ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2010

חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה

05.07.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 227

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום שני, כ"ג בתמוז, התש"ע (5 ביולי, 2010) בשעה 14:30
סדר היום
הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3)(דיונים בחקיקת משנה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
המשרד לביטחון הפנים: ק'- יועמ"ש
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
עידו יצחק
רשמה
לאה קיקיון

הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3)(דיונים בחקיקת משנה), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום - הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3)(דיונים בחקיקת משנה), התש"ע-2010. דיונים או חוקים?
עידו יצחק
דיונים בחקיקת משנה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו בעצם צריכים להכין את ההצעה שהיא הצעה של הוועדה לקריאה שניה ושלישית. האם יש הערות?
ק'
אין.
עידו יצחק
אני רק אעיר בהמשך לדיון הקודם שבו העלית את השאלה של הנושא של ביטחון הפנים בכללותו -

היום הייתי בישיבה של ועדת הכנסת שעסקה בסעיף 5 לחוק הכנסת בהקשר של ועדת הכספים. העליתי את הסוגיה הזו, וגם חבר הכנסת מיכאלי העלה את הסוגיה הזו בישיבה ומה שהחליט יושב ראש הוועדה – שהנושא הזה יידון בזמן הכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית. כרגע הם מכינים אותה לקריאה הראשונה.
היו"ר דוד אזולאי
האמת ששאלתי בנושא והתברר שכמעט לא נתקלנו במקרים שבהם נזקקנו לחקיקה בוועדת המשנה ולכן אמרתי שאם לא הזדקקנו עד היום, נקווה שלא נזדקק ואז, מה שהצענו שוועדת הכנסת תקבל איזושהי החלטה עקרונית בנושא – במקום חקיקה שיהיה תיקון בתקנון.
עידו יצחק
לא, זה משהו שמצריך - -
היו"ר דוד אזולאי
נקרא את הנוסח.
עידו יצחק
בהצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3)(דיונים בחקיקת משנה), התש"ע-2010 - "
תיקון סעיף 10

1. בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008 (להלן – "החוק העיקרי"), בסעיף 10(ג)(1) במקום "ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

תיקון סעיף 13

2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

תיקון סעיף 38

3. בסעיף 38 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) (1) יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (בסעיף קטן זה – הוועדה) לאחר התייעצות עם יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע כי תקנות, צווים או כללים הטעונים את אישור הוועדה לפי חוק זה, יאושרו על ידי ועדת משנה של הוועדה שישיבותיה חסויות, אם שוכנע כי טעמים של מניעת פגיעה בפעילות הרשות, הגנה על שלומו של אדם או מניעת פגיעה בתכנית הגנה מחייבים כי האישור או הדיון בקשר אליו יישמרו בסוד.

(2) הוועדה תבחר את חברי ועדת המשנה: מספרם של חברי ועדת המשנה לא יעלה על חמישה".
היו"ר דוד אזולאי
חמישה כולל היו"ר?
עידו יצחק
כן.
היו"ר דוד אזולאי
כי היום אנחנו שישה. נכון?
יפה שפירא
חמישה.
עידו יצחק
אני ממשיך בקריאה:

"דין אישור שניתן על ידי ועדת המשנה לפי סעיף קטן זה – כדין אישור שניתן על ידי הוועדה".
היו"ר דוד אזולאי
איך עושים בדרך כלל כשיש חקיקה בוועדה – בקריאה ראשונה אנחנו מחליטים ומעלים למליאה. איך זה יתנהל בוועדת המשנה?
עידו יצחק
מדובר בחקיקת משנה. דברים שלא מגיעים למליאה ממילא. זה רק תקנות, צווים, כללים.
היו"ר דוד אזולאי
ואז בעצם אין לנו את הבעיה שצריכים להעלות את הנושאים לאישור המליאה, אז החיסיון נשאר.
עידו יצחק
חקיקה ראשית עולה למליאת הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
לא יעלה על הדעת שחקיקה ראשית תישאר בוועדות חסויות.


יש הערות? אם כך, מי בעד? ההצעה עוברת לקריאה שניה ושלישית. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00

קוד המקור של הנתונים