שיש? אשקלון וגבעתיים?
לאה רוזנברג
כרגע, חברים, האיומים שיש אצלי זה איומים בעיקר, הרוב הגדול, מדבר על מינויי מנהלים או מורים שלא רוצים.
היו"ר זבולון אורלב
איפה? אמרת 17 מקרים. נשמע מה הם.
לאה רוזנברג
במחוז חיפה יש איום בהשבתה בבית ספר מוריה, בקרית ים. הם רוצים מנהלת אחרת. אני חוזרת, וצר לי שאני חוזרת על זה, שיכול מאוד להיות שבינתיים התקבל עדכון שזה נפתר.

מחוז מרכז- בבית ספר ממלכתי דתי יסודי באלקנה, מנהל חוזר מחופשה ללא תשלום, ההורים מתנגדים לחזרתו.
היו"ר זבולון אורלב
אני רק מתקן, זה לא ההורים רוצים, זה שלוש הרשויות המקומיות ששולחות לאותו בית ספר, אלקנה, אורנית ומועצה אזורית שומרון. רק לעדכן אותך. אני לא יודע למה דיווחים מגיעים אליי ולא אליכם. אלה אותם מכתבים שאני מקבל. בדרך כלל מי ששולח לשר, שולח לי העתק, או הפוך, או לשנינו ביחד. יש לי את כל המכתבים האלה.
לאה רוזנברג
גם לי. הדיווח הגיע, הרשות תומכת בהורים במקרה הזה.
היו"ר זבולון אורלב
היא לא תומכת, היא התובעת. היא הלכה למנהלת המחוז. לא ההורים עומדים שם בראש החץ, הרשות המקומית היא שעומדת בראש החץ. את מבינה לבד שאם ההורים רוצים, או הרשות המקומית רוצה, אלה שני דברים שונים.
לאה רוזנברג
בבאר יעקב, בית ספר ממלכתי דתי, מבקשים הפרדה מוחלטת בגידור בינו לבין מכון כושר פרטי. בנוסף יש שם משרדים של המועצה בתחום בית הספר והם מבקשים הפרדה על ידי גידור.

בפתח תקווה ישנו איום, השלמת אישורי בטיחות לכל מוסדות החינוך שמזה שנתיים לא עברו אישור בטיחות מטעם הרשות.

בקרית עקרון- בית ספר קרית עקרון, ממלכתי. יש חשש לאי פתיחת בית הספר, בעקבות מתח בין המנהלים לצוות המורים. מפקחת בית הספר נמצאת שם כדי לטפל בנושא.

ראש העין, בית ספר ממלכתי טל, המנהל חוזר מחופשה ללא תשלום, ההורים מתנגדים לחזרתו וגם שם הרשות תומכת בבקשת ההורים.

בראשון לציון זו רשות שלמה ששם הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה בנושא שקשור לרה-ארגון, מעבר בתי הספר היסודיים למבנה שש-שנתי. יש גם איום בהשבתה על ידי חלק מההורים לגבי הנושא.
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי. הרי לפי מבני החינוך יש שש ושש.
לאה רוזנברג
בראשון היו חטיבות ביניים עצמאיות והם עשו רה-ארגון עכשיו בעיר.
היו"ר זבולון אורלב
שלא יהיו חטיבות עצמאיות?
לאה רוזנברג
שהן תהיינה שש שנתיות. התכנית הוצגה כבר לפני שלושה-ארבעה חודשים, או יותר, כן בהסכמות מסוימות. הסתדרות המורים שם הכריזה על סכסוך עבודה.
היו"ר זבולון אורלב
העירייה תומכת ברה-הארגון הזה?
לאה רוזנברג
העירייה יזמה את רה-הארגון הזה.

בבית ספר השיטה, ברחובות, ההורים מתנגדים לשיבוץ מורה, לאחר שנת עבודה.

בתל-מונד, ראש המועצה הודיע כי ועד ההורים המוסדי של בית ספר רבין מאיים בשיבוש פתיחת שנת הלימודים, מפני שהפסיקו את הקצאת השעות לתגבורים שהמועצה נהגה להוסיף.

בצפון יש איום בהשבתה בבית ספר בכרמיאל, מוריה, ממלכתי דתי, בשל הסעות תלמידים.
היו"ר זבולון אורלב
מה שקורה בממלכתי דתי מוריה, דיברתי על זה עם המנהל הכללי כבר לפני למעלה מחצי שנה, והמנהל הכללי פתר את הבעיה לשנת תש"ע. החינוך הממלכתי דתי הוא היחיד בעיר ויש גם חינוך מוכר שאינו רשמי. החינוך המוכר שאינו רשמי לא מוגבל בהסעות, מסיע מבית לבית. אומר החינוך הממלכתי דתי, אם יפעילו עלינו, אנחנו לא יכולים לפעול בכללים אחרים, והם מבקשים להמשיך את הסדרי ההסעות הקיימים היום, למרות שזה לא עולה בקנה אחד עם ה-GIS המפורסם. אבל ברור לחלוטין שאם יופעל ה-GIS בכרמיאל, לא יהיה חינוך ממלכתי דתי. הואיל והמשרד הכריז הכרזה, שאני תומך בה במאוד מאוד, שיש צורך לחזק את החינוך הרשמי, אם לא רוצים לחסל את החינוך הרשמי הדתי בכרמיאל, צריכים להמשיך את הסדרי ההסעות. אני יודע שהנהלת המשרד מטפלת בזה, אם יש למנהל הכללי או למר יגאל צרפתי עדכון, אנחנו נשמח לשמוע. אני יודע שמטפלים ואני יודע שרוצים לפתור את הבעיה, כי כולנו מבינים שלא יכול להיות שיהיו שתי מערכות חינוך וכל מערכת יש לה כללים משלה, שם מסיעים כפי שרוצים, שם אין הגבלות ובחינוך הממלכתי דתי, גם אם תקום עמותת בית הספר, היא לא תוכל לעשות הסעות שלה, היא חינוך רשמי, אז החינוך הדתי עם ידיים קשורות, החינוך המוכר שאינו רשמי הוא עם ידיים פתוחות והדבר הזה לא יעבוד. אנחנו צריכים לתת לזה פתרון.
שמשון שושני
אין עדכונים.
היו"ר זבולון אורלב
אין עדכונים. אני, אגב, הודעתי שאני אעמוד שם בראש השביתה. שם אנחנו נלך עד הסוף, לא יקום ולא יהיה שיהיו שתי מערכות שמשרד החינוך מממן אותן ולכל מערכת יש מערכת הסעה אחרת.
שמשון שושני
אני רק רוצה להעיר הערה ליושב ראש, שהחינוך העצמאי איננו מסיע כרצונו, הוא מוקצב פר קפיטה על ידי המשרד. יש לנו עכשיו חילוקי דעות קשים מאוד עם החינוך העצמאי על רמת התקצוב ואין שם יד חופשית, אלא המדינה מתקצבת---
היו"ר זבולון אורלב
אני לא דיברתי על תקצוב, אדוני המנהל הכללי. אני לא יודע איך הם מתוקצבים, אני יודע איך זה פועל בשטח. בשטח בכרמיאל מסיעים את החינוך המוכר שאינו רשמי, החרדי, כמעט את כל התלמידים, מבית לבית, או לפחות מרחוב לרחוב. יכול להיות שהם מתוקצבים, אני מציע שתיתן את התקצוב לחינוך הדתי והם ינהלו את ההסעות. תאמין לי, הם יוכלו להתחרות. אי אפשר שבמערכת אחת יפעל כלל אחד ובמערכת שנייה יפעל כלל שני. יכול להיות שהחינוך העצמאי גם משיג תרומות, יכול להיות, תאפשרו גם לחינוך הממלכתי דתי להשיג תרומות. גם אנחנו נשיג כספים קואליציוניים ונתגבר את ההסעות האלה. יכול להיות שנעשה את זה, אבל משרד החינוך לא מאפשר את זה, לדעתי בצדק, לחינוך הרשמי, כי צריך שיהיה סדר, אבל אי אפשר שהסדר יהיה רק בחינוך הרשמי ולא יהיה בחינוך המוכר שאינו רשמי. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת.

אני ממליץ, אדוני המנהל הכללי, שכמו שבשנה שעברה מצאתם פתרון נקודתי לכרמיאל, בהיותו בית ספר ממלכתי דתי יחידי ביישוב, אותו דבר גם יימצא פתרון הפעם. אני יודע שהמשרד עוסק בזה, אני מקווה שיימצא פתרון. אם לא, כמו שהצהרתי, כשלא היית פה, אני מתנגד עקרונית להשבתות ושביתות, אבל שם אם לא תהיה שביתה, בית הספר ייסגר. אז יש שתי אפשרויות, או שהוא ייסגר, או ש...
קריאה
צריך לסגור את המוכר שאינו רשמי
היו"ר זבולון אורלב
לצערי למשרד החינוך אין סמכות לסגור. אין ספק ששם זה המקרה הקלאסי שהחינוך המוכר שאינו רשמי מאיים בעליל על קיומו של החינוך הרשמי הממלכתי דתי. אין ספק. והמנהל הכללי מכיר את התמונה.

על כל פנים, אני הודעתי לוועד הורים שבשונה מעמדותיי הקודמות, אני אעמוד שם בראש השביתה. זה עבורנו קאזוס בלי, שלא יקום ולא יהיה הדבר הזה. אני מניח שיהיה גם מאבק ציבורי, יהיה גם מאבק פוליטי, אני מניח, חריף מאוד, אבל אנחנו לא נאפשר את קיום הדבר הזה.
לאה רוזנברג
יש את האיום שהוזכר כבר, בצפת, ויש שלושה מוסדות חינוך, בראמה ובריינה, שם יש איום בהשבתה. ועדי המורים שם מאיימים לשבות בגין אי תשלום משכורות של הרשות המקומית.
היו"ר זבולון אורלב
איך זה יכול להיות? יש חוק.
לאה רוזנברג
הרשות בראמה ובריינה כנראה מעכבת את---
היו"ר זבולון אורלב
זה לא יכול להיות. יש חוק ייעוד כספי חינוך ברשויות המקומיות---
שמשון שושני
זה יסתדר עד ה-1 בספטמבר.
היו"ר זבולון אורלב
זאת עברה פלילית של רשות מקומית שלוקחת כסף מהחשבון המיוחד שאליו משרד החינוך חייב, על פי החוק, להזרים, ולא לשלם משכורות אלא לעשות בזה דבר אחר. זאת עברה פלילית. גם אי אפשר לעקל את הכספים האלה.

אני גם מכיר את זה שיזם את החוק הזה. זה אחד החוקים הראשונים שלי, אגב, בקדנציה הראשונה שלי בכנסת, בהתנגדות הממשלה. הממשלה אז התנגדה לחוק הזה. מאז באמת לא היו שביתות ברשויות המקומיות בגלל אי תשלום משכורות. זה היה ממש רעה חולה במגזר הערבי, בעיקר, אבל לא רק במגזר הערבי. במגזר הערבי זה בלט. בגלל הגירעונות שיש ברשויות המקומיות, היו מעקלים כספים, משרד החינוך היה מעביר את שכר הלימוד והיו מעקלים את הכספים. עשינו הפרדה, יש חשבון מיוחד. זאת אומרת, חייבים לפתוח חשבון מיוחד, משרד החינוך חייב להזרים רק אליו---
קריאה
מה קורה כשהרשות משתמשת בכספים?
היו"ר זבולון אורלב
זו עברה פלילית. זה כמו שהוא גונב כספים. אפשר לגנוב כספים? אותו דבר, זו גניבת כספים. זו עברה פלילית, כמשמעה, ואני יודע שבעקבות זה אין שביתות. אבל אם המנהל הכללי אומר שעד ה-1 לחודש זה ייפתר...
קריאה
מי מגיש את התלונה?
היו"ר זבולון אורלב
עשינו בחוק שכל מורה וגם ארגון המורים יכולים להגיש תלונה, לא רק משרד החינוך. פתחנו את אפשרות התלונה בפני כל אחד. בוודאי ארגוני המורים יכולים להגיש את התלונה והם משתמשים בזה ולמיטב ידיעתי זה אחד החוקים שכן עובדים מצוין.

אלה הדיווחים והבטחת שנקבל אחר הצהריים דיווח בכתב? אם אפשר לקבל אחר הצהריים, בסוף היום, או מחר בבוקר לכל המאוחר, עדכון מעודכן איפה יש איומי השבתות, עירוניים ונקודתיים.

כן, מר שוחט.
אילן שוחט
תודה רבה על זכות הדיבור בפעם השנייה. אני שמעתי, וטוב שבאתי לפה לשמוע, ואני רוצה גם בראשית דבריי לומר שאין בכוונתנו להשבית בצפת. אנחנו נעשה הכל על מנת לפתוח את שנת הלימודים כסדרה ואני מאוד מתחבר להמלצה של אדוני היושב ראש ומערכת החינוך בצפת ערוכה ומוכנה, ואנחנו מאוד רוצים לפתוח. אני פונה פה גם לכבוד היושב ראש וגם למכובדי, המנהל הכללי, תעזרו לנו לפתוח.

שמעתי פה את הטיעונים של חדר כושר שמפריד, עם גדר שצריך לעשות או איזה מינוי מנהל שעשו, או מורה, אני מוכן לקחת עליי את כל הצרות ששמעתי פה לצפת, בתנאי שיפתרו את הבעיה שלי שהיא בעיה קיומית. בצפת מדובר בבעיה קיומית.
ג'מאל זחאלקה
אני לא ממליץ לך.
אילן שוחט
כל הבעיות האלה ניתנות לפתרון.
ג'מאל זחאלקה
בית ספר שמינו בו מנהל שההורים לא רוצים אותו, זו צרה צרורה.
אילן שוחט
גם אצלי בצפת החלפתי שישה מנהלים בתוך בתי ספר בתוך שנה. יש צעקות, אבל אם עושים את זה נכון וחכם, אפשר לפתור את הבעיה הזאת.

אני רוצה לדבר על הסוגיה של הקיום של העיר צפת. הצגתי בראשית דבריי, לא היו פה כל חברי הכנסת, אני אחזור בקצרה על בעיית ההסעות מ-1,700 תלמידים שהיו מוסעים ל-600 תלמידים כרגע. לצפת יש בעיות ייחודיות לעיר הזאת---
היו"ר זבולון אורלב
מר שוחט, אני מתנצל, אני לא נותן לך את הפריבילגיה הזאת.
אילן שוחט
אני רוצה להתייחס לסוגיה השנייה---
היו"ר זבולון אורלב
אני רק רוצה להזכיר לך שהמנהל הכללי סיכם שאתה תגיש את הפנייה בצורה מסודרת והנושא יועלה לוועדה העליונה להסעות, בראשותו של המנהל הכללי.
אילן שוחט
אני אבקש רק שזה יהיה לפני ה-1 לספטמבר.
שמשון שושני
זה לא יהיה, אני כבר אומר לך.
אילן שוחט
לא יהיה, אז לא נשלח. זו ועדה שאפשר לכנס אותה, תלוי כמה אתם רוצים שזה יהיה. בגלל זה אני פונה אליך לעזור לנו, ואם אתה רוצה לעזור לנו, אתה יכול לכנס אותה.
היו"ר זבולון אורלב
מר שוחט. יש לי שאלה למנהל הכללי, מתי, לפי הערכתך, הוועדה תכונס?
שמשון שושני
רק אחרי החגים. היא כונסה לפני שלושה ימים ודנה לפני שלושה ימים. רק אחרי החגים, המנהל הכללי איננו פנוי. יכול להיות שוועדת ההסעות בראשותו של מר יגאל צרפתי---
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני רוצה בראשותו של המנהל הכללי. הואיל ובספטמבר יש, נדמה לי, כ-14 ימי לימודים, תשקול מה אתה רוצה לעשות. אני ממליץ בפניך להסיע במתכונת של שנה שעברה, לקחת את הסיכון הזה, לומר להורים שההסעות האלה הן על חשבון העירייה עד שתכונס ועדה עליונה, ותשאיר את ההחלטות הסופיות שלך לאחרי החגים. זאת המלצתי בפניך.
ציון פיניאן
אני חושב שההמלצה היא די נדיבה, כי להשבית תמיד אתה יכול להשבית. רק שהחגים יעברו בשלום ואז...
אילן שוחט
צפת לא תפתח את הלימודים. אם זו התשובה שלו, אני מודיע כאן חגיגית, תרשמי במטה החירום שלכם, איך שזה נקרא, צפת לא פותחת את הלימודים. גם בסוגיית ההסעות, אפשר לכנס את הוועדה, זה עניין של רצון טוב ואם רוצים אפשר לעזור. אתם יודעים על הבעיה הזאת כבר לפני ארבעה חודשים ויודעים על הבעיה הזאת לפני שבוע והעקשנות הזאת... בסדר, שמי שצריך שישא באחריות.

דבר שני, סבסוד גילאי שלוש. אני גם מודיע פה בפני כל החברים הנכבדים, זה שהוציאו את צפת מאזורי העדיפו וזרקו אותנו החוצה פעמיים, פעם אחת בסבסודי גילאי שלוש, ואף אחד לא יודע להסביר לי למה כרמיאל מקבלת, מגדל העמק ועפולה מקבלים, כל הערים ברמת סוציו אקונומית 6 ו-7 מקבלות, היסוד של החוק של סבסוד גילאי שלוש נועד לעזור למשפחות חלשות, לילדים והורים שאין להם את האפשרות... ייפתחו בצפת מעונות פיראטיים, עם ילדים שיהיו עם נשיכות וקשורים לכיסאות והאוכלוסייה החזקה שלי תעזוב ולא תגור בעיר הזאת. זה דבר אחד שכרגע נמצא בדיון של בג"צ, עם עקשנות מאוד מאוד חזקה מבחינתכם. הדיון הוא בינואר, אבל אני לא פותח עד שאני לא מקבל מימון ביניים לאותן משפחות חד הוריות ואותם אנשים שאין להם את היכולת, לפחות בתקופה הזו, עד הדיונים של הבג"צ. מה שיחליט הבג"צ, אני אכבד.

העלות של זה בשנה היא 2.2 מיליון, הפער בהסעות בסך הכל מ-600 תלמידים ל-1,452, אני לא רוצה 1,700, על פי המפה שהבאתי איתי פה, מזג האוויר, הטופוגרפיה, המיוחדות של צפת, שכונת אגברה שאני צריך להסיע לגוש חלב ולטובה, שאני מקבל עליהם מחיר של נסיעה מקומית וזו נסיעה בין עירונית, המבנה הטופוגרפי, צפת צריכה טיפול מיוחד. זה נמצא פה, אני צועק פה צעקה מרה של תושבי העיר. אני מודיע לכם שאם אני לא מקבל את מימון הביניים, לפחות בשביל לתת את הפתרון לגילאי שלוש, ואם לא מתכנסת הוועדה, והתוצאות שלה... אני גם רוצה לראות אותן, שהן לפחות סדר גודל של מיליון שקל, סך הכל, אני מבקש 2 מיליון שקלים לתת לי לפתוח את שנת הלימודים, אני בתכנית הבראה, אני בדירוג סוציו אקונומית 3, אתם גוזרים גזרות פה למעלה, מוציאים אותנו מאזורי עדיפויות ואומרים לי 'עכשיו תתמודד, תשלח את הילדים האלה לבית הספר'.

אם אלה התשובות, אז פנינו למלחמה וחבל מאוד, וזאת תהיה מלחמה לא רק על הדברים האלה, על כל מה שהעיר צפת סבלה במשך שנים, כולל הטבות מס של 13% שחצור וקרית שמונה מקבלות וכל האזור מקבל ונוצר פה עוול אדיר, והעיר הזאת הולכת ונגמרת לאט לאט, והיא היום נמצאת בנקודה קריטית. יש בית ספר לרפואה שעומד לקום שם, שכונות חדשות, ואם לא תהיה מערכת חינוך ראויה וטובה...

זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו לא באים מתוך מסכנות ולא באים כעיר חלשה. אנחנו באים מתוך עוצמה וחוזק, לקבל מה שכל הערים מסביבות מקבלות. לא פחות ולא יותר. ומה שמיוחד לגור על ההר הזה שנקרא צפת, תכירו בזה. תודה רבה.
אברהם מיכאלי
אדוני ראש העיר, מתי היתה ישיבה בפעם האחרונה שטיפלה בכל המכלול של הבעיות שאתה מזכיר היום?
אילן שוחט
השר היה אצלנו לפני שלושה וחצי חודשים, בטקס קבלת מלגות במכללת צפת, הנושא הזה הועלה בפניו. העלינו את זה בפני המחוז, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. עם גילאי שלוש דנו פה בוועדה הזאת, יצאנו חסרי אונים, אין מה לעשות, בעקבות בג"צ עדאללה צפת יצאה החוצה. למה לא יצאו שאר הרשויות? יד נעלמה, אף אחד לא יודע להסביר למה. אז למה שאנשים יבואו לגור בצפת? אין הטבות מס, את גילאי שלוש לך תרשום במעונות יוקרתיים וההסעות? תן לילדים ללכת ברגל. אני מקווה מאוד שהדברים מגיעים למקומות הנכונות. אני אומר לכם, תהיה מלחמה מאוד קשה בנושא.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע שתמתין עם המסקנות שלך עד סוף הדיון בוועדה.

חבר הכנסת ציון פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
כצפוני שמכיר את העיר צפת, העיר צפת מבחינת המצב הסוציו אקונומי היא הגרועה והקשה ביותר בין כל ערי הצפון, יותר קשה אפילו מבית שאן. מה שביקש היושב ראש, בנושא של ההסעות, אני גם מבקש, אבל לגבי הנושא של גילאי שלוש, חייבים לפתור את הבעיה הזו, חייבים למצוא פתרון לבעיה של גילאי שלוש. אם אנחנו באים ומבקשים מראש העיר בנושא של ההסעות, אנא המתן עד אחרי החגים, בנושא של גילאי שלוש, אי אפשר לחכות. אני בטוח שהיושב ראש ועוד כמה חברים פה מכירים את הבעיות בצפת, וכולם מודעים לבעיות, כי אנחנו לפחות בתקופת החגים הקרובים כולנו בצפת, אם זה להתפלל, והפעם נצטרך להתפלל גם על המצב הסוציו אקונומי של צפת, אבל אני ממש מבקש מהמנהל הכללי של המשרד, לבוא לקראת העיר בנושא של גילאי שלוש, לבוא לקראתם. זו זעקה שזועקת, ואני מכיר אותה מקרוב.
אילן שוחט
אנחנו לא מסכנים, אני לא רוצה שמפה ייצא שצפת היא עיר מסכנה. צפת היא עיר מתפתחת , צפת היא עיר שרוצה לצעוד קדימה, שלא ייצא מכאן שצפת מסכנה, אנחנו חזקים ואנחנו באים מתוך חוזק, לא מתוך חולשה.
היו"ר זבולון אורלב
אדוני המנהל הכללי, האם הוועדה יכולה לקבל איזה שהוא הסבר מה קרה שצפת לא נמצאת בהסדר של 3-4?
שמשון שושני
משום שהיא איננה נכללת באזורי עדיפות לאומית בחינוך.
היו"ר זבולון אורלב
למה? אם חבר הכנסת פיניאן, שהוא איש הצפון, אומר שמצבה של צפת קשה אפילו יותר מכל ערי הצפון---
שמשון שושני
היא פנתה לבג"צ ויחליט הבג"צ אם החלטת המשרד היתה נכונה או לא נכונה.
אילן שוחט
למה כרמיאל כן ו---
היו"ר זבולון אורלב
מר שוחט, תאפשר לנו בבקשה.

מותר לכנסת לקבל הסבר, בלי שום קשר לבג"צ. מה הדבר הזה? אני לא מקבל כאלה תשובות, שיש בג"צ. אנחנו מפקחים עליכם ואתם חייבים לתת לנו הסבר, אתם חייבים, זו חובה עליכם לתת לנו הסבר מדוע צפת לא וכרמיאל כן וטבריה כן, חצור כן, עפולה כן, למה צפת לא? מישהו יכול להסביר את הדבר הזה?
שמשון שושני
אני מציע הסברים בישיבה הבאה.
היו"ר זבולון אורלב
מתי בישיבה הבאה?
שמשון שושני
לא יודע, כשתחליט הכנסת ניתן הסברים.
היו"ר זבולון אורלב
מר שושני, הישיבה תהיה כנראה ביום חמישי.
שמשון שושני
לא לפני פתיחת שנת הלימודים.
היו"ר זבולון אורלב
זה אחרי פתיחת שנת הלימודים.
שמשון שושני
אותם הנימוקים שניתן ל---
יעקב כץ
תשבית את העיר. זו השיטה היחידה, בדרך אחרת זה לא הולך, הם יזחלו אליך, כולל שושני, כולל המנהלים, ובדרך הזאת תקבל את הכסף. רק בדרך הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
כמה זמן אתה צריך כדי לתת את ההסברים?
שמשון שושני
אני חושב שבשלושה שבועות יהיו הסברים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא, לא.
יעקב כץ
אנחנו נבוא לבקר וניתן לך עידוד, ונגיד לך שכולנו איתך. בפעם הבאה אנחנו ננהל את המדינה---
קריאה
לתשובה אחת צריך לחכות---
מירב ישראלי
בתשובה שהוצגה הוצגו הקריטריונים?
דורית מורג
בזמנו היו---
היו"ר זבולון אורלב
מה זה מעניין אותי?
מירב ישראלי
זה מה שאתה רוצה, הקריטריונים לקביעת היישובים.
דורית מורג
בעקבות בג"צ עדיפות לאומית שפסל את הקריטריונים של משרד החינוך, בקריטריונים החדשים צפת לא נכנסה. עכשיו יש דיון---
אילן שוחט
גם בחדשים אני לא נכנס?
היו"ר זבולון אורלב
מר שוחט, אני מבקש ממך לגלות איפוק, קיבלת רשות דיבור מעל ומעבר.
דורית מורג
עכשיו מתקיים דיון במשרד החינוך האם יש מקום לקריטריונים נוספים אחרים.
מירב ישראלי
יכול להיות שיהיה שינוי.
דורית מורג
יכול להיות שיהיה שינוי ודנים בשינוי, לכן גם אי אפשר עכשיו לתת תשובות מלאות.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני שוב אומר, כבודו של בג"צ במקומו מונח, אין רשות אחת נוגעת... אנחנו חייבים לקיים את חובתנו כדי לקבל הסבר מה קרה כאן שמערכת החינוך בצפת איננה זוכה לעדיפות לאומית, כפי שכל הערים מסביבה, מצפון, מדרום, ממזרח וממערב, זוכות. את ההסבר הזה אנחנו חייבים לקבל.

אדוני המנהל הכללי, אני חושב שנעשה את הישיבה הזאת בשבוע הבא, אחרי פתיחת שנת הלימודים.
שמשון שושני
לא נהיה מוכנים, רק אחרי החגים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אנחנו לא מקבלים את זה. אני לא יכול.
אנסטסיה מיכאלי
הנושא שהעליתי בזמנו לגבי נשירה של תלמידים---
היו"ר זבולון אורלב
רגע, חברת הכנסת מיכאלי, אנחנו כרגע לא עוסקים בנשירה של התלמידים.
אנסטסיה מיכאלי
כמובן, אני פשוט אומרת שכל פעם אומרים שהדיונים יהיו בעוד חודש וזה נתקע.
שמשון שושני
אנחנו היינו מוכנים עם נתוני הנשירה.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יודע איך הגעתם לנשירה עכשיו.
שמשון שושני
אני מוכן לעשות את זה מחר בבוקר.
היו"ר זבולון אורלב
אז תעביר לי ולה. המנהל הכללי אומר שמחר בבוקר יעבירו לוועדה ויעבירו אלייך את נתוני הנשירה.
אנסטסיה מיכאלי
תודה רבה. היה שווה לבוא לכאן רק בשביל לבקש את זה. לפני כן אמרו שעוד חודש---
היו"ר זבולון אורלב
כרגע יש איום השבתה בצפת.
אלכס מילר
בגלל שאנחנו בפתיחת שנת הלימודים ואני יודע שמשרד החינוך עסוק כולו בעניין של פתיחת שנת הלימודים, האם אפשר לקחת את ההצעה של חבר הכנסת אורלב ולעשות אותה קצת משופרת ולהגיד שעד שהמשרד יוכל לעשות את הישיבה, עד שהוא באמת יגיע לאותן המסקנות, עד אז הוא מחויב בכל הנושא של ההסעות בצפת ובמידה ותתקבל החלטה שונה ממה שיש היום, הקיזוזים ייעשו מול הרשויות. למה להטיל את זה ישירות על הרשות? אני כן חושב שמשרד החינוך יכול לעשות לעצמו חודש-חודשיים, להיות מחויב לנושא של ההסעות ובמידה ואחרי החגים תהיה אותה ישיבה, גם העיר לא תהיה לחוצה מבחינת העניין התקצובי ולא צריך לחכות לישיבה במשרד החינוך---
שמשון שושני
---מפני שזה מימון שלא לפי קריטריונים.
אברהם מיכאלי
איך עד עכשיו מומן? הבנתי שבחצי השנה האחרונה זה מומן.
אלכס מילר
על איזה סכום מדובר?
אילן שוחט
2 מיליון שקלים לכל השנה. לגילאי שלוש זה 2.2, אבל אני צריך לפחות מיליון לפתוח את הגנים להורים. אמא חד הורית לא תשלם 800 שקלים בחודש, כשהיא היתה משלמת 300 שקלים בשנה. מ-300 שקל בשנה, 800 שקל בחודש.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, כל עוד אין הסבר, אדוני המנהל הכללי, הרגשתי היא שחברי הוועדה סבורים שאין שום הצדקה לכך שצפת לא נכללת ביישובי העדיפות הלאומית לצורך שכר הלימוד בגני הילדים. אני מוכן לעכב החלטה דרסטית כזאת, שהיא בנויה על כך שלמשרד אין הסבר, אבל הוועדה לא מוכנה לחכות עד אחרי החגים. למה לחכות עד אחרי החגים? הרי זו לא בעיה שבאה בהפתעה.
דורית מורג
המשרד כרגע עסוק בבחינה האם יש מקום לקריטריונים נוספים, כך שיוכלו אולי להיכנס ישובים נוספים, שזה לא רק עיריית צפת, יש שם ישובים אחרים.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא מבינים למה בקריטריונים הקיימים, עזבי קריטריונים חדשים... אני לא טמבל מוחלט ולא מבין למה עפולה, כרמיאל, טבריה, בית שאן, חצור, קרית שמונה בפנים וצפת לא. לא קריטריונים חדשים.
דורית מורג
זה בדיוק הנושא שנמצא בדיון בבג"צ. הנושא הזה נמצא עכשיו בחשיבה... זאת גם התשובה לבג"צ.
היו"ר זבולון אורלב
תסלחי לי, זה לא מעניין אותנו מה אתם צריכים להשיב לבג"צ. אתם צריכים להשיב לוועדת החינוך, הבג"צ לא פוטר אתכם מלהשיב לנו. תשלימי עם הדבר הזה.
שמשון שושני
אז אני ביקשתי, כדי להשיב לוועדת החינוך, עד אחרי החגים.
היו"ר זבולון אורלב
זה חודש וחצי.
שמשון שושני
אתה מתאר לעצמך במה אנחנו עוסקים בשבועות הבאים.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, ב-1 לספטמבר בצהריים, אדוני המנהל הכללי, מניסיון שלך ושלי, אתה משוחרר מפתיחת שנת הלימודים.
שמשון שושני
הלוואי וזה היה נכון.
היו"ר זבולון אורלב
כן, זה נכון.
אלכס מילר
יש אפשרות לעשות את מה שהצעתי?
היו"ר זבולון אורלב
המנהל הכללי טוען שלא, שהוא עובר על חוק יסודות התקציב. אני לא בטוח בזה, כי הצעתי לו לתת מקדמה, אבל הוא...
אלכס מילר
אין שום דרך לתמוך בעיריית צפת בינתיים במיליון שקל, גם אם זה לא במסגרת של---
יעקב כץ
כבוד היושב ראש, הלוא זה ידוע ששבוע אחרי שהוא ישבית את העיר, ישמעו שצפת לא לומדת, ימצאו פתרון. למה דבר שימצאו מחר לא ימצאו היום? הלוא זה מה שיהיה. עיר שלמה שלא לומדת... זו הצעתי, בגלל העובדה ששושני אומר שזה רק אחרי החגים והם לא נותנים הסבר---
היו"ר זבולון אורלב
אני כרגע מפריד בין בעיית ההסעות---
יעקב כץ
וייהרג העולם.
היו"ר זבולון אורלב
אני מפריד בין בעיית ההסעות לבין בעיית שלוש-ארבע.
שמשון שושני
זה לא רק צפת, זה עוד 20 רשויות אחרות, שכל אחת מהן סיפור צפת.
אילן שוחט
לא נכון, אף אחת לא דומה לצפת
ציון פיניאן
אין כמו צפת.
שמשון שושני
אין כמו צפת?
אילן שוחט
נכון, עובדה שהם לא צועקים. איפה הם?
ציון פיניאן
כל הצפון בפנים, צפת בחוץ. איך זה?
שמשון שושני
אין כמו צפת, אבל יש כמו ערד בדרום.
אילן שוחט
עוד פעם, זה ערד, מצפה רמון וצפת ואילת.
שמשון שושני
אז אני מציע פעם נוספת, היות וזה מחייב אותנו לדיון מאוד משמעותי במשרד, שיתקיים על זה דיון אחרי החגים, לתת לנו לעבוד.
אילן שוחט
אבל תן לי לפתוח את שנת הלימודים.
שמשון שושני
אל תפתח.
אילן שוחט
אין בעיה, אנחנו לא נפתח.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להפריד בין שלוש-ארבע לבין בעיית ההסעות. אני לא אופטימי ביחס להסעות, אבל תחושתי היא שהמצב לא יישאר כמו שהוא, כי אני לא רואה שום היגיון ושום שכל ישר בקיצוץ מ-1,700 ילדים מוסעים ל-600 ילדים. משהו כאן לא מסתדר לי. אני מניח שוועדה עליונה תמצא איזה שהוא פתרון באמצע. אני לא יודע אם יגיעו ל-1,400 שלך, אבל אני מעריך כך, ולכן אני אומר לך שלהערכתי, הואיל ומדובר בהוצאה של חצי חודש, אני מציע לך כרגע לספוג אותה בתקווה שמשהו יסתדר. על זה לא להשבית את מערכת החינוך.

ביחס לשלוש-ארבע, אני מוכרח לומר לך שאם זאת עמדת הוועדה, אני רואה על פניהם, אנחנו לא מוצאים שום הצדקה שצפת, שכרגע אנחנו דנים בה ולא דנים על ערד ולא דנים על מקומות אחרים, תהיה שונה מכל יתר ערי הצפון.
שמשון שושני
אדוני היושב ראש, זה לא היה על סדר היום, היום, הייתי מתכונן לישיבה, ולכן אני מבקש לדחות עד שהמשרד יסיים את ההתארגנות שלו.
היו"ר זבולון אורלב
המנהל הכללי, אתה נותן יותר מדי זמן. אנחנו מבקשים לקצר את לוח הזמנים. הטענה שלך צודקת, אבל רק אם אפשר לקצר את לוח הזמנים.
דורית מורג
רק לסבר את האוזן, מדובר בשלוש-ארבע שלא חל עליהם חוק לימוד חובה. מדובר בהטבה שנתן המשרד לגילאי שלוש-ארבע בתשלום שכר לימוד. חוק לימוד חובה חל לגבי שכונה מסוימת בצפת וזה כמובן מתקיים. הוויכוח, שהוא ויכוח ודאי ראוי, הוא מי זכאי לתוספת הטבה לגבי שכר לימוד.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מדברים על מדוע ההטבה הזאת חלה על כרמיאל וכל הערים שהזכרתי, על כל ערי הצפון, כפי שאמר חבר הכנסת ציון פיניאן, ומאחר והוא טבריאני חזקה עליו שהוא יודע את הנתונים יותר טוב מאיתנו, ולא חלה על צפת. זאת השאלה שלנו.
דורית מורג
זו שאלה במקומה, ועדיין לא מדובר בלימוד חובה. זאת אומרת מדובר בגילאי שלוש-ארבע, שהיום הורים שמבקשים זאת, שהם במצב אישי סוציו אקונומי נמוך, יכולים להגיש בקשה פרטנית והם מקבלים סיוע בנושא הזה.
היו"ר זבולון אורלב
הזכיר לך ראש העיר מה ההבדל בין ההטבה לבין המצב הנוכחי והפערים כאן הם פערים מאוד מאוד גדולים.
דורית מורג
בסדר, אבל אנחנו לא מדברים על לימוד חובה, אנחנו מדברים על הטבה ש---
היו"ר זבולון אורלב
אז מה? למה בכרמיאל כן וכאן לא? אז מה?
דורית מורג
בסדר, זה הנושא שלגביו---
אילן שוחט
את גוזרת גזר דין מוות על העיר הזאת. את אומרת לחלשים, רק חלשים תבואו, החזקים, לכו לערים מסביב.
היו"ר זבולון אורלב
זאת לא טענה אם זה לימוד חובה או לא חובה. גם אם תקציב תנועות הנוער היה בפערים כאלה היינו שואלים את אותה שאלה. זה לא קשור לחובה או לא חובה. בי"ת, כמו שאת יודעת היטב, כיועצת משפטית, יש חוק חינוך חובה בגילאי שלוש-ארבע שהממשלה מעת לעת דוחה את יישומו והוא חל היום רק על כ-20% מהילדים הלומדים בגני ילדים ועברו כבר שנים רבות מאז הממשלה הרחיבה. זה לא שהוא לא חינוך חובה, עדיין המדינה לא החילה את החובה כפי שהיא היתה בעצם, ברוח החוק, צריכה להחיל. זה לא מדויק מה שאת אומרת.

יש עוד חוק אחד, חוק יום חינוך ארוך. אלה שני חוקים שהמדינה תמיד דוחה, באישור הוועדה, צריך לומר, לצערי.

חברים, המנהל הכללי, אולי בכל זאת, אני אסכים שלא נקבל כרגע החלטה, ואתה תסכים לקצר את לוח הזמנים.
שמשון שושני
לא, אם זו היתה בעיה פרטנית של צפת בלבד---
היו"ר זבולון אורלב
זה ארבע ערים כנראה, כפי שאני שומע.
שמשון שושני
לא, יותר ערים, ואם זו היתה בעיה פרטנית, אפשר היה לקצר. זו בעיה יותר עקרונית, שקשורה גם בבעיה תקציבית. אני מבקש זמן, היות וכמו שיושב ראש הוועדה אמר, יש 14 ימים, אני מציע לתת לנו לפתוח את השנה, לטפל בכל הבעיות ומיד אחרי החגים נבוא לוועדה עם ההסברים, או שנמצא הרחבה למה שעשינו עד היום, או שלא נמצא ונסביר.
יעקב כץ
אנחנו אנשים עם איי-קיו נמוך, אבל סתם ככה, מה אתה חושב? מה ההסבר שכרמיאל וכל הערים מסביב כן וזה לא? צריכה להיות איזה שהיא סברה, כי צפת היא לא עיר עשירה והמצב הסוציו אקונומי קשה. סתם ככה, שנבין על מה מדובר. סתם תן איזה סברה, שנלך עם זה הביתה.
שמשון שושני
זו קבוצה של ישובים שלא נכללה וייתכן ש---
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נקיים ישיבה ביום ראשון, ה-3 לאוקטובר, זה יום ראשון הראשון אחרי החגים, גם בסוגיה של גילאי שלוש-ארבע בארבע הרשויות, צפת, מצפה רמון, אילת וערד וגם קצרין, להבין מה הקריטריונים, מדוע אינן נכללות בעדיפות לאומית, וכן נרצה לשמוע תשובה, אדוני, באשר להסעות של צפת.

אני שוב אומר, בשונה מחבר הכנסת כץ, אני ממליץ בפניך לא להשבית. השבתה תמיד אפשר לעשות ולדעתי אתה תזכה לתמיכה גדולה יותר, של יותר חברי כנסת, להערכתי, לפחות את שלי, אם לא תשבית. אני לא יודע מה דעתו של חבר הכנסת ציון פיניאן בסוגיה הזאת. אתה בדעתי?
ציון פיניאן
אני בדעתך, אבל---
היו"ר זבולון אורלב
חבר הכנסת מיכאלי, אתה בדעתי?
אברהם מיכאלי
אני רוצה למצוא פשרה שהוא לא ישבית, אני נגד השבתות.
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שהצעתי. אני אומר לך שוב, אתה תקבל תמיכה---
אילן שוחט
בוא תגיד להורים.
היו"ר זבולון אורלב
אני מוכן להתייצב ולהגיד להורים. אני חושב שההורים גם שומעים אותנו. אני מוכן להיפגש עם ועדי ההורים, אני מוכן להיפגש ב-1 לספטמבר, כי אני נמצא בעפולה ובעמק יזרעאל בפתיחת שנת הלימודים, אפשר לארגן את הפגישה הזאת ולנסות לשכנע את ועדי ההורים ולהגיד להם, 'אם אתם רוצים את תמיכת הכנסת---
אילן שוחט
שההורים ישלמו?
היו"ר זבולון אורלב
זה חצי חודש.
ציון פיניאן
אדוני היושב ראש, ב-1 לספטמבר אנחנו מבקרים בעמק יזרעאל ובעפולה, אולי נקבע פגישה גם עם ראש העיר בצפת.
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שהצעתי. אם הוא לא ישכנע את ועדי ההורים, חבר הכנסת ציון פיניאן ואני מוכנים להיפגש איתם ולשכנע אותם לפתוח את שנת הלימודים. לדעתי זה רק יחייב אותנו קצת יותר.
אתי בנימין
אנחנו מתנגדים לשביתה, אני גם אדבר עם ועדי ההורים.
היו"ר זבולון אורלב
אני מזמין אותך גם לאותה פגישה שתהיה, אם תהיה, כדי לנסות לשכנע את ועדי ההורים לפתוח את שנת הלימודים.
אילן שוחט
בשם מי את מדברת? לא מכירים אותך בכלל בצפת.
היו"ר זבולון אורלב
יכירו אותה.
אתי בנימין
מכירים אותי. אני לא יודעת עם מי דיברת, אבל בהחלט מכירים אותי.
אילן שוחט
אל תנסי ליצור פה אוירה שאת עם הוועדה. את רוצה לשלם את הכספים האלה? תבואי ותגידי את זה להורים, אל תעשי פה פוליטיקה עליי, בסדר?
היו"ר זבולון אורלב
ראש העיר, אני שוב אומר---
אילן שוחט
אתם צריכים לקחת את האחריות אם ילד יידרס? את תיקחי את האחריות אם הוא יחצה כביש---
אתי בנימין
אמרתי שאני אדבר עם ההורים.
אילן שוחט
אז אל תהיי לי עכשיו חכמה גדולה. מציגה לי את ההורים. בואי תראי מה הם אומרים לנו.
היו"ר זבולון אורלב
ראש העיר, כמו שאתה רואה, ועדת החינוך באופן די גורף מאוד תומכת בשתי התביעות שלך, ואני חושב שיש משקל חשוב לתמיכה של ועדת החינוך. אתה תיתן תוקף מוסרי וציבורי גדול יותר לוועדת החינוך להיאבק למען שני הדברים האלה, להערכתי, אם לא תשבית. אם תשבית, לדעתי אתה קצת מפחית מהכח המוסרי שלנו. חבר הכנסת כץ חושב אחרת. זה לגיטימי, אני לא אומר שאין דעה כזאת, יש גם דעה כזאת, אבל לפחות שלושה חברי כנסת---
יעקב כץ
הוא באמצע, הוא לא החליט איפה הוא. איפה אתה?
אברהם מיכאלי
אני נגד השבתות.
אנסטסיה מיכאלי
למען האמת זאת ההזדמנות בשבילי להגיד שנה טובה לכולם ושיהיו פחות צרות.
היו"ר זבולון אורלב
חוץ מזה, את בדעתי?
אנסטסיה מיכאלי
אני אומרת שעדיף לא להשבית, אבל לדחות ישיבה לכל כך הרבה זמן, אני בטוחה שכל ההורים שיצטרכו להסיע את הילדים בעצמם---
היו"ר זבולון אורלב
לא, הכוונה שלנו שהעירייה תמשיך את הסדרי ההסעות, כפי שהיה עד עכשיו, בשבועיים האלה, ואז נראה. במקרה הגרוע, היא השקיעה את השבועיים האלה, במקרה הטוב ועדת ההסעות תאשר את ההסעות.
אנסטסיה מיכאלי
אדוני היושב ראש, אני אשמח להצטרף לפגישה עם יושבי ראש ועדי ההורים.
היו"ר זבולון אורלב
כרגע מה דעתך?
אנסטסיה מיכאלי
אני איתך.
היו"ר זבולון אורלב
חבר הכנסת אילן גילאון?
אילן גילאון
אני יודע שאני תמיד בדעתו, רק הפעם אני לא יודע, לא השתתפתי בדיון.
ג'מאל זחאלקה
אני בדעתך, אדוני היושב ראש. אני חושב שעדיף לא להשבית. אני רואה שיש סיכוי שדברים ישתנו.
יעקב כץ
אני חושב שאם תשלם את הכסף עכשיו, ידרשו ממך לשלם כל השנה.
היו"ר זבולון אורלב
אלה שתי אפשרויות. אני רק אומר לך שאתה נותן משקל יותר גדול, תעריך אתה את יכולת ההשפעה שלנו, בסופו של דבר ההכרעה היא ברשות המבצעת, אנחנו לא יכולים לתת---
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, יש עשרת ימי תשובה, כמעט ארבעה ימים שאפשר עדיין להתכנס ולדון בסוגיה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
אני ניסיתי להפעיל את כל השפעתי על המנהל הכללי, שהיא בדרך כלל עוזרת, ופניתי יותר משלוש פעמים למנהל הכללי והמנהל הכללי עומד על כך שהוא צריך את אותם ימי עבודה כדי להכין בעיקר את תשובתו לגבי שלוש-ארבע ולכנס את ועדת ההסעות העליונה באותם 14 ימי עבודה שיש. זה מה שהוא ביקש מאיתנו. אני מודה שאני לא אוהב כל כך את התשובה, אבל אני מקבל את התשובה הזאת. הוא בסופו של דבר המחליט. אני למדתי על ברכי משנת זבולון המר, שגם 3 באוקטובר מגיע. לא להתעקש לפעמים אם זה 26 או 3, לא לעשות מזה פילוסופיה שלמה. לא זה העיקר. את הימים האלה ישכחו עוד חצי שנה ועוד שנה, יזכרו את התוצאה הסופית.

התוצאה הסופית לדעתי תהיה טובה יותר מבחינת הוועדה הזאת, כך אני מעריך, ואני מקווה שאני לא טועה, אם תיתן לוועדה משקל יתר שכן נענית לבקשת הוועדה, דחית, מימנת. במקרה הגרוע גרמנו לך נזק, נשלים לך את זה במקום ובמועד אחר, של השבועיים האלה של הסעות, ומה שיקרה בשבועיים האלה של שלוש-ארבע, אינני יודע, נדע איפה אנחנו עומדים ב-3 לחודש.

אני גם מבטיח לך, אני אחזור לדבר עם השר בסוגיה של שלוש-ארבע. בהסעות אין צורך לערב את השר, זה קלאסי של המנהל הכללי, שלוש-ארבע לדעתי זו שאלה של מדיניות, פה צריכים כנראה גם עוד כספים מהאוצר, זה ברור לי לחלוטין, לא כן הדבר בעניין ההסעות. צריכים גם לתת שהות לשר; אם הוא רוצה ללכת על המהלך של שלוש-ארבע לאותן ערים שציינו, גם צריכים לתת לו את אותם 14 ימי עבודה לנסות להשיג את הדבר הזה, מאחר ושוב, העמדה כאן, מבלי שאנחנו מקבלים החלטה פורמלית, היא עמדה מאוד מאוד ברורה ובכל מקרה היא תהיה לפני הבג"צ. הבג"צ יידע מה נימוקי המשרד והוא יידע גם מה עמדת הוועדה. הוא ריבוני להחליט מה שהוא רוצה, אבל אנחנו נחליט כפי שאנחנו סבורים לנכון.

חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה.
ג'מאל זחאלקה
כבוד היושב ראש, זה שיש מעט התראות על שביתות זה לא אומר שיש פחות בעיות. זה לא תמיד המדד. אני חושב שבציבור ואצל המורים וההורים ישנה מודעות גדולה יותר להתייחס להשבתת מערכת החינוך בדחילו ורחימו, בזהירות יתר וניסיון להימנע ולעשות את נשק השביתה, במיוחד במערכת החינוך, כנשק יום הדין ולא כדבר שמשתמשים בו בלי חשבון. גם יושב הראש והוועדה הזאת תמיד היו בדעה שצריך לעשות הכל כדי למנוע שביתות במערכת החינוך, כי בסופו של דבר הילדים משלמים מחיר כבד מאוד על הפסד של ימי לימוד שמתבטא גם בהישגים בלימודים.

בחינוך הערבי, אדוני היושב ראש, בנוסף לריינה וראמה, שיש התראה על שביתה, יש גם בערערה. דרך אגב, יש שביתות של ועד מורים ויש שביתות של ועד הורים ויש שביתות שהן בגלל המינויים של מנהלים או סגני מנהלים ויש שביתות בגלל, ובעיקר, שוועדי הורים מאיימים בשביתה בגלל המצב של התשתיות. אמנם התקבלה החלטה לא להשבית את החינוך הערבי, בעיקר בגלל שהיו סיכומים עם משרד החינוך, סיכומים שקשורים בשיפור התשתיות ובבנייה ובכל מיני נושאים, וניתנה הזדמנות שהסיכומים האלה אכן ימולאו ואני מקווה שהם ימולאו, כי אנחנו לא רוצים שהתלמידים ישבתו. אבל אנחנו פותחים את שנת הלימודים, אדוני היושב ראש, כאשר יש מחסור גדול בכיתות לימוד, כאשר יש מצב של תשתיות רעוע ואנחנו חוזרים לצו שאישרנו. חלק גדול מהתלונות שקיבלתי, אני לא אומר שכולם, שרשויות מקומיות לא יכולות, אין להן את האמצעים כדי לטפל בתשתיות, בחשמל ובבעיות של בטיחות בבית הספר. רשויות קורסות והתלמידים משלמים את המחיר.

אנחנו קבענו בוועדת החינוך כלל, אני מקווה שגם יושב הראש מאמץ אותו, שהאחריות על החינוך היא של משרד החינוך. כשיש בעיה עם רשות מקומית או עם גורם זה או אחר, הכתובת מבחינתנו, כוועדת חינוך, זה משרד החינוך. זה שיש מצב של בטיחות לקויה וסכנה לילדים בבתי ספר, בסופו של דבר לא משנה מי אחראי על זה, בסופו של דבר למשרד החינוך יש אחריות על שלומם של התלמידים. זה שהרשות המקומית, או שזה איזה שהוא ארגון שמפעיל, זה לא משנה מבחינתנו. מבחינתנו, אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו.

אני מפנה את תשומת לבךְ, הרבה מאיומי השביתה לא מגיעים למשרד, הם נשלחים לרשות המקומית. למשל אני מחזיק בידי את מכתבו של ועד ההורים למר יצחק ולד, יושב ראש הוועדה הקרואה בבאקה-ג'ת.
שמשון שושני
הגיע גם אליי.
ג'מאל זחאלקה
הוא לא נכלל באיומי השביתה, אני מקווה שהבעיות יטופלו.
היו"ר זבולון אורלב
שיפנה למנהל הכללי ולא אליי.
ג'מאל זחאלקה
אני לא רוצה עכשיו להקריא את הבעיות, אני מכיר את מצב החינוך שם, מצב בתי הספר מקרוב ותלונות ההורים הן בעיקרן על בעיות של תשתיות ועל בעיות של בטיחות, ואני חושב, אדוני היושב ראש, שההורים דורשים דרישה מוגזמת, הם אומרים 'אנחנו רוצים אישור בטיחות לבית הספר'. זכותם?
היו"ר זבולון אורלב
זכותם. אתה שואל אותי? חובתם.
ג'מאל זחאלקה
חובתם. תודה רבה.
אתי בנימין
גב' רוזנברג, אמרת שבפתח תקווה ועדי ההורים הולכים להשבית בשל אי מתן אישורי בטיחות. שני דברים, אחד, כמו שאמר חבר הכנסת אורלב, חובתם של ההורים לדרוש אישורי בטיחות, ואמר את זה גם הממונה על הבטיחות כאן בישיבה הקודמת, שההורים צריכים לקבל את אישורי הבטיחות, אבל יחד עם זאת, בשיחה שקיימתי ממש לפני מספר דקות עם ועד ההורים העירוני, אין שום איומי השבתה בפתח תקווה.

לגבי ראשון לציון, הסתדרות המורים הכריזה סכסוך עבודה, ועדי ההורים תומכים בתכנית של ראש העירייה לגבי השש שנתי וועדי ההורים נערכים לפתוח שם את בתי הספר כרגיל, ללא שום השבתות.

אדוני המנהל הכללי, אתה לא היית כאן בתחילת הדיווח של חדר המצב, אבל בדבריך אשמח לקבל התייחסות לגבי הנושא של אשקלון ומיגון בתי הספר שם.
אבי גור
בישיבה הקודמת של ההיערכות לשנת הלימודים, תת ניצב ישי הודיע שהוא ישלים לנו היום את הדיווח לגבי בטיחות בדרכים, כמה בתי ספר יהיו וכמה---
היו"ר זבולון אורלב
כשנתחיל את המצלמות, אז כבר נסגור איתו גם את החשבון הזה.
אבי גור
הוא הבטיח דיווח לגבי כל הנושאים של המשטרה כי הוא אמר שהוא מטפל רק באבטחה, אבל הוא ציין במפורש שיש בעיה בעיר מודיעין, שיש שם קבלן פרטי בפשיטת רגל ויש בעיה באבטחה, אז אם אפשר שגם על זה נדבר היום.

דבר נוסף, בנושא של בטיחות, אני מעריך מאוד את מה שהמנהל הכללי והשר הקצו השנה לתחום הזה מבחינה כספית. יחד עם זאת, שוב, הממונה על הבטיחות הצהיר שהוא יעדכן את הוועדה על מספר האישורים, כי בישיבה הקודמת זה לא היה בידיו. אז אם אפשר שבמסגרת הדיווחים שהוועדה מקבלת אחר הצהריים, או מחר בבוקר, שנקבל את מספר אישורי הבטיחות, כמו שהובטח.

הדבר הבא זה הנושא של עזרה ראשונה, שניתן על ידי קבלן שמועסק על ידי משרד החינוך. בנושא הזה של טיפול רפואי ראשוני, משרד החינוך נותן לכל בית ספר פתרון, במידה וילד מרגיש לא טוב, או אם ילד נפצע, ובשנה שעברה רוב בתי הספר לא השתמשו בשירות הזה וזו בעיה מערכתית---
היו"ר זבולון אורלב
לא כרגע.
אבי גור
רק אם אפשר שידווחו לנו על התקדמות בנושא הזה.
היו"ר זבולון אורלב
לא כרגע.
אבי גור
נקודה אחת שהיא חשובה זו הבדיקה של הצהרות הבריאות שכל ילד הביא לבית הספר. אני מבקש, מי בודק את הצהרת הבטיחות שהילד מביא לבית הספר באמצעות ההורים שלו, מי הגורם הרפואי ואיך זה מגיע לידיעת המורים במעבדה לכימיה, או בשיעור חינוך גופני.
היו"ר זבולון אורלב
המנהל הכללי.
שמשון שושני
אני רוצה לסכם ולומר כך; דווקא בשנה השנייה שבה יש תוספות תקציביות למשרד החינוך ומערכת החינוך משנה את הגרף כלפי מעלה בתוספות תקציביות מאוד מאוד משמעותיות שניתנו בשנת הלימודים תש"ע לחידוש מבנים, לשיפוצים, שלא היו כדוגמתם שנים רבות, ועבודות שבוצעו בקיץ הזה, דווקא בשנה שבה יש תוספת שעות לימוד מאוד מאוד משמעותית וכשמתחיל לחול המפנה, כשהגרף משתנה לא לכיוון הקיצוצים וירידת מערכת למטה, אלא למעלה, אתה לפעמים מאזין לאנשים ונדמה לך ששום דבר לא משתנה.

אז קודם כל, תודה לכל מי שדיבר, כי כנראה שיש בעיות מסוימות שהן בעיות יסוד, שלא תשתנינה, כי אם מדובר בפתיחת שנת הלימודים בהורים שלא רוצים מורה בכיתה, או מורים שלא רוצים מנהל בית ספר זה או אחר, או בבעיה שרשות מקומית מסוימת התחילה בשיפוצים ולא סיימה אותם במועד ועובדים שם יום ולילה כדי לסיים אותם, אלה בעיות שאני לא רואה אותן משתנות מפתיחת שנת לימודים אחת לפתיחת שנת לימודים אחרים.

אני מוכרח לומר שבבעיות עקרוניות של המערכת מתחיל הגרף להשתנות. יש לנו עדיין מחסור גדול מאוד בכיתות לימוד, לא רק במגזר הערבי, אלא בכל המגזרים, כי הגידול הטבעי הוא גבוה יותר מהתקציב לפיתוח שמועמד לרשותנו, ואנחנו לא מדביקים את הקצב ותקציב המדינה, מה שהוא מאפשר ומה שמוחלט עליו בבניין הזה, זה התקציב ואיתו אנחנו עובדים ואיתו אנחנו פועלים וכל מי שיושב כאן יודע בדיוק מה הוא התקציב ומה אושר ומה לא אושר.

אני מוכרח לומר ולציין פעם נוספת, יש שינוי בגרף שאולי מסמן שלמערכת החינוך יש סיכוי לזכות במשאבים גדולים יותר אם היא תדע לנצל בצורה יעילה ואפקטיבית את המשאבים שניתנו לה. כך אני מקווה שיקרה בשנת הלימודים תשע"א.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לסכם את הישיבה ולומר שכמות הדיווחים על בעיות בפתיחת שנת הלימודים היא פחותה לאין ערוך בהשוואה לשנים קודמות ובוודאי הוועדה מברכת על כך. יחד עם זה הוועדה מבקשת לקבל עכשיו עדכון יומי באשר לבעיות הנקודתיות הקיימות, דיווח בכתב למזכירות הוועדה, מתוך כוונה שהפיקוח שלנו יסייע גם הוא לפתור בעיות ולקיים את העמדה המסורתית של ועדת החינוך, לפחות בראשותי, גם בקדנציה הזאת, למנוע ככל האפשר שיבושים בפתיחת שנת הלימודים מתוך ראייה של טובת התלמידים וטובת התלמידים מחייבת פתיחת שנת לימודים תקינה, ואת כל הבעיות שיש בין המבוגרים נפתור לא על גבם של הילדים.

עדיין אין לנו תשובה, אדוני המנהל הכללי, ביחס לאשקלון.
שמעון שושני
הנושא איננו בסמכות המשרד, הנושא הוא בסמכות פיקוד העורף, שכנראה נמצא בדיאלוג עם הרשות המקומית ולפי מה שנמסר לי, שנת הלימודים תיפתח כסדרה באשקלון.
היו"ר זבולון אורלב
בכל יתר הבעיות המערכתיות, אין לנו כרגע דיווח ביחס למה שקורה עם ארגון המורים העל-יסודיים, זה גם לא היה על סדר היום, אבל מתוך תקווה שגם שם שנת הלימודים תיפתח כסדרה, אני מבין ששם הבעיות נדחות לאחרי החגים, והרגשתי שאחרי החגים תהיה פתיחה מחודשת של שנת הלימודים, עם בעיות מחודשות.

בישיבה הקודמת, לפני שבועיים, שמענו בסיפוק רב על התוספות התקציביות ותוספת שעות הלימוד שניתנות למערכת החינוך ובירכנו על כך. היום עסקנו, אדוני המנהל הכללי, בבעיות. זו היתה מהותה של הישיבה הזאת, לעסוק דווקא בבעיות ושמענו על הבעיות ועל פתרונן ונמשיך לעקוב. הוועדה קוראת לכל הגורמים לתת יד לפתיחת שנת לימודים תקינה ומסודרת, והוועדה תקיים ככל הדרוש ישיבות על מנת לפתור בעיות גם אחרי פתיחת שנת הלימודים, לא לראות ב-1 לספטמבר כאיזה שהוא מכשיר ללחץ כדי לשבש את פתיחת שנת הלימודים.

אנחנו מאחלים לכל מערכת החינוך פתיחת שנת לימודים תקינה ומסודרת.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים