ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2010

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק) (מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

29.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 279

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ז בתמוז התש"ע (29 ביוני 2010), שעה 11:00
סדר היום
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3) (מס' 2), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס-היו"ר
מוזמנים
הילה דוידוביץ עו"ד, משרד המשפטים

אביבה בנארי מח' סוכנים ויועצים אגף שוק ההון, משרד האוצר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
יפעת שפרכר

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק) (מס' 2), התש"ע-2010
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו דנים בצו שירותי נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק) (מס' 2), התש"ע-2010. כאשר העלינו את חוק נתוני אשראי בשלהי מושב החורף או בעיצומו של מושב החורף, העליתי על דעתי שעלולה להיות בעיה לגבי מועד הכניסה לתוקף, שזה מחר. אני מבין שאתם מבקשים עכשיו, בעקבות הוועדה המשותפת שלנו ושל ועדת חוקה חוק ומשפט שלא מצליחה להגיע לחקיקה סופית של התיקון, דחייה נוספת לשנה שלמה, שזה עד 30 ליוני 2011. אני חושב ששר המשפטים עושה נכון.
הילה דוידוביץ
המחלוקת העיקרית סביב התקנות היא בנושא התשלום. התחלנו לדבר על זה בדיון האחרון. ממלא מקום יושב-ראש הוועדה ביקש לא להתקדם בתקנות. הוא ביקש מנציגי הממשלה ומהגורמים הרלוונטיים להגיע לאיזו שהיא הסכמה בעניין. הנושא טעון. יושב ראש הוועדה ביקש מהגורמים להעביר לנו נתונים. מאז הדיון האחרון קיבלנו נתונים רק מבנק אחד, שזה גם היה במקרה. הוא בכלל לא נכח בדיון. אני מתכוונת להוציא מכתבי תזכורת. זה מכביד מאוד על העבודה, זה מקשה. אנחנו נעשה את מרב המאמצים להשיג את אותם נתונים שנחוצים והכרחיים על-מנת להתקדם בנושא.
אתי בנדלר
האם הנתונים הם רק מהתאגידים הבנקאיים, או שהם גם מהגופים המוסדיים?
הילה דוידוביץ
קיבלנו מכרטיסי אשראי. מהגופים המוסדיים ביקשנו משהו מפורט יותר ולא קיבלנו.
לאה ורון
האם נעזרתם ברגולטורים האחרים?
הילה דוידוביץ
אנחנו הולכים לפנות.
אתי בנדלר
אני מציעה שתפנו בכתב ותצטטו חלקים מהפרוטוקול. לא הייתי שוללת את האפשרות לשלוח העתק מהמכתבים האלה לוועדה, כדי שידעו שגם אנחנו ערים לנושא.
הילה דוידוביץ
אנחנו מקווים שבמהלך הפגרה נגיע להסדר. אני רוצה לבקש מהוועדה לא לדחות את הדיונים לעוד 11 חודשים.
לאה ורון
כרגע הכדור אצלכם.
היו"ר אופיר אקוניס
הדיונים יימשכו.
הילה דוידוביץ
אנחנו מקווים שעד אחרי הפגרה נציג את זה לכנסת. אנחנו נשמח שבמקביל או מיד לאחר מכן נתחיל בדיון.

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק) (מס' 2), התש"ע-2010. בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק 1. תחילתו של החוק תידחה ליום כ"ח סיוון התשע"א (30 ביוני 2011).
היו"ר אופיר אקוניס
אני מאשר את הצו.

הישיבה נעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים