ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/06/2010

ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל ט' באב., הצעה לסדר היום בנושא: "סכנת סגירת ביה"ס לרפואת שיניים בת"א", חוק הכנסת (תיקון מס' 27), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

16.06.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 96

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ד' בתמוז, התש"ע (16 ביוני, 2010) בשעה 10:00
סדר היום
א. ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל ט' באב

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "סכנת סגירת בית הספר לרפואת שיניים בתל אביב"

הצעת חה"כ מאיר שטרית.

ג. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 29) (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת), התש"ע-2010 (כ/325)- הכנה לקריאה שניה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

שלמה מולה

מנחם אליעזר מוזס
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
לאה קיקיון

א. ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל ט' באב
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא הראשון על סדר היום – ישיבות הכנסת בשבוע שבו חל ט' באב.


בהתאם לסעיף 19(א)(1) מתבקשת ועדת הכנסת לאשר את קביעת יושב ראש הכנסת בדבר מועדי ישיבות מליאת הכנסת בשבוע שבו חל תשעה באב, על פי הפירוט שלהלן:

יום שני, ח' באב (19.7.2010)- ישיבת הכנסת תחל בשעה 11:00

יום שלישי, ט' באב (20.7.2010) לא תתקיים ישיבת מליאה

יום רביעי, י' באב (21.7.2010) ישיבת הכנסת תחל במועד הקבוע, שזה היום האחרון של הכנס.

מי בעד אישור הבקשה? תודה, אושר.
מנחם אליעזר מוזס
לגבי ההחלטה על ישיבת המליאה בח' באב – היא תחל בשעה 11:00, עד מתי?
ארבל אסטרחן
לא כתבו את זה. בנשיאות, אני יכולה לומר, שיו"ר הוועדה אמר - -
מנחום אליעזר מוזס
יש סעודת מפסקת.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מוזס, תפנה לנשיאות. אם הנשיאות תעביר מכתב מתוקן אני אביא אותו מייד להצבעה, פה, לא תהיה בעיה.
ארבל אסטרחן
אני יכולה לומר שבישיבת הנשיאות אמר יושב ראש הכנסת שהכוונה היא שהמליאה תסתיים כך שגם חבר כנסת שגר הכי רחוק מירושלים יוכל להספיק להגיע הביתה לארוחה המפסקת.
היו"ר יריב לוין
אני מניח שזה יהיה המצב, אבל אם תמצאו לנכון ויש צורך, והנשיאות תסכים להפנות אלינו בקשה מתוקנת, אני אכנס ישיבה.
מנחם אליעזר מוזס
ועדת האתיקה קבעה ישיבה ליום שלישי, ט' באב, ישיבה אחר הצהריים. צריך לבטל את זה. תבטלו את זה.
היו"ר יריב לוין
לא תהיה בעיה.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "סכנת סגירת בית הספר לרפואת שיניים בתל אביב", הצעת חה"כ מאיר שטרית.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר היום: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "סכנת סגירת בית הספר לרפואת שיניים בתל אביב",הצעת חה"כ מאיר שטרית.


נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת המדע והטכנולוגיה, לוועדת החינוך, התרבות והספורט או ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מוועדת המדע נמסר כי על פי סוכם הוחלט כי הנושא יעבור לוועדת החינוך. גם בוועדת העבודה והרווחה נמסר כך, וועדת החינוך מוכנה לקבל את העניין, לפיכך נעביר את הנושא לוועדת החינוך. מי בעד?


תודה, העניין אושר פה אחד.

ג. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 29) (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת), התש"ע-2010 (כ/325)- הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 29) (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת), התש"ע-2010 (כ/325)- הכנה לקריאה שניה ושלישית.


כזכור, הצעת החוק הזו שאני הגשתי אותה כהמשך וכחלק מכל התהליך שעשינו בנושא שינויי התקנון נועדה, בעצם, למנוע את מצב שבו באמצע הקדנציה מבצעים איזשהו הליך של חקיקה בהוראת שעה בשלוש קריאות, שהוא הליך באמת לא ראוי ולא טוב. ההצעה המקורית דיברה על כך שהסמכות להגדיל את מספר הסגנים לתשעה תועבר מוועדת הכנסת, מתוך איזשהו רצון לייצר הסכמה רחבה, באופן כזה שהרכב הנשיאות –
שלמה מולה
כמה יש היום, שבעה?
היו"ר יריב לוין
היום יש תשעה, בכנסת הנוכחית, על פי הוראת השעה. החוק אומר שבעה, וכל פעם קובעים הוראת שעה כדי להגדיל, כי מספר הסיעות הוא גדול ויש רצון לתת איזשהו שיקוף בנשיאות.
שלמה מולה
אבל אם מספר הסיעות יצומצם?
היו"ר יריב לוין
לכן אנחנו קובעים, בהיגיון, שוועדת הכנסת יכולה, אך לא חייבת – להגדיל לתשעה. סיעת קדימה ביקשה שני דברים: האחד, שיובהר שהדבר הזה יחול מהכנסת ה- 19 ואין שינוי בכנסת הזו, וזה כמובן מקובל וזה הוכנס בנוסח שאנחנו עתידים לאשר עכשיו. הבקשה השניה היתה שהרוב שיידרש להגדלה בוועדת הכנסת יהיה רוב של 3/4, מתוך הנחה שאז הוא יבטא הסכמה רחבה ולא קוניקטורה פוליטית, וגם הדבר הזה, מבחינתי, מקובל.
שלמה מולה
האישור יהיה ברוב של 75% מחברי ועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
בדיוק, וכך זה גם הוכנס לכאן, על פי הנוסח כדפי שתואם וסוכם, וגם הועבר מראש, ואני מבין שמקובל עליכם.
ארבל אסטרחן
כמו שאמר היושב ראש, מדובר בהצעת חוק שבאה לאפשר לוועדת הכנסת להגדיל את מספר הסגנים מעבר למספר שקבוע היום בחוק, שהוא שבעה. זה קבוע בסעיף 10. ההגבלה הזו, על שבעה, חוקקה בכנסת ה-15, ונקבע כי תחילתה יהיה מהכנסת ה-16, ובעצם – רק בכנסת ה-16 עמדו בזה. כבר בכנסת ה-17 חוקקו הוראת שעה שהגדילה את המספר לשמונה. בכנסת הנוכחית גם חוקקו הוראת שעה שהגדילה את המספר לתשעה, והמטרה היתה, בעצם – אם יש הסכמה רחבה על הגדלת מספר הסגנים, בדרך זה בשביל לאפשר ייצוג רחב יותר בנשיאות, למנוע את הצורך לעשות חקיקה ראשית.
בנוסף, ראינו בשנים האחרונות שפעמים רבות הרכב הנשיאות נקבע כבר בוועדה המסדרת, לפני שקמה ועדת הכנסת, ולכן מוצע שהסמכות תהיה גם בידה, במידת הצורך.


אתייחס לנוסח – יש לנו שלושה סעיפים בחוק. הסעיף הראשון בא לתקן את סעיף 2א שעניינו הוועדה המסדרת. הסעיף קובע היום שלוועדה המסדרת יהיו, עד לבחירתה של ועדת הכנסת: "סמכויות ועדת הכנסת, הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת". זה לא פורש כסמכות שמאפשרת לוועדה המסדרת גם לקבל החלטות אחרות, החלטות מהותיות שיש לוועדת הכנסת סמכות לקבל אותן, ולכן מוצע להבהיר שלוועדה המסדרת תהיה גם הסמכות שתינתן לוועדת הכנסת לפי סעיף 10 לקבוע את הגדלת מספר הסגנים. אז זה התיקון בסעיף הראשון.


הסעיף השני בא לתקן את סעיף 10 לחוק הכנסת, שעניינו הרכב הנשיאות, שכאמור קובע היום שמספר הסגנים לא יעלה על שבעה, ושם מוצע להוסיף: "ואולם רשאית ועדת הכנסת ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לקבוע כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה, לא יעלה מספר הסגנים ליושב ראש על תשעה".כלומר, זה לאותה כנסת, וכמו שאמר היושב ראש- זה בהסכמה רחבה מאד. אין לנו, בעצם, ככל שזכור לי, תקדים לרוב כזה בוועדה.


הסעיף השלישי, שעניינו תחילה קובע שתחילתו של הכנסת יהיה ביום תחילת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה. זה בעצם, הגיוני, כי לכנסת הזו, כמו שאמרנו, יש כבר חוק שהגדיל את מספר הסגנים לתשעה.
היו"ר יריב לוין
תודה. יש הערות? אם אין, נעבור להצבעה. מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אושר בנוסח הזה, להבאה לקריאה שניה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:16

קוד המקור של הנתונים