ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/06/2010

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 15), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

21.06.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 303

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ט' בתמוז התש"ע (21.06.2010), בשעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 14) (נטל ההוכחה), התש"ע-2010, של חה"כ מרינה סולודקין, חה"כ שלי יחימוביץ (פ/959).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ
מוזמנים
ג'נט שלום – נציבות שוויון הזדמנויות, משרד התמ"ת

עו"ד דבורה אליעזר – לשכה משפטית, משרד התמ"ת

דן אורן – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שאנה שכטרמן – קשרי ממשל, ויצ"ו ישראל

עו"ד עירית גזית – יועצת משפטית, ויצ"ו ישראל

עו"ד מאירה בסוק – יועצת משפטית, נעמ"ת

הניה מינוקוביץ – מנהלת אגף בכיר, נציבות שירות המדינה

רון דול - יועמ"ש, נציבות שירות המדינה

בועז לוגסי – ראש תחום משאבי אנוש, תשתיות לאומיות

מלי מתוק – מרכזת משאבי אנוש ורווחה, תשתיות לאומיות

אלי יריב – ההסתדרות החדשה
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי, יעקובית ישפה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 14) (נטל ההוכחה), התש"ע-2010,
של חה"כ מרינה סולודקין, חה"כ שלי יחימוביץ (פ/959).
היו"ר חיים כץ
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. חה"כ שלי יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ
הצעת החוק הזו נעשתה בשיתוף פעולה מלא עם הממשלה, והיא גם הורחבה במהלך העבודה עליה לפי בקשת התמ"ת. בשבועיים האחרונים נותרו עוד אי אלו אי הסכמות קלות שנפתרו אתמול והיום, למעט סוגיית מיקום סעיף מסוים שלגביו אפשר יהיה להסמיך את הייעוץ המשפטי של הוועדה לעבוד מול התמ"ת ולסגור את העניין. מלבד לזה, אפשר לקרוא את הצעת החוק ולהצביע עליה. אני מציעה שאייל יסכם את ההסכמות שהושגו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להקראה סעיף-סעיף. מי שיש לו מה להעיר, יוכל להעיר.
יעקובית ישפה
קוראת סעיף 1: בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בתובענה בשל הפרת הוראות סעיף 2, תהא חובת ההוכחה על הנתבע כי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2, אם הוכח כי דרש, באופן ישיר או עקיף, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים המפורטים בסעיף קטן 2(א)".
אייל לב ארי
צריך היה לומר: בתובנה של עובד או של דורש עבודה. זה נשמט, אבל זה קיים בנוסח שהובא בקריאה הראשונה. אמנם בהמשך זה קיים, אבל אנחנו מבקשים להכניס את זה.
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו משהו להעיר? אם כך, אנחנו מצביעים על סעיף 1.

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 1 אושר
יעקובית ישפה
קוראת סעיף 2: בסעיף 15 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) בהליך פלילי בשל הפרת הוראות סעיף 2, חזקה כי הנאשם פעל בניגוד להוראות הסעיף האמור, אם דרש, באופן ישיר או עקיף, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא שהפליה בשלו אסורה מחמת הטעמים המפורטים בסעיף 2(א), אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת".
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו משהו להעיר? אם כך, אנחנו מצביעים על סעיף 2.

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 אושר
יעקובית ישפה
קוראת סעיף 3: בסעיף 21 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) הוראות סעיף 9(ג) ן-15(ד) לא יחולו על נתבע או נאשם, לפי העניין, אם המידע נדרש כאמור באותם סעיפים כדי למלא אחר הוראות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לפי סעיפים 18י ו-18יא, לפי חוק לעניין ייצוג הולם או שהוא נדרש במסגרת תכנית לקידום שוויון בעבודה. לעניין זה, "תכנית לקידום שוויון בעבודה" – תכנית הכוללת הוראות בדבר העדפה מתקנת בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה, של בני קבוצה מסוימת שאישר משרד ממשלתי או שמשרד ממשלתי מממן אותה באופן מלא או חלקי".
אייל לב ארי
היה לנו דו שיח עם משרד התמ"ת ומשרד המשפטים לגבי המיקום ולגבי נושאים נוספים. סעיף 21 דן באי התחולה, על מי לא חל החוק.
היו"ר חיים כץ
האם יש בזה משהו מהותי?
אייל לב ארי
לדעתי, כן. זו לא רק שאלה של המיקום, אלא גם שאלה של הניסוח.
היו"ר חיים כץ
אז זה משהו אחר.
אייל לב ארי
בסעיף 21 לא רואים העדפה של עובד שהוא בן משפחה.
היו"ר חיים כץ
איפה אתה מבקש שזה יהיה?
אייל לב ארי
אנחנו שוקלים, האם יש מקום לשים את זה בסעיף 3, שמדבר על שמירת זכויות. סעיף 3א קובע, שהוראה שנקבעה בחיקוק, בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה בקשר להריון, שמירת הריון וכו', אין בה אפליה. השאלה היא, האם לגבי תוכניות שיוכרו להעדפה מתקנת לא יראו בהן אפליה לפי חוק שוויון זכויות בעבודה.
היו"ר חיים כץ
מה הם אומרים?
דן אורן
אני מסכים עם מה שנאמר כאן. לדעתי, אלה עניינים של טכניקה בחקיקה ולא חייבים לסכם זאת בוועדה.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק הבשילה, ואנחנו רוצים להעביר אותה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו לא רוצים להיות תלויים בשום משרד ממשלתי, שעד שהוא יקבע תקנות ומיקום זה ייקח 7 שנים.
דן אורן
זה עניין של ניסוח. אם הוועדה מסמיכה את היועץ המשפטי של הוועדה, היא תלויה רק בכך שהיועץ המשפטי של הוועדה ישקול ניסוח כזה או אחר בהתייעצות עם גורם כזה או אחר.
היו"ר חיים כץ
לזה אנחנו לא מתנגדים.
שלי יחימוביץ
רק שיעשו את זה היום.
היו"ר חיים כץ
היום או מחר, כך ששבוע הבא נוכל להגיש את זה. מבחינתנו, זה בסדר.
אייל לב ארי
עוד נקודה שעלתה לגבי אי התחולה שמוצעת כאן – מדובר כאן על כך שהיפוך הנטל לא יחול בין היתר כדי למלא אחרי הוראות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. אנחנו אישית הסכמנו שזה בסדר גם אם המעסיק פעל בהתאם להוראות שנתן גוף ציבורי לפי דין. כלומר, כאשר היתה דרישה של גוף ציבורי שפועל.
שלי יחימוביץ
אז תוסיפו את המילים: שנתן גוף ציבורי לפי דין.
אייל לב ארי
בסדר. אני פשוט חייב לידע את הוועדה.
דן אורן
אני לא בטוח. על זה היה דין ודברים בינינו. צריך להבין שמה שעושים פה זה לא שיוצרים איסור מוחלט לשאול שאלות כאלה ואחרות הקשורות לנושאים שעשו לגביהם אפליה. זו היתה ההצעה המקורית, אבל ההצעה שעומדת עכשיו על הפרק היא הצעה היוצרת חזקה. גם בלי הסעיף הזה זה רק יוצר חזקה. כל מה שאמרנו בסעיף הזה, הוא שאם יש מעסיק שפועל בשדה השוויון ונוקט בפעולות אקטיביות בתחום השוויון, אותו נפטור מההוראות.
שלי יחימוביץ
האם אתה מוכן לסעיף הזה או לא?
דן אורן
אני חושב שהוא מרחיק לכת.
שלי יחימוביץ
אז בואו נרד מזה. אני לא אתעקש על הדבר הזה.
אייל לב ארי
היפוך הנטל לא יחול לא רק לגבי הוראות שדרשה נציבות שוויון בעבודה, אלא גם הוראות שנתן גוף ציבורי.
דן אורן
אני חושב שזה יותר מדי רחב בשביל הפטור המפורש הזה.
שלי יחימוביץ
האם אתם מתנגדים להכניס את הסעיף הזה?
דן אורן
כן. אני חושב שזה לא נכון להרחיב פה.
שלי יחימוביץ
דבי, מה את אומרת?
דבורה אליעזר
אחרי שדנו על זה עם דן, קיבלנו עמדה מוסכמת בנושא הזה. אני מבינה מאיפה אייל מציע את הדברים. בעצם רוצים לנסות ולפטור גם מי שמבקש את המידע מכוח דינים אחרים. מבחינה מהותית, אני חושבת שיש בזה בשר, יש בזה צדק. כיוון שאנחנו מדברים על חזקה, אנחנו מפחדים שישתמשו ביציאה הזו מהחזקה גורמים שלא ראויים לצאת מהחזקה עצמה. זה החשש של דן, ואני מוכנה לתמוך בו.
שלי יחימוביץ
אני מקבלת את זה, ואני אוותר על התוספת הזו.
אייל לב ארי
לגבי תוכנית לקידום השוויון בעבודה – בנוסח של משרד המשפטים ומשרד התמ"ת מדובר רק על תוכנית בדבר העדפה מתקנת, שאישר משרד ממשלתי או שמשרד ממשלתי מממן אותה. העלינו את השאלה, האם אין להוסיף תוכנית פרטנית של מעסיק הפועל לפיה, גם אם היא לא קיבלה אישור ממשלתי ויש בה קידום של העדפה מתקנת, ובלבד שהמעביד יפעל לפיה. כלומר, לא די שיש שלט או תוכנית שהמעביד אומר: "אני נותן העדפה מתקנת לכל הבלונדינים". הוא צריך לבוא ולהראות שאכן הוא קיבל לעבודה את אותם אנשים. כלומר, זה לא לקבל אדם אחד או שנתיים. הוא צריך להראות שהוא אכן עשה פעולות אקטיביות לאותו קידום שוויון.
שלי יחימוביץ
האם הוא יצטרך להוכיח את זה בבית המשפט?
אייל לב ארי
בוודאי. הוא יצטרך להראות את זה.
דן אורן
מבחינתנו, מה שמציע היועץ המשפטי לוועדה מקובל. האם אתה יכול להקריא את הניסוח?
היו"ר חיים כץ
אתם אחרי הישיבה הולכים לשבת ולנסח את שני הסעיפים, כדי שאנחנו נוכל בשבוע הבא להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד סעיף 3 אחרי התיקונים שהקראנו?
דבורה אליעזר
כאשר אנחנו נבחן את המיקום, נבחן האם המיקום יכול להיות בסעיף 9 עצמו. כלומר, או בסעיף 21 או בסעיף 9.
היו"ר חיים כץ
האם בסעיף 10 זה לא יכול להיות?
דבורה אליעזר
בסעיף 10 לא.
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 3 עם התיקונים?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 אושר
יעקובית ישפה
קוראת סעיף 4: 4. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -1998 –
(1) בסעיף 13, במקום "9(א)" יבוא "9(א) ו-(ג)".

(2) בסעיף 15, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) בהליך פלילי בשל הפרת הוראות סעיף 8, חזקה כי הנאשם פעל בניגוד להוראות הסעיף האמור, אם דרש, באופן ישיר או עקיף, מעובד או מדורש עבודה, מידע בנושא מוגבלותו, אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת"

(3) אחרי סעיף 15 יבוא:

"15א אי תחולה

(1) הוראות סעיף 15(ד) וסעיף 13 לעניין תחולת סעיף 9(ג) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, לא יחולו על נאשם או נתבע, לפי העניין, אם מתקיים אחד מאלה:

(1) המידע נדרש כאמור באותם סעיפים כדי למלא אחר הוראות לפי חוק לעניין התאמות לאנשים עם מוגבלות או לעניין ייצוג הולם או העדפה לאנשים עם מוגבלות, בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה .

(2) המידע נדרש כאמור במסגרת תוכנית לקידום שוויון בעבודה.
(2) בסעיף זה –

"התאמות" – כהגדרתן בסעיף 8(ה).

"תכנית לקידום שוויון בעבודה" – תכנית בכתב הכוללת הוראות בדבר התאמות לאנשים עם מוגבלות או העדפה מתקנת בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה לאנשים עם מוגבלות .
אייל לב ארי
יש לי הערה טכנית. ספק אם צריך להוסיף את סעיף 15א כאי תחולה, בגלל ההפניה לסעיף 21. יכול להיות שמבחינה טכנית נצטרך לבוא ולכתוב, שסעיף 21 של חוק שוויון הזדמנויות יקרא אחרת.
דן אורן
זה במסגרת ההסמכה.
היו"ר חיים כץ
האם למישהו יש הערות? אם כך, מי בעד סעיף 4?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 4 אושר
היו"ר חיים כץ
העבודה על הצעת החוק הושלמה לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאה. אני מקווה, שחברי הכנסת יצביעו במליאה כמו שהצביעו חברי הכנסת בוועדה והחוק יאושר. אני מקווה, שתימנע אפליה ולא יצטרכו להשתמש בו, ובא לציון גואל. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים