ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/06/2010

הצעה לסדר היום בנושא: "הקשר בין שימוש בסלולר לסרטן", הצעה לסדר היום בנושא: "תופעת המסתננים מאפריקה, מעצר וגירוש של עובדים זרים חוקיים בשל קיום קשר זוגי או כניסה להריון", הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 - כוללת את יתר סעיפי הצעת חוק למעט סעיף 3, חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכנסת

23.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 99

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י"א בתמוז התש"ע (23 ביוני 2010), שעה 10:30
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (מ/510).

2. הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 – הצעת חוק חברי הכנסת דוד

רותם ורוברט אילטוב (פ/2405/18) – הכנה לקריאה ראשונה.

3. קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר-היום בנושאים:

א. "הקשר בין שימוש בסלולר לסרטן", הצעת חברי הכנסת דב חנין, אמנון כהן, חמד עמאר, כרמל

שאמה ואורי מקלב.

ב. "תופעת המסתננים מאפריקה, מעצר וגירוש של עובדים זרים חוקיים בשל קיום קשר זוגי או כניסה

להיריון" – הצעת חברי הכנסת אברהם דיכטר, דב חנין, ניצן הורוביץ, אורלי לוי-אבקסיס ויריב לוין.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

זבולון אורלב

זאב אלקין

נסים זאב

דוד רותם
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
רן בר-יושפט – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 (מ/510)
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. אני מודיע שלאחר שיחות גם עם הממשלה וגם עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, הסעיף שנוגע לקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 13), התש"ע-2010, יוכרע ויסוכם בשבוע הבא, אחרי שנשלים את התיקון בסעיף 1 ונחבר ונפצל את מה שצריך. החלק המפוצל שנוגע לחינוך פלוס הנושא הממשלתי.
דוד רותם
לא פלוס הנושא הממשלתי. אל תנסו להכניס אותי להיריון.
היו"ר יריב לוין
זה אותו דבר. אני מדבר כרגע על אותו מרכיב שאנחנו עתידים לפצל אותו על-פי בקשתך, שנוגע לנושא של החינוך, ביחד עם החוק הממשלתי. אחרי שיושלמו כל הדיונים וההתדיינויות ויודיע לי יושב-ראש הקואליציה שיש הבנה בין כל הגורמים הנוגעים בדבר, נחליט בשבוע הבא לאן הוא הולך. המרכיב השני בשלב זה הוא כאן, כל עוד לא נעשה משהו אחר. אני לא אוהב לפצל סעיף בודד.
דוד רותם
אדוני יכול לסמוך על שר החינוך ועל ראש הממשלה ועל מזכיר הממשלה ועל יושב-ראש הקואליציה ועל סגנית השר גילה גמליאל שהם הכינו הצעת חוק ממשלתית לעילא ולעילא. לא יכול להיות שאני הכנסתי משהו שהם לא חשבו עליו שישה חודשים קודם.

2. הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי, התש"ע-2010 –
הצעת חוק חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב (פ/2405/18) – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, תאמר לנו איזה מרכיב מהצעת החוק אתה מבקש לפצל.
דוד רותם
אני מבקש לפצל את סעיף 3 בלבד, בלי הגדרות. כל ההגדרות יהיו כמו שיש בהצעת החוק.
רחל אדטו
למה אתה מתחבר להצעה הממשלתית?
דוד רותם
המטרה שלי היא לא להתחבר לשום דבר, אבל הגשתי הצעת חוק מספר 1/18. יש גם עניין למי יצלצלו הפעמונים, והממשלה והמרכיבים הרציניים של הממשלה, דהיינו הליכוד, רוצה שהפעמונים יצלצלו להם. אז שישה חודשים לפני שחשבתי על החוק, הם כבר דנו בו. לכן הם הכריחו אותי להצטרף אליהם בעניין.
קריאה
תחשוב מה עוברת האופוזיציה.
דוד רותם
לפחות באופוזיציה אין את מה שיש לי, שעל כל הצעת חוק שאני בודק מקימים ועדה לבדוק איך היא תואמת את ההסכם הקואליציוני. ההבדל ביני לבין האופוזיציה הוא, שגם אני מכיר את ההסכם הקואליציוני, לכן כל חוק ממשלתי שמגיע ואני צריך לדון בו בוועדה שלי נבדק קודם בהסכם הקואליציוני האם זה נמצא שם או לא. כל מה שלא נמצא עובר לחבר הכנסת יריב לוין.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים להצבעה על פיצול הצעת החוק מספר פ/2405/18, באופן שסעיף 3 יפוצל ממנה באופן נפרד, ואם וכאשר הפיצול הזה יאושר במליאה אנחנו נחליט לאן הוא הולך.
דוד רותם
אני מבקש לצרף אותו להצעת החוק הממשלתית.
היו"ר יריב לוין
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין

נמנעים – אין


פה-אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

3. קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר-היום בנושאים:

א. "הקשר בין שימוש בסלולר לסרטן",

הצעת חברי הכנסת דב חנין, אמנון כהן, חמד עמאר, כרמל שאמה ואורי מקלב
היו"ר יריב לוין
הסעיף הבא הוא קביעת ועדה לדיון בנושא "הקשר בין שימוש בסלולר לסרטן", הצעת חברי הכנסת דב חנין, אמנון כהן, חמד עמאר, כרמל שאמה ואורי מקלב. נשמעו במליאה הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, לוועדה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לוועדת הפנים והגנת הסביבה, לוועדה לזכויות הילד או לוועדת הכלכלה.
רחל אדטו
הוועדה לזכויות הילד וועדת הכלכלה לא רלוונטיים.
היו"ר יריב לוין
יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, שלא נזכרה במליאה, ביקש להעביר את ההצעה אליו. יושב-ראש הוועדה המשותפת, חבר הכנסת חנין, לוועדת העבודה ולוועדת הפנים לנושאי סביבה ובריאות, ביקש להעביר את הדיון לוועדה המשותפת בראשותו. כך ביקש גם יושב-ראש ועדת הפנים, שזה ילך לאותה ועדה. גם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות סבור שזה צריך להידון בוועדה המשותפת. אני מציע שכך נעשה.

מי בעד להעביר את הנושא לוועדה המשותפת בראשותו של חבר הכנסת חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא אושר.

3. קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר-היום בנושאים:

ב. "תופעת המסתננים מאפריקה, מעצר וגירוש של עובדים זרים חוקיים בשל קיום קשר זוגי או כניסה

להיריון" – הצעת חברי הכנסת אברהם דיכטר, דב חנין, ניצן הורוביץ, אורלי לוי-אבקסיס ויריב לוין
היו"ר יריב לוין
הסעיף הבא הוא קביעת ועדה לדיון בנושא "תופעת המסתננים מאפריקה, מעצר וגירוש של עובדים זרים חוקיים בשל קיום קשר זוגי או כניסה להיריון" – של חברי הכנסת אברהם דיכטר, דב חנין, ניצן הורוביץ, אורלי לוי-אבקסיס ויריב לוין.


ההצעות האלה עוסקות בשני נושאים נפרדים. יש הצעות שעסקו במסתננים ויש הצעות שעסקו בתופעת היחס לעובדים הזרים, לרבות הנושא של הגירוש שלהם וכן הלאה. בנשיאות חיברו את שני הנושאים, ומכיוון שכך נוצר מצב שהנושא המורחב הזה לא נופל בצורה נכונה בגדרו של אף תחום, כי אלה שני עניינים נפרדים ושונים זה מזה לחלוטין. קרתה פה תופעה מעניינת, שבוועדת הפנים הציעו שנושא המסתננים יישאר אצלם וגירוש העובדים הזרים ילך לוועדה לעובדים זרים, ואילו בוועדה לעובדים זרים אמרו שאת נושא המסתננים צריך אצלם ואת גירוש העובדים הזרים צריך להביא לוועדת הפנים.


חבר הכנסת דיכטר ואני, כשהגשנו את ההצעה שלנו שעסקה במסתננים, כיוונו לוועדת החוץ והביטחון, מכיוון שדיברנו על הנושא הזה. ועדת החוץ והביטחון אמרה, ובצדק, שנוכח המכלול הזה אין מקום שהנושא הזה יידון אצלה. לכן במציאות שנוצרה אני מציע להעביר את כל ההצעה לוועדת הפנים. יש לי סיכום עם ועדת הפנים שהם יזמנו ישיבה בשיתוף עם הוועדה לעובדים זרים, וכל זה יידון שם. במקביל חבר הכנסת דיכטר ואני, וחשוב לי שכאשר זה יגיע לנשיאות זה יוסבר שם, נגיש בקשה לדיון מהיר בסוגיה של התמודדות צה"ל עם הנושא. רצינו לעסוק בצד של מניעת הכניסה ופחות בהוצאה החוצה אחרי שהם כבר נכנסו. נבקש דיון מהיר בוועדת החוץ והביטחון.


מי בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה, תוך בקשה ממנה לקיים בעניין הזה ישיבה משותפת עם הוועדה לעובדים זרים? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין

נמנעים – אין


פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה אושרה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים