ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2010

חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת הפנים והגנת הסביבה

18.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 244
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, ז' באב התש"ע (18 ביולי 2010), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר

זבולון אורלב

אחמד טיבי

אברהים צרצור

גאלב מג'אדלה

טלב אלסאנע
מוזמנים
רן אייזנברג מינהל שילטון מקומי, משרד הפנים

יונתן בר סימן טוב אג"ת, משרד האוצר

נתן בביוף לשכה משפטית, משרד הפנים

מרגלית בוטרמן עו"ד, משרד הפנים

אפרת לוי-שרעבי עו"ד, משרד הפנים

איילת גלבוע מתמחה, משרד הפנים

פאיז חנא ממונה רשויות, משרד הפנים

ניר נחמני חשב מלווה מחוז צפון, משרד הפנים

ורד וייץ עו"ד באגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות כללית

זיאד שרפי מזכיר ועד הורים עירוני, באקה אל גרבייה

פריד שרקייה רכז נוער, ג'ת

ואיל אבו מוך חבר ועד עממי, באקה אל גרבייה
יועץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
יפעת שפרכר

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות
באקה אלגרבייה וג'ת), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אלגרבייה וג'ת), התש"ע-2010, של חברי הכנסת גאלב מג'אדלה, דוד אזולאי, זאב אלקין, משה גפני , ג'מאל זחאלקה, מוחמד ברכה, עתניאל שנלר, טלב אלסאנע, יואל חסון, אחמד טיבי, מגלי והבה, סעיד נפאע, חנין זועבי, חנא סוייד, דב חנין, עפו אגבאריה, אברהים צרצור ומסעוד גנאים. הצעת החוק הזאת עברה בקריאה ראשונה. אנחנו כרגע בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. לפני שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה הממשלה לא אמרה אימרה ברורה אם זה תקציבי או לא תקציבי, אם מצביעים או לא מצביעים. ביקשו לא לקיים את הדיון הזה. אני לא מוצא לנכון לא לקיים את הדיון. אני חושב שצריכים לקיים את הדיון והממשלה צריכה להגיד את שלה. אנחנו לא מכירים דבר כזה שמעבירים הצעת חוק על תנאי. אני החלטתי להעביר את הצעת החוק הזאת.
זבולון אורלב
מה הממשלה רוצה?
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע מה הממשלה רוצה. הממשלה אמרה את שלה ואחר כך חזרה בה. בדיון במליאה קבעו שזאת לא הצעת חוק תקציבית. על זה היה הויכוח. אחד השרים קם והצהיר שזאת לא הצעת חוק תקציבית ושהממשלה תומכת בזה.
זבולון אורלב
משרד הפנים לא יכול להודיע אם החוק תקציבי או לא תקציבי.
היו"ר דוד אזולאי
הממשלה הודיעה במליאה שהחוק הוא לא חוק תקציבי.
נתן בביוף
הייתה אנומליה בהליך מבחינת הממשקים בין הוועדה לוועדת שרים. ההחלטה הייתה שהצעת החוק תבוא לדיון נוסף בפני ועדת שרים לענייני חקיקה לפני קריאה ראשונה. אנחנו לא יודעים אם ההצעה חזרה לוועדת שרים לפני קריאה ראשונה.
יונם בר סימן טוב
היא לא חזרה. היום היא אמורה להגיע.
נתן בביוף
הייתה הצהרה מעל לדוכן הכנסת. היום בשעה 13:30 יש דיון בוועדת שרים. שם יהיה הדיון בהצעת החוק הזאת. החלטת ועדת שרים מ-27.6.2010 החליטה לתמוך בטרומית ושלפני קריאות נוספות שזה יגיע לוועדת שרים לחקיקה. המשמעות היא שוועדת השרים תמכה רק בקריאה טרומית ולא בהמשך.
היו"ר דוד אזולאי
הממשלה תמכה מבחינתי גם בקריאה ראשונה.
גלעד קרן
השר שמחון הודיע לפני קריאה ראשונה במליאה שהממשלה תומכת בהצעת החוק. מבחינת הוועדה הממשלה תומכת. עמדת הממשלה כפי שהוצהרה במליאה הייתה שהיא תומכת בהצעת החוק. כרגע היא לא תקציבית.
מרגלית בוטרמן
מנכ"ל משרד הפנים אמר לנו שאין עדיין עמדת ממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
כשתגיע עמדת הממשלה נדון בה.
אחמד טיבי
היות והשר הודיע בשם הממשלה שהיא לא מתנגדת וההצעה לא תחשב כהצעה תקציבית, אין שום סיבה לא לראות בזאת הודעת ממשלה. אם עמדת הממשלה תשתנה אנחנו נשמע על כך. זה יהיה מאוד תמוה לשמוע שאפשר לשנות עמדת ממשלה תוך שבוע.
היו"ר דוד אזולאי
התבקשתי על ידי הנהלת הקואליציה לא לקיים את הדיון הזה. אני אמרתי שאני מקיים את הדיון. התחייבתי שלא תהיה היום הצבעה. אנחנו נקיים דיון ונסיים את החוק. ברגע שתהיה החלטת ועדת שרים או שיושב-ראש הכנסת יחליט להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית אנחנו נבוא למליאה ונצביע.
יונתן בר סימן טוב
חשוב שהוועדה תבין את כל המשמעויות של החוק הזה. צריך להבין שהממשלה החליטה על האיחוד כי היא ראתה בזה יעילות כלכלית. הייתה ועדה שקדמה לאיחוד. מעל 100 מיליון שקלים הושקעו באיחוד הזה. הם יכולים לרדת לטמיון אם הוועדה תחליט לפרק את האיחוד.
זבולון אורלב
במה הושקעו ה-100 מיליון?
יונתן בר סימן טוב
ערב האיחוד המצב של הרשויות היה גרוע ביותר. ג'ת הייתה בגרעון מצטבר של משהו כמו 87% בשנת 2003. באקה הייתה בגרעון מצטבר ב-2004 של כמעט 90%. בשנים האחרונות המצב השתפר מאוד.
זבולון אורלב
למה זה יורד לטמיון?
יונתן בר סימן טוב
מה שקרה בעיר כרמל זה שברגע שהוחלט לפצל את האיחוד תושבים הפסיקו לשלם ארנונה והצטברו גירעונות מטורפים. עכשיו הרשויות עוספיה ודליה יצטרכו תכנית הבראה.
זבולון אורלב
למה כאשר יש פיצול מפסיקים לשלם?
ינותן בר סימן טוב
זה נשגב מבינתי, אבל זאת התוצאה שקרתה בפועל.
היו"ר דוד אזולאי
אל תשווה את דליה ועוספיה לבאקה וג'ת. כאדם שליווה את דליה ועוספיה אני יכול לומר שמשרד הפנים לא עמד בחלק שהוא היה צריך להעביר. בדליה ועוספיה התושבים רצו את האיחוד. מה שקרה זה שמשרד הפנים לא עמד בהתחייבויות שלו והעדיפו לחזור לפירוד.
אברהים צרצור
בשגור הגבייה הגיעה ל-90%. במג'דל כרום הולכים לכיוון הזה. אי אפשר להשוות בין כל המקרים כאילו זה מקשה אחת. אולי בעיר הכרמל לא הצליחו, אבל בשגור הצליחו. כל היישובים הולכים בריצת עמוק לכיוון של שגשוג למופת.

טלב אלסאנע

זה נתון משתנה. אי אפשר לקבל החלטה על סמך נתון כזה.
אברהים צרצור
זה לא בגלל ראש המועצה, אלא בגלל אי קיום התחייבויות הממשלה. זה נדון בועדת הכספים. זה התברר בצורה חד-משמעית.
זבולון אורלב
אני לא מבין איזה היגיון יש בכך שכשיש איחוד משלמים ארנונה וכשאין איחוד לא משלמים.
יונתן בר סימן טוב
לא שאין איחוד. יש כרגע רשות שנמצאת על סף פירוק. מהיום שבו החוק עובר עד לבחירות זה תהליך ארוך.
היו"ר דוד אזולאי
ישנה עמדת ממשלה. זה מה שמחייב אותי. עמדת הממשלה היא תמיכה בהצעת החוק הזאת. אם 100 מיליון שקל הולכים לרדת לטמיון, למה הממשלה לא אומרת בקול רם ובקול ברור שהיא נגד הצעת החוק הזאת?
נתן בביוף
היום בוועדת שרים לחקיקה היא תקבל את ההחלטה. חשוב שחברי הכנסת שיושבים בוועדה יראו את התמונה המלאה. זה מה שאני מנסה לעשות.
יונתן בר סימן טוב
צריך להבין שאחרי שהחוק יתקבל צפויות עלויות של עוד 10 מיליון. זה חישוב מאוד שמרני. מדובר בתוספת עלות של שכר בכירים כפי שמתחייב מבחינה סטטוטורית, וגידול במענק האיזון בעקבות פיצול הרשות. יש לנו מצד אחד אובדן של 100 מיליון שקל בעקבות הפירוק הזה, ומצד שני תוספת עלות שנתית של לפחות 10 מיליון שקל.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו עוברים להקראה.
גלעד קרן
הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש"ע-2010 1. הגדרות. בחוק זה – "בחירות", "בחירות למועצה מקומית" – מקומית למועצת המועצה המקומית ולראש המועצה המקומית; "המועד הקובע" – א' בחשון התשס"ד (17 באוקטובר 2003). "הרשות המאוחדת" – עיריית באקה-ג'ת; "יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה. "השר" – שר הפנים.


2. השבת מעמדן של רשויות מקומיות מסוימות. באקה אל גרבייה וג'ת (בחוק זה – המועצות המקומיות) יהיו מועצות מקומיות במעמד שהיה להן במועד הקובע, ויחול עליהן, החל מיום התחילה, כל הוראות הדין שחלו עליהן במועד הקובע, בשינויים המפורטים בחוק זה.3. בחירות (א) הבחירות למועצות המקומיות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 180 הימים מיום התחילה; השר רשאי לקבוע מועד לבחירות האמורות המוקדם או המאוחר ב-90 ימים מהמועד האמור. (ב) לעניין חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, יראו את המועצות המקומיות כרשויות מקומיות שבהן לא מכהנת מועצה לפני יום הבחירות.


4. תקופת מעבר. בכפוף להוראות חוק זה, הרשות המאוחדת תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה לכל חובה, מיום התחילה ועד לתחילת כהונתם של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומיות, לפי המועד המאוחר מביניהם (בחוק זה – תקופת המעבר).


5. ביטול הרשות המאוחדת. בתום תקופת המעבר (בחוק זה – יום הביטול), תבוטל הרשות המאוחדת ותחדל להיות אישיות משפטית.


6. מינוי ועדה ממונה (א) כהונת ראש העירייה והמעוצה שלה רשות המאוחדת תסתיים ביום התחילה, והשר ימנה ועדה ממונה למילוי תפקידי ראש העירייה והמעוצה, אשר תכהן עד לתחילת כהונתן של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומית לפי המועד המאוחר מביניהם, שיבחרו במועד הבחירות לפי סעיף 3; הוראות סעיף 145 לפקודת העיריות יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים. (ב) לא יכהן כיושב ראש או כחבר ועדה ממונה כאמור בסעיף קטן (א), מי שהוא תושב הרשות המאוחדת; היה יושב ראש הוועדה הממונה או חבר בה לתושב הרשות המאוחדת יחדל לכהן בתפקידו.
מרגלית בוטרמן
אם החוק יאושר אנחנו מבקשים להוסיף בסעיף 4 שתחול חובה לכל זכות.
גלעד קרן
היה דיון שדן בעניין הספציפי הזה. בג"ץ שדן בעניין קבע שיש לקונה של המחוקק. אני מציע שנבהיר את זה שהרשות המאוחדת כשירה לכל זכות ולא רק לכל חובה.
מרגלית בוטרמן
בתקופת המעבר.
גאלב מג'אדלה
ואם שר הפנים משתמש בסמכותו ובתום העברת החוק בקריאה שנייה ושלישית הוא ממנה 2 ועדות ממונות?
נתן בביוף
עד תחילת הכהונה של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומיות. בתקופת המעבר תמשיך הרשות המאוחדת להיות כשירה לכל חובה ולכל זכות.
היו"ר דוד אזולאי
האם כשאתה אומר עד לבחירת המועצות החדשות אתה מתכוון לפרסום ברשומות?
נתן בביוף
עד תחילת כהונתן של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
הפרסום ברשומות זה הזמן המחייב.
גאלב מג'אדלה
אתם לא מבדילים בין תחילת כהונה של מועצה ממונה לתחילת כהונה של מועצה נבחרת.
מרגלית בוטרמן
אנחנו מדברים כרגע על תקופת המעבר בין קבלת החוק לתוצאות של הבחירות. ייקח זמן עד שהנבחרים ייכנסו לתפקיד.
גאלב מג'אדלה
אם עבר החוק בקריאה שלישית יכול לבוא שר הפנים ולמנות 2 ועדות ממונות לפרק זמן.
מרגלית בוטרמן
בזמן שיש 2 ועדות ממונות אנחנו רוצים שלאותה ישות משפטית יהיו חובות וזכויות.
גאלב מג'אדלה
אני לא מערער על זה. ממונה ונבחרת זה אותו דבר מבחינתי.
מרגלית בוטרמן
אנחנו מדברים רק עד תחילת כהונתה של הנבחרת.
גלעד קרן
יש חובה בחוק לקיום בחירות. בכל מקרה תהיה מועצה נבחרת. זה יהיה בין 90 ל-270 יום.
גאלב מג'אדלה
החוק מחייב את שר הפנים לקבוע מועד לבחירות מיום קבלת החוק בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אזולאי
האם השר יכול לבחור באופציה לקבוע בחירות לעוד שנתיים ועד אז למנות 2 מועצות מקומיות?
גלעד קרן
הוא לא יכול לקבוע לעוד שנתיים, כי הוא צריך תוך 270 ימים לכל המאוחר.
מרגלית בוטרמן
לא דיברנו על הנושא של הבחירות.
אחמד טיבי
בשביל מה עושים את הפירוק?
היו"ר דוד אזולאי
עושים את הפירוק כדי שלא יהיו בעיות תקציביות לרשות. אמרו שידחו את הבחירות לשנתיים ויאפשרו 2 מועצות ממונות במקום ללכת לבחירות מידיות. זאת הייתה אחת ההסכמות של שר האוצר ושר הפנים.
יונתן בר סימן טוב
אנחנו מבקשים שדיון מעמיק על נוסח החוק יתקיים אחרי שהממשלה תקבל את עמדתה.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שאנחנו יכולים לקיים דיון.
גאלב מג'אדלה
אדוני שוכח שיש הפרדת רשויות ושאנחנו בכנסת לא עובדים אצל הממשלה.
יונתן בר סימן טוב
אם ועדת שרים תחליט שזה יעבור בתיאום, אז חשוב שנעשה את התיאום הזה כמו שצריך.
היו"ר דוד אזולאי
כל תיאום שהממשלה תרצה היא תוכל לקבל. אנחנו ממשיכים לקיים את הדיון הזה. אני לא רואה שזה צריך להפריע. אנחנו לא צריכים לסבול מהעובדה שהממשלה גוררת רגליים ולא מקבלת החלטה.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, האם ידוע לך משהו שלא ידוע לחברי הוועדה? האם יש ניסיון להשאיר את הוועדה הממונה ואת ראש העיר ולד כראש העיר של באקה?
היו"ר דוד אזולאי
אתה כורך את הכל בבת אחת. יש סיכום שאומר שהמועצות יפורקו וימונו 2 מועצות ממונות חדשות. יש זכות לשר הפנים למנות. ייקבע מועד בחירות לטווח של שנתיים.
אחמד טיבי
איפה זה כתוב? זה לא כתוב בחוק.
היו"ר דוד אזולאי
אלה סיכומים שהיו .
אחמד טיבי
בין מי למי היו הסיכומים?
היו"ר דוד אזולאי
הסיכומים היו בין משרד האוצר למשרד הפנים.
אחמד טיבי
מישהו קיבל על זה הודעה? האם מישהו עדכן אותנו שיש כוונה להעביר את החוק ושיהיו ועדות ממונות עד שנתיים? אני דיברתי עם שר האוצר, עם יושב-ראש הקואליציה ועם ראש הממשלה ואף אחד לא אמר לי.
היו"ר דוד אזולאי
כל סיכום שיהיה יובא כאן לוועדה.
אחמד טיבי
אם מבשלים משהו ברור שזה יגיע לוועדה. האם יש תבשיל כזה? בשביל מה לפרק?
היו"ר דוד אזולאי
כדי שיהיו 2 מועצות ולא אחת.
אחמד טיבי
בוועדות ממונות לשנתיים?
היו"ר דוד אזולאי
כן.
אחמד טיבי
השחיתות תימשך?
היו"ר דוד אזולאי
כדי למנוע את מה שאמר כאן נציג משרד האוצר, שעלול להיגרם נזק כלכלי לשתי המועצות. ברגע שתהיה מועצה ממונה למשך שנתיים נחסוך את המצב מבחינה כספית.
גלב מג'אדלה
חבר הכנסת טיבי, מה עדיף לך? להשאיר את המצב הקיים, או ללכת ל-2 מועצות ממונות?
אחמד טיבי
מה שעדיף לי זאת הצעת החוק. אני מבקש שאף אחד לא יושיב אותנו בפינה. תנו לנו להשאיר את הוועדות הממונות לעוד שנתיים. מה, תושבי באקה וג'ת הם לא תושבים? הם לא אזרחים במדינה? אגב, לא ממנים משהו חדש.
היו"ר דוד אזולאי
כל החלטה שתהיה תובא לידיעת חברי הוועדה.
טלב אלסאנע
השאלה היא אחרת. למה כורכים 2 נושאים שונים יחד? יש הצעת חוק שמדברת על איחוד ופירוק. ועדות ממונות תמיד אפשר. זה לא רלוונטי. זאת סוגיה אחרת לחלוטין.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא כורך.
אחמד טיבי
האם זאת נטייה של משרד הפנים או משרד האוצר?
היו"ר דוד אזולאי
משרד הפנים והאוצר יחד. נכון להיום לא קיבלתי שום מסמך בעניין הזה. אני מניח שכשיהיה הדבר הזה הנציגים של המשרדים הרלוונטיים יבואו ויגידו את הדברים.
מרגלית בוטרמן
בסעיף 6 אנחנו לא מדברים על מועצה נבחרת. אם הצעת החוק הזאת תתקבל ותהיה עמדת ממשלה שתתמוך בזה יצטרכו להתאים את זה.
גלעד קרן
נכון להיום שר הפנים קבע מועד לבחירות. יכול להיות מצב שתהיה מועצה נבחרת.
מרגלית בוטרמן
במסגרת סעיף 3.
גלעד קרן
אני מדבר על מועצה נבחרת לרשות.
מרגלית בוטרמן
אני לא מאמינה שנקיים מערכת בחירות בשביל שנה. זו עלות אדירה. צריך לראות מה עמדת הממשלה לגבי כל הסיפור הזה. אין היום שם מועצה נבחרת.
היו"ר דוד אזולאי
האם הממשלה יכולה לבוא ולהחליט שמפצלים ולא הולכים לבחירות אלא ל-2 מועצות ממונות? יכול להיות מצב כזה?
מרגלית בוטרמן
כן, יכולים לקבל כזאת החלטה.
גלעד קרן
סעיף 6 להצעת החוק, שלקוח מהצעות חוק כפי שהונחו בפעם שעברה, מחייב מינוי של ועדה ממונה לרשות המאוחדת בתקופת המעבר. מצד אחד בעירית באקה ג'ת יש ועדה ממונה ולכן לא בטוח שצריך את הסעיף הזה, ומצד שני בנובמבר קבעו מועד לבחירות במועצה הזאת ויכול להיות שכן יהיה צורך בסעיף הזה.
היו"ר דוד אזולאי
נובמבר 2010?
גלעד קרן
כן. אם שר הפנים אומר שבכל מקרה לא יתקיימו בחירות בנובמבר, אז אין צורך בסעיף 6. 7. השר יפעל, בכפוף להוראות לפי חוק זה, לחלוקת נכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה של הרשות המאוחדת בין המועצות המקומיות ולהסדרת כל עניין אחר הדרוש לשם ביטולה וכדי להבטיח את רציפות השלטון המקומי בתחומן של המועצות המקומיות.

8. השר יקבע, בצו, הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מביטול הרשות המאוחדת והקמת המועצות המקומיות והנדרש כדי להבטיח את ביצועו, לרבות בעניינים אלה; (1) חלוקה בין המועצות המקומיות של הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות, לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלי ידועות, שערב יום הביטול היו של הרשות המאוחדת, לרבות תשלומי חובה שהוטלו כדין על ידי הרשות המאוחדת וטרם נגבו, ואלו יהיו לקניין המועצות המקומיות כפי שיורה השר;

(2) קביעת המועצה המקומית אשר תהיה חליפתה של הרשות המאוחדת בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול, מטעם הרשות המאוחדת או נגדה, וכן כל עילה להילך משפטי כאמור שהייתה קיימת באותה עת, לרבות לעניין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שערב יום הביטול היו של הרשות המאוחדת או נגדה;

(3) קביעת המועצה המקומית שתדון בהליכים שהיו תלויים ועומדים ערב יום הביטול לפני הרשות המאוחדת או רשות מרשויותיה או לפני ועדת ערר שהוקמה על ידי הרשות המאוחדת, או הליכים כאמור שהיה ניתן לפתוח בהם עד אותו מועד, וכן קביעת דרכי הגשתם והדיון בהם, לרבות הוראות לעניין הארכת מועדים.


9 (א) השר יקבע הוראות לעניין עובדי הרשות המאוחדת, ובלבד שיתקיימו הוראות אלה; (1) לא יהיה עובד הרשות המאוחדת, שעבר להיות עבוד אחת המועצות המקומיות זכאי להטבת פרישה בשל המעבר האמור; (2) הזכויות שהיו כדין לעובד הרשות המאוחדת, ערב יום הביטול ואשר היה לעבוד אחת המועצות המקומיות יישמרו לו, ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במועצה המקומית שאליה עבר כעובד. (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ומהוראות כל הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל על עובדי הרשות המאוחדת.
ורד וייץ
אנחנו מבקשים שהסמכות לתת הוראות בענייני עובדים וגם הסמכות להתקין תקנות בענייני עובדים תהיה מותנית בחובת התייעצות מוקדמת עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול של העובדים במדינה. אנחנו גם מבקשים שזה יהיה באישור ועדת הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
זה יהיה מתואם עם השלטון המקומי.
ורד וייץ
הסמכות היא של השר. מה שקורה זה שניתנת כאן סמכות לשר לתת הוראות לגבי דרכים ותנאים למינוי עובדים במועצות המקומיות. אנחנו מדברים בעובדים שבין היתר יצטרכו לעמוד למכרזים בפעם השלישית. פעם אחת הם עמדו למכרז בעת קבלתם המקורית לעבודה באחת הרשויות, פעם שנייה כשהממשלה החליטה לעשות את האיחוד ופעם השלישית כשהממשלה מחליטה לבטל את האיחוד. מי יודע מתי תהיה הפעם הרביעית. אנחנו סבורים שזאת דוגמה קלאסית למעבר על האיסור או להפרה של הכלל שעובדים אינם חפץ. אי אפשר להעביר עובדים ממקום למקום כאילו הם היו שק תפוחי אדמה. מה שידוע לנו זה שעובדים נדרשו לעמוד במכרזים בפעם השלישית לתפקידים שהם ממלאים. בנוסף לכך ניתנה הוראה שנציגות העובדים שהייתה אמורה או היה לה מקום וקול בוועדת מכרזים תוצא מוועדת המכרזים. על מנת שיהיה איזה שהוא איזון במאזן הכוחות ובמערך הכוחות נכון שתהיה חובת היוועצות ושהתקנות יקבלו את אישור הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
היוועצות של מי עם מי?
ורד וייץ
של השר שמתקין את התקנות עם ארגון העובדים כפי שזה נהוג בכל חקיקה שנוגעת לעובדים.
היו"ר דוד אזולאי
למה לא כדאי שהם יהיו בקשר עם השלטון המקומי?
ורד וייץ
השלטון המקומי מייצג את המועצות, הוא לא מייצג את העובדים. אם השלטון המקומי רוצה שייוועצו גם איתו, שיבוא הנה ויביע את דעתו.
מרגלית בוטרמן
חלוקת העבודה חלה, היא לא נסתרת ולא מבטלים אותה בחקיקת משנה. מדברים על איזו שהיא פרוצדורה בשוליים שההסתדרות סברה שצריך להיוועץ איתה. במסגרת האיחוד הם הגישו עתירה לבית הדין הארצי. היה סכסוך קיבוצי והמכרזים הוקפאו לתקופת מה. ישבנו עם ההסתדרות, ישבנו עם מרכז השלטון המקומי. גיבשנו מתווה עבודה. לא נחתם הסכם. על דעת ההסתדרות הוסרה העתירה הזאת, המכרזים יצאו לדרך ויצאו נהלים. את אותם נהלים גיבשנו גם בביטול האיחוד של שגור ודלית אל כרמל. לא הייתה עתירה קיבוצית ולא היה סכסוך קיבוצי. ישנן תביעות עקרוניות של כמה עובדים. אין עתירה קיבוצית.
היו"ר דוד אזולאי
אני מוכן לקבל את זה. היות והייתה היוועצות אפשר להמשיך באותה מתכונת כך שתהיה התייעצות עם ארגון העובדים.
ורד וייץ
זה יירשם בחוק. זה יהיה תנאי להתקנת התקנות. אני סבורה שיש חשיבות שהתקנות יקבלו את אישור הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אני יודע ממה את חוששת. עד היום אני מקבל פניות בעניין הזה. אני מציע שתהיה התייעצות של ארגון העובדים עם משרד הפנים. את התקנות אני מבקש להביא לאישור ועדת הפנים.
גלעד קרן
הוראת מעבר לעניין תקציב 10. השר רשאי לקבוע הוראות לעניין כל הסכומים שתוקצבו בתקציב השנתי שאושר לפי דין לרשות המאוחדת ולא הוצאו עד יום הביטול וחלוקתם בין המועצות המקומיות.


ארנונה חוקי עזר, צווים, רישיונות והיתרים 11. צווי ארנונה, חוקי עזר, תקנות, צווים, רישיונות והיתרים שחלו לפני יום הבחירות למועצות המקומיות בתחום הרשות המאוחדת, יעמדו בתוקפם וימשיכו לחלול באותו השטח כאילו הותקנו או ניתנו, לפי העניין, על ידי המועצה המקומית באותו השטח, עד שיפקעו על פי האמור בהם או על פי החיקוק שמכוחם ניתנו או עד להחלטת מועצת המועצה המקומית לבטלם או לשנותם לפי דין.


איסור התקשרויות חדשות 12. החל ביום פרסומו של חוק זה, לא יתקשרו הרשות המאוחדת וכל אחת מהמועצות המקומיות, בהתקשרות אשר תקופתה, ביצועה והזכויות והחיובים על פיה הם מעבר ליום שנקבע לבחירות במועצות המקומיות לפי חוק זה, אלא באישור מראש מאת השר.


איסור העסקת עובדים חדשים 13 (א) בכפוף להוראות סעיף 9, בתקופת המעבר לא יקבלו הרשות המאוחדת וכל אחת מהמועצות המקומיות עובד, אלא באישור מראש מאת השר (ב) בתקופה שמיום הביטול ועד תום 12 חודשים לאחר מכן לא תקבל כל אחת מהמועצות המקומיות עובד, אלא באישור מראש מאת השר. (ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על קבלת עובדים והעסקתם באמצעות קבלן כוח אדם, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.


פעילות משותפת 14. השר רשאי לקבוע כי תפקיד, סמכות או תחום פעולה של הרשות המאוחדת יבוצעו בשיתוף בין המועצות המקומיות (בסעיף זה- פעיות משותפת), ואת ההוראות הנדרשות לניהול הפעילות המשותפת, לרבות דרך ניהולה וחלוקת הסמכויות והחובות בין המועצות המקומיות לגביה, חלוקת ההוצאות הדרושות להקמתה, להחזקתה ולניהולה בין המועצות המקומיות וחלוקת ההנכסות בשלה.
ורד וייץ
יש מנגנון שנקבע בהקשר של תכניות ההבראה ברשויות המקומיות ונקרא ועדת חריגים. יש שם נציג של משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי וארגון העובדים. אם יש מקום לקבל עובד חדש בתקופת המעבר אולי כדאי שזה ייקבע על ידי ועדת החריגים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אכנס לזה.
גלעד קרן
מינוי חשב מלווה 15 (א) השר ימנה חשב מלווה לכל אחת מהמועצות המקומית לתקופת המעבר ועד לתום שישה חודשים לאחר תום תקופת המעבר; על חשב מלווה שימונה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 42ב(ג) עד (ה), 142ג ו-142ג1 לפקודת העיריות. (ב) נוסח השר, בתום ששת החודשים האמורים בסעיף קטן (א), כי יש צורך בהמשך כהונתו של החשב המלווה, רשאי הוא להאריך את תקופת כהונתו בשישה חודשים נוספים (בסעיף זה – תקופת ההארכה), ואם ראה כי אין בסמכויות הנתונות לחשב מלווה לפי הוראות הסעיף הקטן האמור כדי להבטיח את תפקודה התקין והיעיל של המועצה המקומית, רשאי הוא להקנות לחשב המלווה, למשך תקופת ההארכה, את הסמכויות הנתונות לפי כל דין לראש המועצה המקומית, למועצת המועצה המקומית, לוועדה מוועדותיה או לעובד המועצה המקומית, כולן או חלקן, ככל הנדרש לצורך הבטחת תפקודה התקין והיעיל של המועצה המקומית; הוקנו לחשב המלווה הסמכויות האמורות, לא יהיו נתונות למועצה המקומית, לראש המועצה המקומית, למועצת המועצה המקומית, לוועדה מוועדותיה או לעובד המועצה המקומית, לפי העניין, הסמכויות שהוקנו כאמור לחשב המלווה. (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של השר למנות חשב מלווה לאחר תום התקופות האמורות בסעיף זה, לכל אחת מהמועצות המקומיות, בהתאם לסמכותו לפי כל דין.


תקציב מענק הסתגלות לביטול הרשות המאוחדת 16(א) בשנת הכספים 2011 ייקבע בחוק התקציב השנתי, תקציב בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה "מענק הסתגלות לביטול רשויות מאוחדות" בסעיף תקציב משרד הפנים; בסעיף זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. (ב) השר רשאי להורות על מתן מענק לשם הסתגלות לביטול הרשות המאוחדת, לכל אחת מהמועצות המקומיות, בכפוף לסכום שיקבע לעניין זה כאמור בסעיף קטן (א).
יונתן בר סימן טוב
משרד האוצר מתנגד לסעיף 16. לא ברור למה צריך תקנה מיוחדת. יש רזרבת שר שנועדה לפתור כל מיני בעיות ייחודיות. אפשר לפתור את הבעיות הייחודיות במסגרת רזרבת השר.
אחמד טיבי
זה הופיע בשגור והתקבל שם.
יונתן בר סימן טוב
אז מה אם זה התקבל בחוק אחר? זה לא קשור.
אחמד טיבי
זה אותו עיקרון.
היו"ר דו ד אזולאי
אדוני אומר שאם יש דרישה תקציבית היא צריכה להיות מסעיף הרזרבה של משרד הפנים.
יונתן בר סימן טוב
בשבוע שעבר כשדיברנו על העלויות התקציביות של החוק הזה נכתב שם שזה לא כולל את מענק ההסתגלות. אם מכניסים פה מענק הסתגלות זה מגדיל את העלויות התקציביות של החוק. אנחנו לא רואים צורך בזה. יש את רזרבת השר שנועדה בשביל פתרון נקודות של רשויות מקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני היועץ המשפטי, האם הניסוח הזה הוא ניסוח שהיה?
גלעד קרן
הניסוח זהה לחלוטין לכל הפירוקים שהיו. הוא זהה גם לפירוק של באקה ג'ת כפי שהונח לקריאה שנייה בפעם שעברה.

ביצוע ותקנות 17. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות עניינים הנובעים והנדרשים מהשבת מעמדן של המועצות המקומיות וביטולה של הרשות המאוחדת, ובכלל זה: (1) ניהולן של הרשות המאוחדת והמועצות המקומיות מיום התחילה עד תום 12 חודשים מיום הביטול, ובין השאר הוראות בעניינים אלה: (א) ההתחייבויות וההתקשרויות של כל אחת מהמועצות המקומיות והרשות המאוחדת, ההליכים לביצוען ולהארכת תוקפן, ולעניין ביצוע פעולות על פי התקציב שאושר לרשות המאוחדת לפני יום הביטול; (ב) התנאים והדרכים למינוי עובדים למועצות המקומיות; (2) הוראות לעניין הכנת תקציבן השנתי של כל אחת מהמועצות המקומיות; (3) אופן קבלת תשלומים המושלמים על ידי המדינה למועצות המקומיות או לרשות המאוחדת; (4) הוראות להבטחת רציפות השלטון המקומי בתחומי שיפוטן של המועצות המקומיות; (5) המועד האחרון למינוי נושאי משרה שיש למנותם לפי הוראות כל דין.

תחילה 18. תחילתו של חוק זה ביום כ"א באב התש"ע (1 באוגוסט 2010).
היו"ר דוד אזולאי
סעיף 18 לא מעשי.
גלעד קרן
כמה זמן משרד הפנים צריך להתכונן?
מרגלית בוטרמן
השר צרך למנות ועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מדבר על ועדה ממונה, אלא על ועדה שאמורה לעסוק בכל תהליך הפירוק. כמה זמן זה יכול לקחת?
מרגלית בוטרמן
מהניסיון הקודם זה לקח תקופה די ממושכת.
היו"ר דוד אזולאי
בסעיף 17 אני מבקש שהתקנות יובאו לאישור ועדת הפנים.
ורד וייץ
אנחנו מבקשים בסעיף 17(1)(ב) שזה יהיה לאחר התייעצות עם ארגון העובדים.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר.
מרגלית בוטרמן
כרגע אנחנו מתנגדים לכך שהתקנות יהיו באישור ועדת הפנים עם חובת היוועצות.
היו"ר דוד אזולאי
זכותכם להתנגד. הוועדה מליטה שהתקנות יובאו לאישור ועדת הפנים.
מרגלית בוטרמן
עמדת הממשלה תומכת בעמדה שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
כשתבוא עמדת הממשלה נתייחס אליה.
ורד וייץ
אני לא מבינה את ההתנגדות לרשום את חובת ההתייעצות.
היו"ר דוד אזולאי
אני סומך על חוות דעתו של היועץ המשפטי לוועדה. יש דברים שלא מקובלים ולא עושים אותם. אם החשש שלך הוא חלילה וחס פגיעה בעובדים, אז יש פה חגורה וגם שלייקס. החגורה זה מה שאמרה נציגת משרד הפנים שתקוים התייעצות, השלייקס אלו התקנות שיובאו לוועדה. גברתי יכולה להיות שקטה ורגועה שזכויותיהם של העובדים לא ייפגעו. אני מתעקש על כך שזה יבוא לוועדת הפנים על סמך הניסיון של הפירוקים הקודמים.
גלב מג'אדלה
יש גם ועד עובדים מקומי ומועצת פועלים.
היו"ר דוד אזולאי
תאריך התחולה של 1 באוגוסט 2010 לא רלוונטי. צריך זמן סביר להתארגנות והיערכות לפירוק.
מרגלית בוטרמן
אנחנו מדברים על 9 חודשים.
אדריס מוואסי
אני מעריך את העבודה של היושב-ראש ושל שאר חברי הכנסת שטורחים ועושים את המקסימום האפשרי. אנחנו מחכים להצבעה הזאת. היה סיכום בזמנו עם השר ועם כבודך בנושא מינוי ועדות קרואות במקום המפרק כדי לייצב את המערכת בשתי הרשויות המקומיות. זה בשונה ממה שקרה בשגור ובעיר הכרמל ששם מונה מפרק ולא נעשה סדר. אני בעד למנות ועדות קרואות, רק צריך לדאוג לתחום אותן בזמן כדי שלא נצטרך להיפגש בבג"ץ.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אתן להקים ועדות ממונות מבלי לתחום אותן בזמן.
אדריס מוואסי
אני חושב שעמדת ההסתדרות מאוד חשובה.
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי את עמדת הוועדה וחברי הכנסת הסכימו איתי.
אדריס מוואסי
אני חושב שזה מתבקש וחשוב. אני יודע באיזה מצב נמצאים העובדים. ההסתדרות חייבת להיכנס לעניין ולתת את דעתה. אני מבקש שתחילת החוק תהיה כמה שיותר מוקדם.
היו"ר דוד אזולאי
נציגי משרד הפנים אמרו לי שזאת תקופה של לפחות 9 חודשים להכנה והתארגנות לקראת פיצול האיחוד. התאריך יהיה כ"ז בניסן תשע"א, 1 במאי 2011.
אדריס מוואסי
והבחירות?
גלעד קרן
הבחירות בין 90 ימים ל-200 ימים מאותו יום.
גלב מג'אדלה
אם ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק אני ממליץ לקרוא לשר הפנים על-מנת להודיע על קיום הבחירות ב-26 בנובמבר.
מרגלית בוטרמן
אנחנו חיים בריק. אנחנו לא יודעים מה ועדת שרים אישרה.
היו"ר דוד אזולאי
אם הדברים הם כך, אנא מכם קחו בחשבון את דחיית מועד הבחירות.
גלב מג'אדלה
אני חושב שאני שומר פה על כבודו של שר הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים