ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת הכלכלה

15.06.2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 260

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ג' בתמוז התש"ע (15 ביוני 2010), שעה 11:15
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה)(תיקוניחקיקה)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס - היו"ר
רוברט טיבייב

חמד עמאר

אורית זוארץ
מוזמנים
דיאנה מגנאג'י – משרד התקשורת

ליאת גלזר – הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

יהודה סבן – רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

דנה נויפלד – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עידו אציל – משרד ראש הממשלה

ניצן חן – יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

אבי אזוז – ממונה כלכלה, מינהלת הסדרת השידורים לציבור, המועצה לשידורי כבלים ולוויין

צחי פנחס – עו"ד, מינהלת הסדרת השידורים לציבור, המועצה לשידורי כבלים ולוויין

מרדכי שקלאר – מנכ"ל רשות השידור

תומר קרני - סגן היועמ"ש, רשות השידור

יורם מוקדי – סמנכ"ל תוכן ורגולציה, חברת הוט

עו"ד נעה גבע – חברת יס
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה)(תיקוני חקיקה)
(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010
היו"ר אופיר אקוניס
רבותי, אנחנו פותחים עכשיו את הישיבה על הצעת החוק הממשלתית שעברה אתמול. אני לא יודע באיזה רוב היא עברה, כי לא יכולתי להישאר פה. אבל, אני מניח שלא היו מתנגדים. מדובר בהצעת חוק התקשורת(המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה)(תיקוני חקיקה)(הוראת שעה). כפי שאמרתי, אדוני המנכ"ל, היא הוארכה בשנה וחצי, בעוד שבשנה שעברה הארכנו רק בשנה. זו היתה בקשת משרד התקשורת. נציגי משרד התקשורת, אולי אתם רוצים להציג בקצרה. אנחנו לא רוצים לבזבז זמן על הצעת חוק קונצנזואלית.
דיאנה מגנאג'י
זוהי הוראת שעה מתחדשת כל שנה. אבל, השנה אנחנו הארכנו את זה לשנה וחצי. אנחנו מתכוונים לבחון את הסוגיה מבחינת הזמנים, ולאפשר שידורי חדשות בהמשך לתקופת זמן יותר ממושכת, ולא להשתמש כל פעם בהוראת שעה.
היו"ר אופיר אקוניס
זאת אומרת, חקיקה קבועה. הגברת בנדלר, הם יבואו לפה, ואני מקווה שבהקדם, למרות שקשה לי להאמין. דיאנה, תבואו לפה יחד עם הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, כי גם מהם ביקשנו לחוקק את הוראת השעה בחקיקה קבועה לגבי הפרסום בגלי צה"ל, וזו כמובן שמחה עוד יותר אחרת. זה כל פעם בהוראת שעה, וכל פעם מבטיחים שתהיה חקיקה. פשוט להפסיק ביחד את כל הוראות השעה האלה. בדברים האלה אני מצטרף לדבריו של מנכ"ל רשות השידור.
ליאת גלזר
לא סתם בחרנו להאריך בשנה וחצי. פרק זמן של שנה וחצי מביא אותנו לסוף שנת 2011, והתלבטתי אם להגיד בעזרת השם, בעזרת משהו.
היו"ר אופיר אקוניס
את יכולה להגיד בעזרת השם.
ליאת גלזר
בכל מקרה, תמלוגים בשוק התקשורת צפויים להתבטל בשנת 2012 – צפויים.
דנה נויפלד
יש אופציה.
יהודה סבן
לא, יש מחשבות כאלה. צריך להיזהר מאמירות כאלה לפרוטוקול.
ליאת גלזר
זה יותר מאופציה. יש התחייבות של המדינה בבג"ץ, יש אמירות בוועדות ציבוריות.
יהודה סבן
לא, לא. אין התחייבות. צריך מאוד להיזהר מהאמירה הזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש ממשרד התקשורת וממשרד האוצר להפסיק להתווכח במליאת ועדת הכלכלה. אתם רוצים - תתווכחו בחוץ, או בפואיה של מזכירות הממשלה. אתם גם כמובן זוכים שם לכיבוד יותר טוב, בניגוד אלינו.
ליאת גלזר
זה כתוב בבג"ץ.
יהודה סבן
לא ככה כתוב.
ליאת גלזר
זה כתוב בדברי ההסבר.
היו"ר אופיר אקוניס
הוויכוח הזה הוא - - -
יהודה סבן
רק לצורך הפרוטוקול.
היו"ר אופיר אקוניס
לכם יש מחשבות חדשות, אתם משכתם את חוקי התקשורת. עכשיו אתם מביאים בחוק ההסדרים כל מיני רעיונות חדשים. גם על זה נדבר בנפרד, לא נדבר פה. יש הדלפות מסודרות, ההדלפות הן לא פרוזאיות. את דעתי אני אומר ליושב ראש הכנסת, ואם צריך אז גם לאחרים. לא נקיים את זה כרגע. בואו נעסוק כרגע בזה, ונעביר את זה כדי שהיועצת המשפטית - - -
יהודה סבן
התייחסתי רק לעניין התמלוגים. אין מחויבות ממשלתית להפחתת התמלוגים.
אתי בנדלר
בהקשר הזה, אני מבקשת לברר האם התמלוגים שישולמו עד סוף 2011 צפויים לכסות את עלות הפקת שידורי החדשות המקומיים?
ליאת גלזר
התשובה היא שלילית. כיום יש פער. הפער החזוי הוא בין 550 ל-600 אלף שקל בשנה. אלו תחזיות על בסיס הרבעון הראשון של 2010.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אני מכיר סכום אחר – 2.5 מיליון שקלים שראש הממשלה הורה, למיטב ידיעתי, לשר האוצר למצוא. אני לא הייתי בישיבת הממשלה, אבל כך נמסר לי.
יהודה סבן
אני לא מכיר את ההוראה.
דיאנה מגנאג'י
דווחתי מהשר שראש הממשלה ענה שמדובר ממש בפירורים, והוא מבקש - - -
היו"ר אופיר אקוניס
גם אני דווחתי משר התקשורת על כך.
עידו אציל
אני ממשרד ראש הממשלה. אני הייתי בישיבת הממשלה. לא היתה הוראה כזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
אז אני מציע שראש הממשלה ושר התקשורת אולי יתאמו.
אתי בנדלר
איך קוראים לך?
עידו אציל
לי קוראים עו"ד עידו אציל. קודם כל, החובה לעמוד בהיקף ההפקות והשידורים מוטלת על הוט על פי החוק. העמדה שלנו היא שהנושא הזה של הפער בין התמלוגים יוסדר בין רשות השידור, ובין הוט, לבין מועצת הכבלים והלוויין.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש מיועצת שר התקשורת לבדוק עם שר התקשורת. הדברים נמסרו לי גם בשמו, ואפילו ביקש שאומר אותם. כידוע לכם, אני אינני משתתף בישיבות ממשלה, ועוד לא קראתי את הפרוטוקול.
דיאנה מגנאגי'
גם אני קיבלתי דיווח שראש הממשלה אמר לשר האוצר - אני לא מצטטת, אבל כפי שנמסר לי - שמדובר בפירורים, ואפשר לפתור את הסוגיה.
היו"ר אופיר אקוניס
יורם, בבקשה.
יורם מוקדי
קודם כל, יש אי ודאות לגבי סכום התמלוגים, כי אנחנו לא יודעים מהי באמת מדיניות הממשלה, ומהי מדיניות אגף התקציבים, האם התמלוגים יבוטלו, או לפי החוק הקודם שלהם שאנחנו נבוטל. אבל, אחד מהשניים יקרה. ואם לא - אז יכול להיות שההכנסות שלנו תרדנה, וסכומים התמלוגים לא יכסה. זו אופציה, ועובדה שהתמלוגים לא מכסים כבר עכשיו. בעצם אנחנו עם סכום שקבוע בחוק שכבר יודעים שהוא לא מכוסה. אני שואל, למה הסכום הזה צריך להיות חרוט בספר החוקים, ולמה לא יהיה שיקול דעת?
דנה נויפלד
לדעתי, זה היה לפי החלטת יושב-ראש המועצה דאז.
יורם מוקדי
כן, הוא החליט אז עם מצבת נתונים שעמדה אז.
היו"ר אופיר אקוניס
האם זה מר מוקדי?
ליאת גלזר
יורם, הסכום הוא תקרה לניכוי מתמלוגים. הוא לא אומר שזה מה שצריך לעלות. למשל, אם יקר לכם, אתם יכולים ללכת ולחפש מפיקים זולים יותר.
יורם מוקדי
האם ברור לגמרי שאפשר להפיק את זה גם אם אנחנו נמצא לעשות את זה בסכום נמוך יותר, וכמובן שנעמוד בדרישות מועצת הכבלים?
ליאת גלזר
ככל שזה עומד בקריטריונים של המועצה. המועצה לשידורי כבלים ולוויין קובעת את היקף השידורים, את המתכונת שבה הם ישודרו. היא לא אומרת כמה זה עולה. היא אומרת איך צריכות להיראות החדשות המקומיות. וזה כן, זה קבוע בהחלטות מועצה שזה כרגע לא שונה. כמה זה עולה? זה כבר עניין כמה אתם מוציאים שזה עולה.
מרדכי שקלאר
זה נשמע היתממות. את אומרת שלסל מוצרים מסוים אין תג מחירים, ותעשה אותו גם בשני מיליון שקל, זה מה שאתה מחויב. אם עד היום סל המוצרים הזה עלה 25 מיליון שקל, ועכשיו אותו סל מוצרים נשאר as is, והתקציב יורד, אז זה לא הולך יחד, מה לעשות?
יורם מוקדי
לכן, צריכה להיות הוראה שאם הסכום יורד, מועצת הכבלים תתקן את הדרישות כי אי אפשר יש מאין לעשות בדיוק אותו הדבר, לפי שיקול דעתה כמובן.
יהודה סבן
כשאתה לוחץ על מתג החשמל בבית האור דולק בכל פעם, ומעת לעת המחיר משתנה. לכן, אני לא כל כך מבין את האמירה הזאת שהעלות אינה יכולה להשתנות.
אתי בנדלר
בחוק התקשורת בזק ושידורים (תיקון מס' 35), התשס"ז-2006 בסעיף 4 שלו - וזהו אחד מהסעיפים שמאורכים מעת לעת - נאמר מפורשות: "משדרי חדשות מקומיות ותוכניות מקומיות בענייני היום שישודרו לפי הוראות סעיף 6כ לחוק העיקרי, החל ביום תחילתו של חוק זה ואילך" – זה החוק שקבע את המשך המתכונת לשידורי החדשות המקומיות – "יהיו בהיקף ובמתכונת לפי הוראות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, כפי שהיו בתוקף ביום 1 בדצמבר 2006."


אני רוצה להסביר את העניין הזה. אגב, כל הנושא הזה של המשך שידורי החדשות המקומיות נעשה במסגרת הצעות חוק פרטיות שיזמו בזמנו חברי הכנסת גדעון סער ושלי יחימוביץ. אינני זוכרת אם זה היה מהתחלה משותף, או לא.


מכל מקום, הובע אז חשש שאומנם יאריכו מחד גיסא את תוקף החובה לשדר חדשות מקומיות, אבל בעצם ידלדלו אותן בצורה כזאת שהחדשות האלה לא יהיו רציניות, לא ישקיעו בהן וכדו'. לכן, נכנסה הוראת חוק שמחייבת שהחדשות האלה יהיו בהיקף ובמתכונת לפי הוראות המועצה לשידורי כבלים ולוויין. אינני זוכרת מי היה אז יושב-ראש המועצה, אם זה היה הטוען מולי. קרי, מר מוקדי. על כל פנים, ההצהרה של המועצה אז היתה שלא מתכוונים לדלדל את ההיקף ואת המתכונת של שידורי החדשות המקומיות, ואלו הן יהיו הוראות המועצה.


יכול להיות שמדיניות המועצה השתנתה בינתיים. יושב כאן יושב-ראש המועצה המכהן בימים אלה בתפקיד זה. מכל מקום, מה שהוסבר אז הוא שכשקבעו גם את הסכום של ה-25.5 מיליון שקל, אם אני זוכרת נכון, אמרו שזה הסכום הנדרש כדי לשמור על המתכונת ועל היקף שידורי החדשות כפי שהיו עד שנת 2006.


עכשיו השאלה היא, אם באים ואומרים שרוצים להפיק את החדשות האלה בסכומים נמוכים בצורה משמעותית מהסכום הזה, האם משמעות העניין הוא רק התייעלות, או שממילא זה מחייב גם צמצום ודלדול החדשות המקומיות.
יורם מוקדי
מה שקרה - קודם כל, בניגוד למה שנאמר פה, ההסדר מיום היוולדו קבע שלא תצא אגורה אחת מכיסן של חברות הכבלים, ושהסכום ימומן על-ידי התמלוגים. זה היה ההסדר. ולא היתה כוונה שחברות הכבלים ישלמו כל יתרה. זה היה מקובל גם על הוועדה בדיון האחרון שהתקיים פה, וגם נציגת משרד המשפטים מהנהנת בראשה בהסכמה. זו היתה הכוונה. ולכן, ההסדר, כבוד יושב-ראש הוועדה, היה כזה שהוט לא אמורה להשלים שום דבר. ולכן, בישיבה האחרונה גויסו רזרבות התמלוגים של חברת הלוויין גם כן.


אלא שקרה שהתמלוגים לא הספיקו, ומצאנו את עצמנו, מצד אחד, עם דרישה של רשות השידור לעמוד באותו סכום של 25 מיליון שקלים. ומצד שני, במצב שבו אנחנו לא צריכים להוסיף כסף מכיסנו. אני אגיב פה ואני אדגיש פה - כסף מכיסנו, משמעותו על חשבון דברים אחרים לא פחות טובים וחשובים שאנחנו עושים בתחום הפקות המקור. ולכן, ביקשנו ממשרד התקשורת שינכה את אותם תמלוגים מהתמלוגים שמגיעים מחברת הלוויין, חברת יס. נענינו בתשובה שאי אפשר לעשות את זה מבחינה חוקית, או לא ברור, וכשנגיע להארכה הזאת אז יטופל הנושא הזה. ולכן, התנדבתי ושילמתי למרות שלא הייתי צריך.
ליאת גלזר
זה לגבי הפער שנוצר לפני התיקון הקודם.
יורם מוקדי
לגבי הפער שנוצר לפני התיקון הקודם – סכום של 1,4 מיליון שקלים ששילמתי כרגע שלפתחה של הוועדה כרגע לפי התחייבות שלפחות משרד התקשורת ומועצת הכבלים נתנו לי. אמרו לי: כשנגיע להארכה הבאה זה יתוקן, ואתה תוכל לקבל.
ליאת גלזר
לא, אמרנו שאנחנו נעשה את המאמצים למצוא לזה פתרון. חשבנו שיהיה כסף בתמלוגים, והתשובה היא שאין.
היו"ר אופיר אקוניס
הביטוי "נעשה מאמץ" הוא ביטוי אדיר.
אתי בנדלר
זה כדי שלא יגידו שיש התחייבות שלטונית.
היו"ר אופיר אקוניס
לפני שנים רבות היה מנהיג בישראל שכל פעם שהייתי שומע אותו אומר: נעשה כל מאמץ, היה ברור שזה לא הולך להתקיים. זה היה הביטוי.
יורם מוקדי
אני הקדמתי את ה-1,4. אני מודיע לפרוטוקול – אני מנכה את ה-1,4 האלה אחרי שקיבלתי התחייבות, מבחינתי, שמישהו ימצא פה את הפתרון, ולא ניסו למצוא את הפתרון.
ליאת גלזר
יורם, אני מסכימה איתך שהכוונה כאשר חוקקו את הסעיפים האלו היתה שלא תשלמו. אבל, לשון החוק היום לא אומרת את זה. לשון החוק אומרת, מחד, אתם חייבים לשדר את החדשות המקומיות, ולכן גם אתם חייבים לשלם בעבור זה. ומצד שני, אומרת - אפשר לנכות מהתמלוגים מה שיש מהתמלוגים. אז כרגע אם אין מספיק מהתמלוגים המשמעות היא שאתם צריכים לשלם את זה מהכיס. זה גם מה שקרה לגבי ה-1,4. נכון שכשהתברר שנוצר פער בשני הרבעונים הראשונים של השנה הקודמת אז אמרנו: בואו נראה אם אפשר יהיה למצוא פתרון. מכיוון שהתיקון האחרון שעשינו פה בוועדה בדיוק לפני שנה – זה קצת דה ז'וו – נכנס לתוקף באחד ביולי.
אתי בנדלר
זה היה דה ז'וו, של ה-דה ז'וו, של הדה-ז'וו.
ליאת גלזר
זה היה בלילה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אני לא טועה, זה הגיע ביום האחרון. לדעתי, ב-29 ביוני, או משהו.
ליאת גלזר
התיקון הקודם שאפשר להשתמש גם בתמלוגים של חברת הלוויין נכנס לתוקף בראשון ביולי. כלומר, לגבי אותם שני רבעונים לא היתה אפשרות חוקית להשתמש בתמלוגי יס למטרה הזאת. תמלוגי יס כבר שולמו ונכנסו לכיס.
קריאה
אבל, תשתמשו בזה עכשיו.
ליאת גלזר
אבל, אין.
יורם מוקדי
יש. כבוד יושב-ראש הוועדה, אני רוצה למסור – יש. אני יכול לעשות את זה ב-22 מיליון. אני מצהיר את זה לוועדה. אנחנו נעשה את מה שהמועצה רוצה ב-22 מיליון.
דנה נויפלד
אני רוצה לומר משהו חשוב למען הדיוק ההיסטורי. מי שהפיקה את זה אז היתה JCS. כלומר, אין שום חובה שזה ייעשה בידי גורם זה או אחר. כאשר יש עד סכום נקוב בחוק, לא אומר שצריך להשלים את מלוא הסכום.


אני שואלת, האם נעשה ניסיון למצוא גורם שיעמוד בכל התנאים, בהיקף ובמתכונת שהיה בתקופה דאז, והסכום יותר נמוך? אני שואלת את יורם, אולי נעשה ניסיון כזה?
יורם מוקדי
אני סבור שבנסיבות האלה אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ למצוא. יכול להיות שבסוף זה יהיה רשות שידור. אבל, הם יעשו את זה ב-22 מיליון. אני חושב שהיום השתנו התנאים, אפשר לעשות את זה ב-22 מיליון.
היו"ר אופיר אקוניס
עו"ד גבע, בבקשה.
נטע גבע
אני רוצה לומר כמה מילים בשם יס. אני רוצה לשוב ולהזכיר את ההצעה של יס שהועברה לפתחך ולפתחכם כבר כמה פעמים בכל מה שנוגע לרצון לאפשר לה לעשות גם חדשות כלליות. הטעמים להצעתנו הם די ברורים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודיע לך שעמדת הממשלה לא התקבלה אצלי עד רגע זה. אין לי מושג מהי עמדת הממשלה. אני מודיע שוב הפעם שעמדת הממשלה לעניין החדשות הכלליות לא התקבלה.
אתי בנדלר
בעניין מתן הרשאה לכבלים וללוויין להפיק חדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
תנו עמדה. תגידו כן, לא.
יהודה סבן
אמרנו מה עמדתנו. אמרתי לפרוטוקול בדיון האחרון שהיה כאן בעניין הרפורמה- שידורים שבשלב זה אנחנו מתנגדים להצעה הזאת. אך, מוכנים לבחון אותה, ואפילו בחיוב, במסגרת רפורמה כוללת בשידורים שאז אנחנו נוכל לדעת את כל ההשלכות, את האיזונים בשוק, מה הן ההשפעות. למשל, האם בערוץ החדשות הזה יפורסמו פרסומות, או לא יפורסמו פרסומות? האם זה יהיה חלק מחבילה צרה או לא? אלו שאלות חשובות.
היו"ר אופיר אקוניס
אתם בודקים את כל השוק. משרד התקשורת, האם הפצתם תזכיר חוק למעבר מרישיונות לזיכיונות?
דיאנה מגנאגי'
אנחנו בשלבי סיום, אנחנו נפיץ בימים הקרובים.
היו"ר אופיר אקוניס
במידה מסוימת מה שאומר משרד התקשורת נוגד את דבריך. כי בעצם לוקחים חלק מחלק א' ועושים אותו הצעת חוק שהיא מפרקת את החבילה שלכם שאתם כל כך דבקים בה.
יהודה סבן
כשאמרתי בשוק, התכוונתי לשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מדבר על שוק הטלוויזיה הרב-ערוצית.
דנה נויפלד
- - - שאתה מתנגד לפיצול?
היו"ר אופיר אקוניס
מתנגד לפיצול? לא, אני תמה על העמדה. בעצם אני עוד לא יודע מהי עמדת האוצר. כי אם עמדת האוצר תתמוך בעמדת התקשורת אז אתם יכולים להחזיר את המשיכה של חלק א' שהיה פה.
יהודה סבן
אבל, גם אנחנו עוד לא יודעים.
נעה גבע
מכל מקום, אנחנו כן מצפים לאיזשהו דיון רציני בעניין הזה, ושזה לא: כל עוד אתם לא מסכימים לכך, אנחנו לא מסכימים לכך. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו קצת יותר מהותי. אני חושבת שהנושא הזה הוא מספיק חשוב כדי באמת לאפשר. אני חושבת שדי ברור לכולם שאם יש גוף שרוצה ויכול להרים עוד חדשות בישראל - - -
יהודה סבן
אני שואל, האם החדשות האלה יהיו חלק מהחבילה הצרה, כן או לא? זוהי שאלה שיכולה להשפיע על העמדה שלנו בעניין הזה. היא יכולה. יכול להיות שהתשובה תהיה כן, ויכול להיות שהתשובה תהיה לא. אבל, כל עוד שאני לא יודע מהי התשובה לשאלה המרכזית הראשונה, אני לא יכול לתת תשובה לשאלה השנייה המינורית, להבנתי.
היו"ר אופיר אקוניס
לא נעסוק בזה, בבקשה הערות לחוק. עזבי כרגע את החדשות הכלליות.
נעה גבע
אני חושבת שהדיון הוא כן רלוונטי לעניין הזה כי יס בהחלט חושבת שאם וכאשר יותר לה לעשות גם חדשות כלליות, אז במסגרת החדשות הכלליות יס בהחלט תוכל לקחת על עצמה גם את העניין של החדשות המקומיות, ובפירוש לייעל את כל המנגנון של החדשות המקומיות שכרגע מצוי ברשות השידור שכולנו מבינים שלא בהכרח יעיל במיוחד.


יס גם מוכנה לעשות על העניין הזה מכרז, ובהחלט להפוך את זה באופן יותר שקוף, והרבה יותר יעיל. כמובן למקסם את העניין הזה במסגרת החדשות הכלליות שיותרו לה. אני חושבת שאם אתם חושבים בטווח קצת יותר ארוך על הבעיה של החדשות המקומיות שמשנה לשנה אתם מגלגלים את כל הסיפור הזה, אז זהו אחד הפתרונות ההולמים.
יהודה סבן
הרעיון של בחירת מפעיל במכרז הוא נכון בעינינו. אם הוט תעשה את זה אנחנו לא נלין על כך.
נעה גבע
אבל, בתור מי שכן שותף במימון, - - -
יהודה סבן
אנחנו לא שותפים במימון.
נעה גבע
בתור מי שהתמלוגים שלו כן משמשים לעניין הזה, אנחנו מאוד מעוניינים ב- - -
היו"ר אופיר אקוניס
ניצן חן, בבקשה.
ניצן חן
בכל זאת, אני רוצה לנסות לעשות סדר, ולהפריד בין שני דברים. הסדר הקבע מהראשון לראשון 2012 - אין יותר כסף לחדשות מקומיות. המחוקק, המדינה, משרדי הממשלה, יצטרכו להחליט סוף סוף, ולהפסיק את הסאגה של הוראת השעה כל שנה.
אתי בנדלר
אתה מדבר על 2012, אם ירצה השם.
ניצן חן
בסוף 2011 מסתיימים, בין אם האוצר יואיל בטובו להוריד את אחוז התמלוגים, בין אם הוא ימצא את הנימוק לא להוריד.
יהודה סבן
אולי גם יעלה, אני לא יודע.
ניצן חן
אולי גם יעלה, מאה אחוז. זה הסדר הקבע, ופה אני מציע לא להידיין עכשיו.
היו"ר אופיר אקוניס
אתם הולכים לקבל כל כך הרבה כסף מהתמלוגים על הקידוחים, אז אולי תוותרו על ה-2.5 מיליון שקל האלה. אני לא מכיר את מסקנות הוועדה שיונחו במחצית אוגוסט. אז נדע כולנו כמה כסף ייכנס.
אתי בנדלר
זה רעיון מצוין. אפשר לעשות דיון משותף לרפורמה בתקשורת ובמשק הגז.
לאה ורון
שניהם נושאים של ועדת הכלכלה.
היו"ר אופיר אקוניס
בהחלט, כדאי באמת להתכונן לזה. הרי התבקשה ועדת שישינסקי להגיש את מסקנותיה עד מחצית אוגוסט.
ניצן חן
בעוד שנה וחצי אפשר לפתוח את הכול לדיון - האם זה יהיה במסגרת ערוץ חדשות של הכבלים והלוויין? שמעתי שהרדיו האזורי רוצה להפיק את זה, השידור הציבורי רוצה להפיק. אבל, זה לא נושא הדיון כרגע. נושא הדיון כרגע, אדוני היושב ראש, יש החלטת ממשלה. אתמול זה עבר בקריאה ראשונה. יש חסר של מיליון וארבע מאות. המשרד ומועצת הכבלים והלוויין נתנה התחייבות לאור תכלית החוק, כשהכוונה היא שהוט לא תוציא כסף מהכיס. חסר מיליון וארבע מאות לרבעונים הקודמים, וחסר כחצי מיליון שקל בכל שנה עד סוף 2011. הווה אומר, חצי מיליון שקל ב-2010, וחצי מיליון שקל ב-2011. סך הכול, כ- 2.4, 2.5 מיליון. אני אומר כ-, אני אומר בזהירות כי זה תלוי גם בהכנסות של הפלטפורמות.


מאיפה הכסף בא? אנחנו פנינו לאוצר בבקשה להשלים את החסר הזה. לא שקטנו על שמרנו וחיכינו לוועדה כאן. קיבלנו תשובה שהאוצר מתנגד לעצם חשיבות החדשות המקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
למה זה מעניין למה הוא מתנגד? למה הוא מתערב בזה בכלל? אני שואל, האם ראש הממשלה הטיל או לא הטיל על שר האוצר למצוא? אומר נציג משרד ראש הממשלה: לא. אומרת נציגת שר התקשורת שהתשובה היא כן. אתה לא היית בישיבה אז אתה לא יודע, וגם אני לא. אולי תנסו לברר ביניכם. אני אומר זאת לדבריו של מר חן, כי לא הצלחתי להבין מה נאמר שם. מר סבן, אם ראש הממשלה הטיל על שר האוצר אין שאלה.
יהודה סבן
מה זאת אומרת?
היו"ר אופיר אקוניס
זה מה שזה אומר.
יהודה סבן
אבל, ברור. האם זה דבר שצריך לומר אותו? רק שאנחנו לא מכירים אמירה כזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
לפעמים צריך לחדד.
ניצן חן
אני חושב שהנימוק של האוצר - גם הרשמי, וגם הלא רשמי - להתחיל עם תשלחו לנו את טבלאות הרייטינג, בואו נראה אם המהדורות טובות או לא טובות, הוא לא ממין העניין, עם כל הכבוד.
יהודה סבן
באים כאן בהצעה לממן מכספי משלם המיסים פעולות מסוימות. ניצן, האם אתה לא חושב שנכון לדעת מה עושים בכסף הזה? והאם עושים שימוש נכון בסכומים האלה?
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש להודיע שהישיבה הבאה תתחיל באיחור מסוים.
ניצן חן
עם כל הכבוד ליהודה סבן, ויש לי אליו כבוד רב, אני לא מבין בטבלאות אקסל ובכלכלה. אבל, בחדשות יש רגולאטור שזהו התפקיד שלו, והוא עושה את זה יום יום, שעה שעה. יש שש מהדורות אזוריות: שתיים בצפון, אחת בדרום, בירושלים, תל-אביב והמרכז. זה מה שהמחוקק החליט וזה מה שהרגולאטור קבע. היקף השידורים במדרון חלקלק לא יצומצם כתוצאה מזה שלך לא נאה להחזיר את הפער החסר בכסף. אלה הן מהדורות איכותיות וטובות. אני גם בעד בחירת מפעיל למכרז. עם כל הכבוד לאוצר, אתה לא פרוגרמאטור, ואתה לא מבין בחדשות יותר ממועצת הכבלים והלוויין.
יהודה סבן
נכון, אז תממנו את זה. אם מועצת הכבלים והלוויין סבורה שזה כל כך חשוב, ומשרד האוצר אין לו את היכולת אפילו לחוות את דעתו בעניין התקצוב, והערך של העניין הזה, אז תתכבד מועצת הכבלים והלוויין ותממן זאת מתקציבה.
קריאות
מאיפה?
ניצן חן
אדוני היושב ראש, צריכים לזכור שני דברים. ראשית, תכלית החדשות המקומיות מ-2007 זה שהוט ויס לא תממן אותם. המדינה החליטה שזה חשוב. החסר הזה הוא לא בשמיים, ולא משנה מי יעשה את זה. מדובר בשני אחוזים - - -
יהודה סבן
מה זה "לא בשמיים"? חברים, האם 2.5 מיליון שקל זה לא סכום מכובד? באמת, אני לא מבין את האמירות האלה.
ניצן חן
יש פה יותר מחלופה אחת. אני סבור שב-25.5 מיליון שקל, חצי מיליון שקל אפשר יותר מאופציה אחת. ראשית, הזכיין שקיבל את היכולת לייצר את החדשות האלה יכול גם להתייעל, ופה אני עונה לעו"ד בנדלר. 2% בשנה אפשר לייצר את אותו ההיקף של המהדורות מבלי לפגוע באיכותן, גם בלצמצם את הפער בחצי מיליון שקל.
חמד עמאר
לגבי מה שאתה אומר, האם נעשתה בדיקה כלכלית בנושא שיש אפשרות לעשות את זה, או שלא נעשתה?
ניצן חן
נעשתה בדיקה במובן הזה שיש שש מהדורות שההיקף הכולל שלו הוא 25 מיליון שקל. בדיקה כלכלית ברמה הפרטנית של כל מהדורה ומהדורה לא נעשתה. היא תיעשה עד המועד של- - -
יהודה סבן
אבל, היתה פה אמירה של חברת הוט שאפשר לעשות את זה במחיר נמוך יותר.
ניצן חן
בסדר, אני לא נגד.
יהודה סבן
אז איזה בדיקה כלכלית? למיטב הבנתי, גם חברת יס - - -
ניצן חן
כל מה שאני אומר זה שלא מדובר פה בהיקף גדול, ובואו לא נשפוך את התינוק עם המים. כל עוד הוחלט שיש חשיבות לשש המהדורות האלה בעניין הקשר לפריפריה, ובכל הסיבות שעכשיו מניתם - - -
יהודה סבן
אם יש חשיבות, האם המחיר לא משנה? אני פשוט לא מבין את האמירה הזאת.
ניצן חן
משנה המחיר. יואיל הזכיין שקיבל את החדשות המקומיות לבחון אופציה לצמצם את היקף המהדורות לא במובן של פגיעה במהדורות האלה, אלא שבחצי מיליון שקל בשנה אפשר להתייעל - ומי כמוך אדוני, מר סבן, יודע את זה - מבלי לפגוע בהיקף המהדורות.


שנית, אני חושב שהבטחות צריך לקיים. אם התכלית היתה שהוט ויס לא יוציאו את זה מכיסן, יואיל האוצר לממש את ההתחייבות שניתנה גם על-ידי אורן משה במובן הזה, לא במובן ש- - -
יהודה סבן
מה? האם אתה יכול להראות לי מחויבות כזאת?
ניצן חן
לא, בכתב. אבל, יש - - -
יהודה סבן
נו, באמת, חברים. לאן הגענו?
ניצן חן
הגענו לזה, מר סבן, ש- - -
יהודה סבן
לא היתה שום מחויבות של האוצר בעניין הזה. ההיפך הוא הנכון. נשלח מכתב לפני מספר ימים בעניין שנאמר בו ברחל בתך הקטנה לפני הדיון בממשלה שמשרד האוצר לא יממן.
היו"ר אופיר אקוניס
הבנתי, תודה. חברים, אנחנו גולשים לישיבה נוספת. לא העלאתי על דעתי שהדבר הזה יגלוש כך. מנכ"ל רשות השידור, ביקשת להגיב על כל ההידברות פה, ואני רוצה להתחיל להקריא ולסכם.
מרדכי שקלאר
אני צריך לצאת מהישיבה הזאת. אני פונה פה לניצן ולכל הגורמים היושבים פה, בעיקר ליועצות המשפטיות למיניהן מהמשרדים השונים.
דנה נויפלד
הוא מאוד מוקיר את עבודתנו. בכל הזדמנות הוא אומר את זה.
מרדכי שקלאר
דנה, אני מוקיר ומכיר, מוקיר ומכיר. באמת, בלי מס שפתיים.


אני אומר כך – ראשית, אני צריך להבין מהדיון הזה האם רשות השידור, או לפחות בהצהרת כוונות, ממשיכה את העניין מנקודת ראותכם, וזאת על מנת לעמוד במחויבות שלי ביחס לעובדים. בזה אין לנו הרבה זמן, צריך להגיד את זה. עד סוף החודש אנחנו צריכים לומר להם האם הם ממשיכים, כן או לא.


לוויכוח הקיים – אני אומר חד משמעית, אנחנו נעשה את זה גם במחיר המסוים הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
אתי בנדלר
המחיר המסוים הזה זה 22.5 מיליון שקל.
מרדכי שקלאר
כן, כן. אני כן מבקש למצוא דרך כזאת או אחרת בכל אופן להשלים את הדלתא.
היו"ר אופיר אקוניס
הדבר יטופל. אני אטפל בזה גם מול ראש הממשלה ושר התקשורת ושר האוצר.
מרדכי שקלאר
כי אם מלכתחילה דובר על הסכום הזה, צריכים להבין שאני צריך לעשות מאמץ רב, וזה יפגע ויבוא על חשבון דברים אחרים, וחבל.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, יפה. נא להקריא, הגברת גלזר.
ליאת גלזר
"הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה)(תיקוני חקיקה) (הוראות שעה)(תיקון מס' 3) התש"ע 2010

סעיף 1 בחוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות

שעה), התשס"ח- 2007 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 3 המתקן את חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 35), התשס"ז-2006, במקום "י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010)" יבוא "ה' בטבת התשע"ב ( 31 בדצמבר 2011 )".
סעיף 2 בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010)" יבוא "ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)".
סעיף 3. בחוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה)(תיקוני חקיקה)(הוראות שעה)(תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, בסעיף 4(ב) במקום "י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010), יבוא "ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)".
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
אתי בנדלר
אני מניחה שאין הערות.
ניצן חן
הייתי שמח להבין את השורה התחתונה. המנכ"ל נתן פה התחייבות בעצם שרשות השידור תוכל לעמוד בהיקף המהדורות גם אם ה-2.5 יופחתו מה- - -
יורם מוקדי
אני נותן לך.
היו"ר אופיר אקוניס
לא הוא נותן, נותן הוט.
אתי בנדלר
מה זאת אומרת? לא, יש כאן - - -
מרדכי שקלאר
אני רק רוצה לומר בעניין משפט ערכי בדיון הנהלי או הנוהלי הזה. נראה לי מצחיק ומגוחך על דבר שחושבים שיש לו חשיבות ציבורית, מעבר לרייטינג ומעבר לדברים האחרים, על 2.5 מיליון שקל לדוש פה בנושא הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא יקרה. אתה גם אמרת.
מרדכי שקלאר
אז אנחנו נעשה את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
מרדכי שקלאר
אני מאוד מקווה. יש גם שכל ישר במדינה הקטנה - כמעט שלא, אבל פה ושם נשאר - ויש גם מושג של הוגנות. דובר אז על הסכום הזה שהאוצר, משרד התקשורת, ימצאו איזה דרך לפתור את העניין הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, ויקרה.
מרדכי שקלאר
אם לא תסגרו, אנחנו נעשה את זה. אבל, ודאי שטוב למהדורות שזה ייסגר.
היו"ר אופיר אקוניס
הדבר הזה יקרה, ואני גם אשאל את ראש הממשלה. אמר עו"ד אציל שהוא לא שמע את הדבר. אבל, אנחנו ננסה לפענח את העניין הזה שבינך, ולבין ראש הממשלה בעצם, ואמירתו של שר התקשורת.


יורם, האם רצית להגיד משהו? אתם תמשיכו כמובן.
אתי בנדלר
השאלה היא האם תמשיכו להפיק את זה באמצעות רשות השידור, או שאתם - - -
יורם מוקדי
אנחנו נשב עם רשות השידור, ונראה איך אפשר לעשות את זה במספרים האלה. אני לא רוצה לתת פה שום התחייבות. אני אומר - עד היום עבדנו יפה מאוד עם רשות השידור.
היו"ר אופיר אקוניס
תמשיכו גם.
יורם מוקדי
יש לנו גם מועצת הכבלים והלוויין, אנחנו כפופים אליהם, וצריך למלא את דרישותיהם.
ניצן חן
מועצת הכבלים והלוויין לא מתכוונת לפגוע במהדורות - לא לצמצם אותן, ולא לפגוע באיכות שלהן. עוד הפעם, צריכים למצוא את הנוסחה. אם הכסף יעבור אז פתרנו את הבעיה. אם לא - אני חושב שדי ברור פה שזה לא בא על חשבון איכות המהדורות, אחרת זה מדרון חלקלק ויעשו מזה כל מיני דברים לא ראויים. אני מתנגד לזה.
היו"ר אופיר אקוניס
קודם כל, נפעל בהקדם למצוא את זה. לגבי הסיכום במליאת הממשלה שיש פה עליו חילוקי דעות - אני מקווה היום או כבר מחר יחד עם שר התקשורת לסכם ולתפור את הדבר הזה מול ראש הממשלה או מול מנכ"ל משרדו, זה לא חשוב כרגע. אני הבנתי שהאמירה היתה של ראש הממשלה, לא של פקיד במשרד. ולכן, היא עוד יותר מחייבת. לכן, אני מקווה שאנחנו נפתור את זה ב-24 השעות, או ב-48 השעות הקרובות.


מר מוקדי, אני מניח – אם אני יכול להניח – שההתקשרות עם רשות השידור תימשך, למרות שאתה לא מתחייב. אבל, אני מניח הנחה, ואני מקווה שהיא לא פראית מידיי.
יורם מוקדי
לא, עד היום היא לא היתה פראית. נשב עם רשות השידור נגיע להסכמה – כן, כן, לא, לא.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה, מצוין. בהקדם האפשרי כמובן. אנחנו נמצא גם את הסכומים.
מרדכי שקלאר
יורם, לגבי העובדים – אני צריך לגמור את זה בימים הקרובים.
היו"ר אופיר אקוניס
יורם, זה עד סוף השבוע. הוא צריך להוציא את המכתב.
יורם מוקדי
לפרוטוקול – אני לא אהיה במצב שבו בסוף אני צריך לשלם כסף ושזה בא בסוף על חשבון עובדים אחרים שהם לא פחות יקרים מהעובדים האלה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, כל העובדים חשובים. אנחנו נמצא את הסכום בהקדם.
יורם מוקדי
ההתחייבות שקיבלתי בסוף לא ממולאת - - -
היו"ר אופיר אקוניס
וגם לך אני אומר, דיאנה, להתחיל היום לסגור את העניינים האלה עם ראש הממשלה, ועם משרד האוצר, מר סבן, אני לא יודע, יש חילוקי דעות על האמירה. אנחנו ננסה לפתור את זה. ואז אתם תקבלו את אמירתו של ראש הממשלה אם אכן היא אמירה שהביא לידי ביטוי שר התקשורת.


רבותי, האם אתם רוצים להצביע עבור המשך החקיקה של המשך החדשות המקומיות? חבר הכנסת טיבייב, אתה חבר קבוע בוועדה כמובן. חברת הכנסת זוארץ, האם את רוצה להצביע במקום מישהו אחר מסיעת קדימה על המשך ההפקה של החדשות המקומיות שהוא דבר חברתי חשוב שאת בוודאי תומכת בו? את לא חייבת. את מצטרפת.
לאה ורון
את מצביעה במקום חבר הכנסת אלי אפללו.
היו"ר אופיר אקוניס
מצוין, יפה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה)(תיקוני חקיקה)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"ע-2010, אושרה להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה, ובהצלחה. אני מבקש מהייעוץ המשפטי של הכנסת לעשות מאמץ להניח היום כדי שמחר נאשר בקריאה שנייה ושלישית.
אתי בנדלר
אני אשתדל, אני לא יכולה להתחייב.
היו"ר אופיר אקוניס
הישיבה סגורה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים