ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2010

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה

18.7.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 243
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, ז' באב התש"ע (18 ביולי 2010), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120) (קובלנה נגד עובד רשות מקומית), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר
מוזמנים
נתי בביוף לשכה משפטית, משרד הפנים

מרגלית בוטרמן לשכה משפטית, משרד הפנים

מיכל גולד ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פאיז חנה ממונה רשויות, משרד הפנים

ניר נחמני חשב מלווה מחוז צפון, משרד הפנים

איילת גלבוע לשכה משפטית, משרד הפנים

אפרת לוי שרעבי עו"ד, משרד הפנים

מנחם לפידור יועץ משפטי, מרכז השלטון המקומי

ורד וייץ עו"ד באגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות כללית
יועץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
יפעת שפרכר

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120)

(קובלנה נגד עובד רשות מקומית), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120) (קובלנה נגד עובד רשות מקומית), התש"ע-2010, של חברי הכנסת גדעון עזרא, רוני בראון, איתן כבל, זאב בילסקי, רחל אדטו ונחמן שי.
גלעד קרן
בקריאה טרומית המציע ביקש שההסדר שאנחנו קובעים פה, שזה אישור מוקדם של היועץ המשפטי לממשלה לפני הגשת קובלנה פלילית פרטית, יחול גם על נבחרי הרשות המקומית, לא רק על עובדיה. זה מופיע בדברי ההסבר של הקריאה ראשונה. הממשלה התנגדה להוספה הזאת, אבל בשיחות שעשינו עם משרד המשפטים הם הסכימו לבחון את האפשרות להרחיב את ההסדר. מכיוון שעדיין הממשלה לא הכריעה אם היא תומכת בעניין הזה והיא צריכה לקיים ישיבה אצל היועץ המשפטי לממשלה, אני מציע שבינתיים נפצל את הנושא של הרחבת ההסדר לגבי נבחרי הרשות ונחוקק את ההסדר רק לגבי העובדים של הרשות המקומית.
היו"ר דוד אזולאי
עד מתי אתה מעריך שלגבי הנבחרים נקבל תשובות?
מיכל גולד
אמורה להתקיים ישיבה אצל היועץ.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את ההצעה של גלעד, היועץ המשפטי של הוועדה, לפצל את החוק. בתום הפגרה נבדוק איפה הדברים עומדים, כדי שנוכל להתקדם עם החלק השני של החוק הזה.
מנחם לפידור
היינו רוצים שיהיו הוראות מעבר לגבי תביעות קיימות. ההצעה הזאת עלתה בעקבות תביעה שהוגשה כקובלנה פרטית נגד עובדי הרשות המקומית. למרות שהיא תלויה ועומדת אנחנו חושבים שראוי שזה יעבור ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיחליט. גם התשובה של המדינה בעליון הייתה שצריכים את האישור של היועץ המשפטי. לדעתי צריך להחזיר את הגלגל אחורה. אם יש הליכים תלויים ועומדים הם צריכים לעבור ליועץ המשפטי לממשלה כאילו החוק היה קיים מאז ומעולם. אני מבין שההסתדרות תומכת.
נתי בביוף
אנחנו שומעים את זה לראשונה. אנחנו לא בטוחים באפשרות להחיל את זה רטרואקטיבית על תיקים תלויים. אנחנו יכולים לבדוק את זה. זאת שאלה משפטית לא פשוטה.
ורד וייץ
עשו את זה בעניין של ועדת ערר של חיילים בשירות קבע. גם שם זה בא בעקבות בג"ץ שהיה תלוי ועומד. שם החילו את זה על הליך תלוי ועומד.
גלעד קרן
כאן אתם מחזירים את המצב אחורה. כשזה יגיע לבית משפט ובית משפט יצטרך להחזיר את זה ליועץ המשפטי לממשלה זה יהיה מאוד בעייתי.
מנחם לפידור
זאת הייתה העמדה בעליון.
היו"ר דוד אזולאי
להחזיר את הגלגל לאחור זה בלתי אפשרי. פיצלנו את החוק כדי להתקדם בחקיקה, לא כדי לחזור לאחור. כל הוראת מעבר פירושה חקיקה רטרואקטיבית על כל התיקים שנמצאים בהליך משפטי. לא נוכל לעשות את זה. אנחנו פשוט נתקדם.
ורד וייץ
אולי בכל זאת כדאי לבדוק איך עשו את זה שם.
גלעד קרן
אני לא יודע מה המקרה.
ורד וייץ
השאלה על איזו ערכאת ערעור היה בג"ץ שאומר שצריך לדון בנושאים שנוגעים לדיני עבודה, לתנאי עבודה של משרתי קבע. הוקמה ערכאה חדשה. חיכו לראות מה יהיה בחקיקה. בחקיקה החליטו שגם התיק הזה שתלוי ועומד יידון בערכאה החדשה שהקימו. הייתי חושבת שכדאי לבדוק את זה. אולי אפשר לעשות את אותו דבר כאן.
נתי בביוף
כאן זו התערבות מהותית של ביטול ההליך.
מנחם לפידור
לא מדברים על ביטול ההליך.
היו"ר דוד אזולאי
אתה אומר להחיל את החוק על אלה שנמצאים באמצע מהלך משפטי.
מנחם לפידור
בחוק הייתה לקונה. בג"ץ אמר שהחוק לא חל על עובדי הרשות המקומית. הוראת המעבר צריכה להיות מאוד פשוטה כך שתיקים תלויים ועומדים יעברו לאישור של היועץ המשפטי לממשלה.
גלעד קרן
מכיוון שלפי פסיקת בג"ץ, שלא קיבל את הפרשנות של היועץ המשפטי לממשלה, לא הייתה מניעה להגיש את הקובלנה עד היום.. יכול להיות שהאנשים לא היו מוציאים את הכספים אם הם היו יודעים שזה מותנה באישורו של היועץ המשפטי לממשלה.
מנחם לפידור
השאלה אם צריך או לא צריך עלתה רק בעליון, לא בבית משפט שלום ולא במחוזי.
גלעד קרן
בטח שאחרי 3 הליכים לא נחזיר את זה אחורה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו לא יכולים לחוקק חקיקה רטרואקטיבית ולהחזיר את הגלגל אחורה. אם היועץ המשפטי ימצא לנכון לעשות תיקון חקיקה אנחנו נהיה פתוחים להצעות.
מנחם לפידור
אנחנו מבקשים שהיועץ המשפטי ישקול את זה בחיוב, כי זה לא מצב הגיוני שבגלל לקונה עובדים שהוגשו נגדם תביעות פליליות באופן אישי יצטרכו את האישור.
ורד וייץ
אני מסכימה עם חברי ממרכז השלטון המקומי.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש מנציגת משרד המשפטים להעביר את הבקשה של השלטון המקומי ליועץ המשפטי על-מנת שהוא יחווה את דעתו. אם הוא יחליט שצריך לעשות חקיקה הוא ימצא את הדרך לפנות אלינו. כרגע אנחנו לא מתכוונים להחזיר את הגלגל לאחור. אני מעמיד להצבעה את פיצול הצעת החוק. מכיוון שאין מתנגדים ואין נמנעים הצעת הפיצול עוברת למליאה.
גלעד קרן
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120) (קובלנה נגד עובד רשות מקומית), התש"ע-2010. תיקון סעיף 342 1. בפקודת העיריות, בסעיף 342, במקום "סעיף 18 לפקודת שיפוט בתי משפט השלום 1947" יבוא "סעיף 69 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982". 2. בפקודת המועצות המקומיות, בסעיף 34א, במקום "ו-249ב" יבוא 249ב ו-342".
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מעמידים את שני הסעיפים להצבעה. מי בעד ההצעה שהוקראה כאן בפני חברי הוועדה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

אנחנו מעבירים את הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120) (קובלנה נגד עובד רשות מקומית), התש"ע-2010 לקריאה שנייה ושלישית. זה יהיה מותנה באישור המליאה לפיצול שדיברנו עליו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55

קוד המקור של הנתונים