ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/08/2010

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ב-מסי פיתוח

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הפנים והגנת הסביבה

10.8.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 248
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ל' באב התש"ע (10 אוגוסט 2010), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ל"ב – מסי פיתוח
הכנה לקריאה שניה ושלישית - הצבעות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"רזבולון אורלבדב חניןשלי יחימוביץ

אורי מקלבכרמל שאמה
מוזמנים
סגן השר יצחק כהןמזכיר הכנסת איל ינון

רני פינצי

- מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפניםיהודה זמרת

- יועמ"ש, משרד הפניםנתן בביוף

- לשכה משפטית, משרד הפניםמיכל צברי דוד

- לשכה משפטית, משרד הפניםשרון גמבשו

- סגן ממונה על התקציבים, משרד האוצראלעזר במברגר

- עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצרראובן קוגן

- רכז שיכון ודתות באגף התקציבים, משרד האוצרקרן טרנר

- רכזת פנים באגף התקציבים, משרד האוצריונתן בר סימן טוב
- רפרנט פנים באגף התקציבים, משרד האוצרעודד הגלילי

- ראש חט' נכסים במשרד הביטחוןדוד שוורצנבאום

- קמ"ש – יועמ"ש מרכז בינוי מפצ"ר, משרד הביטחוןצביה אפרתי

- ראש ענף מרכז עירוני אכלוס, משרד הבינוי והשיכוןאילנה טלר

- מנהלת תחום תשתיות עירוניות, משרד התחבורהמאיר ברודר

- לשכה משפטית, משרד הבריאותשרגא ברוש

- נשיא התאחדות התעשיינים


חיזקיה ישראל

- מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים

אורן הרמבם

- מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשייניםמיטל עומרי

- דוברת התאחדות התעשייניםרובי גינל

- התאחדות התעשייניםעוזי סלמן

- יועמ"ש ע. ת"א, מרכז השלטון המקומידורית קרני

- סגן בכיר ליועמ"ש ע. ת"א, מרכז השלטון המקומיחגית כץ


- עוזרת ראשית ליועמ"ש ע. ת"א, מרכז השלטון המקומימשה גילצר

- גזבר ע. ת"א, מרכז השלטון המקומייהושע לדור

- מנהל אגף להכנסות מבניה לפיתוח, מרכז השלטון המקומירענן פלאי

- מנהל מדור הכנסות וגיוס משאבים, מרכז השלטון המקומיסימה פריימן

- סגן גזבר ע. ת"א, מרכז השלטון המקומיאיתן אטיה

- מנכ"ל פורום ה-15, מרכז השלטון המקומידוד ביטן

- סגן רוה"ע ראשל"צ, מרכז השלטון המקומידורון חדד

- סגן בכיר למנהל אגף הפיקוח, מרכז השלטון המקומייגאל הלל

- עוזר מנכ"ל ראשל"צ, מרכז השלטון המקומיאיתי קידר

- תובע עירוני, כפ"ס, מרכז השלטון המקומינועה בן אריה

- מרכז השלטון המקומיהדסה אלמוג

- כלכלנית מרכז המועצות האזוריותאריה זייף

- חבר נשיאות, איגוד לשכות המסחראילן רובינשטיין

- עו"ד, איגוד לשכות המסחרשלומי לויה

- יועמ"ש איגוד לשכות המסחרישראל מני

- איגוד לשכות המסחרערן ניצן


- סמנכ"ל התאחדות ארגון הקבלנים והבונים בישראלאברהם להב

- יו"ר ועדת קרקע, ארגון הקבלנים והבונים בישראל

מירי כהן
- יועמ"ש ממשרד אגמון, ארגון הקבלנים והבונים בישראל
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
ורד קירו
מיכל גולדברגר
הראל עמית - מתמחה
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ל"ב – מסי פיתוח
היו"ר דוד אזולאי
צהרים טובים לכולם. אני פותח את ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק ל"ב – מסי פיתוח. רבותי, אנחנו קיימנו כבר שני דיונים בהצעת החוק הזאת בוועדה הזאת. היתה תקופה ארוכה שהנושא הזה לא עלה על סדר היום של הוועדה מכל מיני סיבות שלא כאן המקום והזמן לפרט. אנחנו הוצאנו זימונים לישיבה הזאת לפני כ-3 שבועות בערך, והיום היה אמור להתקיים דיון בענין של מסי הפיתוח. פנתה אלי היועצת המשפטית של הוועדה, ורד קירו, והסבה את תשומת ליבי לכך שיש בעיה עם החקיקה הזאת. ביקשתי את חוות דעתה, ולאחר ששמעתי את חוות דעתה בענין הזה ביקשתי שתקבל את ההתייחסות של היועץ המשפטי לכנסת ואכן, הבוקר הוגש לי מסמך על ידי היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, שבו הוא מפרט את השתלשלות העניינים. אני מניח שהנוסח הזה מונח בפניכם - -
קריאות
לא...
היו"ר דוד אזולאי
אז הוא מיד יונח בפניכם וכולם יקבלו אותו יוכלו לעיין בו. לחברי הכנסת יש את זה? אני מבקש להעביר לחברי הכנסת את הנוסח.


בפתיחת דבריי, אני מבקש לשמוע את דבריו של היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, שיציג את חוות הדעת שלו. בבקשה אדוני.
שלי יחימוביץ
נראה לי שנוכח חוות הדעת הזאת אפשר להפסיק את הדיון...
מזכיר הכנסת איל ינון
אני ביקשתי ממנו שהדברים יאמרו "מפי הגבורה" ולא על ידי מישהו אחר. יכולנו לצטט את הדברים שהוא כתב. למרות העיסוקים הרבים שלו הוא עזב את הכל ובא לפה ואני מבקש לאפשר לו לומר את הדברים כי הוא צריך לעזוב את הדיון הזה מיד.
זבולון אורלב
אני מבקש להירשם להצעה לסדר בתום דבריו ואז אני אציע את ההצעה של שלי.
מזכיר הכנסת איל ינון
אדוני היושב ראש, כבוד סגן שר האוצר, חברי הוועדה הנכבדים, כפי שהציג זאת יושב ראש הוועדה, אתמול נעשתה אלי פניה על ידי יושב ראש הוועדה בעקבות עמדתה של היועצת המשפטית שעוסקת בחוק הזה, בהצעת החוק הזאת בוועדה. הבקשה היא שאני מתבקש להתייחס להצעת החוק שמונחת היום בפני הוועדה. בעקבות זאת, כינסתי התייעצות אצלי עם היועצת המשפטית לועדת חוקה, חוק ומשפט והיועצת המשפטית לוועדת הכספים והצוות המשפטי של וועדת הפנים. הגענו למסקנות שמפורטות במסמך שמונח לפניכם. אני אקרא בפניכם חלקים מאותה חוות דעת. אני שב ומציין את מה שכתוב במסמך הזה, שבשל סד הזמנים ההתייחסות כוללת רק עיקרי דברים, וככל שיידרש, אם יידרש, אנחנו נשלים את זה בחוות דעת מקיפה. ההתייחסות שלנו איננה כוללת חוות דעת או התייחסות לפן המקצועי, כלומר, לשאלה של המעבר מהיטלים למסים, למסים עצמם, למהלך מבחינה מקצועית. אנחנו לא חושבים שזה תפקידנו ולכן אנחנו לא מתייחסים לכך בכלל. אנחנו מתייחסים להליך החקיקה ולדרך שבה יש לחוקק חקיקת מסים, ופה מתמקדת חוות הדעת, בוודאי בשלב הזה.
קצת רקע
"במסגרת פרק ל"ב בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2009 ו-2010, הציעה הממשלה להטיל סוג חדש של מסים – מסי פיתוח, אשר יוטלו על בעלי נכסים ברשויות המקומיות. פרק ל"ב האמור פוצל מהצעת החוק, והועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתו לקריאה שניה ושלישית בהליך חקיקה רגיל. הוועדה קיימה שני דיונים בהצעת החוק, בתאריכים 30 ביוני 2009 ו-7 ביולי 2009. במהלך הדיונים העלו חברי הכנסת, היועץ המשפטי של הוועדה וכן משתתפים נוספים קשיים משפטיים ועובדתיים הנובעים מההסדר שהציעה הממשלה.

לאור ההערות שנשמעו בדיון ומורכבות הסוגיות שהועלו במסגרתו, נתבקשו משרדי האוצר והפנים על ידי הוועדה להציע נוסח מתוקן ומוסכם, לרבות על הייעוץ המשפטי של הוועדה, אולם לפחות עד למועד כתיבת מכתבי זה, לא הובא לידיעתי שנוסח מוסכם כזה הונח בפני הוועדה. לאחרונה, בחלוף כשנה, פנתה הממשלה לוועדה בבקשה להמשיך ולקיים את הדיון בהצעת החוק. בחינת הנוסח החדש שהביאה הממשלה בפני הוועדה מעלה כי הוא דומה בעיקרו להסדר המקורי שהוצע על ידי בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2009 ו-2010, וממילא אינו נותן פתרון לבעיות שהועלו במהלך הדיונים בוועדה.

הקושי המרכזי שלנו, אם לתמצת אותו בכותרת אחת: הטלת מסים חדשים באמצעות "חוק מסגרת" וללא פיקוח פרלמנטרי. חוק-יסוד: משק המדינה קובע כי מסים ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו ושיעוריהם לא ישונו אלא בחוק או על פיו. הרציונאל העומד בבסיס גישה זו הוא כי כל הטלת תשלום חובה מהווה פגיעה בזכויות יסוד ועל כן, חייבת להיות מעוגנת בחקיקה ראשית. גם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי אין פוגעים בקניינו של אדם אלא לפי תנאי פסקת ההגבלה, דהיינו בחוק או לפיו, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. ברור כי בהטלת מס יכול שתהיה פגיעה בקנין ועל כן, גם מטעם זה יש צורך להסדיר הטלת מסים בחקיקה ראשית.

נראה לנו כי הצעת החוק שבפנינו אינה עומדת בדרישות האלה. המדובר בהצעה שהוא בבחינת "חוק מסגרת, הקובעת מסגרת כללית לא ברור ולא מפורטת לקביעתם של 3 סוגי מסים חדשים המוטלים על בעלי נכסים ברשויות המקומיות – מס תשתיות, מס שטחים ציבוריים פתוחים ומס מבני ציבור. הממשלה מציעה להסמיך את שר הפנים ושר האוצר לקבוע בתקנות את ליבת ההסדרים הכרוכים בהטלת המסים האלה, לרבות שיעורי המסים השונים ברשויות השונות, אמות מידה להטלתם, קריטריונים והסדרי שימוש בכספי המסים ועוד. אין זה מקובל, לשיטתנו, בחקיקת מסים, להותיר את ליבת ההסדרים לקביעת מחוקק המשנה, קל חומר בשעה שההצעה אינה קובעת כל מנגנון פיקוח פרלמנטרי על קביעת מחוקק המשנה, שכן לפי ההצעה אין צורך להביא את התקנות שיביאו השרים לאישור ועדה מוועדות הכנסת.

אגב, גם לו היינו מקבלים את עמדת הממשלה כי ניתן, כעיקרון, להסתפק בחקיקת המשנה לצורך קביעת ההסדרים הפרטניים הכרוכים בהטלת מסים, ואיננו סבורים כך, ראוי היה כי הסדרים אלה יעמדו לנגד עיני חברי הכנסת בבואם לקבוע את הסעיפים המאפשרים את הטלת המסים. והנה, בהחלטת הממשלה מיום 12 במאי 2009 דובר על הקמת צוות בין-משרדי אשר יקבע את הקריטריונים והכללים לקביעת ההסדרים הראשוניים בתקנות. הצוות אמור היה להגיש את המלצותיו עד ליום 1 לאוקטובר 2009, אך למיטב ידיעתנו המלצות אלה לא הוגשו. בהחלטת ממשלה מיום 15 ביולי 2010, המתקנת את ההחלטה מיום 12 למאי 2009 נקבע כי הצוות יעביר את המלצותיו לענין הכללים האמורים עד ליום 1 ביוני 2011. כלומר, בעת הזאת בה מבקשת הממשלה מן הכנסת להסמיך את השרים להטיל את המסים החדשים, איש, לרבות הממשלה עצמה, אינו יודע את פרטי ההסדרים הנוגעים להטלת המסים החדשים.

עוד אוסיף כי מעבר לבעיה העקרונית שבקביעת ההסדרים הנוגעים להטלת המסים החדשים באמצעות חקיקת משנה וללא פיקוח פרלמנטרי, מעלה הצעת החוק בעיות פרטניות נוספות הנוגעות לכל אחד ואחד מהמסים המוצעים ולסעיפים השונים, ושעליהן יעמוד בפירוט הייעוץ המשפטי של הוועדה.

אשר על כן, וכך מסתיים המסמך, אני ממליץ בפני הוועדה שלא לאשר את הנוסח שהציעה הממשלה, וזאת עד לתיקונו בהתאם לעקרונות חקיקה מקובלים ומתן מענה לקשיים המשפטיים והעובדתיים שמעלה הצעת החוק בנוסחה הנוכחי.

עד כאן עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לך אדוני. אני שואל שאלה: עלתה פה הצעה מצד נציגי משרד האוצר בכל זאת לקיים את הדיון ללא הצבעות עד להתבהרות העניינים.
מזכיר הכנסת איל ינון
לי אין כל התנגדות שיתקיים דיון ללא הצבעות. אני לא רואה מניעה בקיום דיון. לגבי הצבעה, ציינתי גם בפני אנשי האוצר שפנו אלי וגם בפניך, שאני לא חושב שיש לקיים הצבעות על תנאי, בטח לא בנושאים מהסוג הזה, שלדעתי לא בשלים בשלב הזה להגיע להצבעה בוועדה, אבל דיון בוודאי שאפשר לכנס, בוודאי כשהתכנס פורום כזה גדול, ויש פה על מה לדון בלי שום קשר לבעיה שאני העליתי. אין שום מניעה לזה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה אדוני. חברי הכנסת, אני רוצה לשחרר את היועץ המשפטי ונוכל להמשיך את הדיון.
שלי יחימוביץ
אני מבינה שאתה לא מצביע היום.
היו"ר דוד אזולאי
אני בהחלט מקבל את חוות הדעת השל היועץ המשפטי ואני לא מתכוון להפר אותה. אדוני היועץ המשפטי, זמנך חופשי, תודה רבה.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, אני רוצה להציע שגם הדיון לא יתקיים. זה זילות בכנסת, זה זילות בוועדת הכנסת, ואני אומר את הדברים על דעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ ועל דעתו של חבר הכנסת אורי מקלב. זה זילות בכנסת לקיים דיון בחוק שלא ברור אם וכאשר תהיה הצבעה על החוק הזה. זה לא ברור גם כן, שהנוסח המונח המתוקן לפנינו הוא גם יהיה הנוסח שבסופו של דבר יעמוד להצבעה או לדיון כיוון שיכול להיות שעבודת הצוות של הממשלה בכלל יביא לידי שינוי ויעורר כל מיני שאלות, וזה עוד לפני שאני נכנס לעצם השאלה העקרונית, אם אנחנו רוצים להסמיך רשויות מקומיות להטיל מס. זה חידוש עולמי. אבל מבחינה פרוצדוראלית, שוועדה כל כך נכבדה תקיים דיון "על ריק", ללחוץ גז בניוטרל, זה דבר שמביא לזילות בעבודת הכנסת. אני מציע שהכל יהיה בשל, כשהממשלה תגמור את כל העבודה שלה, היא תפנה לכנסת ואנחנו מחויבים לדון. על מה תדון ? על ביצה שלא נולדה? לכן, אני מציע לדחות את הדיון ולא לאפשר אותו כי אני לא יודע על מה אנחנו דנים.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לך אדוני. חבר הכנסת כרמל שאמה, בבקשה.
כרמל שאמה
תודה רבה. אני חושב שאם רוצים לאשר את החוק הזה, אז יש משמעות לחוות הדעת שהונחה בפנינו כי יש באמת בעייתיות בהצעת החוק. אבל כמו שנראה לי, שיש תמימות דעים בוועדה להסיר את הצעת החוק הזאת, אז אפשר להסיר אותה כבר היום ולא צריך לתקן את הכשלים כי האלמנט המשפטי פה הוא לא הבעיה. אנחנו מדברים על המהות - -
זבולון אורלב
חשבתי שאני הכי קיצוני...
היו"ר דוד אזולאי
אתה מרחיק לכת, חבר הכנסת שאמה.
כרמל שאמה
אני אומר את דעתי. אתה מפרש אותה כמרחיקת לכת ואני בסך הכל אומר את דעתי.
זבולון אורלב
אם תביא את זה להצבעה, אני מצביע אתו למרות שאין לי זכות הצבעה.
כרמל שאמה
אדוני היושב ראש, אני רואה פה הצעת חוק שהיא על גבול ההזויה. אני הייתי חבר מועצת עיר, בעיר רמת-גן. אני רק חושב לתת לראש העיר שם איזו רשת מס נוספת ביד, זה עלול להיות מאוד לא נעים לתושבים ולעוד כמה גורמים. אני מוכן להצביע נגד הצעת החוק הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, כדאי להמשיך את הדיון מכיוון שבכל אופן הגיע פורום רחב, אנשים רבים. אני מבין שחלקם יסכימו עם זה. בסך הכל הרי אין גמירות דעת לדון אפילו בסעיפים שאתה לא יודע מה המסקנה. הרי כל אחד רוצה לדון בסעיף הזה כי הוא רוצה לדעת מה הלאה, מה יהיה בהמשך הענין הזה. לכן, זה לא רק הסדר טוב, זה לא יעיל וזה גם לא מעשי לשבת עכשיו, אולי רק על שם החוק, וגם על זה יש ויכוח גדול. חבל.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה אדוני. בהמשך לדברים של חבריי, חברי הכנסת שאני מצטרף אליהם, אני רוצה לומר שלפי הבנתי אין מרחק גדול בין הצעתו של חבר הכנסת שאמה להצעתו של חבר הכנסת אורלב. בפועל, מה שהוועדה צריכה להחליט היום זה שהצעת החוק, כפי שהיא נמצאת בפנינו, איננה מתאימה לדיון ואנחנו לא הולכים לדון בה. תתכבד הממשלה ותביא משהו אחר, אז נדון בו כאשר הוא יהיה על שולחננו. בפועל, הוועדה של הכנסת שדנה בחוקים איננה איזה יום עיון אינטלקטואלי בשאלת מה עושים או מה לא עושים - -
זבולון אורלב
זו לא הצעה לסדר.
דב חנין
בדיוק. זו לא הצעה לסדר, זו הצעת חוק וצריך להתייחס אליה ברצינות. ככל הנראה, ההצעה הזאת איננה מאפשרת...
זבולון אורלב
אולי תציע להפוך את הצעת החוק להצעה לסדר.
היו"ר דוד אזולאי
זה רעיון שצריך לחשוב עליו....

נציגי משרד האוצר, נציגי משרדי הממשלה בכלל, מישהו רוצה להביע דעה בענין? בבקשה, שרון.
שרון גמבשו
הנחנו את הצעת החוק בשנה שעברה במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2009,2010. אני חושב שבמידה מסוימת יכול להיות שזה קצר בתקשורת שלנו. אולי אנחנו לא הצלחנו להעביר את המסר של למה נועדה הצעת החוק הזאת. לכן, אני חושב שהדיון היום נדרש כדי שנוכל להבהיר את המצב. היה דיון אחד או שניים בשנה שעברה. אני חושב שאז הצגנו את הדברים וההצבעה, בסופו של דבר, היתה לא מטעמים מאוד ברורים בוועדה, מהתנגדויות מאוד ספציפיות, מסיבות כאלה ואחרות, כפי שאמר יו"ר הוועדה, בסופו של דבר הוחלט לא להצביע, ולכן - -
שלי יחימוביץ
אולי טעיתם כשהכנסתם את זה לחוק ההסדרים? אם הייתם מעבירים את זה בחקיקה רגילה - -
שרון גמבשו
תני לי להשלים את דבריי: לא היתה הצבעה, בסופו של דבר, מטעמים שונים. לכן, כשטען פה היועץ המשפטי של הכנסת שלא הגשנו הצעת חוק מתוקנת בהתאם לטענות שעלו פה בשנה שעברה, זה אולי לא בדיוק משקף את המציאות כי לא היו טענות ספציפיות שיכולנו להתייחס אליהן. לגופו של ענין, הצעה דומה הונחה על שולחן הממשלה במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2011,2012, כאשר אנחנו, כממשלה, מעדיפים לסיים את החקיקה שפוצלה בשנה שעברה וכרגע נמצאת בהליך של חקיקה ממשלתית רגילה.

אולי על רגל אחת לומר מילה למה מיועדת החקיקה הזאת, למרות שהדברים נאמרו בעבר הייתי רוצה, ברשותכם, לומר כמה דברים - -
שלי יחימוביץ
רגע, זה אומר שאנחנו כן פותחים דיון?
היו"ר דוד אזולאי
לא, אנחנו לא פותחים דיון.
זבולון אורלב
בוועדת החינוך זה לא היה עובר. הם מנצלים את טוב לבך.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת אורלב, אתה תכף תשמע את דעתי בענין הזה ותבין את ההתלבטויות שלי. אני את שלי עוד לא אמרתי. רציתי לשמוע אתכם, אתם בסך הכל עוזרים לי, אז אנא מכם.
שרון גמבשו
אם לא מתכוונים לפתוח את זה לדיון, אני לא אפתח דיון. אני רק רציתי לומר את העיקרים, למה היתה כוונת המשורר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש להתייחס לחוות הדעת כי מחובתכם להתייחס.
שרון גמבשו
חוות הדעת הונחה על שולחנכם וגם על שולחננו, כפי שאתם יודעים, רק היום. לכן, התייחסות מסודרת אנחנו לא יכולים לתת. הפנינו את זה ליועץ המשפטי לממשלה, שנתן את ברכתו. הרי כפי שאתם יודעים, התהליך הזה התחיל בחוק ההסדרים 2009,2010 - -
דב חנין
אבל גם היועץ המשפטי לממשלה לא מצליח לקרוא את חוק ההסדרים כולו.
שרון גמבשו
כפי שאתם יודעים, היועץ המשפטי לממשלה הוא הראשון שרואה את הנוסח הסופי שיוצא מבית מדרשו של משרד האוצר - -
זבולון אורלב
אנחנו רוצים להבהיר לך שהוא לא מחייב. יש הפרדת רשויות.
שרון גמבשו
חבר הכנסת אורלב, אני מתאר מצב עובדתי ותהליך. בתוך התהליך - -
דב חנין
אתה דייקת בדבריך. אמרת שהוא רואה את חוק ההסדרים, הוא לא קורא אותו.
שלי יחימוביץ
· - -
שרון גמבשו
חבר הכנסת חנין, אפשר לתאר את זה בצורה צינית. אני חושב שכבודו של היועץ המשפטי לממשלה במקומו מונח. החוברת נשלחת ליועץ המשפטי זמן רב לפני הדיון אתו, ומתקיים דיון מעמיק. גם היום, למרות הזמן הקצר, הספקנו לדבר עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שרית דנה, שכמובן אישרה את הנוסח גם ב-2009 וגם השנה. לשיטת היועץ המשפטי לממשלה החוק הזה תקין וסביר, ואפשר לתת דוגמאות נוספות לחקיקות מסגרת שהיו רק לאחרונה, כבדות לא פחות, כמו למשל אזורי עדיפות לאומית, שהסמיך את הממשלה למלא אותו בתוכן. אנחנו, ברמה המהותית, חושבים שיש אפשרות והיה בעבר - -
זבולון אורלב
זה הפוך. אתה לא גובה מסים, אתה נותן לישוב ולא לוקח.
שרון גמבשו
חבר הכנסת אורלב, גם במצב הנוכחי אנחנו לא ממציאים יש מאין. גם היום תפקידן של הרשויות המקומיות, על פי פקודת העיריות, פקודה ישנה, מנדטורית, מי שאמור לבצע פיתוח בתחומי הרשות המקומית זאת הרשות המקומית בעצמה. ואיך היא עושה את זה? באמצעות אגרות והיטלים רק שהיום זה נעשה באמצעות מסים שנקראים חוקי עזר מקומיים. מחר בבוקר - -
היו"ר דוד אזולאי
בהשתתפות המדינה.
שרון גמבשו
לא, הסיפור של הפיתוח, מיסי סלילה וניקוז וכולי נעשים על ידי הרשויות המקומיות, ובמקרה שהן לא מסוגלות הנדסית או לא מסוגלות מבחינה כלכלית, המדינה נכנסת בנעליהן אבל היא לא זו שגובה את הכסף. היא המבצעת והיא גובה את הכסף מהציבור.
קריאה
לא במוסדות ציבור.
שרון גמבשו
מוסדות ציבור זאת התייחסות מיוחדת ואני אוכל להרחיב עליה. אני חושב שזה סגמנט בתוך כל התהליך.
אריה זייף
זה לדיון.
שרון גמבשו
נכון. לגופו של ענין, אנחנו לא ממציאים פה מס שלא קיים. אנחנו מעבירים אותו מהירארכיה חוקית אחת, זאת השאיפה, זאת הבקשה, להירארכיה חוקית אחרת.
אריה זייף
זה לא נכון.
זבולון אורלב
למדתי אזרחות ולמדו אותי שיש הבדל מהותי בין היטל למס אבל אני לא רוצה להיכנס לדיון. בהיטל אתה צריך להראות מס. במס אתה לא צריך להראות מס.
שרון גמבשו
גם כאן יהיה קשר ישיר בין מקורות ושימושים.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה רבותי. אני רוצה להגיד את דברי. אני מודה שקיבלתי את חוות הדעת הבוקר, עם כניסתי לבנין, כאשר ידעתי עליה כבר לפני כן אבל לא ידעתי מה הולך להיות כתוב בה. בכל זאת, למען הסר ספק, ביקשתי לקבל חוות דעת כתובה. כשראיתי את חוות הדעת עמדה בפני הברירה לקיים את הדיון הזה, כפי שעיניכם רואות או להרים טלפונים לכולם ולהגיד: חבר'ה, תישארו בבית ואל תבואו כי חסתי על זמנם של האנשים. ובכל זאת, החלטתי לקיים את הדיון על מנת שכולם יהיו שותפים להתלבטויות שאני התלבטתי. יחד עם זאת, אני לא יכול כיושב ראש ועדה להתעלם, ואמרתי את זה לאנשי משרד האוצר ואני אומר זאת פה, לפרוטוקול, אני לא יכול להתעלם מהסעיף האחרון של היועץ המשפטי לכנסת שאומר: "אשר על כן, אני ממליץ בפני הוועדה שלא לאשר את הנוסח שהציעה הממשלה, וזאת עד לתיקונו בהתאם לעקרונות החקיקה המקובלים ומתן מענה לקשיים המשפטיים והעובדתיים שמעלה הצעת החוק בנוסחה הנוכחי." אני אומר שאני לא חייב לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת, אבל אני לא יכול להתעלם ממנה. קיום דיון עכשיו, במצב הזה, זה להתעלם מחוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת, ואת זה אני לא מתכוון לעשות.

לכן, אני בהחלט מצטרף לדעת חבריי ואנחנו נפסיק את הדיון. אני פונה למשרד האוצר ולכל המשרדים הנוגעים בדבר: אנא מכם, תגיעו להבנות, הביאו לנו נוסח מתוקן. ברגע שיהיה נוסח מתוקן ותהיה חוות דעת שנוכל לקיים את הדיון הזה, אני מודיע לכם שייקבע דיון מיד. גם בפגרה נוכל לקיים דיון והצבעה. אני מודה לכולם ומתנצל. תודה. חודש טוב לכולם.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:45)

קוד המקור של הנתונים