ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2010

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 50), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

12.07.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 320

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, א' באב התש"ע (12.07.2010), בשעה 10:30
סדר היום
תקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

אריה ביבי

אילן גילאון

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
חה"כ פניה קירשנבאום

ד"ר רוני גמזו – מנכ"ל משרד הבריאות

עו"ד נתן סמוך – משרד הבריאות

ניר קידר – רכז כלכלה בריאות, משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין – רכז בריאות באגף התקציבים,

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

רו"ח אלי כהן – סמנכ"ל כספים, שירותי בריאות כללית

אתי כהן – מנכלת מחלקת כלכלה ופיתוח עסקי, קופת חולים לאומית

רו"ח גיל חיימוביץ – מנהל אגף הכספים והתקציבים, קופת חולם מאוחדת

עו"ד דן גיורא – קופת חולים מאוחדת

עו"ד רביב מייזל – מדיניות ציבורית הר"י, ההסתדרות הרפואית

עו"ד שלמה יוספון – ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

ד"ר דורון דניאל – יועץ משפטי, ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

רמי אדוט – רכז בריאות, האגודה לזכויות אזרח בישראל

עו"ד דבי גילד-חיו – מקדמת מדיניות, האגודה לזכויות אזרח בישראל

גדעון בן ישראל – יו"ר הסתדרות הגמלאים

ג'ק בנדלק – מינהל מחקר, המוסד לביטוח הלאומי
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי, אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

תקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו עוברים להקראת סעיף-סעיף. נשאל אם יש הערות. הסתייגויות יהיו הרבה.
אלקנה אפרתי
קורא סעיף 1: בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה "דמי ביטוח לאומי" יבוא:

" החזקה", "יחד עם אחרים" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

(2) אחרי ההגדרה "חוק הביטוח הלאומי" יבוא:

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999

(3) אחרי ההגדרה "מועצת הבריאות" יבוא:

"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות".

(4) אחרי ההגדרה "סל שירותי הבריאות" יבוא:

"צד קשור" לקופה – כל אחד מאלה:

(1) מי שמחזיק ב-10% או יותר מאמצעי השליטה בקופה או מי שהקופה מחזיקה ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בו.

(2) מי שרשאי למנות, במישרין או בעקיפין, את המנהל הכללי של הקופה.
(3) מי שמכהן כנושא משרה בקופה.
(4) תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בקופה.
(5) מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4) מחזיק ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בו או שולט בו. "קופת חולים ייעודית" – חברה שהוכרה לפי סעיף 32א(א).
(6) בהגדרה "קופת חולים", במקום "סעיפים 24 ו-25" יבוא "סעיפים 24 או 32א".
היו"ר חיים כץ
הסכמנו עם משרד הבריאות למחוק את הנוסח של "קופת חולים ייעודית", ולומר: "תאגיד ייעודי לטיפולי שיניים, שלא למטרות רווח".
אילן גילאון
יש לנו הסתייגות על כל סעיף וסעיף.
היו"ר חיים כץ
אני מכריז על 5 דקות הפסקה.

ה פ ס ק ה
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את הדיון בהצעת החוק. כנראה ויהיו שינויים בהגדרות של קופות החולים. המטרה שלנו היא לומר: תאגיד ייעודי לביטוח ממלכתי לטיפולי שיניים, שלא למטרות רווח. אנחנו לא דנים בזה, כי זה מצריך הרבה שינויי נוסח ברישום החוק. הייתי רוצה לעבור לשני סעיפים מהותיים, ולראות מה אנחנו עושים בעקבות בעיות שהעלתה מחלקת מחקר ומידע. אנחנו נעבור לסעיף 3. אנחנו עוברים לעניינים מהותיים – לגבי ילדים בטיפול מיוחד, שנמצאים במוסדות, אנחנו רוצים לראות איך ירשמו אותם ומי ירשום אותם.
אילן גילאון
ההצעה שלנו היא שהסעיף יימחק.
אלקנה אפרתי
קורא סעיף 3: בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) ניתן להירשם בקופת חולים ייעודית נוסף על החברות בקופת חולים שאינה ייעודית.

(2) ניתן לרשום ילד בקופת חולים ייעודית, אף אם הורהו איננו רשום בה."
היו"ר חיים כץ
אין "קופת חולים". במקום זה תירשם הגדרה חדשה.
שלי יחימוביץ
מה יהיה כתוב?
היו"ר חיים כץ
מחלקת מחקר ומידע העלתה בעיה של רישום ילדים בסיכון, שנמצאים במוסדות סגורים. מי רושם אותם?
שלי יחימוביץ
אבל למה צריכה להופיע הגדרה חדשה בסעיף הזה כדי לפתור את הבעיה הזו?
היו"ר חיים כץ
ההגדרה הזו לא תהיה קיימת בחוק.
אורלי לוי-אבקסיס
זה בעצם טיפול בהצעת חוק שהיתה לי, לעשות הסדר חדש בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואני רואה שהא בהא תלייה, אז נציגי האוצר, משרד הבריאות ועורכי הדין של הוועדה יישבו על ניסוחו של החוק, כאשר המטרה של כולנו היא מניעת הקמתה של קופת חולים חמישית, ויצירת מלכ"ר או תאגיד שיתעסק בטיפולי שיניים שלא למטרות רווח. אני מקווה שהם יכתבו את זה כמה שיותר מהר, כדי שנוכל לבוא עם זה לוועדה. עד אז, הישיבה נעולה. תודה רבה,
הישיבה נעולה.

קוד המקור של הנתונים