ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/06/2010

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 49), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

28.06.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 307

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ט"ז בתמוז התש"ע (28.06.2010), בשעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 50) (איסור פיצול מרשמים), התש"ע-2010, של חה"כ רחל אדטו, חה"כ חיים אורון, חה"כ אמנון כהן (פ/2097)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
עו"ד יואל ליפשיץ – סמנכ"ל קופ"ח, משרד הבריאות

יוסי סניר – מנכ"ל הסתדרות הרוקחים בישראל

עדינה מרקס – יו"ר האגודה לזכויות החולה
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי, יעקובית ישפה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 50) (איסור פיצול מרשמים), התש"ע-2010, של חה"כ רחל אדטו, חה"כ חיים אורון, חה"כ אמנון כהן (פ/2097)
היו"ר חיים כץ
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. מאחר והמליאה אישרה את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולא היה שום שינויי בנוסח, אני מבקש להקריא את הצעת החוק ולהצביע עליה.
יעקובית ישפה
1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, לפני סעיף 22 יבוא:
"איסור פיצול מרשמים, 21ג. קופת חולים או בית מרקחת המספק תכשיר מרשם למבוטח מטעם קופת חולים, יספקו למבוטח תכשיר מרשם המשווק בישראל, באריזה שבה כמות הקרובה ביותר לכמות התכשיר הרשומה במרשם, באופן שיימנע תשלום יתר של המבוטח בהשתתפות עצמית. בסעיף זה, "בית מרקחת" ו"תכשיר מרשם" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981".
היו"ר חיים כץ
האם מישהו ממשרד הבריאות רוצה להגיד משהו? שום דבר.
עדינה מרקס
זו הצעה מאוד מבורכת. אנשים באמת כועסים על פיצול של מנת התרופה שלהם. יש מניפולציה של הקופות. אנחנו חושבים, שהקופות ומשרד הבריאות, שרוכשים כמויות עצומות מחברות התרופות, יכולים לקבוע גם את סדרי האריזה שלהם. זה חשוב מאוד, וזה צריך להיעשות.
יוסי שניר
אנחנו מציעים לעשות תיקונים שנותנים כאן יותר בשר להוראה הזאת, כדי לשמור על הצרכנים יותר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק עברה
רחל אדטו
אני רוצה להתחיל בתודה ליואל ליפשיץ. יואל ליפשיץ הרים את הדבר הזה, העביר אותו במסגרת התקנות של משרד הבריאות ועכשיו זה עבר לחקיקה. מאחר ויואל עמד מאחורי הדבר הזה מהרגע שהוא זיהה שיש פה בעיה, מגיע לו הקרדיט על הצעת החוק כמו שהיא מונחת לפנינו. היה לי חשוב להגיד ליואל תודה על שיתוף הפעולה שלו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים