ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2010

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

21.7.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 335

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, י' באב התש"ע (21 ביולי 2010), שעה 09:00
סדר היום
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
איריס פלורנטין, מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד אודיה איפרגן, הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דבורה אלטוס, מפקחת ארצית על המוסדות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד טליה אגמון, משרד הבריאות

רבקה לוייפר, אגף התקציבים, משרד האוצר

רפ"ק אילנית קליימן, קצינת מדור נפגעי עבירה, המשרד לביטחון פנים

עו"ד קרן גייר כהן, מנהלת האגף לקידום זכויות, אלו"ט
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, י' באב התש"ע, 21 ביולי 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


על סדר היום תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010.


הדיון הוא דיון חוזר לאחר שדנו בו בישיבה קודמת. לפי הדיווח שקיבלתי מהיועץ המשפטי של הוועדה התקדמו בניסוחים, הסכימו להשאיר רופאים בכל מקום בו מתקיימות לינות, ולכן אנחנו נעבור להקראת התקנות. היכן שיש לכם הערות והתייחסות, תוכלו לעשות זאת. היכן שהכל מקובל, נצביע.
אלקנה אפרתי
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי (תיקון), התש"ע-2010.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ובאישורה לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1.
שינוי מונח

בתקנות הפיקוח על המעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994 (להלן – התקנות העיקריות), בכל מקום, במקום "ועדת קבלה", יבוא "ועדת אבחון", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי העניין.
היו"ר חיים כץ
היועץ המשפטי ימשיך להקריא, אבל אם יש תקנה שיש אתה בעיה, אני מבקש מכם להעיר כדי שנוכל לדון. כל עוד אין הערה, מבחינתי הכל מקובל עליכם.
אלקנה אפרתי
2.
תיקון תקנה 3

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום "המחלקה לטיפול בנפגעי סמים שבמשרד העבודה והרווחה" יבוא "השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה".
אודיה איפרגן
צריך להוסיף "והשירותים החברתיים".
היו"ר חיים כץ
מקובל.
אלקנה אפרתי
3.
תיקון תקנה 5


בתקנה 5 לתקנות העיקריות –
(א)
בתקנת משנה (א) אחרי "או אפוטרופסו" יבוא "או על פי החלטת בית משפט, אם הקטין הוצא ממשמורת ההורים".

(ב)
בתקנת משנה (ה), בסופה יבוא "ונקבעה לו תכנית טיפול בקווים כלליים (להלן – תכנית טיפול כללית").
אודיה איפרגן
אנחנו מבקשים להוסיף: החלטת בית המשפט הדן על פי חוק הנוער.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
אלקנה אפרתי
(ג)
בתקנת משנה (ו), במקום פסקה (1) יבוא:

”(1)
פרוטוקול הדיון בוועדת האבחון, ההחלטה בדבר קבלת המטופל או אי קבלתו למעון וההחלטה בדבר תכנית הטיפול הכללית יירשמו. הודעה בדבר קבלת מטופל למעון או אי קבלתו תישלח אליו לא יאוחר משבועיים מיום שהוגשו כל המסמכים הדרושים לוועדת האבחון".


(ד)
תקנת משנה (ז) – בטלה.


(ה)
בתקנת משנה (ח), בסופה יבוא "תוך ציון הסתייגויות חבריה".


4.
תיקון תקנה 8


בתקנה 8 לתקנות העיקריות –

(א)
במקום תקנת משנה (א) יבוא:

"(א)
תוך חודש מיום קליטת המטופל במען ובמקביל לטיפול בו, יקבע עבורו הצוות הטיפולי תכנית טיפולית מגובשת ומפורטת (להלן – התכנית הטיפולית)"(ב)
תקנת משנה (ב) – בטלה.(ג)
במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג)
הערכה מחודשת של התכנית הטיפולית תיעשה על פי משך הטיפול כמפורט להלן:

(1)
שהה המטופל עד שנה במעון – התכנית תעודכן אחת לשלושה חודשים לפחות.

(2)
שהה המטופל למעלה משנה במעון – התכנית תעודכן אחת לשישה חודשים לפחות".

5.
תיקון תקנה 9


בתקנה 9(2) לתקנות העיקריות, לפני "יומן" יבוא "במוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי".

6.
תיקון תקנה 11


בתקנה 11 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1)
בשיחה אישית עם המנהל או מי מטעמו שבה יקבל המטופל הסבר מלא על השיקולים שהביאו להחלטה. תוכן השיחה ומועדה יירשמו בתיק המטופל, בציון תאריך הסיום".

