ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
38
ועדת הכספים

15.6.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 421

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ג' בתמוז התש"ע (15 ביוני 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן – מ"מ היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן
מוזמנים
פרופ' זוהר גושן, יו"ר רשות ניירות ערך

עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, הממונה על החקיקה, רשות ניירות ערך

אורי קציר, דובר הרשות לניירות ערך

עו"ד מרים אילני, משרד המשפטים

עו"ד דנה נויפלד, משרד המשפטים

גד סואן, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

עו"ד נתי שילה, היועץ המשפטי, איגוד החברות הציבוריות

עו"ד דן כרמלי, סמנכ"ל רגולציה, איגוד לשכות המסחר

עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק הון, איגוד לשכות המסחר

מיקי ציבייר, יו"ר איגוד קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

עו"ד עודד אופק, איגוד קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

עו"ד שלומי זיסמן, איגוד קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

עו"ד טל נד"ב, היועץ המשפטי, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד ניר כהן, איגוד הבנקים בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010.


אנחנו הגענו לסימן ג'.
אמנון כהן
היו אמורים לתת לנו תשובות.
שגית אפיק
היו כמה עניינים שנשארו פתוחים. למשל, עניין ציבורי אחר, עדות קרוב ונאמר שתדברו עם משרד המשפטים ותחזרו עם תשובות.
דניאל רימון
לא הבנו שהיינו אמורים לעשות את זה לדיון הזה. אני מתנצלת.
היו"ר משה גפני
את לא צריכה להתנצל. זה לא חייב להיות לדיון הזה. אם יש לכם תשובות, זה בדיון הזה, ואם לא, זה יהיה בדיון הבא, אבל אנחנו צריכים תשובות. אין תוכנית לסיים היום את החוק. הלוואי שהיינו מסיימים את החוק היום, אבל הוא לא יסתיים היום.


ניכנס להקראה.
דניאל רימון
עשינו תיקונים במהלך הדרך, כך שיכול להיות שבחלק מהמקומות נצטרך לתקן את מספרי הסעיפים.
שגית אפיק
נתקן. אין בעיה.
דניאל רימון
סימן ג': אמצעי האכיפה המינהליים

52נ.
הטלת אמצעי אכיפה

מצא מותב כי בוצעה הפרה, רשאי הוא להטיל על המפר אחד או יותר מאמצעי האכיפה הקבועים בסימן זה, בכפוף להוראות 52נז ובהתחשב בשיקולים שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף 56ח(א)(3).

52נא.
עיצום כספי

(א)
מותב רשאי להטיל על מפר עיצום כספי בסכום מרבי כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)
לעניין הפרה המנויה בחלק א' של התוספת השביעית – בסכום מרבי של שני מיליון שקלים חדשים לתאגיד, ו-400 אלף שקלים חדשים ליחיד.

(2)
לעניין ההפרה המנויה בחלק ב' או בחלק ג' של התוספת השביעית – בסכום מרבי של חמישה מיליון שקלים לתאגיד ומיליון שקלים חדשים ליחיד.

(ב)
הוראות סעיפים 52כא, 52כג ו-52כד יחולו לעניין עיצום כספי לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה:

כאן אני מתקנת לאור התיקון שעשינו בדיון הקודם בסעיף 52כ, כאשר הנוסח כבר לא מתאים.

(1)
בסעיף קטן (א) במקום "ביום מסירת דרישת החיוב" יקראו "ביום מתן ההחלטה", במקום "על דרישת חיוב" יבוא "על החלטה לפי פרק זה", במקום "לפי סעיף 52כה" יבוא "לפי החלטת בית משפט". ובמקום הסיפא החל במלים "הסכמת הרשות או" יבוא "הסכמת בית משפט לעיכוב כאמור".


(2)
בסעיף קטן (ב), במקום "סכומי ההון העצמי והעיצום הכספי הקבועים בתוספת השישית" יקראו "סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף קטן (א)".
היו"ר משה גפני
לעניין הפרה המנויה בחלק א', זה סכום מרבי של שני מיליון שקלים ולתאגיד 400 אלף שקלים ליחיד. מהי ההפרה? איזו הפרה זאת?
דניאל רימון
התוספת השביעית מחולקת לשלושה חלקים.
היו"ר משה גפני
תני דוגמה.
דניאל רימון
חלק א' הוא החלק הקל יותר מבין ההפרות. למשל, הצעה מוקדמת. חברה, כשהיא מציעה ניירות ערך לציבור, היא יכולה לעשות את זה על בסיס טיוטות תשקיפים, אבל מותר לה לפנות על בסיס טיוטות התשקיפים, לא יכולה להקדים ולפנות קודם למשקיעים מסווגים. נניח שהיא לא פנתה למשקיע מוסדי אלא פנתה אלי או אליך וניסתה לדובב ולשדל אותו לרכוש ניירות ערך, דבר שעל פי התקנות הוא אסור. זה למשל דבר שנכלל שם. למשל, אי הבלטה בתשקיף.
היו"ר משה גפני
על זה יש עיצום של סכום מרבי של שני מיליון שקלים.
דניאל רימון
לתאגיד, ו-400 אלף שקלים ליחיד. למשל, אי הבלטה בתשקיף. נניח הרשות ביקשה מחברה להדגיש דבר הרשאה של גורם מסוים, גורם סיכון בולט.
היו"ר משה גפני
מה זה להדגיש?
דניאל רימון
יש החלטה של רשות מה הדברים שצריך לכלול בכריכת תשקיף ואיך צריך להבליט אותם, וזה מאוד מאוד חשוב כי תשקיפים היום הם מאוד מאוד ארוכים ולכן עין הציבור אינה נקלטת על העמוד הראשון של התשקיף.
היו"ר משה גפני
מה זה להבליט? אלה אותיות גדולות?
דניאל רימון
כן. אותיות גדולות ב-בולד. תחשוב שתשקיף הוא 500 עמודים, אז העמוד הראשון, מה שכתוב בו ב-בולד, רואים אותו.
היו"ר משה גפני
במקרה הזה, העיצום לחברה הוא שני מיליון שקלים, אם האותיות לא היו מספיק גדולות?
דניאל רימון
לא רק. קודם כל, אם היא לא כללה בכלל בעטיפה את הנושא הזה.
שי חרמש
אלה לא האותיות אלא חשיבות המידע.
היו"ר משה גפני
אבל אם האותיות לא היו גדולות. אם הוא לא פרסם בכלל, אני מבין, אבל אם האותיות לא היו גדולות, הם היו צריכות להיות בגודל מסוים אבל היו בגודל אחר, יושת עליו העיצום?
דניאל רימון
נכון שאפשר תמיד להביא את זה לידי פרדוכס. חלק מההפרות, אתה יכול לומר שהוא לא דיווח כשורה. אם הוא כתב 5.2 ולא כתב 5.6, זה אותו דבר כמו לא כתב בכלל, תמיד נכנס שיקול דעת. זה נכון גם לעבירות מינהליות ונכון לכל.
היו"ר משה גפני
מה המצב היום?
דניאל רימון
במקרה הזה זאת עבירה פלילית.
היו"ר משה גפני
אם לא עשיתי אותיות גדולות, זאת עבירה פלילית?
דניאל רימון
זאת עבירה פלילית.
שי חרמש
כל הרעיון הוא להעביר דברים פליליים לדברים מינהליים. זאת כל הרפורמה.
שגית אפיק
מה העונש על העבירה הזאת?
דניאל רימון
שנה או שלוש שנים, אם זה נעשה מתוך כוונה להטעות, אם מישהו לא הדגיש.
חיים אורון
אתה קונה שנה ב-100 אלף. זה התעריף כאן. אתה רואה, 400 במקום שנה מאסר.
דניאל רימון
אנחנו גם שינינו את סעיף העונשין. אחרי שהתיקון לחוק הזה יעבור, גם בפלילי סכומי הקנס יהיו כמו סכומי העיצום הכספי שקבועים כאן.
היו"ר משה גפני
אבל לא יהיה פלילי.
חיים אורון
יהיה פלילי.
שגית אפיק
על זה לא יהיה פלילי.
חיים אורון
על זה לא יהיה פלילי.
היו"ר משה גפני
אני שואל על זה.
חיים אורון
אם מגישים לו תביעה פלילית שיש בה הרבה סעיפים, כולל גם סעיף כזה.
היו"ר משה גפני
הרעיון בחוק הזה הוא שלא יהיה פלילי.
שגית אפיק
כל הרעיון בחוק הזה הוא שהם יעשו מסלול של המעשה.
חיים אורון
הם מחליטים. אנחנו חוזרים לאותה פינה. בעצם הם מחליטים לאיזה מסלול ללכת.
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר עכשיו על העניין הזה. אני רוצה שתהיה לי פרופורציה, שלכולנו תהיה פרופורציה, מה העונש ועל מה. זאת אומרת, אנחנו הולכים למתווה של אכיפה מינהלית ואני שואל האם הפרופורציה הזאת נכונה. אדם שלא פרסם בתשקיף ולא פרסם באותיות בולטות, האם הוא צריך לשלם 2 מיליון שקלים קנס כשהוא תאגיד ו-400 אלף שקלים כשהוא יחיד, סכום מרבי, אני שואל האם זה מידתי. אין לי עמדה. אני שואל.
דניאל רימון
תאגיד יפרסם מידע ויהיו בו הרבה הילולים ושיבוחים על התאגיד, לאן הוא הולך, לאן פניו מועדות, אבל את העובדה הפשוטה שיש לו אזהרת רווח או שרואה החשבון התפטר במהלך כתיבת התשקיף, את זה הוא לא יציין.
היו"ר משה גפני
אותיות בולטות.
דניאל רימון
אותיות בולטות, זה נשמע ממזרי, אבל אותיות בולטות נועדו בתוך ים של מידע להציף לציבור משהו מאוד מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
ואתם סבורים שהקנסות האלה הן מידתיות.
דניאל רימון
אנחנו חושבים שזה מידתי כי אחרת לא היינו מביאים את זה.
שי חרמש
קודם כל, זה עד הסכום הזה.
דניאל רימון
בהחלט.
שי חרמש
תסתכל מהזווית השנייה. אתה מחזיק היום נכס, קנית מניה ואתה מחזיק נכס בחברה, החברה הזאת מבצעת הנפקה נוספת, הנפקת זכויות, והיא היום עשויה לגרום לך נזק כזה או אחר בתור מי שמחזיק. אתה נמצא שם בצורה נאיבית דרך קרן פנסיה, דרך השקעה ישירה, דרך קרן נאמנות, ואתה בפנים. ברגע שלא קיים מידע כזה, שלך נראה המשחק של הפונטים, הגודל, אם הוא 16 או 14 או 12, מחר בבוקר אתה יכול למצוא את עצמך בגלל חוסר שקיפות כזאת בהפסד ישיר אצלך בכיס. זה לא דבר טריביאלי. לכן בוא נסתכל מהצד של מי שכבר נמצא בפנים ולא מהצד של מי שצריך לשלם. לכן אני לא נבהל מזה.
היו"ר משה גפני
אתה חושב שזה מידתי.
שי חרמש
אני אומר שכתוב לי "עד".
היו"ר משה גפני
כן, ראיתי שכתוב "עד". זה בסדר. אין לי עמדה.
שי חרמש
הנזק יכול להיות פנומנלי.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מרים אילני
זה אחרי דרישה של הרשות. זאת אומרת, זה לא שיש שיקול דעת אם להבליט או לא להבליט והם חשבו אחרת אלא הרשות דרשה ממנו להבליט והוא לא הבליט.
היו"ר משה גפני
ואת חושבת שזה בסדר.
מרים אילני
כן.
היו"ר משה גפני
מה העמדה שלכם?
גד סואן
אנחנו לא התייחסנו לדבר הזה. ככלל, אמרנו שאנחנו רוצים שיהיה המסלול של אכיפה מינהלית, שיעברו מאכיפה פלילית לאכיפה מינהלית.
היו"ר משה גפני
לא על זה הדיון. אני שואל האם הסכום הזה הוא מידתי. אנחנו לא בכל סעיף נחזור לעיקרון. העיקרון הוא עיקרון.
גד סואן
יש שם סעיף אחר בו יש לנו השגות ואותן נעלה, אבל לא כאן. על זה לא הלנו לפני הרשות.
חיים אורון
הם הסכימו.
היו"ר משה גפני
מה שהלנתם לרשות ומה שלא הלנתם לרשות, לא רלוונטי מבחינתי. אנחנו חברי ועדה, אנחנו לא עוסקים בזה בחיי היום יום, ואנחנו צריכים גם את העמדות שלכם. אני לא לקבל את העמדות שלכם, אבל אני רוצה שתתייחסו לעניין. יש כאן דברים שאין לנו מושג בהם. אני למשל רואה שני מיליון שקלים, אני לא יודע מה זה ואין לי מושג.
דניאל רימון
אלה שני מיליון שקלים לתאגיד מדווח.
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לי טענות אבל אני רוצה הפריה של הדיון. אם אתם תשבו בשקט, חבל על הנסיעה לכאן.
חיים אורון
יש לי הרגשה שהדיון פורה מאוד. בוא נתקדם.
היו"ר משה גפני
בסדר.
גד סואן
כמובן שכל אדם שעלול לעמוד בפני מצב כזה, מעדיף שהסכומים יהיו יותר נמוכים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אני שואל. אנחנו המחוקקים. אתה חושב שזה בסדר?
חיים אורון
תראה מה יקרה כאן. עם הזמן ולא הרבה זמן תיווצר איזו סקאלה אחרי פסיקה אחת, פסיקה שנייה ופסיקה שלישית, בתוך המרחב שבין אפס ל-400 או בין אפס לשני מיליון.
גד סואן
יש אפשרויות להוריד את הסכום.
היו"ר משה גפני
כן, זה כתוב. כתוב "עד", כך שזה לא חייב להיות הסכום.
דניאל רימון
אנחנו גם צריכים לפרסם אמות מידה בקשר להפעלת שיקול הדעת שלנו, גם בבחירת סוג האמצעי.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה זה ההפרה המנויה בחלק ב' או בחלק ג'?
דניאל רימון
אלה ההפרות החמורות יותר.
היו"ר משה גפני
דוגמה.
דניאל רימון
הצעה שלא על פי תשקיף. פרסמת בעיתון ואתה קורא לאנשים להשקיע. הכללת פרט מטעה בתשקיף.
היו"ר משה גפני
לפרסם בלי תשקיף, זה אסור.
דניאל רימון
בוודאי שאסור. כל החברות הוציאו הון כדי לפרסם לפי הסטנדרט ואחר לא עושה כן? זה בוודאי בעיה. חברה פרסמה תשקיף מדף והרשות אמרה לה שהיא לא יכולה יותר, את עבריינית.
היו"ר משה גפני
מה היום הסכום בגין ההפרה הזאת?
דניאל רימון
אני חוזרת. אנחנו בעצם נמצאים במצב דומה.
היו"ר משה גפני
מה הסכום היום?
דניאל רימון
אותה תשובה כמו שנתתי קודם.
היו"ר משה גפני
כמה כסף? כמה היום?
דניאל רימון
את אמרת. אני לא זוכרת את הסכומים.
שגית אפיק
לדעתי זה פי ארבע.
דניאל רימון
בסביבות 250 אלף, 300 אלף, משהו כזה.
שגית אפיק
היום זה 300 אלף.
דניאל רימון
כמה מאות אלפים.
היו"ר משה גפני
והתאגיד?
אמנון כהן
עשו את זה כאילו כפול ולא פי ארבע.
דניאל רימון
זה לא אותו מקרה. אין כאן מאסר.
היו"ר משה גפני
כמה תאגיד היום?
דניאל רימון
אין היום הבחנה בין תאגיד ליחיד. על זה דנו כאשר דנו על ענישה.
היו"ר משה גפני
יש למישהו מחברי הכנסת השגה על הסכומים האלה?
חיים אורון
לא.
אמנון כהן
אנחנו תומכים בזוהר.
היו"ר משה גפני
ביקשתי לא לדבר על העיקרון בכל סעיף.
חיים אורון
יש לי הרגשה שאתה נהנה שאנחנו דנים בחוק הזה.
היו"ר משה גפני
תמשיכי.
דניאל רימון
52נב.
תשלום לנפגע ההפרה

(א)
מותב רשאי להטיל על מפר לשלם לאדם שמונה לפי סעיף קטן (ד) (סעיף זה – הממונה), סכום בשיעור כמפורט להלן, לפי העניין, אשר יחולק בין נפגעי ההפרה באופן שיורה הממונה:

(1)
אם הוטל על המפר, בשל אותה הפרה, גם עיצום כספי לפי סעיף 52נא – בשיעור של הגבוה מבין אלה:

(א)
סכום הנזק שנגרם לכלל הנפגעים מן ההפרה, עד לשיעור של 20 אחוזים מסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר.

(ב)
סכום הרווח או טובת ההנאה, לרבות מניעת הפסד, שהשיג המפר, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע ההפרה – כאן אני מתקנת לבקשת הגופים - ובלבד של יעלה על סכום העיצום הכספי המרבי שניתן להטיל בשל ההפרה.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת?
דניאל רימון
כלומר, אם אנחנו מבקשים השבת פירות אסורים, הלינו הגופים שאם אנחנו מטילים גם עיצום כספי, יכולים להיות מקרים למשל כאשר יש טעות בהערכת שווי, שזה יגיע לסכומי עתק. הם אמרו שבמסגרת אכיפה מינהלית, תגבילו את עצמכם, עשו לכם רף גובה, תקרה, אנחנו רוצים לדעת שאם הסכום המרבי שיכול להיות היה מיליון, אז עוד מיליון, אבל לא מה שלא נתנו לכם דרך העיצום הכספי – אני אומרת בגסות – תשיגו דרך החלטה מהי טובת ההנאה שהפקתי. אנחנו חשבנו שנעתר לזה.


בפסקה (2) יש שינוי באופן דומה.

(2)
אם לא הוטל על המפר, בשל אותה הפרה, גם עיצום כספי לפי סעיף 52נא – בשיעור של סכום הרווח או טובת ההנאה כאמור בפסקה (1)(ב).
חיים אורון
אני רוצה להבין. הייתה הפרה וההפרה הזאת גרמה לי רווח של 200 מיליון שקלים. המקסימום כאן הוא במקרה הזה על התאגיד 10 מיליון.
דניאל רימון
חמישה מיליון.
חיים אורון
זאת אומרת, אני יכול לפצות את כל הניזוקים רק בעוד חמישה מיליון?
דניאל רימון
אני אסביר. באופן כללי הייתה כאן דילמה מאוד גדולה לגבי פיצוי נזקים מפני שרצינו מצד אחד שאם כבר יש הליך אכיפה מינהלי והוא כזה מפואר ומסודר, לא להשאיר את הנפגעים ללא כל מענה ולזה נועד הסעיף הזה. יחד עם זאת, לאור עמדת משרד המשפטים, נדרשנו שהרכיב הזה – והעמדה לא חריגה בנוף המשפטי, ואני אסביר גם למה – יהיה רכיב משני לאכיפה. כלומר, הרכיב המרכזי יהיה העיצום הכספי, הסנקציה, ואפשר ללוות אותו גם בפיצוי לנפגעים. מה הערך המוסף של זה? הערך המוסף של זה הוא שאם היום יש מיעוט תביעות אזרחיות בכלל ותובענות ייצוגיות בפרט, כאשר הליך אכיפה מינהלי יעמוד על רגליו, הרשות כבר תעשה את העבודה עבור האזרחים ותראה להם שהנה, תראו, ביססנו לכם עילה לתביעה, תרוצו לערכאות ותתבעו. ההליך הזה לא מונע מהם לרוץ לערכאות ולתבוע.
גד סואן
זה לא סוגר לו את זה אם את נותנת לו פיצוי?
דניאל רימון
מה שכתבנו גם בדברי ההסבר במפורש, בהחלט זה לא סוגר לא את האפשרות בפניו, אבל בית המשפט יצטרך לקזז סכומים, כלומר, להתחשב בסכום.
חיים אורון
אני רוצה להציע הליך הפוך. אם אתם מפצים מעבר לסכום של 5 מיליון שקלים, כי מה שאת מתארת כאן זה עוד דבר דמיוני שמישהו הלך להרוויח 200 מיליון שקלים ונקנס ב-5 מיליון, הפיצוי מעבר לסכום הזה, בלי גג, צריך להיות באישור בית המשפט. אתם אומרים שעכשיו נתנו לך עילה, רוץ לבית משפט ותתחיל את כל התהליך. למה לא לומר שאנחנו חושבים שאם הרווחת 200 מיליון שקלים, שמנו עליך קנס של 5 מיליון שקלים כי המחוקק לא נתן לנו יותר, אבל מבחינתנו תחזיר את כל ה-195 מיליון, ואני בכוונה אומר מספרים כאלה.
אמנון כהן
לציבור.
חיים אורון
תחזיר לאנשים. את זה אתה לא יכול לעשות כהליך מינהלי, ובאמת כאן אני מקבל שזה לא יכול להיעשות, אבל הליך מהסוג הזה בית המשפט יאשר ואז תקצר את התביעה הייצוגית שאתם יודעים כמה היא מסובכת וכמה היא קשה וכמה היא עולה. למה רעיון כזה הוא לא בסדר?
זוהר גושן
ברשותך, אני רוצה להתייחס לזה. כפי שהזכרתי בפעמים הקודמות, יש איזשהו מתאם בין סנקציה שאתה מטיל על מישהו לבין ההגנות שאתה מעניק לו בתהליך. אנחנו לא חושבים שההגנות שמוענקות למפר בתהליך של אכיפה מינהלית מצדיקות שאנחנו נגיע למסקנה בבירור מאוד מאוד מינימליסטי שאנחנו עושים, ונחייב אותו לשלם 200 מיליון שקלים פיצוי. כאשר אתה חושף מישהו לתשלום של 200 מיליון שקלים פיצוי, הוא זכאי לקבל את מלוא ההגנות של ההליך המשפטי.


ההליך אצלי הוא הליך עם שימוע שלא כפוף לדיני הראיות, הליך הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מהיר.

חבר הכנסת אמנון כהן מחליף את היושב ראש
היו"ר אמנון כהן
5 מיליון שקלים הוא ישלם.
זוהר גושן
5 מיליון, אני מרגיש בנוח. אני לא מרגיש בנוח שאנחנו בתוך תהליך כזה נייצר לו אחריות לסכומים שהם גבוהים בהרבה בלי שהוא קיבל את כל ההגנות של תהליך משפטי מלא.
גד סואן
טענה נכונה.
חיים אורון
יש כאן שני אינטרסים. יש את האינטרס שאתה מייצג אותו, ובצדק, וזה לתת לך כלי אכיפה יותר טובים. אני עכשיו רוצה לייצג את האינטרס של הציבור, שהציבור יבוא ויאמר שגנבו אותו ב-200 מיליון שקלים. הוא חטף 10 מיליון, 5 ועוד 5, זה המקסימום. עכשיו שולחים אותי להתחיל לחפש את ה-195 מיליון שבעצם בגינם קנסו אותו, נכון, בהליך אחר. אני מקבל את מה שאתה אומר שאני לא יכול לתת לו סעד בהליך מינהלי. לכן את הקטע הזה על פי חוק אני מעביר לבית המשפט ובבית המשפט לכאורה ייפתח הדיון. דניאל אמרה קודם שנתנו לו קצה של חוט, רוץ עכשיו, תמצא עורך דין, תאסוף חבר'ה, תגייס מיליון שקלים ותלכו לבית המשפט. אני אומר: סליחה, נתנו לך יותר מקצה של חוט אבל הקביעה שלנו כאן היא לא קביעה סופית אלא היא כולה נמצאת בביקורת שיפוטית מוחלטת ובעצם תהיה האפשרות לשני הצדדים להופיע בבית המשפט ולטעון את הטענה לגבי הפיצוי בגין הפרה.


אני רוצה מאוד לחזק את מעמדם של הצרכנים במקרה הזה שהם הנפגעים הגדולים והם בעצם האינטרס שלנו.
זוהר גושן
בעניין הזה אנחנו מסכימים באופן מלא אלא שאנחנו חושבים שהמקום הנכון לוודא שכך יקרה הוא על ידי יצירת בית משפט מתמחה. אתה יודע שבוועדת החוקה, חוק ומשפט מתנהלים עכשיו דיונים לצורך הקמת בית משפט מתמחה שהוא בעצם מדור מתמחה בתוך בית המשפט המחוזי ושם אנחנו מניחים תהיה היכולת לנהל תביעות נגזרות ותביעות ייצוגיות כדי לגבות את הנזק וזה יהיה הרבה יותר מהיר והרבה יותר טוב. בתוך ההליך הזה, כאשר אתה רוצה להטיל אחריות בגין 200 מיליון שקלים, יש לך גם צורך בבירור מלא עובדתי של שאלת האחריות ויש לך צורך בבירור מלא עובדתי של שאלת גובה הנזק. שתי השאלות האלה הן שאלות מאוד כבדות ומורכבות ואני חושב שבחשיפה של 200 מיליון שקלים צריך לתת לנתבע את ההגנות המלאות בתהליך הזה.
חיים אורון
בבית המשפט.
זוהר גושן
לא, אבל מה המשמעות שאני אתחיל הליך שהוא הליך מינהלי, שמבוסס על בירור מינהלי ולא על חקירת עדים, על עדויות ועל חקירות נגדיות שלא נותנות למפר זכויות מלאות ואז אני אשלח אותו לבית המשפט ובית המשפט ממילא יצטרך להתחיל את כל התהליך באופן מלא. הרי אין הבדל. התהליך יהיה חייב להתנהל שם באופן מלא, אם אתה רוצה לתת את ההגנות המלאות.
ראלב מג'אדלה
מה שאתה אומר, לא מתנגש עם מה שאומר ג'ומס. הוא מבקש לפשט את התהליך של הצרכן כדי להגיע לזכות שלו. אתה רוצה להעביר את זה לבית משפט מומחה, ואין לנו טענה על כך. הוא אומר שהוא רוצה שהאזרח יבוא לבית משפט מומחה מ בלי שהוא הוציא הרבה כספים והרבה זמן ובירוקרטיה עד שהוא מגיע לשם. זה לא מתנגש, אלא להפך. אתה רוצה להביא אותו לבית משפט מומחה, בבקשה. אתה רוצה להביא אותו למערכת שיפוטית כלשהי, בסדר. מה שאומר ג'ומס זה שהוא רוצה לעזור לאזרח במינימום זמן, במינימום הוצאה ועינוי, להגיע למסגרת שאתה מדבר עליה. למה לא לקבוע את זה בנהלים כדי?
חיים אורון
יכולתי ללכת בכיוון אחר ולומר שנקבע שהפרה מינהלית יכולה להיות גם חמישים מיליון ואז יש לך מרווח יותר גדול. אני לא מציע את זה ואני גם נגד זה כי ראית איך גפני מאוד נזהר, ובצדק, לא ליצור כאן סכומים ענקיים בקנס משום שזה הליך מינהלי. מה שקרה – ואני מבין שגם דיברתם על זה כי אמרת שהגעתם להסכמות שזה יהיה הגג – שעל ידי זה שמת גג יחסית נמוך. אני אומר לך איפה לדעתי תהיינה הבעיות הגדולות. אם זאת הפרה של מיליארד שקלים, יהיה מי שילך לבית המשפט אבל באותו מרחב של סכומים לא ענקיים כאלה, נגיד מאה מיליון, זה המון כסף לאנשים ואתה אישרת 5 מיליון. אני רוצה לעזור להם. אני לא רוצה לעזור להם כך שאתה תחלק להם מיליון שקלים. סליחה, עם כל הכבוד לך, לא זה מה שאני מציע. הדבר היחידי שאני יכול לבקש מכם הוא שתתייעצו בנושא הזה.
מרים אילני
אני חושבת שמה שאתה מציע באמת זה להסמיך את רשות ניירות ערך להגיש תביעה אזרחית וזה מודל אחר שאנחנו חושבים עליו והתחלנו לעבוד עליו. תביעה ייצוגית שהרשות עצמה תהיה מוסמכת להגיש תביעה אזרחית עבור הציבור. כל ההליך הוא אחר, כפי שאמר פרופסור זוהר גושן. זה לא הליך מינהלי אלא זה הליך אזרחי עם כל ההגנות של ההליך האזרחי מהתחלה ועד הסוף. את זה הרשות תגיש. כאן באמצע הליך מינהלי, אנחנו לא רוצים לעבור להליך אזרחי.
זוהר גושן
אני לא חושב שזה טכני ששמנו 5 מיליון ולא 50 מיליון. אם היית אומר לי 50, אני לא הייתי חושב שהחוק הזה הוא נכון. אני לא חושב שההגנות שיש בתוך התהליך הזה מצדיקות אכיפה מינהלית של קנס של 50 מיליון שקלים כי זה כבר יותר מדי. אני חושב שבאיזונים הסכומים עליהם אנחנו מדברים, הם חייבים לקבל איזושהי פרופורציה לשיעור ההגנות שאנחנו מכניסים בתוך התהליך.


לגבי הנקודה השנייה. בהליך של תביעה ייצוגית שמגישים אזרחים, הרשות מממנת את התביעות שהיא חושבת שהן ראויות ומשלמת לעורכי הדין כסף. זה חלק מהחוב וזה כבר מובנה בחוק כדי לאפשר ולהקל על התביעות האלה. הבעיה היא לא למצוא תובע, הבעיה היא לא למצוא עורך דין, הבעיה היא לא לקבל מימון, אלא הבעיה היא שכאשר אתה מגיע לבית המשפט ובית המשפט אין לו את המיומנות ואת המקצועיות, הוא פשוט לא נותן לתביעות האלה לעבור. זאת הבעיה. את החלק הזה אנחנו חושבים שצריך לתקן באמצעות הענקת מיומנות על ידי יצירת מדור מתמחה של שופטים כלכליים שיהיו בבית המשפט, נושא שנמצא בוועדת החוקה. שם אני חושב שנעשה האיזון הנכון.
חיים אורון
עכשיו אני רואה לנגד עיניי קבוצת אזרחים שניזוקה מהמצב הזה.
היו"ר אמנון כהן
על גבה עשו את ה-200 מיליון.
חיים אורון
הם יאמרו שהחבר'ה האלה שם בכנסת עליו שמו 5 מיליון ולנו, לכולנו, יחלקו 5 מיליון, וכך יצא הסידור. זה מה שיתקבל ואני מציע לכולנו לחשוב על זה. התשובה שנתנה מרים היא תשובה, אבל זה כאשר יבוא המשיח.
היו"ר אמנון כהן
הוא בדרך.
גד סואן
יש לו כאן אפשרות. יש לו פסק של הוועדה המינהלית, לתובע, והוא לוקח אותו לבית המשפט ומסתמך עליו.
שמשון אלבק
יש חשיבות לכך בסכומים היותר נמוכים, ששם באמת לא מדובר בתביעה ייצוגית. אם היה נזק של 2 מיליון שקלים, אתה סוגר את האירוע ולא צריך להמשיך אחרי כן, אבל לעומת זאת, אם הסכום הוא מעל 5 מיליון שקלים, אתה גם תשנה את מרכז הכובד של הדיון. הדיון יפסיק להיות דיון על סנקציה ויתחיל להיות דיון על גובה הרווח שהפיקו המפירים.
חיים אורון
מבחינת הנזקים, איזה אחוז מהוות ההפרות הגדולות וההפרות הקטנות? יש לכם איזה ניסיון כלשהו?
שמשון אלבק
ההערכה היא שכאשר יש נזק גדול מאוד לציבור ויש גם הפרה שהיא על גבול הפלילי, אנחנו נלך לבדוק אותה בתחום הפלילי. זה הרי בדיוק העניין של החומרה של המעשים. לכן הסעיף הזה נותן לנו כלים לטפל ברוב הפעילות שאנחנו רוצים לטפל בה בתחום הזה.
חיים אורון
אני בינתיים רשמתי לעצמי הסתייגות. נראה בהמשך. זוהר, אל תהיה מוטרד. בסוף יבואו כל אלה שאינם כאן ויפילו את כל ההסתייגויות.
היו"ר אמנון כהן
אני חושב שיש איזשהו הגיון. קחו את זה בחשבון אבל לא צריך להתייחס לזה עכשיו. תרשמי לך וכאשר נבוא להצבעה, תאמרי ששקלתם מחדש ואולי יש פתרון אחר. אני חושב שהפתרון שלכם הוא הגיוני אבל הוא חושש ואני שותף לחשש הזה כי יכולים להיות דברים כאלה.
זוהר גושן
כבוד היושב ראש, ברשותך, בבחירה בין להעלות את זה ללא גבול, שיוכלו להיות 200 מיליון שקלים כולל בית משפט, לבין להוריד כליל את הסעיף הזה ולהישאר רק בסנקציות, אני אבחר בחלופה השנייה. אני חושב שהמהלך שכאן אנחנו עושים הוא מאוזן כי החלופה ההיא היא בעייתית.
חיים אורון
ואם אני אציע שלצורכי ההפרה ניתן לעשות פי ארבע מהסכום הזה? זאת אומרת, עד עשרים מיליון? הרי מישהו ישב באיזו ישיבה ואמר 5 מיליון ועכשיו אני אומר לא 5 מיליון אלא 5 כפול ארבע. תשאל אותי למה לא כפול שלוש. אני לא רוצה להוריד את הקנס. בעניין הזה אני אתך לגמרי, על 5 מיליון, כי אז שיהיה פלילי ולא המינהלי. אם למשל היה כתוב כאן שסכום ההפרה יכול להיות בשיעור של פי ארבע מסכום הקנס, אז אתה נותן יותר מרחב תמרון ולא מגיע ל-200 מיליון שקלים אלא אתה מגיע ל-20 מיליון שקלים מקסימום.
גד סואן
לא נעים לי לומר כאן, אבל נגיד תעבוד ותנוח. כאן יש צעד גדול מאוד במה שנעשה ואני חושב שאתה לא ער לו.
חיים אורון
אני מודה שאני לא מספיק ער לו, אבל אני גם חושב. יש כאן בהחלט שתי נקודות. נקודה אחת רואה בעיקרו של העניין, ואני בעדה, לחזק את כושר האכיפה וההרתעה של הרשות.
גד סואן
הם עושים זאת בצורה בלתי רגילה.
חיים אורון
בעניין הזה אין לי מחלוקת אבל כל הזמן יש גם נקודה שנייה והנקודה השנייה היא אותן קבוצות. שוב, אני לא דואג לאלה שאני קורא עכשיו בעיתונים לגבי הפרות של מאות מיליוני שקלים, גם יש מי שמוכן להגיש על זה תביעה תמורת אחוזים. אני לא מדבר על זה. אני מודה שהתחלתי להתאהב בפתרון של כפול ארבע.
זוהר גושן
ברור שכאן בין להגביל את זה לחמש לבין לא להגביל את זה בכלל, לבין להגביל את זה כפול ארבע, ברור שבסופו של דבר זה לא מסוג הדברים שהם מדידים ושאני יכול לשים לך את האצבע ולומר לך שזה צריך להיעצר בפי שלוש או בפי ארבע. ככל שהסכום שאתה מעלה אותו הוא גבוה יותר, כך החשש שההגנות שניתנות בהליך הן פחות נאותות. אני חושב שהסכום שבחרנו, להגביל את זה לסך העיצום הכספי, הוא סכום נכון וראוי, והייתי שמח אם אנחנו נישאר שם.
היו"ר אמנון כהן
סיימנו? אפשר להמשיך.
דניאל רימון
(ב)
הוראות סעיף 52כג יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין תשלום לפי סעיף זה,ף ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).


(ג)
הממונה יכריע בדבר אופן חלוקת תשלום לפי סעיף זה, בין נפגעי ההפרה.

(ד)
שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בדבר -(1)
מינוי הממונה, ובכלל זה הגורם שימנה אותו ותנאי הכשירות למינויו.

(2)
האופן שבו על הממונה למלא את תפקידו, ובכלל זה דרך הפנייה של נפגעי ההפרה אליו והאופן שבו הוא יערוך בירור של שיעור הנזק וחלוקתו בין נפגעי ההפרה, וכן הדיווחים שיידרשו למסור בקשר למילוי תפקידו.(3)
שכרו והוצאותיו של הממונה.

52נג.
נקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה

מותב רשאי להורות למפר בדבר פעולות שעליו ינקוט לשם תיקון ההפרה ומניעת הישנותה, ורשאי הוא לדרוש מהמפר להפקיד עירבון להבטחת ביצוע הפעולות כאמור.
שגית אפיק
יש לי שאלה קודמת, כבר לגבי הסעיף הקודם, סעיף קטן (ד). למה צריך את אישור ועדת הכספים לגבי מינוי הממונה?
דניאל רימון
אלה תקנות.
מרים אילני
הוראות בדבר. זה לא המינוי הספציפי. הוראות בדבר מינוי הממונה.
דניאל רימון
אלה תקנות כשירות.
מרים אילני
זה לא עצם המינוי.
דניאל רימון
גם היום יש תקנות כאלה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו בעד. תמיד טוב שיהיה פיקוח פרלמנטרי.
שגית אפיק
על מינוי ממונה?
דניאל רימון
לדעתי יש תקנות לפי 377 לחוק העונשין בעניין סחר בבני אדם, שם מוקמת קרן וזאת פרוצדורה דומה למה שיש כאן. למשל, היכן יהיה הכסף.
שגית אפיק
זה בוועדת חוקה.
דניאל רימון
יש כל מיני שאלות כמו למשל איך הוא יודיע למפוקחים, איפה יהיה כסף וכולי.
זוהר גושן
איך היית רוצה שזה יהיה?
היו"ר אמנון כהן
ועדת הכספים של הכנסת, זה בסדר.
מרים אילני
אלה הוראות לעניין גמול. יש לנו את זה כבר בכונס נכסים זמני לפי פקודת פשיטת רגל. שגית, האמת היא שאת מפתיעה אותנו.
חיים אורון
היא למדה משהו ממני.
שגית אפיק
האמת היא שזה נראה לי מוזר שהוועדה קובעת לעצמה את סדרי הדין, את הראיות, אבל כאשר מדובר במינוי ממונה שצריך למנות אותו וצריך לקבוע לו סדרי דין, אז ועדת הכספים יכולה לאשר.
גד סואן
תעבירי את זה גם לשם.
שגית אפיק
הייתי שמחה מאוד להעביר את אישור הוועדה גם לשם.
שמשון אלבק
אם אתם לא רוצים את האישור כאן, תורידו.
דניאל רימון
לא, הם אומרים שהם רוצים.
היו"ר אמנון כהן
נמשיך.
דניאל רימון
52נג.
נקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה

מותב רשאי להורות למפר בדבר פעולות שעליו לנקוט לשם תיקון ההפרה ומניעת הישנותה, ורשאי הוא לדרוש מהמפר להפקיד עירבון להבטחת ביצוע הפעולות כאמור.
שגית אפיק
איזה פעולות?
דניאל רימון
למשל, מבקשים ממנו למנות פונקציה בתאגיד שצריכה לעשות ספירה נוספת של המלאי כי הייתה טעות במלאי. למשל, כי צריכה להיות מערכת מחשב מתאימה שתמנע בעיות דיווחיות.
שגית אפיק
מי בעצם יפקח על זה? הרשות? על הביצוע?
דניאל רימון
כן, בוודאי. אנחנו מבקשים ממנו שיעמיד בטוחה לקיום. אם אנחנו חושבים ברשות שהוא לא קיים את מה שהוא הבטיח, באמצעות ביקורת שוטפת שלנו, זה יחזור לוועדה שתחליט שאכן הוא לא קיים.
שגית אפיק
זה יחזור לוועדה המינהלית?
היו"ר אמנון כהן
כן.
שגית אפיק
אני לא בטוחה שזה מופיע כאן.
דניאל רימון
אולי רק בתנאי.
היו"ר אמנון כהן
הערבות מופקדת אצלכם?
דניאל רימון
הוא מפקיד עירבון לרשות לניירות ערך.
שגית אפיק
הוא לא מבצע, איך העירבון הזה נגבה?
דניאל רימון
המקום שאמרנו שזה חוזר לוועדה, זה באמצעי על תנאי, בסעיף 52נו.
שגית אפיק
שזה על תנאי.
דניאל רימון
נכון. שם כתבנו שזה חוזר לוועדה. יכול להיות שצריך להבהיר את זה גם לעניין הזה.
שגית אפיק
כן. שזה יחזור לועדה במקרה שמצאתם שהוא הפר את הפעולות.
דניאל רימון
כן, אבל אין כוונה לנהל הליך מלא. הוועדה לא צריכה הרי לבדוק אם הוא כן הקים את מערכת המחשב או לא הקים אותה.
שגית אפיק
מי יבדוק?
דניאל רימון
הרשות. בוודאי שהרשות.
מרים אילני
זאת הצעה טובה, שזה יחזור לוועדה.
דניאל רימון
אפשר שזה יחזור לוועדה.
שגית אפיק
נוסיף כאן שזה יחזור לוועדה.
דניאל רימון
כמו שכתוב בסעיף אליו הפניתי אותך.
שגית אפיק
בסדר.

חבר הכנסת משה גפני שב לנהל את הישיבה
דניאל רימון
52נד.
איסור לכהן כנשוא משרה בכירה בגוף מפוקח

(א)
מותב רשאי לקבוע כי מי ש הפר הוראה המנויה בחלק ג' של התוספת השביעית, לא יהא רשאי לכהן כנושא משרה בגוף מהגופים המפורטים להלן (בסעיף זה – גוף מפוקח), במשך תקופה שלא תעלה על שנה, ובאישור בית המשפט על חמש שנים, ממועד כניסתה לתוקף של ההחלטה, אם לדעתו המפר אינו ראוי לכהן כנושא משרה בכירה כאמור.

היה מדובר על שלוש שנים, אבל לאור שיח עם התעשייה, נהיה מוכנים לשנה.(1)
תאגיד שהוא בעל רשיון לפי חוק הייעוץ.(2)
מנהל קרן או נאמן כמשמעותם בסעיף 4 לחוק להשקעות משותפות.(3)
תאגיד מדווח.(4)
חתם.

(ב)
קביעה לפי סעיף זה יכול שתהיה לעניין גוף מפוקח מסוים, סוג מסוים של גוף מפוקח או כלל הגופים המפוקחים.

(ג)
במניין התקופות כאמור בסעיף קטן (א) לא יימנו תקופות שבהן פעל המפר בניגוד לקביעה לפי סעיף זה.
שגית אפיק
חלק ג' של התוספת, אלה בעצם ההפרות החמורות ביותר.
דניאל רימון
כן.
שגית אפיק
המבחן הוא מאוד כללי – "אם לדעתו המפר אינו ראוי לכהן כנושא משרה בכירה כאמור".
דניאל רימון
המבחן הזה הוא המבחן המשמש היום גם בחוק הייעוץ וגם בחוק השקעות משותפות בנאמנות. זה מה שמרים הסבירה בישיבה הקודמת.
מרים אילני
כאן אנחנו אפילו יותר מצמצמים כי זה גם אינו ראוי וגם הפר הפרה ספציפית. זה לא סתם שהוא אינו ראוי אלא הוא הפר הפרה חמורה ואינו ראוי.
שגית אפיק
עדיין בעיניי זה רחב. זה מבחן רחב.
היו"ר משה גפני
איפה כתוב שזה גם וגם?
מרים אילני
לא, הוא הפר הפרה לפי התוספת השביעית, חלק ג' לתוספת השביעית, שאלה ההפרות החמורות, והוא אינו ראוי.
שגית אפיק
את אומרת שזה אחרי ההחלטה. כלומר, אחרי ההחלטה החלטנו שהייתה הפרה פלוס אנחנו חושבים שבנוסף לזה הוא לא ראוי.
מרים אילני
כן.
מיקי ציבייר
דניאל, איך זה הגיע לחמש שנים?
דניאל רימון
זה היה חמש שנים מלכתחילה.
מיקי ציבייר
איך תביאו את זה לחמש שנים? תלכו לבית משפט.
דניאל רימון
כאשר נגיע לסעיף הרלוונטי של ההחלטה, כפי שהתבקשנו על ידי הגופים, אנחנו נודיע, מיד עם מתן ההחלטה, נצטרך להודיע על כוונה לפנות לבית המשפט להגדיל את התקופה. אתה תראה את זה בהמשך.
שגית אפיק
בפסקה (ג), "לא יימנו תקופות בהן פעל המפר בניגוד לקביעה לפי סעיף זה". את יכולה להסביר?
חיים אורון
הפרה חוזרת.
דניאל רימון
לא, זאת לא הפרה חוזרת.
מרים אילני
הגבילו את העיסוק שלו, הוא ממשיך להיות מנכ"ל, עד שתפסו אותו הוא אמר שעברו שלוש שנים מאז ההחלטה.
קריאה
למה צריך לכתוב את זה?
דניאל רימון
שמישהו לא יאמר שנתת החלטה היום, ב-1 בינואר, בתוך שישים ימים היא נכנסת, בתוך שישים יום אתה סופר שנה אבל בשנה הזאת לא פעלת כשורה. השנה ממשיכה לחיות ורובצת עליך.
שגית אפיק
אז תכתבי שהרשות תבדוק את זה שוב בזמן הזה.
דניאל רימון
לא רק הרשות כי תוכלי לראות שתיקנו.
שגית אפיק
אם לא תגיעי לבית המשפט?
דניאל רימון
בסופו של דבר הרשות בודקת את זה, אבל עשינו עוד אמצעים כדי להבטיח את הבדיקה. תיקנו את סעיף 26 לחוק החברות, את סעיפים 7, 8 ו-10 לחוק הייעוץ, את סעיפים 11 ו-15 לחוק השקעות ואת כל התיקונים האלה אתם תראו בהמשך והם נועדו להבטיח שעל התאגיד עצמו, שרוצה לבוא לשמש אצלו כנושא משרה, כיוון שמדובר תמיד בגופים מפוקחים, מותר לו עדיין לעסוק כמנכ"ל בחברה פרטית עצומה, אבל בגופים האלה אסור לו. מכיוון שהגופים האלה הם מפוקחים, הטלנו עליהם חובה לבדוק את זה. אם הם הפרו את החובה, גם אם נתונים לסנקציות. בסוף תמיד המבקר היא הרשות.
חיים אורון
לפי דעתי זה עולה מ-52נד בו נאמר ש"לא יכהן תקופה של חמש שנים". זה לא חמש שנים קלנדריות אלא אלה חמש שנים שהוא היה בתקופה.
דניאל רימון
אני מסכימה שאולי זה מיותר.
חיים אורון
יכול להיות שאפשר לחזק את זה למעלה במשפט כלשהו. להוסיף מילה כך שיהיה ברור שזאת תקופת הכהונה ולא קלנדרי.
היו"ר משה גפני
בסדר.
גד סואן
דניאל, לגבי תאגיד מדווח, זה בכלל דבר חדש שלא היה נהוג עד היום.
דניאל רימון
נכון. הסברנו את זה בדיון הקודם.
שגית אפיק
דובר על זה הרבה. זה החידוש שבהצעה הזאת, שיש פה הרחקה מעיסוק בוועדה המינהלית, דבר שלא קיים בחקיקה.
מרים אילני
בוועדה המינהלית לגבי תאגיד מדווח.
היו"ר משה גפני
יש לכם בעיה עם זה?
גד סואן
קודם כל, יש בעיה עם זה שיכולים פתאום לומר שהמנכ"ל לא יכהן.
היו"ר משה גפני
אבל הוא עשה הפרות.
שגית אפיק
במישור האזרחי.
גד סואן
השאלה איזה הפרות.
דניאל רימון
מדובר על ההפרות החמורות ביותר ברשימה.
שמשון אלבק
על זה קיימנו דיון ארוך בישיבה הקודמת.
אמנון כהן
הוא יכול לערער?
דניאל רימון
בוודאי. הוא יכול גם לעצור את זה. הוא יכול לפנות לבית המשפט לעכב ביצוע.
היו"ר משה גפני
בבית המשפט הוא יכול לקבל חמש שנים.
שגית אפיק
לא. זה לא בערעור. אם הם רוצים חמש שנים, הם יצטרכו לומר בהחלטה שהם דורשים מעבר לשנה.
אמנון כהן
הוא יכול גם לעשות עיכוב ביצוע.
מרים אילני
כן. יש עיכוב ביצוע אוטומטי.
היו"ר משה גפני
תסביר את עצמך.
גד סואן
לגבי קרנות ויועצים, היה קיים קודם משהו, האפשרות לתת להם ענישה מהסוג הזה של מניעה מלכהן. כאן זה דבר חדש ואני רק רוצה שתדעו את זה. המשמעות היא שפתאום יכולים לומר למנכ"ל של חברה או אולי לסמנכ"ל כספים שהוא מנוע מלהיות בתפקיד שנה. זה ירד משלוש שנים לשנה.
אמנון כהן
אם הוא יחשוב שזה לא מוצדק, הוא יכול לערער.
גד סואן
לא אמרתי שהוא לא יכול לערער, אבל זה דבר חדש, בניגוד לדבר שהיה קיים בקרנות.
אמנון כהן
מה יכולתם לעשות עד היום אם הייתה בעיה כזאת?
מרים אילני
הסדרת שוק ההון נובעת מזה שגוף אחר מנהל את כספם של אחרים והשאלה עד כמה הוא מנהל את כספם של אחרים. כל ההסדרה של שוק ההון נובעת מהקונספציה של כסף של אחרים, שאתה בעצם מפקיד את הכסף שלך לניהול של אחרים. השאלה באיזה רמת ניהול. אם זה בנק, ההסדרה מאוד מאוד חריפה. אם זאת קופת גמל, קצת פחות. אם זאת קרן נאמנות, קצת פחות. אם זה תאגיד מדווח, קצת פחות מאשר ההסדרה שיש לנו על הגופים הפיננסיים.
היו"ר משה גפני
אם אני מפקיד את כספי שם.
מרים אילני
כן. השאלה איזה סוג רגולציה אתה צריך על הגופים האלה. למשל, מתי אתה צריך יותר שליטה, מתי אתה צריך רשיון. בתאגיד מדווח אין צורך ביותר שליטה, אין צורך ברשיון. אמרנו שאת הנושא הזה של נושא משרה בכיר שמנהל כספם של אחרים, חשוב גם בתאגיד מדווח. הוא מנהל את כספי. אמנם לא ברמת ניהול כמו בבנק ובגוף פיננסי, אבל הוא עדיין מנהל את כספם של אחרים ולכן ראוי ונכון להחיל את המניעות הזאת גם בהקשר של תאגיד מדווח. הסברנו שזאת הרחבה.
חיים אורון
תני לי דוגמה של תאגיד מדווח.
גד סואן
חברת אסם.
מרים אילני
גיוס הון מהציבור. מנהל כספם של אחרים ברמה מסוימת בגללה אנחנו אומרים שאדם כזה אינו ראוי לשמש נושא משרה בחברה.
מיקי ציבייר
הוא לא מנהל כספם של אחרים. הוא חשב בחברה.
מרים אילני
הוא חופר גז בים התיכון עם הכסף שלי ולכן אני צריכה לראות שהוא מנהל את כספי כראוי.
גד סואן
אתה חלק מהבעלים.
מיקי ציבייר
ואם הוא מגייס חוב? אתה לא חלק מהבעלים.
חיים אורון
אם יש ניירות ערך, יש אחרים.
מיקי ציבייר
חברת טבע מנהלת את נכסיה, אתה קונה את מניותיה.
זוהר גושן
זאת הסתכלות צרה. אתה יכול לקחת ממישהו מאה שקלים ולהשקיע לו את זה בשוק ההון, ואתה יכול לקחת ממישהו מאה שקלים ולהשקיע לו את זה בנדל"ן. בצורה מסוימת אתה מנהל את כספו. אחד מנהל את כספו בצורה פיננסית ואחד מנהל את הכסף של הציבור בצורה ריאלית. עדיין זה ניהול כספם של אחרים.
חיים אורון
אתה הרי לא נותן לי לקבוע איזה תרופה תהיה בטבע. אני מניח שאתה בשיקול דעת ואתה לא הולך לקדוח נפט בכנסת עם הכסף הזה.
היו"ר משה גפני
אני שם את כספי בחברת טבע משום שאני סומך על המנהלים שהם מנהלים אותו נכון.
גד סואן
אתה קונה חלק בבעלות של חברת טבע.
היו"ר משה גפני
הולך למנהל שמבצע את הדברים ומפר.
גד סואן
יש הבדל מהותי בין קרן פנסיה לבין תאגיד.
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי. בסדר.
חיים אורון
יש הבדל, אבל בהקשר הזה לא מהותי.
גד סואן
למה? אתה חלק מהחברה.
חיים אורון
אני חלק מהחברה בשיעורים כאלה נמוכים.
גד סואן
בקרן פנסיה אתה לא חלק.
היו"ר משה גפני
אני שותף עם מישהו בניהול הכספים המשותפים שלנו, אפילו לא במציאות הזאת של טבע או של אסם. אנחנו סיכמנו בינינו השני ינהל את זה ביושר ועם מטרות מוגדרות מראש ואני שותף פסיבי ורק שם את הכסף. מתברר לי פתאום שהאיש שיקר אותו או שהפר את תנאי הסיכום ואיבדתי את כספי או שהפסדתי אותו. הוא לא חייב? הרי עשינו הסכם. עשינו חוזה. לגבי העניין הזה, זה נכון שיש כאן דבר חדש ואתה צודק.
גד סואן
זה מה שרציתי שיירשם.
מרים אילני
ציינו את זה בכל הישיבות.
שגית אפיק
זה בעצם המשך לדיון שהיה בישיבה הקודמת. זה הדבר שמייחד את הוועדה הזאת ואני אומרת עכשיו לחברי הוועדה שככל שאתם חושבים שההליך הזה של הוועדה הזאת שמוקמת בחוק הוא הליך נכון, שקוף וגלוי והוא ההליך המתאים כדי להגיע למסקנה ולאמצעי אכיפה כזה שהוא אמצעי אכיפה חדשני וגם קשה, אפשר לומר כך, אז זה בסדר. לכן גם אני חושבת החשיבות של חיזוק הדיונים בוועדה המינהלית הזאת. בכל הדיון הקודם בעצם לא סגרנו את הסוגיות שעלו כאן.
היו"ר משה גפני
נכון.
דניאל רימון
52נה.
ביטול או התליה של רשיון, אישור או היתר


מותב רשאי, לגבי הפרה של הוראה המנויה בחלקים ב' או ג' של התוספת השביעית –

אני קוראת תיקונים ביחס לכחול.

(1)
להתלות, לתקופה קצובה רשיון שניתן למפר לפי חוק הייעוץ, אישור לפעול כמנהל קרן או כנאמן או היתר להחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן שניתנו למפר לפי חוק השקעות משותפות, או להעביר חתם למעמד לא פעיל במרשם חתמים לפי סעיף 56 לחוק (להלן – התליה).
היו"ר משה גפני
מי ביקש את התוספת הזאת?
דניאל רימון
אנחנו. הבאנו לתשומת לבה של שגית – רק הבוקר – שבשוגג שכחנו, זה אחד ממין היתרי הפעולה דה-פקטו שנותנת הרשות. כתבנו כאן אישורים, היתרים, רשיונות ואת מרשם החתמים פספסנו. לכן אנחנו מבקשים גם אותו. האמת היא שגם היום לפי תקנות החיתום הרשות יכולה להעביר למעמד לא פעיל, משמע, שהוא לא יכול לפעול אבל עדיין חייב לדווח כדי שיהיה מידע לציבור על התחייבויות חיתומיות.
היו"ר משה גפני
אני לא מאשר את התוספת הזאת אלא אם כן יאמרו היועצות המשפטיות שאין בעיה. אני לא מאשר את זה.
חיים אורון
למה?
היו"ר משה גפני
ביקשתי כבר כמה פעמים לבוא עם דברים מוגמרים.
חיים אורון
בסדר. זה רק אנושי.
היו"ר משה גפני
עכשיו נתחיל לדון על זה.
חיים אורון
על מה תדון? הרי חלק מהברוכים הם עם החתמים. למה להוציא את החתמים מכאן?
אמנון כהן
למה לא הכניסו?
חיים אורון
ככה.
מרים אילני
זה היה בשגגה.
חיים אורון
נעשה להם ועדה מינהלית ונגבה קנסות מעובדי המדינה.
מרים אילני
פספסנו את זה. זה גוף פיננסי לכל דבר.
היו"ר משה גפני
יש בעיה עם זה?
שגית אפיק
אין הערות. חשוב שזה יהיה חלק.
היו"ר משה גפני
בסדר. התיקון אושר. ביקשתי כמה פעמים לבוא עם דברים מוגמרים.
חיים אורון
לרוב הבקשות שלך מתמלאות, למרות שחלקן לא.
דניאל רימון
ואולם לא יחליט מותב לפי פסקה זו על התליה כאמור לתקופה העולה על שנה אלא באישור בית משפט.
גד סואן
שנה במקום שלוש שנים.
דניאל רימון
נכון. בדומה לסעיף הקודם.
היו"ר משה גפני
זה בסדר.
דניאל רימון
(2)
לבטל רשיון, אישור או היתר כאמור בפסקה (1) שניתנו למפר, באישור בית משפט.


גם כאן זה תיקון שנעשה לפי התיקונים הקודמים.

62נו.
אמצעי אכיפה על תנאי

(א)
הטיל מותב על מפר אמצעי אכיפה כאמור בסעיפים 52נא או 52נה(2), רשאי הוא להורות בהחלטתו שאמצעי האכיפה, כולו או מקצתו, יהיה על תנאי (בסעיף זה – אמצעי אכיפה על תנאי).

(ב)
מי שהוטל עליו אמצעי אכיפה על תנאי, לא יופעל כלפיו אמצעי האכיפה אלא אם כן קבע המותב או מותב אחר של הוועדה, כי הוא ביצע בתוך תקופה שנקבעה בהחלטת המותב כאמור בסעיף קטן (א), אשר לא תעלה על שנתיים ממועד מתן ההחלטה, את אחת ההפרות שנקבעו בהחלטה.
שגית אפיק
למה מותב אחר?
דניאל רימון
בתוך שנתיים תעשה משהו. יתכן שהמותב התחלף. יכול להיות שהתפטרו אנשים או עזבו, אז לא הגיוני שאי אפשר יהיה להביא את זה לידי איזושהי בדיקה.
חיים אורון
למה תקופת התיישנות כזאת קצרה?
דניאל רימון
זאת לא התיישנות. כאן זאת לא התיישנות.
שגית אפיק
זאת לא התיישנות. בהמשך יש תקופת התיישנות מאוד ארוכה.
דניאל רימון
אמצעים על תנאי לשנתיים.
שמשון אלבק
זאת סנקציה על תנאי לשנתיים. זאת לא תקופת התיישנות.
דניאל רימון
זה אומר שאני מסתכלת עליך שנתיים בהתבוננות יתרה.
חיים אורון
זה אומר שאכיפה על תנאי היא שנתיים מקסימום?
דניאל רימון
כן. על תנאי לשנתיים מקסימום.
חיים אורון
למה? למה לא יכולה להיות על תנאי תקופה יותר ארוכה?
שמשון אלבק
לעולם ועד?
חיים אורון
לא. בין לעולם ועד לבין שנתיים יש כמה שנים.
שגית אפיק
יש למשל שבע שנים.
חיים אורון
למה התקופה כל כך קצרה?
דניאל רימון
אפשר היה לחשוב למשל גם על שלוש שנים, שזה מה שנהוג בתשקיפי מדף שמסתכלים שלוש שנים אחורה. זה מספר שרירותי ככל מספר אחר ועליו הייתה הסכמה.
אמנון כהן
מה קצר כאן?
חיים אורון
בעצם אתה הפרת הפרה, לא באופן דרמטי אבל הפרת אותה באופן מהותי. לא הטילו עליך עונש בפועל אבל הטילו עליך עונש על תנאי שאם תחזור על ההפרה הזאת במשך שנתיים, כך וכך וכך יהיה. בכל זאת זה שור נגח. הוא חוזר על אותה הפרה שהופיעה פעם אחת, אז למה שנתיים? למה לא תקופה יותר ארוכה?
אמנון כהן
אני חושב ששנתיים זאת תקופה סבירה.
חיים אורון
למה לא יותר?
גד סואן
אם תוך שנתיים הוא עבר את העבירה, אתה מפעיל את אמצעי האכיפה.
חיים אורון
הוא עבר על אותה עבירה פעמיים. למה לא תקופה ארוכה יותר? אם הוא חזר על אותה עבירה, זה הליך לא פשוט. תאגיד שעוסק בכסף שלי ושלך בא למותב כי הוא עשה הפרה ואיכשהו הוא הסביר שהיה לו באותו יום כאב ראש והמזכירה חלתה וכולי. אומרים לו בסדר, קח את זה על תנאי אבל דע לך שאם תחזור על כך פעם נוספת, תחטוף.
אמנון כהן
אחרי שנה הוא עשה עוד פעם את העבירה.
חיים אורון
לא, אחרי שנתיים וחצי הוא עשה את אותה עבירה. במקרה הזה, מתחילים מ-א'.
היו"ר משה גפני
מה לפי דעתך צריך להיות?
אמנון כהן
ואם התקופה תהיה ארבע שנים והוא עשה עבירה אחרי ארבע וחצי שנים?
גד סואן
עכשיו יענישו אותו על עבירה חוזרת.
חיים אורון
למה עונש על תנאי? זה גם וגם. אני חושב שזה קצת רחמני.
שגית אפיק
היום יש אכיפה על תנאי במשפט מינהלי? כמה שנים יש בפלילי? בעצם המושג אכיפה על תנאי, היא מושג שלקוח מהמשפט הפלילי.
דניאל רימון
אני לא זוכרת.
שגית אפיק
זה לא קצת מוזר שזה נמצא כאן תחת הסנקציות של הוועדה המינהלית?
מרים אילני
הלכנו לקראת המפר.
דניאל רימון
בוועדת משמעת למשל יש נזיפה. זה קצת דומה לנזיפה, אבל זאת נזיפה שאומרת לך. אני אפילו לא בטוחה שבוועדת משמעת אין על תנאי.
שגית אפיק
לא, אין על תנאי.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
חיים אורון
ארבע.
אמנון כהן
הוא רוצה הסתייגות.
שגית אפיק
כהסתייגות?
היו"ר משה גפני
לא, לא כהסתייגות. אני לא רוצה הסתייגויות לחוק הזה.
חיים אורון
למה?
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים בסוף להגיע להסכמה.
חיים אורון
בסדר. זה לא דבר מהותי.
היו"ר משה גפני
אז בוא נגיע להסכמה על משהו. אתה רוצה להסכים על שלוש שנים?
אמנון כהן
לא. שנתיים.
מרים אילני
אמרנו שהכנסנו איזונים ובלמים.
אמנון כהן
זה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
אני אדבר אתך אחר כך. לא נגיש הסתייגויות.
חיים אורון
בסדר.


אתה מקיים היום דיון על הדו-שנתי?
היו"ר משה גפני
כן.
חיים אורון
אם כן, תעשה הפסקה.
אמנון כהן
יש לנו העברות.
היו"ר משה גפני
אני מקווה שנסיים כאן ב-12:30, אחרי ההעברות ואז נעשה הפסקה. יש היום יום קשה.
חיים אורון
בשעה 2:00 יש טקס ואני חייב ללכת אליו.
היו"ר משה גפני
אני מקווה לסיים את 2:00.
חיים אורון
אתה תסיים את הדיון על הדו שנתי עד 2:00?
היו"ר משה גפני
כן.
חיים אורון
אתה מצביע עליו?
היו"ר משה גפני
בטח. אמרתי שאני מצביע. כמה אני אשחק עם הסימפוזיון הזה? אתה רוצה עוד משפטנים?
חיים אורון
אני רוצה שתהרוג את זה. אני רוצה שתהיה נאמן לדבריך.
היו"ר משה גפני
אני נאמן לעוד הרבה דברים.


תמשיכי.
דניאל רימון
52נז.
מגבלת זמן לעניין הטלת אמצעי האכיפה


(א)
בסעיף זה, "התקופה הקובעת" – התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)
לעניין הפרה המנויה בחלק א' של התוספת השביעית – שנה מהמועד בו גילתה הרשות את ביצוע ההפרה ושלוש שנים ממועד ביצוע ההפרה.


יש כאן תיקון. זה דומה למה שדנו בו כבר בפעם הקודמת.
שגית אפיק
מה ההבדל בין גילתה לנודע?
דניאל רימון
גילתה, נצמדתי למה שעשינו בעיצום הכספי. זה אותו הדבר. לא רציתי שיהיו הבדלים במשמעות ושיהיה נוסח שונה.

(2)
לעניין ההפרה המנויה בחלק ב' של התוספת השביעית – חמש שנים ממועד ביצוע ההפרה.

(3)
לעניין הפרה המנויה בחלק ג' של התוספת השביעית – שבע שנים ממועד ביצוע ההפרה.

(ב)
הוחלט על פתיחה בהליך אכיפה מינהלי לי סעיף 52מג, לעניין הפרה המנויה בחלק א' או בחלק ב' של התוספת השביעית, לאחר תום התקופה הקובעת, יחולו לעניין סמכות המותב להטיל על המפר אמצעי אכיפה לפי סימן זה, ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)
אם טרם חלפו שבע שנים ממועד ביצוע ההפרה, רשאי המותב להטיל על המפר אמצעי אכיפה כאמור בסעיפים 52נב(א)(2) או 52נה, בלבד.

(2)
אם חלפו שבע שנים ממועד ביצוע ההפרה, רשאי המותב להטיל על המפר אמצעי אכיפה לפי סעיף 52נה, בלבד.


(ג)
הוחלט על פתיחה בהליך אכיפה מינהלי לפי סעיף 52מג, לעניין הפרה המנויה בחלק ג' של התוספת השביעית, לאחר תום התקופה הקובעת, רשאי המותב להטיל על המפר אמצעי אכיפה לפי סעיף 52נה, בלבד.

(ד)
במניין התקופה הקובעת לא יובא בחשבון פרק הזמן שבו נבצר מהרשות או מהוועדה להשלים את הליך בירור ההפרה או את הליך האכיפה המינהלי, לפי העניין, בשל אחד מאלה:(1)
הימצאות המפר מחוץ לישראל.(2)
התחמקות המפר.(3)
מצבו הרפואי או הנפשי של המפר.(4)
לא ניתן לאתר את המפר במאמץ סביר.
שגית אפיק
תסבירי את הסעיף.
דניאל רימון
בעצם מה שעשינו כאן, וגם כאן באופן חריג וחדיש יצרנו תקופות התיישנות להפרות מינהליות, מה שלא קיים עד היום בדין המינהלי. אמרנו שאנחנו עושים כאן סנקציות יחסית רחבות, אנחנו נגביל את כוחה של הוועדה לפעול. למעשה התקופות נקבעות באופן שלוב לפי טיב ההפרה ולפי טיב אמצעי האכיפה שמבקשים להשתמש בו. הוועדה בעצם, כאשר היא מבקשת לפתוח את ההליך, היא צריכה לשאול את עצמה מה אמצעי האכיפה שעומד על הפרק. ככל שמדובר בפיצויי השבה, כלומר, במשהו שהוא דומה לעשיית עושר, יש שבע שנים. ככל שמדובר בהגבלת עיסוק של בעל רשיון, מדובר בתקופה שהיא בלתי מוגבלת בזמן. למעשה יכולנו גם לומר את זה לגבי הגבלת עיסוק אחרת, אבל אמרנו שנתמקד רק בהגבלת עיסוק של בעלי רשיון שאינה מתיישנת מעולם משום שאינה נתפסת בפסיקה כסנקציה אלא כהליך מניעתי. באשר לכל העניינים האחרים, זה הולך לפי גובה ההפרה, וכאן יש מדרג של שנה אחת, חמש שנים או שבע שנים, לפי הפרות פשוטות, מורכבות יותר או חמורות במיוחד. זאת בעצם איזושהי פרפראזה על מה שכתוב בסעיף 9 לחסד"פ עם תקופות אחרות שקבועות שם שהן גבוהות יותר. זאת רק הגבלה של כוחה של הוועדה. בלעדי זה, לא הייתה התיישנות בכלל. היום אין התיישנות על הטלת עיצומים כספיים.
מרים אילני
היום חל מבחן הסבירות בהליך מינהלי שהוא פתוח. אתה בוחן לפי אופן ההפרה. יכולות להיות עשר שנים. כאן הם הקציבו לעצמם את הזמנים.
היו"ר משה גפני
יש לי שאלה ואולי זאת שאלה של מישהו שלא מבין. יש את חוק יסוד: חופש העיסוק. בפרק הזה אנחנו מדברים על עונשים ובין יתר העונשים אנחנו מונעים מאדם לעסוק. נכון?
אמנון כהן
וזה המקצוע היחיד שלו.
היו"ר משה גפני
זה לא משנה. זאת פגיעה בחוק יסוד. פגיעה בחוק יסוד, אם היא מידתית והיא בהליך נכון, היא גוברת על חוק היסוד. משפטית את בטוחה שאתם הולכים במתווה נכון? זאת אומרת, אתם עוברים כאן הליך נכון שפוגע בחוק היסוד?
דניאל רימון
עברנו את המומחים לעניין.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להשלים את השאלה. אם אתם תטילו עלי עונש שאסור לי יותר לעסוק בעניין הזה, בגלל שהפרתי א', ב' ו-ג'. אני אבוא לבית המשפט ואני אטען שכל ההליך שלכם הוא לא הליך נכון. ההליך שלכם הוא הליך יותר מפלילי בעצם העובדה שהוא פוגע בחופש העיסוק שלי, אני טוען שההליך הזה, מה שקבוע בחוק, הוא לא נכון, הוא לא מידתי בגלל שהוא גם לא נעשה בהליך פלילי רגיל, לא לקחו ממני ראיות וכולי. אני אטען שאתם מענישים אותי בפגיעה שהיא פגיעה באחד מכללי היסוד שמותר לי לעסוק בהם.
דניאל רימון
כאן נכנסת בחינת המדיתיות, במידה שאינה עולה על הנדרש. אם תיקח למשל נושא משרה בחברה, הגבלנו רק נושא משרה בכירה. כלומר, לא קשת גדולה.
היו"ר משה גפני
מה זה משנה? חוק היסוד לא הבחין בזה.
דניאל רימון
נכון, אבל הוא אמר שלא תמיד אי אפשר אלא אפשר אבל אתה צריך להכניס מידתיות. אני רוצה להדגים איך הכנסנו מידתיות.
זוהר גושן
השאלה היא שאלה נכונה והגורם המוסמך לבצע את הבדיקה הזאת מולנו, כדי לוודא שאנחנו עושים את ההליכים בצורה נאותה, זה משרד המשפטים. התייעצנו שם עם כל המומחים וזאת ההתמחות שלהם לגבי מה יעבור או לא יעבור הליכים של בג"ץ והמסקנה המשותפת לנו ולהם היא שזה עונה על התנאים.
שגית אפיק
השאלה היא לא לגבי הליכים של בג"ץ. היושב ראש לא מדבר על הליכים של בג"ץ.
היו"ר משה גפני
אני פחדתי שהשאלה לא נכונה. אם אתה אומר שהשאלה נכונה, אני שמח. התשובה מבחינתי ממש לא רלוונטית. אני רוצה שאני אבין. מה שאומר משרד המשפטים, כל הכבוד למשרד המשפטים. אנחנו הולכים לדבר חדשני. זאת אומרת, הליך שהוא לא הליך פלילי. בהליך פלילי, זה ברור, הוא נוגד לחוק יסוד: חופש העיסוק וזה ברור שאנחנו רוצים שאפילו שיש חוק יסוד: חופש העיסוק, אבל בן אדם עבר את כל דיני הראיות, טען את טענותיו, הביא עדים, בית המשפט בחן את העניין הזה ובסופו של דבר פסק שאסור לו לעסוק במקצוע הזה. זה לא נוגד חוק יסוד. זה פשוט לחלוטין.


אנחנו הולכים למהלך אחר שהוא חדש לחלוטין. הבן אדם בא ואומר שאתם פוגעים באחד מהדברים שמדינת ישראל קבעה, שזה אחד מחוקי היסוד שלה, שהוא יכול לעסוק במקצוע שלו. לא הבאתם דיני ראיות. אני מדבר עכשיו על הכנסת אחרי שהחוק עובר וכבר לא עליכם. לא היו דיני ראיות, לא היו כל הדברים האלה, בסדר, אז קבעתם בחוק רגיל שאפשר ללכת למסלול הזה ובאתם והטלתם עלי עונש שאני לא יכול לעסוק במקצוע היחיד שלי וזה בניגוד לחוק יסוד: חופש העיסוק.


זה שמשרד המשפטים החליט, מבחינתי זאת לא תורה מסיני. במשרד המשפטים יושבים אנשים, אם אני לא טועה, בשר ודם ולא מלאכים.
מרים אילני
ציינתי בישיבה הקודמת שיש לנו מקרה זהה לחלוטין בחוק הפיקוח על הביטוח לעניין ביטול רשיון של יועץ פנסיוני.
שגית אפיק
יש הבדל בין רשיון לבין הרחקה.
מרים אילני
הוא דיבר על רשיון. הדוגמה שאתה נתת.
היו"ר משה גפני
לא דוגמה. אני עכשיו מדבר על הענישה הזאת.
מרים אילני
אדם שיש לו רשיון ומבטלים לו את הרשיון.
היו"ר משה גפני
כן.
מרים אילני
מבטלים לו את העיסוק שלו.
אמנון כהן
מה ההבדל בין מה שאת אומרת לבין מה שהוא אומר?
היו"ר משה גפני
יש לי בעיה. גם אמנון כהן, גם את וגם שגית מבינים על מה שאתם מדברים אבל אני עוד לא הבנתי על מה מדובר והם נכנסים לי באמצע, כך שאני לא אבין כלום.
מרים אילני
אני רוצה להסביר. אני מדברת על מקרה של ביטול רשיון, של בעל רשיון. היום אנחנו מדברים כאן על ביטול רשיון של יועץ השקעות, ואני אומרת שיש לנו חוק דומה מאוד בחוק הביטוח (פיננסים), יועצים פנסיונים, שיש סמכות למפקח על הביטוח לבטל בהליך מינהלי, בהתייעצות עם ועדה מייעצת אבל בהליך מינהלי לחלוטין, רשיון של יועץ פנסיוני. אדם, יש לו רשיון, הוא עשה מבחנים, הוא קיבל רשיון, אפשר בהליך פלילי לבטל לו את הרשיון.
היו"ר משה גפני
הבנתי. תודה.
מרים אילני
דבר דומה אנחנו עושים עכשיו עם יועץ השקעות. הסברתי שהצעד הנוסף שאנחנו עושים כאן הוא ביטול אפשרות העיסוק של נושאי משרה בתאגיד מדווח. שוב אני אומרת, אפשר לומר שזה לא חוקתי כמו שאפשר לומר על יועץ פנסיוני, אבל זה אותו מהלך גם לגבי ניהול כספם של אחרים כי הם גם מנהלים כספים של אחרים.
היו"ר משה גפני
תודה. זה אותו הדבר?
שגית אפיק
לא. אני חושבת שיש הבדל בין ביטול רשיון שהיום גם לשכת עורכי הדין יכולה לבטל רשיון מחמת עבירות משמעת ופגמים אחרים משום שהיא נתנה את הרשיון. רשיון שניתן לפי חוק הייעוץ הפנסיוני, באמת המפקח רשאי לשלול אותו משום שהוא נתן אותו. זה לבין הרחקה מעיסוק של נושא משרה שאת משרתו הוא לא קיבל מהרשות לניירות ערך וזאת ההבחנה שצריכה הרשות לשים לב אליה. זה החידוש.
מרים אילני
אנחנו אומרים להפך. אני חושבת שהפגיעה ביועץ פנסיוני הרבה יותר קשה. זה עיסוקו. הוא למד את זה וזה עיסוקו.
שגית אפיק
ונושא משרה בכירה בתאגיד?
מרים אילני
נושא משרה בכירה, זה לא כך.
חיים אורון
המפקח על הבנקים אומר לבנק מסוים להעיף את היושב ראש.
מרים אילני
נכון. זאת הרחקה.
חיים אורון
או תחליפו את המנכ"ל.
מרים אילני
זאת הדוגמה המקבילה לזה.
חיים אורון
אני לא יודע אם לממונה על ההגבלים העסקיים יש סמכות.
אמנון כהן
יש ועדה פנימית.
היו"ר משה גפני
כאן ודאי יש ועדה.
שגית אפיק
זה להבטחת יציבות. יש דווקא הוראות גם לגבי בנק.
מרים אילני
אמרנו שאנחנו עושים את זה על תאגיד שכולו עיסוק פיננסי ולכן הרגולציה שם הרבה יותר הדוקה. אנחנו אומרים שאת הנושא הזה של אישור העסקה של נושא משרה, ומדביקים את החלק הזה, לא אישור היתר בעל שליטה, לא נושא של רשיון לעסוק אלא רק את הנושא של הפעילות של נושא המשרה כיוון שהיא מאוד חשובה ויש לה הרבה השפעה על כל ההתנהלות של התאגיד והכספים שלו. לכן אמרנו שבמקרה הזה אנחנו רואים את זה כדבר שהוא לתכלית ראויה והוא מידתי. לכן אפשר לעשות את הקפיצה הזאת והסברנו אותה.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש עוד שאלות לגבי הפרק הזה? אני רוצה לסיים כאן את הדיון.


אם כן, זה בסדר. אנחנו מסיימים כאן. בישיבה הבאה נתחיל בהוראות כלליות.
אמנון כהן
אתה מתקדם יפה אדוני היושב ראש אבל לא מספיק.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מודה לכם. היום היה יותר קל. אני עושה הפסקה עד שעה 12:00 ובשעה 12:00 נקיים דיון בנושא אישור מוסדות ציבור והעברות תקציביות. לאחר מכן, בשעה 1:00 תתקיים ישיבת הוועדה המשותפת לגבי התקציב הדו-שנתי ותהיינה הצבעות.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים