ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2010

חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 4), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט

12.7.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 255

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, א' באב התש"ע (12 ביולי 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 4) (פטור ממסים), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

אורי אורבך
מוזמנים
עו"ד ישראל טל, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד מירב כהן, הלשכה המשפטית, משרד התרבות הספורט

עו"ד איתיאל מלאכי, משרד הפנים

טלי בן יהודה, מנכ"לית האקדמיה ללשון העברית

עו"ד אסף גל, האקדמיה ללשון העברית

אפרת דגני-טופורוב, מכון מנדל
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי

שרי אברמוב
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 4) (פטור ממסים), התש"ע-2010
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר היום הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 4) (פטור ממסים), התש"ע-2010.


בפעם האחרונה נפרדנו כאשר שאלת הרטרואקטיביות לא הייתה סגורה ופנינו בכתב למנכ"לית המשרד על מנת שהיא תוביל ותנסה לפתור את הבעיה. המנכ"לית עדכנה אותי לגבי הישיבות שהתקיימו וגם אסף עדכן אותי לגבי ישיבה מסוימת. אני מבין שכרגע המידע שבידי הוא שהעירייה תבעה לכתחילה חוב של שלושה פסיק משהו – נדמה לי 3.6 – מיליון שקלים ארנונה רטרואקטיבית משנת תרפפ"ו ובהסדרים העירייה מוכנה לרדת ל-900 ומשהו אלף שקלים.


אני אומר לפרוטוקול שיש תנועות ראש חיוביות מצד אנשי האקדמיה ללשון.
אורי אורבך
משלימות עם המציאות.
טלי בן יהודה
900 ומשהו אלף שקלים לסוף 2009.
היו"ר זבולון אורלב
כן. החוק הזה יחול על 2010 ועל זה אין לנו מחלוקת.


מידע שני. לפני ימים אחדים צלצל אלי פרופסור משה בר-אשר וביקש ממני שנסיים את החוק היום גם אם עניין הרטרואקטיביות לא מוסדר.


אלה שני היגדים שונים. עדיין אנחנו נהיה מגויסים כדי לעזור לכם עם משרד התרבות ועם המנכ"לית כדי לראות איך מכסים את החוב הזה, כי אני מבין שאין לכם אוצר מן השמים של 900 ומשהו אלף שקלים. בזכות הטיפול והחוק שהגיש חבר הכנסת אורבך, שלושה רבעים מהחוק נמחקו.


לכן אנחנו ניגש לחקיקת החוק ואם היום נאשר אותו, יש סיכוי טוב שבשבוע הבא, שהוא השבוע האחרון למושב, נוכל לאשר אותו במליאה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אם היום לא נאשר אותו, הכל יידחה למושב הבא.
טלי בן יהודה
החוב שלנו אינו מסתכם ב-900 אלף שקלים אלא יש לנו עוד חוב שהוא תוצאה של הנושא הזה של הארנונה, התחייבות לאיזו חברה שהיא זו שבעצם הפחיתה את החוב.
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי מה שאמרת. הבנת?
אורי אורבך
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא.
אסף גל
העירייה מנהלת את העניין ביתר ניסיון וביתר נאמנות כנראה מאתנו. החוב הראשוני, ה-3 ומשהו מיליון שקלים, נבע מסיווגה של האקדמיה כמשרדים, שירותים ומסחר, שזה יותר מבנקים, יותר מבאולינג, יותר מבתי קולנוע. ביחס לחוב הראשוני, שהם הוציאו בהתחלה, אכן ההפחתה נראית משמעותית. לצורך הגעה להפחתה הזאת, כדי שיכירו בנו כתעריף מוסדות חינוך, כמקבל למוסדות חינוך, נאלצה האקדמיה לקחת חברה פרטית מסחרית שתשיג את ההישג הזה והחברה הזאת, כמו רבים אחרים במגזר הפרטי, לא עובדת בחינם – אני לא יודע לומר כרגע מה הסכום ואני לא אכנס לזה כי בכל זאת זה עניין מול חברה פרטית – אי אפשר לסכם את נושא הארנונה הרטרואקטיבי אם זה ב-900 אלף שקלים אלא בסכום ניכר מאוד נוסף.
אורי אורבך
אנחנו עושים את זה יותר בזול.
טלי בן יהודה
מה שאסף החסיר זה שלפני ששכרנו בלית ברירה את שירותיה של אותה החברה, אסף בכבודו ובעצמו ניסה להשיג לנו את אותו הדבר שהשיגה לנו החברה, אבל ללא הצלחה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא חברה פרטית. אני מציע לכם להבא לנסות להשתמש בנו לצורך הדברים האלה.


אנחנו מקריאים את הצעת החוק.
מירב ישראלי
חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס'), התש"ע-2010

1.
הוספת סעיף 11ג


בחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, אחרי סעיף 11ב יבוא:


"11ג.
פטור ממסים

(1) לעניין פקודת מס הכנסה , ייחשב המוסד כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה, ולעניין חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ייחשב המוסד כמוסד ציבורי לפי סעיף 39(6) לחוק האמור, וכל נכסי המוסד יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר, המשתלמים לרשות מקומית.

(ב)
פטור לפי סעיף זה מאגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר, המשתלמים לרשות מקומית לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות".

פסקה (ב) נוסחה בעקבות הערה של רשות המסים. זה גם הנוסח שאימצנו לגבי שזר.

2.
תחילה

תחילתו של חוק זה ב-1 בינואר 2010.
היו"ר זבולון אורלב
זה כדי שלא יהיו ספקות.


יש למישהו הערות? אין.


אני מעלה את החוק להצבעה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


אני קובע שהחוק אושר פה אחד לקריאה שנייה ושלישית. אם ירצה השם, זה יעלה למליאה בשבוע הבא.


אני רוצה להודות לחבר הכנסת אורי אורבך שלקח יוזמה ובמהלך יחסית מהיר הצלחנו להעביר את החוק גם בטרומית, גם בקריאה ראשונה וגם לקריאה שנייה ושלישית, וזאת תרומתנו הצנועה לקידום השפה העברית.
טלי בן יהודה
גם אני מודה מאוד לחבר הכנסת אורי אורבך וגם ליושב ראש הוועדה. אני מאוד מאוד מודה.
אורי אורבך
זאת יעילות. לא בכל ועדה זה הולך כך.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. הישיבה תמה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים