ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2010

חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

13.07.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 296

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שלישי, ב' באב התש"ע (13 ביולי 2010), שעה: 08:30
סדר היום
הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ יו"ר הוועדה
מוזמנים
יצחק רז – החוקר הראשי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד רון חלפון – הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ירון גולן – עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

ערן כהן – רפרנט תחבורה באגף התקציבים, משרד האוצר

גיורא רום – מנכ"ל רשות התעופה האזרחית

עו"ד רננה שחר – יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

עו"ד אבישי פדהצור – סגן יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

יואב בראל – מנהל תקינה מבצעים, רשות התעופה האזרחית

גדי רגב – ראש מטה תעופה, רשות התעופה האזרחית

יהודה גילאי – מנהל תחום תקינה כשירות אווירית, רשות התעופה האזרחית

דוד גילאי – נציג, רשות התעופה האזרחית

אילון טל – ראש אגף פיקוח ובקרה, רשות שדות התעופה

עמרי טלמון – קלוב התעופה

יעקב צרטוף – מ.מ.מ, הכנסת
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
גיא קונפינו - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידההצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון), התש"ע-2010
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון), התש"ע-2010 - דיון שהתחלנו בשבוע שעבר.


אנחנו בינתיים קיבלנו לידינו את הדוח של סיטרמן, וגם את ניתוח העצמאות התקציבית של רשות התעופה האזרחית לפי הצעת חוק רשות התעופה האזרחית.


אני מבקש לקרוא את הסעיף.
רננה שחר
"תיקון חוק רשות התעופה האזרחית 30 – בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005, בסעיף 9, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא: "(ב) לעניין תקציב הרשות, יקראו את סעיפים 9, 11 ו-12 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, כך:


(1) בסעיף 9, ברישה, במקום "או עם ממונה אחר על סעיף תקציב, לפי העניין" יקראו "ועם מנהל הרשות";


(2) בסעיף 11 (א), במקום "השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב" יקראו "מנהל הרשות";


(3) בסעיף 12(ד), במקום "השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב" יקראו "מנהל הרשות"."
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
רבותי, האם יש הערות לסעיפים? אין הערות. אנחנו נאשר את סעיפים (1), (2) ו-(3), וזה בעצם מה שיש, נאשר את כל ההצעה. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון), התש"ע-2010 אושרה להעלאה לקריאה שנייה

ולקריאה שלישית.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
הסעיפים אושרו. אם כן, סיימנו את העניין של תיקון חוק רשות התעופה האזרחית.
לאה ורון
זה עולה בימים הקרובים לקריאה השנייה ושלישית במליאת הכנסת.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
לפי מה שאומרת לי מנהלת הוועדה, נוכל להביא את הצעת החוק לפני היציאה לפגרה.
איתי עצמון
נעשה כל מאמץ.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
השבוע הבא הוא השבוע האחרון במושב זה של מליאת הכנסת, ואני מקווה שנוכל להביא את הצעת החוק הזו לקריאה שנייה ושלישית, ולאשר אותה.


אוקיי, תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:50.

קוד המקור של הנתונים