ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/08/2010

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו)(ביטול), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

03/08/2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ג באב התש"ע (03/08/2010) בשעה 10:00
סדר היום
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (ביטול), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אלכס מילר

ציון פיניאן

פאינה קירשנבוים
מוזמנים
רפי אלישע – מפקח מחוזי אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד שרית זוכוביצקי-אור – לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד הרצל רבינאן – לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אריה אשד – מנכ"ל, איגוד המוסכים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק; ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (ביטול), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (ביטול), התש"ע-2010.


מי מציג את הצו?
שרית זוכוביצקי
אני ממשרד התחבורה ואני אציג את הפן המשפטי. לידי נמצא רפי אלישע שהוא הגורם המקצועי והוא ייתן השלמות במידת הצורך.

בהתאם להחלטת ועדת החוץ והביטחון אנחנו פועלים לביטול צווי הפיקוח שמסדירים עיסוקים ושירותים בתחום הרכב. במסגרת הזאת אנחנו בודקים את שלל העיסוקים ואת הצורך בהמשך הסדרת העיסוקים. כשבחנו את הפיקוח על הגרירה וחילוץ של רכב הגענו למסקנה שאין צורך להמשיך ולפקח על העיסוק הזה.

צו הפיקוח הוא משנת 1974. מאז חלו שינויים משמעותיים בענף. על פי הנתונים שברשותנו, כמות התלונות וכמות בעלי הרישיונות הגענו למסקנה שאין צורך להמשיך ולפקח על העיסוק.

בהקשר הזה אני רוצה להדגיש שבמסגרת הצו אנחנו מפקחים על מתן השירות ולא על הנהג והרכב, אלה מוסדרים בתקנות התעבורה. הנהג ברכב גרר יכול לקבל היתר לאחר שהוא עבר הכשרה מתאימה. הרכב, כמובן, מוסדר בהתאם לתקנות התעבורה, תקינת הרכב.

הצו מסדיר את מתן השירות בלבד. השירות הזה עבר שינויים שלמעשה גורמים לכך שכמות העוסקים על-פי הצו קטנה בצורה משמעותית. סיבה מרכזית לכך שכמות העוסקים קטנה היא שהגרירה והחילוץ לא נעשית יותר באמצעות גרירה נשלטת אלא באמצעות רכב להובלת רכב שהוא לא מוסדר בצו הפיקוח. אנחנו מכירים את כלי הרכב החדשים שמוסדרים באמצעות הובלת רכב על רכב וזה לא מוסדר.

דבר נוסף הוא, ששוק הגרירה והחילוץ מוסדר על-ידי גופים גדולים שנותנים את השירות באמצעות חוזה, בעיקר דרך חברות הפיקוח. לכן הממשק עם האזרח הוא קטן.

בנוסף, המחירים הם לא בפיקוח ולכן סוגיית המחיר גם היא לא בפיקוח. אני יכולה להגיד שהיום יש 276 בעלי רישיונות. במסגרת הצו אנחנו מסדירים גם פיקוח באמצעות מנהלים מקצועיים. מידי שנה נוספים 5-4 ממנהלים מקצועיים. יש מעט מאוד תלונות בתחום הזה. היקף הפעילות הוא קטן, היקף הפעילות המפוקחת קטן בצורה משמעותית ולכן הגענו למסקנה שאין צורך לפקח על הענף.
היו"ר משה גפני
רפי, אתה רוצה להוסיף?
רפי אלישע
היא הציגה את הנושא.
ענת מימון
זה מגיע לוועדה בגלל האגרות.
שרית זוכוביצקי
נכון.
היו"ר משה גפני
יש מישהו מאיגוד המוסכים?
אריה אשד
אני מנכ"ל איגוד המוסכים. הדבר היחיד שמטריד הוא הוא שהסרת הפיקוח יכולה אולי להכניס גורמים שליליים לתוך הענף. היום איכשהו זה מפוקח ויש איזה פיקוח אפילו מינימאלי. מענפים אחרים אנחנו יודעים שהסרת הפיקוח יכולה להכניס גורמים שליליים. אני מציע להשאיר פיקוח כלשהו.
שרית זוכוביצקי
זה תאגידי. ממילא אין לנו סמכויות לעצור גופים שליליים. אני לא יודעת מה זה אומר תאגיד שליי או חיובי.
אריה אשד
למשל, ממחזור בקבוקים אנחנו יודעים שנכנסו גורמים עברייניים.
אריה אשד
הנושא שונה לחלוטין.
היו"ר משה גפני
יש הערות למישהו מחברי הכנסת?

מי בעד אישור צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (ביטול), התש"ע-2010?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר משה גפני
הצו אישור תודה רבה.

(הישיבה ננעלה בשעה ננעלה ב-10:30)

קוד המקור של הנתונים