7.
תיקון תקנה 12


בתקנה 12 לתקנות העיקריות –
(א)
בתקנת משנה (ג), המלים "אשר יוכן בידי אם הבית בשיתוף עם האחות" – יימחקו.

(ב)
בתקנת משנה (ה), במקום "לפחות אחת לשלושה חודשים" יבוא "בהתאם לתאריך התפוגה".

היה לנו כאן סעיף נוסף של שינוי במספרי מוסדות ציבוריים שהמטופל מופנה אליהם וזה נשאר על כנו כפי שהיה קודם, מספר המוסדות הציבוריים שהמטופל מופנה אליהם.

8.
תיקון תקנה 13


בתקנה 13(4) לתקנות העיקריות, המילה "וילונות" – תימחק.

9.
תיקון תקנה 14


בתקנה 14(5) לתקנות העיקריות, במקום "במחסן" יבוא "בארון".

10.
החלפת תקנה 16


במקום תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:


16.
בריאותהמנהל ידאג –
(א)
לשירותי עזרה ראשונה, לרבות ארון קיר עם ציוד לעזרה ראשונה, על פי הוראות מגן דוד אדום לישראל. בארון יהיה מלאי חירום בכמות המספיקה ל-14 ימים לפחות.(ב)
לסידורים למניעת תאונות ולסידורי הגיינה.

(ג)
להבאת מטופל לבית חולים, עם ליווי, במקרה הצורך, להחזרתו, עם ליווי, מבית החולים.(ד)
לקיום מעקב אחר מצב מטופל בעת שהותו בבית החולים.

(ה)
להודעה מיידית למשפחת המטופל על אשפוזו – אם המטופל הסכים לכך, ואם הוא קטין – להודעה מיידית להוריו או לאפוטרופסו.(ו)
לטיפול רפואי בידי רופא המעון או על פי הסדר עם קופת חולים.(ז)
לשירותי סיעוד בהתאם לצורך".

סעיף (ו) לא היה חל קודם על מוסדות שאינם פנימייתיים והוספנו את האחריות על המנהל לדאוג לטיפול רפואי גם במוסד לא פנימייתי.

11.
תיקון תקנה 17

בתקנה 17(1) לתקנות העיקריות, במקום "קביעת תכנית" יבוא "לקבוע תכנית טיפולית".

12.
תיקון תקנה 18בתקנה 18 לתקנות העיקריות –

(א)
בתקנת משנה (א) המלים "משחקים, עיתונים וספרים" – יימחקו.


(ב)
תקנת משנה (ג) – בטלה.

13.
תיקון תקנה 21


בתקנה 21 לתקנות העיקריות –
(א)
במקום כותרת השוליים יבוא "סייג לתחולה במוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי".


(ב)
אחרי "15" יבוא "16(ו) סיפא".

14.
תיקון תקנה 27

בתקנה 17(א) לתקנות העיקריות, המילה "המקומית" – תימחק, ובסופה יבוא "ואולם במוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי של מחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית, יהיו סידורי בטיחות מפני אש, לפי הוראות האחראי על ביטחון וכבאות של הרשות המקומית".

15.
תיקון תקנה 30


בתקנה 30 לתקנות העיקריות, בפסקה (1), במקום "אולם" יבוא "חדר".

16.
תיקון תקנה 37


בתקנה 37 לתקנות העיקריות -


(א)
במקום כותרת השוליים יבוא "מחסן וחדרי פעילות".

(ב)
בתקנת משנה (א) במקום "למעלה מחמישים" יבוא "עד חמישים" ובסופה יבוא "בית המלאכה כאמור יכול שישמש למטרות נוספות".


(ג)
במקום תקנת משנה (ב) יבוא:"(ב)
במעון שמתגוררים בו למעלה מחמישים מטופלים יהיו -
(1)
מחסן כללי – ששטחו המזערי 30 מטרים רבועים.

(2)
חדר פעילות גופנית כולל הציוד הדרוש – ששטחו המזערי 20 מטרים רבועים.

(3)
חדר חוגים כולל הציוד הדרוש – ששטחו המזערי 20 מטרים רבועים.

(4)
חדר סדנאות עבודה, הכולל את הציוד הדרוש – ששטחו המזערי 20 מטרים רבועים.
החדרים כאמור, יכול שישמשו למטרות נוספות".

17.
ביטול תקנה 42


תקנה 42 לתקנות העיקריות – תימחק.

18.
תיקון תקנה 45


בתקנה 45(ו) לתקנות העיקריות, במקום "מדפים ווילונות" יבוא "ומדפים".

19.
תיקון תקנה 46


בתקנה 46 לתקנות העיקריות –

(א)
בתקנת משנה (א) אחרי "27" יבוא "32".


(ב)
בתקנת משנה (ג) -(1)
המלים "שבו שוהים מ-13 עד חמישים מטופלים" – יימחקו.(2)
במקום הטבלה יבוא
עד 49 מטופלים
50 מטופלים ומעלה

חדר כניסה והמתנה
9 מ"ר
20 מ"ר

חדר טיפול
9 מ"ר
9 מ"ר


20.
ביטול תקנה 49


תקנה 49 לתקנות העיקריות – בטלה.

21.
תיקון תקנה 50


בתקנה 50 לתקנות העיקריות –
(א)
בתקנת משנה (א), אחרי "סמים" יבוא "המוכרת בידי השירות לטיפול בהתמכרויות, במשרד הרווחה (להלן – הכשרה מוכרת). עובד סוציאלי ללא הכשרה מוכרת, יידרש לצאת להכשרה המוכרת בשנה הראשונה לעבודתו, והשתתפות בהכשרה וסיומה יהיו תנאי להמשך העסקתו".


(ב)
אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1)
במעון שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרה אחת של עובד סוציאלי, ומועסק בו עובד סוציאלי אחד לפחות במשרה מלאה, יכול שיועסק גם מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ביתרת התקן של עובד סוציאלי, והוראות תקנת משנה (א) יחולו על המסמך האמור בכל הנוגע להכשרה מוכרת בטיפול בנפגעי סמים".

(3) בתקנת משנה (ב), בפסקה (6), במקום "וקהילתית" יבוא "קהילתית ותעסוקתית".

22.
תיקון תקנה 53

בתקנה 53(ב) לתקנות העיקריות, במקום "במדעי ההתנהגות או בוגר סמינר או מדרשה למורים או למדריכים" יבוא "או בוגר קורס מדריכים המוכר בידי השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה (להלן – קורס מדריכים מוכר).
אודיה איפרגן
שוב צריך להוסיף "והשירותים החברתיים".
אלקנה אפרתי
בסדר.
אודיה איפרגן
גם קודם היה מקום שצריך להוסיף.
אלקנה אפרתי
אחרי כן אנחנו נעבור על כל המקומות שיהיו, ככל שיהיו.

23.
תיקון תקנה 54


בתקנה 54 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב)
מדריך מקצועי יהיה בעל ניסיון בעבודה עם מבוגרים בתחום מקצועי תעסוקתי".

24.
החלפת תקנה 55


במקום תקנה 55 לתקנות העיקריות יבוא:


"55.
כישורי מדריך חברתי ותפקידיו

(א)
הפעלת תפקיד זה במוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי נתונה לשיקול דעת המנהל.(ב)
מדריך חברתי יהיה -

(1)
בוגר קורס מדריכים מוכר או בעל רקע במדעי ההתנהגות וניסיון קודם בהדרכה. מדריך חברתי ללא הכשרה של קורס מדריכים מוכר, יידרש לצאת לקורס מדריכים מוכר בשנה הראשונה לעבודתו, והשתתפות בקורס וסיומו יהיו תנאי להמשך העסקתו.

(2)
אם היה מכור לסמים או אלכוהול בעבר – עליו להיות נקי מהם במשך השנתיים האחרונות ולאחר סיום תהליך טיפולי מוכח.(ג)
מדריך חברתי יהיה אחראי לביצוע פעילות חינוכית ושיקומית כללית".

25.
תיקון תקנה 56


בתקנה 56 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב)
מזכיר יהיה בעל תעודת בגרות, בוגר קורס מזכירות ובעל ניסיון וידע בהפעלת מחשב".

אני אעיר הערה שהיא רלוונטית מאוחר יותר. אנחנו קבענו את התחולה של הסעיף הזה רק לאנשים שהתקבלו מעתה ואילך כדי שאם יש מישהו בתפקיד הזה שאין לו תעודת בגרות, לא יהיה צורך לפטר אותו.

26.
תיקון תקנה 57


בתקנה 57 לתקנות העיקריות, אחרי "הממונים הקודמים" יבוא "אחת לשנה".

27.
תיקון תקנה 58

בתקנת 58(ג) לתקנות העיקריות, במקום "יועסק" יבוא "יתייצב לעבודה" ואחרי |"רופא המעון" יבוא "או רופא, לפי העניין".

28.
החלפת תקנה 61


במקום תקנה 61 לתקנות העיקריות יבוא:


"61.
נוכחות עובדים במעון(א)
במוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי, המנהל ידאג כי

(1)
במעון יימצאו בכל שעות היממה שני עובדים לפחות, שאחד מהם לפחות עבר קורס עזרה ראשונה.

