ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/07/2010

תיקון טעויות בחוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע-2010, חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת המדע והטכנולוגיה

15.7.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 60
מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יום חמישי, ד' באב התש"ע (15 ביולי 2010), שעה 13:00
סדר היום
1.
תיקון טעויות בחוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע-2010

2.
הצעת חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון מס' 2) (מטרות ודרכי פעולה), התש"ע-2010


הצעתו של חבר הכנסת זבולון אורלב
נכחו
חברי הוועדה: מאיר שטרית – היו"ר

זבולון אורלב

אברהם מיכאלי
מוזמנים
פרופ' מנחם יערי, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד"ר מאיר צדוק, מנכ"ל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד"ר אביטל דרמון, מנהלת היזמה לחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד"ר יוסי סגל, מרכז החטיבה למדעי הטבע, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

רוברט לפידות, מנהל האגף הבין לאומי, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד מג'אל סויטאם, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

דני גלושנקוב, רפרנט השכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עידו בן ששון, רפרנט משרדים חברתיים, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

אברהם ענתי, סמנכ"ל תיאום, תכנון ובקרה, משרד המדע והטכנולוגיה

עו"ד הדס פרבר, יועצת משפטית, משרד המדע והטכנולוגיה

עו"ד מיסאא אלהיג'א, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פרידה סופר, מזכ"ל המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי

שרי אברהמוב, הלשכה המשפטית, הכנסת
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תיקון טעויות בחוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע-2010
היו"ר מאיר שטרית
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה.

תיקון טעויות בחוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע-2010


הנושא הראשון שעל סדר היום הוא טעות סופר נפלה בחוק חתימה אלקטרונית. כפי שעולה, יש שני תיקונים: האחד, בסעיף 14(י), שם צריך להשמיט את הסימון (יג) שנשאר בטעות מהנוסח הקודם. התיקון השני הוא בסעיף 2(8), במקום "לענייני", יש לכתוב "הוועדה לענייני" ובמקום "המדע", יש לכתוב "ועדת המדע".


אני מצביע על התיקונים.

ה צ ב ע ה

התיקונים אושרו פה אחד

הצעת חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון מס' 2) (מטרות ודרכי פעולה), התש"ע-2010, הצעתו של חבר הכנסת זבולון אורלב

כזכור לכם דנו בהצעה בישיבה קודמת. החוק אושר בכנסת בקריאה ראשונה פה אחד ללא מתנגדים. אנחנו סיכמנו אז שאנחנו כותבים את החוק הזה בנוסח הזה וכאשר כמובן נדון בו לקראת הקריאה השנייה והשלישית, נדון בוויכוח שהתחולל או שהתרחש בין המציע לבין משרד המדע. זאת ההזדמנות לעשות את התיקון הזה. הנוסח שקיים היום הוא הנוסח שהועבר לכנסת וזה הנוסח הכחול ואני מבין שכאן אתם רוצים להכניס תיקון כלשהו.
זבולון אורלב
אנחנו ביקשנו מהיועצת המשפטית המחליפה - מירב ישראלי שמושאלת מוועדת החינוך, התרבות והספורט ברוב טובו של יושב ראש ועדת החינוך והתרבות, ונאחל כמובן בהזדמנות זו לנירה לאמעי שתהיה בבריאות שלמה ומלאה, ואנחנו מברכים אותה בהצלחה במשימת הגדלת המשפחה – מהדס פרבר וגם ממנחם לשבת אתמול ולנסות להגיע להבנות ולהסכמות. קיבלתי עדכון בשיחת ועידה שהגענו פחות או יותר לנוסח המוסכם. ביקשנו גם שהאוצר יהיה שותף להסכמות ונמסר לי לפני שעה קלה ממרב, שקיבלה הודעה מהדס, שהנוסח הזה מוסכם גם על האוצר.


אני מציע שמירב תציג את הנושא.
מירב ישראלי
אני מקריאה מההתחלה ואני אציין היכן התיקונים.

1.
תיקון סעיף 2

בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א-1961 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, במקום פסקאות (2) ו-(3) יבוא:

הנוסח הקודם של סעיף 2 בכחול היה: "לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי לרבות במתן הערכות מצב לאומיות ביוזמת האקדמיה". אני מבינה שכל הסעיף הזה הוא ביוזמת האקדמיה.
הדס פרבר
כן. הייעוץ ומתן הערכות, זה ביוזמת האקדמיה.
מירב ישראלי
שיהיה ברור.
אביטל דרמון
בקריאה שלי: לייעץ לממשלה ולא כתוב ביוזמת מי, לרבות במתן הערכות מצב ביוזמת האקדמיה.
מירב ישראלי
לכן אני אומרת שאנחנו נשים שם פסיק, ואז הכל יהיה ביוזמת האקדמיה.
היו"ר מאיר שטרית
הממשלה לא יכולה לבקש ייעוץ מהאקדמיה?
מירב ישראלי
זה התיקון שאנחנו עושים.
הדס פרבר
לסעיף יש שני חלקים. אני חושבת שיכול להיות שהוא לא ברור, אבל זאת הייתה הכוונה. האקדמיה רשאית לייעץ לממשלה ביוזמתה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית וכולי, ובנוסף לכך רשאים משרדי הממשלה לפנות לאקדמיה לפי סעיף 4ב.
מירב ישראלי
אני מציעה שננסח את זה בצורה כזאת שיהיה ברור שכל הרישא הוא ביוזמת האקדמיה.
היו"ר מאיר שטרית
בסדר.
מירב ישראלי
התוספת היא: "וכן לייעץ למשרדי הממשלה לי פנייתם בהתאם להוראות סעיף 4ב".


אני מזכירה שהשאלה הייתה האם זאת הממשלה כממשלה או האם גופים בממשלה יכולים לפנות. הייתה שאלה כזאת בקריאה ראשונה. הפתרון הוא שכאשר האקדמיה מחליטה לייעץ והיא פונה לממשלה, היא באמת פונה לממשלה כממשלה, כי מדובר בהערכות מצב לאומיות.
היו"ר מאיר שטרית
אבל כל משרד יכול לפנות.
מירב ישראלי
כל משרד יכול לפנות. בדיוק.
מנחם יערי
הייתה גם פנייה של הכנסת. אתם לא רוצים לכלול אותה?
זבולון אורלב
לא. אנחנו חושבים שהכנסת היא רשות נפרדת ואנחנו לא מציעים להכניס אותה לחוק הזה מבחינת הפרדת הרשויות. אם מרכז המידע והמחקר של הכנסת רוצה לפנות, הוא יוכל לפנות. זה ערבוב רשויות שלטוניות שאני מציע שלא נעשה זאת וגם התייעצות, כפי שנאמר, עם ראש מרכז המידע של הכנסת שפנה אליכם כמה וכמה פעמים והוא מקבל מידע.
היו"ר מאיר שטרית
אני מניח שאם נפנה לאקדמיה, היא לא תסרב לייעץ לנו.
מנחם יערי
כן, אבל למה לעבוד לפי הנחה?
זבולון אורלב
כיוון שהכנסת היא רשות עצמאית ומחוקקת. נשמור על עצמאותה. היא מפקחת עליכם.
דני גלושנקוב
האם באמת נבחן שסעיף 2 לא עומד באיזושהי סתירה אל מול חוק המולמו"פ והמטרות?
היו"ר מאיר שטרית
לא.
זבולון אורלב
הדס צריכה לענות.
היו"ר מאיר שטרית
זה סוג אחר.
הדס פרבר
חוק המולמו"פ עוסק במדיניות מחקר ופיתוח.
היו"ר מאיר שטרית
הם עוסקים בנושא מדע בכלל.
הדס פרבר
כאן זה המדע עצמו.
זבולון אורלב
אלה שני דברים שונים.
מירב ישראלי
סעיף (3) נשאר כפי שהוא היה בכחול.

"לטפח ולקדם פעילות מדעית, לרבות פעילות מדעית בין-תחומית ופעילות מדעית בתחומי דעת חדשים".

2.
הוספת סעיפים 4ב ו-4ג


אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:


"4ב.
קבלת ייעוץ ומידע מהאקדמיה


כאן, כאמור, הוחלט שכל משרד ממשלתי יוכל לפנות.

משרד ממשלתי רשאי לפנות לאקדמיה לשם קבלת ייעוץ ומידע בנושאים שנדרש לגביהם ידע מדעי או שקשורים לפיתוח המדע בישראל שבתחום מטרות ותפקידי האקדמיה.
מג'אל סויטאם
זה ברור שזה לפי חוק זה?
מירב ישראלי
כן. בעיקרון, כאשר אנחנו אומרים מטרות ותפקידים, זה מפנה לסעיף המטרות והתפקידים.


התיקון כאן הוא תיקון ניסוחי כי אלה התפקידים. אלה לא תפקידים אחרים.


הוספנו חלק חדש. מחקנו את "אינה טעונה מכרז".
היו"ר מאיר שטרית
למה?
מירב ישראלי
אני אסביר.
זבולון אורלב
מצאנו פטנט יותר טוב.
מירב ישראלי
בעיקרון זה לא טעון מכרז מכיוון שזה למעשה במסגרת התפקידים ולכן זה מתוקצב מתקציב המדינה. אם זה משהו שיודעים אותו בתחילת שנה, זה ייכנס כבר לתקציב של האקדמיה.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא אומר כלום. פטור ממכרז או לא פטור ממכרז? אני רוצה תשובה.
מירב ישראלי
אני מסבירה. הנוסח שמוצע במקום הסעיף הזה הוא כלהלן:
"קבלת ייעוץ ומידע כאמור תמומן מסעיף תקציב המשרד הממשלתי כפי הדרוש לביצועה, בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985".


זה אומר שה"לא טעון מכרז", הכוונה שלו הייתה שזה ממומן במסלול תקציבי ולא במסלול של רכישות. זאת הייתה המשמעות.
זבולון אורלב
אתה צריך לעשות מכרז על כל דבר שאתה רוכש. אם אתה לא רוכש, אומר החוק שמה שמשרד ממשלתי מבקש מהאקדמיה, זאת לא רכושה.
היו"ר מאיר שטרית
איפה זה כתוב?
זבולון אורלב
אלא זאת העברה תקציבית. זה מה שכתוב.
היו"ר מאיר שטרית
עם כל הכבוד, יש לי ספקות בעניין הזה. פעולות של משרד מתוקצבות ואנחנו לא לוקחים תקציב מן ההפטרה כשרוצים לרכוש טובין. זה כתוב בתקציב הממשלה. אם משרד השיכון רוצה לקנות דודי שמש לזקנים, יש פרט בסעיפים של טיפול בדירות הרוכשים. לא מצאתי שום מקום שיפטרו אותו ממכרז בגלל שזה בתקציב. אין דבר כזה. מה מפריע לכם שזה יהיה כתוב?
מירב ישראלי
כי זה לא נותן את התשובה, זה שזה לא טעון מכרז. להפך, זה אומר ברחל בתך הקטנה שזה מתוקצב, שזה מתקציב המשרד.
היו"ר מאיר שטרית
אפשר להוסיף מתקציב המשרד ופטור ממכרז.
מירב ישראלי
אלה שני מסלולים שלא יכולים ללכת ביחד.
זבולון אורלב
נציג החשב הכללי כאן? נשמע את נציג החשב הכללי שמופקד על חוק המכרזים.
ירון גולן
אני מהלשכה המשפטית באוצר. באופן עקרוני מדובר, כפי שנאמר כאן, בשני מסלולים שונים. אנחנו באמת סוברים שאין כאן התקשרות. חוק חובת מכרזים קובע שהתקשרות היא ביצוע עסקה בכך וכך דברים, טעון מכרז. אין כאן התקשרות. אין כאן מעשה של התקשרות כי כמו שנאמר כאן, אנחנו לא הולכים למסלול של התקשרות אלא למסלול של תקצוב. לכן זה לא שייך לציין כאן שזה לא צריך מכרז.
היו"ר מאיר שטרית
במשרד הבריאות יש תקציב למחקרים בסכום של 8 מיליון שקלים בשנה. האם משרד הבריאות רשאי לפנות לאקדמיה ולומר לה לעשות א', ב', ג' והוא ישלם להם ישירות בלי מכרז?
זבולון אורלב
אם זה במסגרת תפקידה.
ירון גולן
אם זה במסגרת תפקידה. כן.
זבולון אורלב
אומר לך את זה החשב הכללי שממונה על המכרזים.
היו"ר מאיר שטרית
נשמע. אדרבא. יגיד לי נציג החשב הכללי שהם פטורים ממכרז לצורך התקשרות, כל משרד ממשלתי עם האקדמיה פטור ממכרז, בבקשה.
עידו בן ששון
זה לא מכרז. ברגע שאמרת שמשרד הבריאות רוצה לעשות מחקר דרך האקדמיה, הוא מעביר מהתקציב שלו לתקציב האקדמיה. הוא לא הולך וחותם את ההסכם.
היו"ר מאיר שטרית
מה זאת אומרת? הוא יעשה העברה תקציבית בוועדת הכספים?
עידו בן ששון
כן.
היו"ר מאיר שטרית
שיגעון. אתם ממש ממציאים את הבירוקרטיה מחדש. אני לא מבין.
מירב ישראלי
זה לפי חוק יסודות התקציב. או שזאת הודעה או שזה אישור.
היו"ר מאיר שטרית
כל סכום. כל חבר ועדת כספים יכול לעצור את זה ולקיים דיון ולהגיש הסתייגויות. גם הודעה מחייבת אישור בוועדת הכספים.
מירב ישראלי
לא, הודעה היא רק הודעה ויש אישור.
היו"ר מאיר שטרית
אני הייתי חבר ועדת הכספים במשך 25 שנים וכל הודעה, כל חבר כנסת יכול לעצור אותה ולומר שהוא מבקש דיון בהודעה, ואז התקציב נעצר.
אברהם ענתי
לא רק זה אלא חייבים תקנה משותפת.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא פטור ממכרז.
אברהם ענתי
בין משרדי ממשלה עושים תקנת השתתפות.
היו"ר מאיר שטרית
וזה לא פטור ממכרז.
מירב ישראלי
אם זה בתחילת שנה וזה בתוך סעיף תקציב שלהם, זה מתוך סעיף התקציב. אם הם צריכים את זה באמצע השנה, עושים העברה.
זבולון אורלב
דבר חדש שלא הבנתי ולא ידעתי – ואני מודה שעכשיו התגלה לי תוך כדי הישיבה – שהמשרד צריך לפנות לאגף התקציבים ולבקש להעביר מסעיף לסעיף, ממשרד למשרד.
היו"ר מאיר שטרית
יצטרכו להחליט אם זה ראוי שמשרד הבריאות יבקש מחקר מהאקדמיה. אני לא רוצה את זה. לכתוב פטור ממכרז. חברים, עם כל הכבוד, פטור ממכרז. מי שרוצה, שיצביע נגד.
מירב ישראלי
זה לא פטור ממכרז. פטור ממכרז זה משהו אחר. פטור ממכרז, זה הליך של פטור ממכרז. הרי כל העניין הוא שהוא תאגיד סטטוטורי והוא לא צריך בכלל לעבור את ההליך של המכרז.
זבולון אורלב
הבנו שחוק חובת המכרזים לא חל כאן כי לא מדובר בהתקשרות אלא מדובר ביחסים בין שני גופים סטטוטוריים. זה כמו שמשרד ממשלתי אחד מבקש פעולה ממשרד ממשלתי שני. כאשר משרד החינוך מבקש ממשרד הבינוי והשיכון לבנות כיתות, הוא לא עושה מכרז ואומר שמשרד הבינוי והשיכון זכה במכרז.
מירב ישראלי
איך הוא מתקצב את זה?
זבולון אורלב
הוא פונה לוועדת הכספים.
אברהם ענתי
הוא מכין תקנת השתתפות והוא שם את הכסף לתוך התקנה.
זבולון אורלב
אני לא יודע מה זה תקנת השתתפות.
מנחם יערי
זה מה שכרגע אמרת.
זבולון אורלב
אין לי מושג. אני אומר לאדוני היושב ראש שקודם כל צריך להיות ברור שברגע ששני תאגידים על פי חוק, זה כמו שני משרדי ממשלה – כאשר משרד החינוך פונה למשרד השיכון ואומר שהוא בונה שכונה חדשה, שיבנה לו בבקשה כיתות, הוא לא צריך לעשות מכרז.
היו"ר מאיר שטרית
מי לא צריך לעשות מכרז?
זבולון אורלב
משרד החינוך לא צריך לעשות מכרז על הכיתות אלא הוא עושה העברה תקציבית ממשרדו.
היו"ר מאיר שטרית
נכון.
זבולון אורלב
ברגע שמשרד ממשלתי מבקש מהאקדמיה, לכן הוא לא צריך מכרז. זה בכלל לא במגרש של המכרזים. עכשיו יש בעיה בפרוצדורה.
היו"ר מאיר שטרית
צריך לעשות העברה תקציבית.
זבולון אורלב
השאלה אם יש פטנט אחר במקום העברה תקציבית.
היו"ר מאיר שטרית
פטור ממכרז. יש פטנט אחר מאוד פשוט.
זבולון אורלב
אני מסביר לך שזה לא מכרז. זה כמו שאתה אומר שמשרד החינוך יבנה כיתות ויבקש ממשרד השיכון שיהיה פטור ממכרז. זה לא פטור ממכרז. זה לא במגרש של המכרזים. במגרש של המכרזים זה שמשרד ממשלתי רוצה להזמין טובין על ידי גוף חוץ ממשלתי ואז יש את המכרזים. אגב, יש ספק גם לגבי חברות ממשלתיות אם צריך לעשות מכרז. אני יודע שבמשרד החינוך הייתה בעיה עם החברה למתנ"סים אבל אני לא רוצה להיכנס לזה.
היו"ר מאיר שטרית
מאחר שניהלתי מלחמה בממשלה הקודמת לגבי חוק חובת מכרזים, אני בקיא בחוק חובת המכרזים. תראה מה היה כאשר משרד השיכון רצה להפעיל את חברת ערים כדי לבצע את כל התשתיות למפונים.
זבולון אורלב
חברת ערים היא לא תאגיד על פי חוק.
היו"ר מאיר שטרית
מה לא תאגיד על פי חוק? היא חברה ממשלתית.
קריאה
בחברה ממשלתית, זה שונה.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה. במקרה כזה, תאמין לי ששום דבר לא עזר. המפונים יכלו להישאר שנתיים או שלוש שנים בקרווילות כאשר אפשר לגמור את כל הפיתוח.
זבולון אורלב
זה שונה.
היו"ר מאיר שטרית
האוצר החליט שהוא לא פוטר את חברת ערים ממכרז, למרות שכתוב בחוק שחברה ממשלתית פטורה ממכרז באישור החשב הכללי. החשב הכללי החליט שהוא לא פוטר. מחר כל מחקר שמשרד ממשלתי ירצה לעשות דרך האקדמיה, אגף התקציבים יאמר שהוא לא מסכים ולא תהיה העברה תקציבית.
מיסאא אלהיג'א
חלק מתפקידיה של האקדמיה הוא לתת את הייעוץ הזה.
היו"ר מאיר שטרית
אם היא יוזמת, זה מתקציבה.
מירב ישראלי
לא. לכן הוספנו בסעיף 2.
מיסאא אלהיג'א
אבל חלק מתפקידיה הוא לתת את הייעוץ וזה לא קשור בכלל בחוק חובת המכרזים. כמו שאם משרד השיכון רוצה להתקשר עם משרד החינוך, בעצם זה חלק מתפקידו של משרד החינוך לעשות את התפקיד שמשרד השיכון מבקש ממנו. זאת אותה הקבלה. אם למשל האקדמיה רוצה להתקשר לחברה אחרת חיצונית, היא צריכה את המכרז.
היו"ר מאיר שטרית
על זה אין ויכוח.
מיסאא אלהיג'א
אבל בינה לבין הממשלה, חוק חובת המכרזים הוא מחוץ לזה.
היו"ר מאיר שטרית
מה שאתם אומרים מבחינה פרוצדורלית הוא שמשרד, כדי לעשות מחקר בתקציבו הוא, לבקש מהאקדמיה לעשות מחקר, הוא צריך לתכנן מראש שנה בתוך התקציב – אני לא יודע אם סעיפי התקציב מאשרים לפרט את זה. אם כתוב תקציב מחקר משרד החינוך למשל בסעיף 1, זה ללא פירוט. נגיד שהוא יכול לתכנן מראש לעשות מחקר על עכברי השדה דרך האקדמיה, והוא מתקצב את זה וכותב סעיף מחקר עכברי שדה, זאת פעולה פשוטה. ברגע שהוא כתב את זה בתקציב, הוא יכול לבקש להעביר העברה תקציבית וזה יעבור בקלות.
אברהם ענתי
אם זה בתחילת השנה, הוא יכול להכניס את זה לתוך תקנה מראש ואז אין בעיה.
היו"ר מאיר שטרית
זה מה שאני אומר. אתה ראית משרד שמכניס מראש את המחקרים? אני לא ראיתי את זה בשום משרד. זאת אומרת, המשמעות היא שמאחר אין תקנות מראש למחקרים, בעתיד, כאשר משרד הבריאות או משרד אחר ירצה לעשות מחקר, הוא יצטרך לבקש מאגף התקציבים אישור לעשות העברה תקציבית ואגף התקציבים יחליט אם הוא יעביר או לא יעביר.
זבולון אורלב
נכון. יש לו שתי אפשרויות.
היו"ר מאיר שטרית
בתור מה? מומחיות במחקר?
זבולון אורלב
יש לו שתי אפשרויות. אם משרד הבריאות רוצה לעשות מחקר, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא להוציא קול קורא לאוניברסיטאות ולמי שהוא רוצה, לעשות מכרז לגבי המחקר. אפשרות שנייה היא לפנות לאגף התקציבים, לומר שהוא החליט שהאקדמיה היא מומחית, נא להעביר מיליון שקלים לצורך ביצוע זה וזה. אני לא רואה סיבה בעולם מתוך היכרותי את המשחקים האלה, שיש איזשהו גורם כלשהו שמעכב את הדבר הזה. אני לא רואה סיבה לכך. מאיר, אני לא מבין למה אתה צוחק.
היו"ר מאיר שטרית
אני צוחק. מה לעשות, אני צוחק.
זבולון אורלב
למה? אתה רואה סיבה?
היו"ר מאיר שטרית
בוודאי. אני יכול לתת לך אלפי דוגמאות.
זבולון אורלב
אבל אין פרוצדורה אחרת. הפרוצדורה של מכרזים לא חלה על זה.
מנחם יערי
זה מה שרוצים לומר.
היו"ר מאיר שטרית
זה מה שרוצים לומר. לפטור אותם ממכרז ואז הם יהיו פטורים.
זבולון אורלב
יהיה כתוב שהוא פטור ממכרז, אבל ההתקשרות הזאת היא לא דרך מכרז ובכל מקרה יצטרכו לעשות העברה תקציבית. איך הוא יעביר? אני מסכים, יהיה כתוב פטור ממכרז, עכשיו אנחנו חוזרים לאותו משרד בריאות.
היו"ר מאיר שטרית
אם הולכים בדרך ההגיון הפשוט, אקדמיה, כמו שמקובל בעולם, כל האקדמיות הלאומיות למדעים בעולם פטורות ממכרזים מול הממשלות שלהם. בארצות הברית, אם משרד ממשלתי רוצה לעשות מחקר של האקדמיה הלאומית, הוא מעביר את הכסף. החשב של האקדמיה כותב שיק והעניין נגמר.
זבולון אורלב
מי אמר לך?
היו"ר מאיר שטרית
אני אומר לך.
זבולון אורלב
אין פרוצדורה כזאת.
היו"ר מאיר שטרית
תבדוק. אני בדקתי.
זבולון אורלב
גם בין משרד למשרד אין פרוצדורה כזאת.
היו"ר מאיר שטרית
אתה מספר לי? בין משרד למשרד, זה הגיוני כי אלה משרדי הממשלה, אבל כאן זאת האקדמיה.
זבולון אורלב
מאיר, אני קודם כל רוצה לשכנע אותך שפטור ממכרז לא פותר את הבעיה.
היו"ר מאיר שטרית
רשות שדות התעופה היא תאגיד סטטוטורי?
קריאה
כן.
היו"ר מאיר שטרית
נגיד שרשות שדות התעופה רוצה להזמין עבודה מהאקדמיה. היא יכולה? היא יכולה.
זבולון אורלב
משרד ממשלתי. משרד התחבורה רוצה.
ירון גולן
כן, היא יכולה, אבל אז חוק חובת מכרזים חל ואז היא עובדת לפי פטור ממכרז לפי תקנה 3(7).
היו"ר מאיר שטרית
בכוונה לקחתי כדוגמה תאגיד סטטוטורי. רשות שדות התעופה רוצה לקנות משהו ממשרד אחר, ממשרד התחבורה.
מיסאא אלהיג'א
משרד התחבורה רוצה מהרשות.
היו"ר מאיר שטרית
לא, הפוך. אם הרשות רוצה לקנות משהו ממשרד התחבורה.
מיסאא אלהיג'א
אין לה את הפריבילגיה הזאת לבקש.
מירב ישראלי
היא לא גוף של הממשלה.
מיסאא אלהיג'א
בדיוק. הגוף הסטטוטורי בא לשרת את המדינה ואת הממשלה.
היו"ר מאיר שטרית
נכון. זאת אומרת, אם הרשות רוצה לעשות פעולה כלשהי, והיא עושה את מה שצריך, מכרז, היא כותבת שיק והיא לא הולכת לאגף התקציבים ומבקשת העברה תקציבית, למרות שזה תאגיד סטטוטורי. את אומרת שהאקדמיה היא תאגיד סטטוטורי.
מיסאא אלהיג'א
זאת לא דוגמה טובה.
היו"ר מאיר שטרית
האקדמיה היא תאגיד סטטוטורי?
מיסאא אלהיג'א
כן.
היו"ר מאיר שטרית
למה היא לא יכולה לשלם ישירות? למה רשות שדות התעופה יכולה לשלם ישירות והאקדמיה לא יכולה?
זבולון אורלב
על פי חוק יסודות התקציב, עד מיליון ו-940 אלף שקלים, אין צורך באישור אלא מספיקה הודעה. אני מניח שהסכום יעודכן עכשיו בעוד 3-4 אחוזים. כשני מיליון שקלים, מספיקה רק הודעה.


להעביר כסף ממשרד לאקדמיה, יש רק שתי צורות: או דרך מכרז או דרך העברה תקציבית. אנחנו אומרים שבדרך מכרז זה לא שייך. כלומר, גם אם נכתוב שיש פטור ממכרז, עדיין יצטרכו להעביר את הפרוצדורה של העברה תקציבית.
אברהם ענתי
גם אם הם זוכים במכרז וצריך לעשות העברה. עובדה, זה מה שקורה.
הדס פרבר
זה לא נכון וזה לא צריך להיות.
זבולון אורלב
הוא אומר זאת כאבסורד.
היו"ר מאיר שטרית
לא, זה לא נכון. צודקת היועצת המשפטית. כאשר אתה עושה מכרז, החשב יכול לכתוב שיק לפקודת מי שזכה אחרי שהוא עושה את העבודה. כאשר אתה לא עושה מכרז, על פי הפרוצדורה, מאחר שזאת העברה ממשלתית פנים תקציבית, מתוך הממשלה, ממשרד לתאגיד סטטוטורי ממשלתי, צריך לעשות העברה תקציבית מאותו משרד לטובת האקדמיה ואז האקדמיה תקבל את הכסף מהחשב הכללי ולא דרך המשרד. נכון? אני לא טועה בפרוצדורה? אחרי שהמשרד הזמין עבודה ממנו, עשה העברה תקציבית, הכסף יעבור בעצם לאקדמיה מהחשב הכללי.


זה מה שאתה רוצה שיהיה?
זבולון אורלב
לא. אני חושב שאנחנו מכשילים אותה אם אנחנו כותבים שיש פטור ממכרז ודרך ההתקשרות של משרדי הממשלה אתה היא בדרך התקשרות של מכרז. אני חושב שאנחנו מכשילים אותה. זאת לא דרך חוקית.
היו"ר מאיר שטרית
נהוג בעולם כולו בכל האקדמיות למדעים שממשלות לצורך התקשרותן עם אקדמיות למדעים, הן פטורות ממכרז. על כן הממשלות האלה, כאשר הן מזמינות עבודה, לא עושים העברה תקציבית ולא קיימת כל הפרוצדורה.
קריאה
איך הם משלמים?
היו"ר מאיר שטרית
בשיק. משרד לא יכול להוציא שיקים?
מירב ישראלי
אבל שיק יוצא מתקציב המשרד.
היו"ר מאיר שטרית
מהחשב של המשרד. החשב של המשרד ישלם. החשב של המשרד פחות טוב מהחשב הכללי?
מירב ישראלי
זה סעיף תקציבי.
היו"ר מאיר שטרית
אז מה אם זה סעיף תקציבי?
מירב ישראלי
הוא חייב להוציא את זה מתקציב המשרד.
היו"ר מאיר שטרית
אז מה? נכון, הוא משלם מתקציב המשרד בשיק. מה לא בסדר בזה? תאמרו לי מה עקום בזה. למה לעקם את הכל? משרד התחבורה רוצה לשלם עבור פעולה שעשה גוף כלשהו. אני מוציא שיק מהמשרד? אני יכול להוציא שיק? אני יכול.
מירב ישראלי
אבל באיזו דרך משפטית אתה מוציא את השיק הזה?
אברהם ענתי
אני עדיין דבק במה שאני אומר מבחינת משרדי ממשלה. בין משרדי ממשלה אתה לא יכול להוציא שיק.
היו"ר מאיר שטרית
ממשרד למשרד. נכון.
אברהם ענתי
כן, ממשרד למשרד.
הדס פרבר
עד שאתה עושה את זה, אתה יכול להסתפק בהתחייבות.
אברהם ענתי
היא אמרה שרק כאשר זה עובר בוועדת הכספים, אני אבצע את זה.
היו"ר מאיר שטרית
אם משרד התחבורה רוצה לעשות פעולה בשדה התעופה, שאנחנו מממנים אותה, משרד התחבורה מממן אותה, הוא מבקש מרשות שדות התעופה לבצע את הפעולה והוא יכול להעביר לו שיק.
מירב ישראלי
לא.
היו"ר מאיר שטרית
למה לא? משרד התחבורה לא יכול לשלם שיק לרשות שדות התעופה?
מירב ישראלי
כי הוא לא רוכש ממנו. זה כמו שמשרד החינוך יבקש ממשרד השיכון לבנות כיתות. הוא ייתן לו שיק?
היו"ר מאיר שטרית
הוא עושה העברה תקציבית. אלה שני משרדים ממשלתיים.
מירב ישראלי
אתה כן רוצה ללכת לכיוון של רכישות ואז אתה אומר שזה מכרז. זה העניין. אם אתה הולך לכיוון של רכישות.
היו"ר מאיר שטרית
אני אומר פטור ממכרז. אז לא יהיה מכרז.
מירב ישראלי
אבל זאת לא הדרך.
היו"ר מאיר שטרית
מה לא בסדר? אם החשב הכללי אומר שהאקדמיה פטורה ממכרזים, הוא יכול לשלם לה. מה הבעיה?
מנחם יערי
אני רוצה לספר לכם מעשה שהיה. לפני ארבע שנים, אולי ארבע וחצי שנים, משרד התעשייה פנה אל האקדמיה למדעים וביקש להקים צוות בדיקה לייעוץ בנושא תוכנית מהל"ב. נא לזכור, זאת תוכנית ויסקונסין. הקמנו ועדה ומימנו אותה, ואיך הדבר מומן? הייתה המינהלת של תוכנית מהל"ב, המינהלת קיבלה מאתנו דיווח על ההוצאות, כגון למשל העסקת רכז, והיא שילמה.
מירב ישראלי
המינהלת היא גוף ממשלתי?
היו"ר מאיר שטרית
ודאי.
זבולון אורלב
זה לא פותר כאן את הבעיה.
מירב ישראלי
אולי נתחיל מחדש. הממשלה יכולה להעביר כסף לגורם אחר בשלוש דרכים. יש רק שלוש דרכים שאני מכירה: תקצוב, שזה כל מערכת דיני התקציב. חוק יסודות התקציב או שיש בתקציב, בבסיס התקציב, בסעיף תקציב בתחילת שנה, או שצריך לעשות העברה תקציבית. אין דרך אחרת. זאת דרך אחת. דרך שנייה היא רכישות. דיני המכרזים. זאת אומרת, יוצאים במכרז או במקרים מסוימים יש פטור ממכרז. לתאגידים סטטוטוריים כבר היום יש פטור ממכרז. יש. סעיף 3(7) לתקנות חובת מכרזים, ואני אקריא לך את זה.


הסעיף אומר שאם אתה רוכש מתאגיד סטטוטורי "התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק – שזה תאגיד סטטוטורי – במסגרת תפקידי התאגיד על פי החוק שהקימו", זה פטור. יש פטור. זאת אומרת, מה אנחנו באנו לפתור כאן? אנחנו אמרנו מה שלמעשה טען פרופסור יערי. הוא אמר שלמרות שהדינים הם כאילו ברורים וכאילו יודעים, אומרים מכרזים וצריך פטור ממכרז. הוא לא רוצה את זה. לכן אנחנו צריכים להגיד במפורש שהמסלול הוא המסלול התקציבי.


המסלול השלישי הוא מסלול תמיכות שזה לא נוגע למצב שלנו.
היו"ר מאיר שטרית
נכון.
מירב ישראלי
אין דרך אחרת במדינת ישראל להביא כסף מגוף לגוף. לכן הנושא של מכרזים הוא פטור בחוק. הוא לא רוצה אותו. נשארת רק הדרך של תקצוב וזאת הדרך.
זבולון אורלב
אגב, זה לא מבטל. בכל מקרה זה קיים.
מירב ישראלי
הוא יכול, אם הוא רוצה לצאת למכרז.
זבולון אורלב
את זה יש לו כבר היום על פי חוק.
מירב ישראלי
לכן אין דרך אחרת.
זבולון אורלב
רק הוא אמר שמשרדי הממשלה והחשבים והיועצים המשפטיים לא קולטים את הדבר הזה. לכן אמרנו שנפתח להם עוד מסלול אחד.
מירב ישראלי
כשאנחנו התחלנו לדבר על איזה ניסוח, אמרנו שכאשר אנחנו אומרים אינה טעונה מכרז, זה עדיין לא ברור כי עוד פעם יתחילו לומר אינו טעון מכרז, אולי זה פטור ממכרז. אמרנו שנגיד ברחל בתך הקטנה שזה תקציבי, שזה תקצוב, שזה מסלול של תקצוב.
זבולון אורלב
ברור בפרוטוקול שזה איננו מבטל את החוק הכללי.
היו"ר מאיר שטרית
ברור שזה איננו מבטל.
מירב ישראלי
את חוק חובת המכרזים.
היו"ר מאיר שטרית
הצעת האקדמיה?
מירב ישראלי
כן. יש כאן הצעה של האקדמיה ואולי פרופסור יערי יציג אותה או מישהו מהצוות.
היו"ר מאיר שטרית
למה צריך את התוספת הזאת?
מנחם יערי
כאשר יפנו אל האקדמיה.
היו"ר מאיר שטרית
ייפנו, תבקשו כסף.
מנחם יערי
לא. מה שכרגע אמרתם זה שכאשר יפנו, אז נתחיל לעשות העברה תקציבית ונלך לוועדת הכספים.
היו"ר מאיר שטרית
לא אתה. אתה לא צריך ללכת לוועדת הכספים.
מנחם יערי
לא אמרתי שצריך בשביל זה חוק, אבל השאלה היא איך עוקפים את מסלול הייסורים שכרגע אתם בעצמכם התוויתם אותו, שאנחנו בכל המקרים בהם יעצנו לממשלה – ויש רבים כאלה – לא נדרשנו לעשות את זה. במקרה של המועצה לביטחון לאומי שפנתה אלינו בנושאים של ביו-טרור, אז הם עשו העברה תקציבית ורצו לוועדת הכספים?
מירב ישראלי
איך קיבלת כסף?
מנחם יערי
המועצה לביטחון לאומי שילמה את משכורתו של רכז הוועדה.
זבולון אורלב
פרופסור יערי, הואיל ואנחנו בראשית קדנציה, אני מציע לך, יש לך שתי ועדות בכנסת שעומדות כאן לעזרתך, כאשר ועדת האם שלך היא ועדת המדע. אומר לך היושב ראש – ואם הוא לא רוצה, אני מוכן כיושב ראש ועדת החינוך – לעזור לך בכמה מקרים של מבחן ולהביא את זה לידי מבחן ולפקח על הדבר הזה. אנחנו אחראים על פיקוח על הרשות המבצעת. בואו נראה אם יש רשות מבצעת שמפרשת את מה שאנחנו מדברים כאן בצורה ברורה, גם בצד המכרזים וגם בצד הביצוע. בואו נראה את הדבר הזה.
אביטל דרמון
אותי מטריד שהיה כאן דיון – לא עכשיו, בישיבה הקודמת, אז הייתה אי בהירות - ששיקף אי הסכמה בין היועצים המשפטיים.
הדס פרבר
הייתה הסכמה. זה לא היה כל כך ברור אבל כולנו היינו מיושרים על אותו קו.
זבולון אורלב
סליחה שאני קוטע אותך, אבל הלשכה המשפטית של הכנסת, הלשכה המשפטית של משרד המדע, משרד המשפטים, הלשכה המשפטית של משרד האוצר, החשב הכללי היום מדברים בשפה אחת.
אביטל דרמון
אני שמחה וצריכה עוד יותר לשמוח על זה שאתם אומרים שבעצם זאת העברה תקציבית. בכלל אתם לא בשדה של המכרזים, זה חלק מתפקידי האקדמיה. מוסכם שהתקציב הנוכחי של האקדמיה לא יכול להכיל את כל הפניות שתהיינה אליה ולכן יש כאן איזשהו מסלול שאומר איך זה ייעשה.


לצערי, הניסיון שלנו עד עכשיו אומר שמשרדי הממשלה, לפחות המשרד שאני מכירה, גם כאשר יש שם, ויש, במשרד שאתו אני עובדת, משרד החינוך, רצון טוב ומדען ראשי ומנכ"ל שמזמינים אצלנו עבודות ומעבירים כספים, עולות שאלות כמו מה פתאום האקדמיה מאשר בסדר, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. זאת אומרת, אחרי שתהיה חקיקה, אני שמחה שיש לנו כאן שתי ועדות שאומרות.
זבולון אורלב
אני מקבל על עצמי, ואני אציע ליושב ראש, לקיים ישיבה משותפת של שתי הוועדות באחת הישיבות הראשונות של מושב החורף עם כל הפורום הנוכחי ועם כל משרד שאת רוצה. נביא את משרד החינוך לכאן, את היועץ המשפטי, את החשב, את המדען הראשי ובואי נלמד אותם. זה החוק. לא יכול להיות שאנחנו נשב כאן, נחוקק חוק ונבהיר את הדברים האלה, ותבוא איזו רשות מבצעת ותעשה מה שהיא רוצה.
היו"ר מאיר שטרית
זבולון, אני מתפלא. אתה לא חדש במערכת. היית מנכ"ל משרד ממשלתי הרבה שנים, היית שר בממשלה, אתה לא נתקלת במקרים שאגף התקציבים אומר לך?
זבולון אורלב
זה לא אגף התקציבים. אין לנו בעיה עם אגף התקציבים. יושב כאן משרד האוצר.
אביטל דרמון
אם אתם אומרים עד שני מיליון שקלים, אם משרד החינוך מחר, מתוך תקציב מחקר שלו ---
היו"ר מאיר שטרית
הם לא יאמרו את זה. הם לא יסכימו לזה. חבל לך על הזמן.
אביטל דרמון
אני עכשיו מדברת לפרוטוקול. אני מבינה שאם מחר משרד החינוך רוצה מתקציב 2011-2012 לקבוע פעם אחת שני מיליון שקלים ועוד פעם אחת שני מיליון שקלים על הזמנות שונות מהאקדמיה באמצעותנו, הוא עושה העברה תקציבית, הוא מודיע על זה.
זבולון אורלב
לא, הוא לא מודיע. הפרוצדורה היא שאגף התקציבים מודיע.
מירב ישראלי
בעצם שר האוצר מודיע.
זבולון אורלב
אגף התקציבים במשרד החינוך פונה בכתב לאגף התקציבים באוצר ומודיע שעל פי חוק זה וזה הוא מבקש להעביר שני מיליון שקלים לאקדמיה. אגף התקציבים בדרך כלל תוך שבוע או תוך שבועיים מעביר הודעה – לא בקשה – לוועדת הכספים ואם אין על ההודעה הזאת ערעור תוך 14 ימים או תוך 10 ימים, זה מסודר.
היו"ר מאיר שטרית
ברגע שהוא מסכים.
זבולון אורלב
ברגע שהוא מסכים. אם אין ערעור, ההעברה הזאת מאושרת ולמחרת היום משרד החינוך יכול להעביר את הכסף. זאת פרוצדורה שלוקחת בדרך כלל כחודש ימים.
אביטל דרמון
הסתברות שהיא תזרום כך?
זבולון אורלב
הסטטיסטיקה על הודעות בוועדת הכספים היא ש-98 אחוזים מההודעות שנמסרות אין אתן בעיות. זאת הסטטיסטיקה.
היו"ר מאיר שטרית
חברים, אפשר כל דבר לצייר יפה או פחות יפה.
זבולון אורלב
את הסטטיסטיקה?
היו"ר מאיר שטרית
אני חושב שכן. אני לא מכיר את הסטטיסטיקה, אני מודה שאני לא מכיר את הפרטים והייתי שנים רבות בוועדת הכספים. כחבר כנסת אני אומר לך שאין שום בעיה לאף אחד מחברי הכנסת שהוא חבר ועדת כספים לעצור כל הודעה כזאת.
זבולון אורלב
נכון.
היו"ר מאיר שטרית
ולעכב אותה לא ליומיים אלא לחודשים, אם הוא רוצה.
זבולון אורלב
נכון.
אביטל דרמון
ואז מה קורה?
היו"ר מאיר שטרית
זה מתעכב. לא קורה כלום.
זבולון אורלב
אז יושב ראש ועדת הכספים מגיע להצבעה.
היו"ר מאיר שטרית
אני חושב שהמצב הנוכחי כמו שאתם מציעים אותו, העברה תקציבית, שלא תהיה אי הבנה, העברות תקציביות אמורות להיעשות לאחר שאגף התקציבים מסכים לעשות העברה תקציבית. כאשר משרד הבריאות רוצה 4 מיליון שקלים לעשות מחקר באקדמיה הלאומית למדעים, שואלים אותו מה פתאום 4 מיליון שקלים? למה אתה עושה את זה כך? למה לא תעשה מכרז? אולי באוניברסיטה יותר טוב? מתחילים להתווכח אתו אם כן נכון או לא נכון. אין להם את חופש הפעולה לעשות מה שהם רוצים כמשרד. אם היה מצב בממשלה שכל משרד אחראי על תקציבו הוא, עושה מה שהוא מבין, בלי התערבות של אנשים אחרים, ניחא, אבל המשרד מבקש להעביר שני מיליון שקלים לאקדמיה לצורך מחקר מסוים, האגף מעביר הודעה, אגף התקציבים מאשר, הכל בסדר.

אני לא רואה את זה עובד כך וימים יגידו מי צדק. אני חושב שזה לא יעבוד כמו שאתם מצפים, אבל ימים יגידו.


יש דרך אחרת, אבל שר המדע לצערי לא הולך עליה, וזה להפוך את האקדמיה לרשות עצמאית סטטוטורית, לא תאגיד, שתוכל לעבוד עם תקציב משלה, תקציב חופשי, ואז כן אפשר להעביר לה כסף בפטור ממכרז. המולמו"פ נפל, באקדמיה החוק שלי נפל. בסדר. אפשר לעשות את זה אם רוצים.
זבולון אורלב
אני מסכים אתך.
היו"ר מאיר שטרית
שאלתם איך אפשר לפתור את זה ונתתי דוגמה איך אפשר לפתור את זה. אנחנו לא נמצאים שם אלא אנחנו פועלים בכלים שיש לנו ובכלים שיש לנו, זה המצב. משרדי הממשלה, אם ירצו שהאקדמיה תעשה עבורם מחקרים – אני מסכים את הנושא – הם יצטרכו בעצם לעשות העברה תקציבית מתקציבם לתקציב של האקדמיה באישור ועדת הכספים על פי הפרוצדורה. היה ויאשרו ויבקשו מחקר כזה, זאת הדרך לתקצב את זה. המשרד אינו חייב לעשות את זה דרך האקדמיה.
זבולון אורלב
ודאי שלא.
היו"ר מאיר שטרית
אני גם לא רוצה לחייב אותם לעשות דרך האקדמיה כי יש מקומות בהם המשרד יאמר שהוא לא רוצה את האקדמיה אלא הוא רוצה לפנות לגופים אחרים ואני חושב שצריך להשאיר את חופש הפעולה בידי המשרד הרלוונטי להחליט איפה הוא רוצה לעשות את המחקר המדעי שלו ומי יעשה את המחקר המדעי שלו. זה משאיר איזשהו מקום לאינטראקציה בין האקדמיה למדעים לבין משרדי הממשלה.


לכן אנחנו נשארים בנוסח המוצע, ואני מציע להוריד את הסיפא של הצעת האקדמיה כי היא מיותרת לגמרי. לכן צריך להוריד את הסיפא. בסעיף 4ב אנחנו מסיימים את הסעיף במלים: "בכפוף להוראות לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985". מורידים את החלק האחרון


נעבור לסעיף הבא.
זבולון אורלב
שלא תהיינה אי הבנות. האקדמיה חופשית לחלוטין להקים צוותים. היא לא צריכה לשם כך את החוק אלא להפך, אם זה יהיה בחקיקה, זה עוד מגביל אותה. אין שום מגבלה על האקדמיה להחליט כן להקים צוות או לא להקים צוות, להקים מועצה, להקים מזכירות. יש לה חופש פעולה מוחלט לפעול כיצד שהיא מוצאת לנכון.
היו"ר מאיר שטרית
זה ברור לגמרי.
מירב ישראלי
4ג.
דיווח לממשלה ולכנסת


למעשה כמעט ואין כאן תיקונים מההצעה בכחול.

(א)
האקדמיה תגיש לשר המדע והטכנולוגיה ולוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת את אלה:(1)
דין וחשבון שנתי על פעולותיה.

(2)
סקירה תלת שנתית על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה למצב המדע והמחקר בעולם.


כאן עשיתי תיקון ניסוחי כי מהפרוטוקול עלה לדעתי שהרעיון הוא שהם לא חייבים בכל פעם לסקור הכל אלא יכול שהסקירה תהיה ותתייחס לתחומים מדעיים מסוימים.
זבולון אורלב
נכון מאוד.
מירב ישראלי
(ב)
ועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה תקיים דיון בדין וחשבון ובסקירה שהוגשו לה לפי סעיף קטן (א) סמוך לאחר הגשת כל אחד מהמסמכים האמורים. הממשלה וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת יקיימו דיון כאמור בתוך שנה מיום הגשת הדין וחשבון או הסקירה, לפי העניין.


הסעיף האחרון היה תיקון חוק חובת המכרזים שהחיל על האקדמיה את הדינים שחלים על ההשכלה הגבוהה. אני חושבת שבבירור נוסף הסתבר שהפטור שנתון לה כתאגיד סטטוטורי, ושאנחנו מוותרים עליו אם אנחנו נותנים את זה, הוא עדיף לה מאשר הפטור הזה.
זבולון אורלב
לא הבנתי.
היו"ר מאיר שטרית
למה? המוסד להשכלה גבוהה לא פטור?
מירב ישראלי
יש פטור מאוד רחב לגבי האקדמיה כתאגיד סטטוטורי.
היו"ר מאיר שטרית
אז כן אפשר לפטור ממכרז.
הדס פרבר
אלה הרכישות שלה.
זבולון אורלב
לא שרוכשים ממנה אלא הרכישות שלה. מדובר על כך שהיא רוכשת, שהאקדמיה רוכשת.
היו"ר מאיר שטרית
המוסדות להשכלה גבוהה, פטורים ממה?
זבולון אורלב
יש להם תקנות מיוחדות בחוק חובת המכרזים שיש בהן תנאים מיוחדים לגבי איזה תקנות פועלות ואיזה תקנות לא פועלות.
היו"ר מאיר שטרית
כאשר הממשלה רוצה להעביר כסף למוסדות להשכלה גבוהה.
זבולון אורלב
זה לא קשור. מדובר על רכישות שהאוניברסיטאות מבצעות.
מיסאא אלהיג'א
לא קשור מהממשלה למועצה להשכלה גבוהה.
זבולון אורלב
רכישות שהאוניברסיטה מבצעת.
היו"ר מאיר שטרית
האוניברסיטה פטורה ממכרז כשהיא עושה רכישות?
זבולון אורלב
יש תקנות מיוחדות בשונה ממשרדי הממשלה איך היא מבצעת את הרכישות באופן שיתאים למחקר האקדמי. למשל, אם יש שותפים בין לאומיים, אם יש תורמים וכולי.
אברהם ענתי
לכל מוסד יש תקנות.
זבולון אורלב
לא, אין תקנות לכל מוסד. יש תקנות מיוחדות שעבדו עליהן יותר משנתיים בוועדת החינוך והתרבות כדי להתאים אותן וזה עבר פה אחד עם ור"ה ועם המל"ג .
היו"ר מאיר שטרית
למה אתם לא רוצים שזה יחול על האקדמיה הלאומית למדעים?
זבולון אורלב
זה מה שחשבתי. זה היה הרעיון שלי. לא יודע, אבל תכף נשמע.
מירב ישראלי
היום לפי תקנות חובת המכרזים הכלליות, יש פטור מאוד רחב ממכרז לתאגיד סטטוטורי שמתקשר עם גופים לתקנה 39 שאומר ש"התקשרות של תאגיד אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה: ההתקשרות לעריכת מכרז לגביה או לגבי התקשרויות מסוגה עלולה לפגוע ביכולתו של התאגיד למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליו לפי דין, לספק שירות או מצרך חיוני לציבור ולפעול לפי עקרונות שנקבעו לו בחוק שהקימו, וגם התקשרות של חברת בת של התאגיד שהקים התאגיד לצורך מילוי תפקידיו ובלבד שהתקשרויותיה של חברת הבת עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם התאגיד, ייעשו במכרז".
זבולון אורלב
לא הבנתי. רשות שדות התעופה כתאגיד על פי חוק פטורה מחוק חובת המכרזים?
מירב ישראלי
לא.
זבולון אורלב
היא צריכה לקנות מכשיר לכיוון מטוסים.
היו"ר מאיר שטרית
היא חייבת במכרז.
מירב ישראלי
אם עריכת המכרז לגבי התקשרויות מסוגה עלולה לפגוע ביכולתו של התאגיד למלא תפקיד, אז הוא פטור ממכרז.
זבולון אורלב
מי מחליט על זה? החשב הכללי?
מיסאא אלהיג'א
ועדת המכרזים.
ירון גולן
יש פרק מסוים, פרק ו' לתקנות חובת המכרזים שכותרתו התקשרויות של תאגיד. בסעיף הקודם, תקנה 38 מחילה את הוראות פרק ב' לתקנות שהוא עוסק בכל ענייני הרכישות של המשרדים, הרשויות וכולי וכל הפטורים לדוגמה, תקנה 3 לתקנות, אלה כל הפטורים הרגילים שחלים לדוגמה על רשות שדות התעופה במקרה הזה. מלבד זה יש את תקנה 39 שהיא פטור מיוחד בשני מקרים ספציפיים קיצוניים.
זבולון אורלב
מה זה קיצוניים?
היו"ר מאיר שטרית
אני אתן לך דוגמה. נגיד התקלקל המכשיר שמנחית את המטוסים בשדה בלילה או בעננות וצריך לקנות חדש. בלי המכשיר שדה התעופה לא יכול לענות ובמקרה הזה הם רשאים לקנות בלי מכרז.
זבולון אורלב
אני לא מדבר כאן על מקרים מיוחדים. התקנות המיוחדות של האוניברסיטאות לא מדברות על מצבים מיוחדים אלא מדברות על התקשרויות רגילות.
היו"ר מאיר שטרית
מה היתרון לאקדמיה שיש בתקנות?
זבולון אורלב
יש הקלות.
היו"ר מאיר שטרית
איזה?
זבולון אורלב
אני לא זוכר בעל פה.
היו"ר מאיר שטרית
הם אומרים שהם לא מעונינים בזה..
מאיר צדוק
החשב של האקדמיה מעדיף שזה לא יהיה כתוב מניסיונו כחשב האוניברסיטה העברית.
היו"ר מאיר שטרית
אז נוותר על זה.
זבולון אורלב
איזה ניסיון יש עם התקנות שנכנסו לפני חודשיים-שלושה?
מאיר צדוק
המתכונת הזאת, המערכת הזאת היא רחבה יותר ונוחה לנו יותר לעבודה.
זבולון אורלב
אני לא יכול להיניק יותר ממה שהעגל רוצה לינוק. אני חושב שאתם עושים טעות טרגית, אבל בבקשה.


מי שהוביל את העניין הזה הייתה הלשכה המשפטית של מכון ויצמן והצעתי לכם בישיבה הקודמת להתקשר עם הייעוץ המשפטי של מכון ויצמן שהוביל עבור ור"ה את כל הסיפור הזה ולא לשאול את החשב של האוניברסיטה העברית שאני לא יודע אם היה בדיונים. אלה תקנות מאוד מורכבות, אבל בבקשה, אם אתם רוצים.
מאיר צדוק
עדיף כך.
היו"ר מאיר שטרית
בסדר. הורדנו את החלק האחרון.


אנחנו מצביעים על הצעת החוק כפי שנוסחה.

ה צ ב ע ה

החוק אושר פה אחד


החוק אושר פה אחד לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו משאירים את החוק כמו שהוא ללא הסתייגויות.
מנחם יערי
אדוני היושב ראש, לפני שמתפזרים, אתה מוכן להסביר לי מה עכשיו שהדבר אושר שונה מבעבר?
היו"ר מאיר שטרית
תסביר לי אתה.
מנחם יערי
לא, אני לא יודע. איזה דבר חדש החקיקה הזאת מביאה שהמצב הקודם לא היה?
זבולון אורלב
אני מוכן להסביר. בחוק הקודם שהוא חוק ישן מאוד הייתה אמורפיה והייתה אי בהירות באשר למטרות של האקדמיה. בחוק החדש אנחנו מחדדים שני דברים: האחד, את כל הסוגיה של הייעוץ גם לממשלה וגם למשרדי הממשלה, בשעה שלממשלה זה עם יוזמה ולמשרדי הממשלה זה על פי יוזמתם, דבר שלא היה בחוק הקודם. זה מרחיב את האחריות הלאומית של האקדמיה כלפי מדינת ישראל באמצעות הממשלה ובאמצעות משרדי הממשלה. הדבר השני, הטיפוח והקידום של הפעילות המדעית בתחומי דעת חדשים, דבר שלא היה בחוק הקודם. כלומר, המטרות האלה מחייבות את האקדמיה לקיים עכשיו דיון כדי להוציא לפועל ולתרגל באופן מעשי את המטרות האלה לפעולה.


הדבר השני הוא ההתקשרות עם משרדי הממשלה. בשעה שעד עכשיו התלוננתם שההתקשרויות עם הממשלה הן התקשרויות בעייתיות, יצרנו מסלול חדש חוקי ומפורש שבו משרדי ממשלה יכולים להתקשר עם האקדמיה במסלול של תקצוב ולא במסלולים אחרים, מעבר לזכויות שיש בחוק לגבי פטור.
היו"ר מאיר שטרית
עד עכשיו זה לא היה כך?
זבולון אורלב
לא.
היו"ר מאיר שטרית
מה לא היה?
זבולון אורלב
לא היה. עובדה. לא היה.
היו"ר מאיר שטרית
משרדי הממשלה לא יכלו להזמין מחקרים?
זבולון אורלב
לא, כי הייתה אי בהירות במשרדי הממשלה.
היו"ר מאיר שטרית
הם אמרו שהעברה תקציבית נעשית בין משרדי הממשלה לבין האקדמיה.
זבולון אורלב
לא היה.
הדס פרבר
חידדנו את תפקידי האקדמיה ואת חובתה לתת ייעוץ לממשלה.
זבולון אורלב
חידדת גם את האפשרות הזאת. בלי שאתה מחדד אותה, זה לא יכול להיות.


דבר שלישי זאת החובה של הסקירה והחובה של הדיון.


אלה שלושה נושאים שהוספנו. אתה שואל אותי אם בכל באנו על סיפוקנו? יגיד לך היושב ראש ששאיפתנו בהצעת החוק המקורית של שנינו הייתה הרבה יותר רחבה אבל לצערנו השר או המשרד לא קיבל את עמדתנו וכרגע אנחנו נאלצים להסתפק בהבנות שיש לנו עם המשרד. יבוא יום שבו אני מניח נוכל להגיש הצעת חוק ונזכה לאוזן קשבת כדי להרחיב ולהביא עוד דברים. צריך לראות בזה שלב בדרך ארוכה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
היו"ר מאיר שטרית
ההערה של פרופסור יערי היא במקומה. התקנות האלה או מה שאנחנו מציעים עכשיו, היה קיים גם קודם.
זבולון אורלב
לא התקנות, החוק.
היו"ר מאיר שטרית
החוק. הוא היה קיים גם קודם. החוק לא חדש והחוק הקודם גם אפשר למשרדי הממשלה אכן לעשות מחקרים דרך האקדמיה והעברה תקציבית. למיטב ידיעתי, זה לא מה שקרה. הפרוצדורה והבירוקרטיות שהם עברו, אנחנו מקווים שזה ישתנה בעתיד, אבל אין לי שום ביטחון לכך. זה החשש שלי בדיוק כמו שאמרתי קודם. נכון שהחוק מאפשר ונכון שהכל בסדר, אבל זה לא עובד כך והחיים שונים.


אני מקווה שעכשיו, אחרי הדיון הזה שקיימנו כאן, ואנשים הבהירו, שיהיה רצון טוב גם מצד אגף התקציבים וגם מצד משרדי הממשלה לנצל את הכלי הזה שהוא כלי באמת חד ומשוכלל שיכול לעשות עבודה טובה מאוד.


אני מאחל לכם הצלחה רבה. אנחנו נעקוב אחרי ביצוע הדברים האלה ונראה מה מתרחש.
זבולון אורלב
אני רוצה להודות ליושב ראש.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50

קוד המקור של הנתונים