(2)
במעון יימצא בכל שעות היום בין השעות 8:99 עד 20:00, למעט יום ו' משעה 13:00 עד יום א' ב-8:00 בבוקר, לפחות אחד מאלה: מנהל או עובד סוציאלי, אשר יהיה אחראי על המתרחש במעון.

(ב)
במוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי, המנהל ידאג כי בשעות הפעילות של המעון יימצא בו לפחות אחד מאלה: מנהל או עובד סוציאלי, אשר יהיה אחראי על המתרחש במעון".

29.
החלפת תקנה 62


במקום תקנה 62 לתקנות העיקריות יבוא:


"62.
שעת חירום

(א)
המנהל ידאג להעמיד לרשות עובדיו, טלפון ולחצן מצוקה אשר יחובר למוקד חירום לשם מתן סיוע בשעת מצוקה. היה המעון מוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי, ידאג המנהל להעמיד לרשות עובדיו גם רכב לשימוש בשעת חירום.

(ב)
על לוח במקום מרכזי במעון ייתלה נוהל התנהגות בשעת חירום שיכלול:
(1)
יידוע המנהל על האירוע.

(2)
הזמנת רופא או פינוי המטופל לבית חולים באמצעות אמבולנס, או רכב לשימוש בשעת חירום.

(3)
הזמנת משטרה והגשת תלונה במקרה של אלימות או אירוע חריג אחר.
(4)
דיווח בכתב על האירוע".

30.
החלפת התוספת השנייה


במקום התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:

תוספת שנייה

(תקנה 47(א))

תקן עובדים מזערי והיקף שעות עבודה שבועיות במוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי*

מספר מטופלים

תפקיד
3 עד 12
13 עד 25
16 ויותר

מנהל
חצי משרה

22 שעות שבועיות
¾ משרה

35 שעות שבועיות
1 משרה

45 שעות שבועיותמזכיר
רבע משרה

11 שעות שבועיות


1/3 משרה

15 שעות שבועיות
חצי משרה

22 שעות שבועיות

עובד סוציאלי**
1 משרה

39 שעות שבועיות
1 וחצי משרה

57 שעות שבועיות
2 משרות ויותר

78 שעות שבועיות ויותר

רכז הדרכה
לפי החלטת המנהל

מדריך מקצועי
לפי החלטת המנהל

מדריך חברתי
3 משרות

45 שעות שבועיות כל אחד


3 משרות

45 שעות שבועיות כל אחד
4 משעות

45 שעות שבועיות כל אחד

רופא

אחות
1 שעה שבועית

2 שעות שבועיות
3 שעות שבועיות

4 שעות שבועיות
6 שעות שבועיות

7 שעות שבועיות
*
מנהל השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להורות על שינוי לגבי מוסד מסוים.

**
לפי תקנה 50(א1), במעון שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרה אחת של עובד סוציאלי, ומועסק בו עובד סוציאלי אחד לפחות במשרה מלאה, יכול שיועסק גם מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ביתרת התקן.

תקן עובדים מזערי והיקף שעות עבודה שבועיות במוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי*

מספר מטופלים

תפקיד
3 עד 12
13 עד 25
26 ויותר

מנהל
חצי משרה

22 שעות שבועיות


¾ משרה

35 שעות שבועיות
1 משרה

45 שעות שבועיות

מזכיר
¼ משרה

11 שעות שבועיות


1/3 משרה

15 שעות שבועיות
חצי משרה

22 שעות שבועיות

עובד סוציאלי**
חצי משרה

19.5 שעות שבועיות


1 משרה

39 שעות שבועיות
1 וחצי משרות ויותר

57 שעות שבועיות ויותררכז הדרכה
לפי החלטת המנהל

מדריך מקצועי
לפי החלטת המנהל

מדריך חברתי
לפי החלטת המנהל


*
מנהל השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להורות על שינוי לגבי מוסד מסוים.

**
לפי תקנה 50(א1), במעון שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרה אחת של עובד סוציאלי, ומועסק בו עובד סוציאלי אחד לפחות במשרה מלאה, יכול שיועסק גם מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ביתרת התקן".

31.
תחילה


(א)
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

(ב)
תקנה 56(ב) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 26 לתקנות אלו, תחול על מי שיועסק במעון מיום התחילה ואילך.


כאן הכוונה לשירותי המזכירות, נושא עליו דיברנו קודם לכן.
היו"ר חיים כץ
לא שמעתי הערות, ואני מבין שכל התקנות כפי שהוקראו, מקובלות. אי לכך, לא נותר לי אלא להודות לצוותים המשפטיים שישבו וניסחו את רוח ההסכמות שהיו בדיון הקודם ואני מעלה את התקנות להצבעה.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד


אני שמח להודיע שהתקנות אושרו.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים