ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/06/2010

תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

16.6.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 302

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ד' בתמוז התש"ע (16 ביוני 2010), שעה 10:00
סדר היום
1.
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010

2.
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
ד"ר לודמילה חלד, מפקחת התמכרויות באזור המרכז, משרד הבריאות

עו"ד שרונה עבר-הדני, משרד הבריאות

איריס פלורנטין, מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר דבורה אלטוס, מפקחת ארצית על המוסדות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד אודיה איפרגן, הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

גלעד נתן, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי

יעקובית ישפה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010

2.
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, ד' בתמוז התש"ע, ה-16 ביוני 2010, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של המטופלים במוסד משולב) (תיקון), התש"ע-2010.


משרד הבריאות, מה יש לכם לומר על התקנות האלה?
אודיה איפרגן
אנחנו הגשנו את ההצעה הזאת לתיקון התקנות מתוך רצון קודם כל לעדכן מספר דברים שיתאימו למה שקורה בשטח והשינויים שהיו. שנית, הדברים העיקריים בתקנות האלה, זה הנושא של ההכשרה שהעובד הסוציאלי צריך לעבור. הדבר השלישי הוא נושא של הכנסת אפשרות של תקן של קרימינולוג במידה שיש יותר ממשרה אחת בתקן של העובדים הסוציאלים. זאת אומרת, התקן הראשון יהיה עובד סוציאלי ועליו יש אפשרות שיהיה גם קרימינולוג.


עד כאן. אלה למעשה הדברים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקרא את התקנות.
יעקובית ישפה
תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במוסד משולב) (תיקון), התש"ע-2010

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו-14 לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנוח מתקינים תקנות אלה:

1.
תיקון תקנה 50

בתקנה 50 לתקנות הפיקוח על המעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול משולב), התשנ"ד-1994 (להלן – התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב)
עובד סוציאלי יהיה בעל הכשרה מיוחדת בטיפול בנפגעי סמים המוכרת בידי השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה (להלן – הכשרה מוכרת). עובד סוציאלי ללא הכשרה מוכרת, יידרש לצאת להכשרה המוכרת בשנה הראשונה לעבודתו, והשתתפות בהכשרה וסיומה יהיו תנאי להמשך העסקתו.

(ב1)
במוסד משולב שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרה אחת של עובד סוציאלי, ומועסק בו עובד סוציאלי אחד לפחות במשרה מלאה, יכול שיועסק גם מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ביתרת התקן של עובד סוציאלי, והוראות תקנת משנה (ב) יחולו על המוסמך האמור".

2.
תיקון התוספת השנייה


בתוספת השנייה לתקנות העיקריות –

(א)
בטור "תפקיד" שבטבלה, אחרי "עובד סוציאלי" יבוא הסימון "**".


(ב)
בסופה יבוא
"**
לפי תקנה 50(ב1) במוסד משולב שתקן העובדים המזערי בו כולל יותר ממשרה אחת של עובד סוציאלי, ומועסק קבו עובד סוציאלי אחד לפחות במשרה מלאה, יכול שיועסק גם מוסמך בקרימינולוגיה קלינית ביתרת התקן".

4.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
היו"ר חיים כץ
אני מצביע על זה. מאחר שאני חבר הכנסת היחידי כאן, אני מאשר את התקנות.

התקנות אושרו


אנחנו עוברים לתקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהייה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010.
אודיה איפרגן
התקנות האלה הן לגבי מעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי. מדובר במעון שהוא לא משולב אלא המטופלים למעשה עברו כבר גמילה ואין את העניין הרפואי. יש לנו מספר תיקונים בתקנות האלה.


קודם כל, כמו גם בתקנות הקודמות, יש את הנושא של ההכשרה של העובדים הסוציאליים, את הנושא של העסקת הקרימינולוג הקליני ותיקונים נוספים. יש תיקונים שנועדו להתאים.
היו"ר חיים כץ
תעברי תיקון-תיקון.
אודיה איפרגן
בסדר.
היו"ר חיים כץ
אולי ניגע בכמה תיקונים ספציפיים.
אלקנה אפרתי
הדבר הראשון שדיברנו לגביו הוא תקנה 11(ג) לגבי שינוי במספר המקומות אליהם אפשר להפנות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תקנה 11(ג). תסבירי את התקנה.
אודיה איפרגן
אני מבקשת שהאגף המקצועי יתייחס לזה.
דבורה אלטוס
הסיבה שאנחנו שינינו את מספר האופציות האפשריות לתת למוסדות אחרים היא בגלל שבשטח אין מוסדות. יש אפשרות במחלקות לשירותים חברתיים שזה סוציאלי ואמבולטורי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא נעגן לך את זה בתיקונים. שימצאו בשטח. אנחנו לא רוצים להוריד את זה.
דבורה אלטוס
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה. זה יישאר כפי שהיה. אם אתם רוצים לשנות את התקנה הזאת, זה יישאר בדיוק כמו שהיה קודם לכן. היו שני מקומות ציבוריים.
אלקנה אפרתי
כן.
היו"ר חיים כץ
יישארו שני מקומות ציבוריים.
אלקנה אפרתי
לפחות.
היו"ר חיים כץ
הוועדה הזאת לא תעשה את מה שלא צריך לעשות. שהמדינה תטפל בעניינים האלה. אנחנו רוצים לעזור לאנשים האלה ולא לצמצם את הזכויות שלהם ועוד לתת לזה כאן אישור.
דבורה אלטוס
בסדר. אנחנו חוקקנו את התקנות האלה בזמנו, כאשר לא ידענו מה יהיה המצב בשטח. זה היה נשמע מאוד סביר לתת שלוש אופציות. בפועל אין לתת.
היו"ר חיים כץ
שניים ציבוריים. אחד פרטי ושניים ציבורי.
דבורה אלטוס
קודם היום, נכון.
היו"ר חיים כץ
לא, עכשיו אתם רוצים להוריד ציבורי אחד.
דבורה אלטוס
לא. פשוט אין מוסדות כאלה.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אנחנו לא נתקן את התקנה. אם לכם לא מפריע שיישאר מה שהיה, זה יישאר.
דבורה אלטוס
לא מפריע לנו. ממש לא.
היו"ר חיים כץ
יהיו כאן שניים. תרשום שניים.
אלקנה אפרתי
נשאר שניים.
היו"ר חיים כץ
יישאר שניים ואחד.
אלקנה אפרתי
הנושא הבא הוא הנושא הרפואי שלמעשה נמצא בכמה תקנות. אולי תפרטו. יש גם נושא של חדרים וגם נושא של כוח אדם. אתמול הבנתי שלגבי האחות אולי כן מבטלים או לא מבטלים.
אודיה איפרגן
מתוך ראייה של מהותו של המוסד שאנחנו מדברים עליו, שהוא מוסד סוציאלי, והמדיניות המקצועית שלמעשה ההתייחסות למטופלים במוסדות האלה היא כאל אנשים בוגרים שהם בשלב מעבר לחיים הפרטיים שלהם, ההתייחסות היא כך שעד היום לפי התקן שהיה קיים, היה נדמה לי שמונה שעות שבועיות של רופא. בפועל זה דבר שהוא לא נצרך מאחר שלמעשה כמו כל אדם בקהילה, אם יש איזושהי בעיה רפואית, הוא הולך לרופא הרלוונטי באמצעות קופת החולים.
היו"ר חיים כץ
תסבירי את שמונה השעות השבועיות של רופא. למה נתנו שמונה שעות שבועיות? אני מכיר את המשרדים הממשלתיים. עד שהם נותנים תקן, מישהו יורק דם. הם לא באו סתם כך ואמרו שנותנים שמונה שעות. אם הם נתנו שמונה שעות, היו זקוקים לשלושים שעות. אני מכיר אותם. אני עובד מולם כל יום בכל דבר ואני רואה. למה להוריד את התקן?
אודיה איפרגן
אני רוצה לציין שברוב המוסדות, לפחות הפרטיים, זה לא שהמדינה נותנת תקן אלא היא דרשה כתנאי לאישור הפיקוח.
היו"ר חיים כץ
למה היא דרשה?
אודיה איפרגן
כי אז התפיסה הייתה שיש צורך ברופא. היום התפיסה המקצועית היא, וזה גם מה שקורה בשטח, שלמעשה אין בכלל שימוש ברופא וזאת הוצאת כספים מיותרת כי ממילא כל אחד הולך, כפי שכל אדם אחר בקהילה, לרופא בקופת חולים.
היו"ר חיים כץ
מה היה תפקיד הרופא במקום? מה עשה הרופא? נתת הרצאה שלא צריך, אז בואי תסבירי לי את מה הוא עשה במקום ושאת יודעת שלא צריך את זה.
אודיה איפרגן
אני לא יודעת לענות על זה.
היו"ר חיים כץ
אז מאיפה את יודעת שלא צריך? אמרו לך להגיד שלא צריך?
אודיה איפרגן
זה מה שהגורמים המקצועיים אמרו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מוכנים לוותר על שמונה השעות של רופא. אנחנו לא מוכנים לוותר על שמונה השעות של רופא.
אלקנה אפרתי
ההמשך של זה הוא כמובן חדר המרפאה.
אודיה איפרגן
הכל קשור.
אלקנה אפרתי
הכל קשור, הכל יחד.
אודיה איפרגן
אם אנחנו לא מבטלים את זה, כל מה שקשור לנושא הרפואי נשאר.
היו"ר חיים כץ
נכון. נשאלת השאלה אם אתם רוצים להעלות את התקנות האלה כאשר אנחנו לא מוותרים ואומרים שכל ההורדות שאתם רוצים להוריד ולצמצם, יישארו.
אודיה איפרגן
אדוני, אנחנו צריכים לשקול את זה.
היו"ר חיים כץ
תשקלו ותחזרו אלינו ואז תאמרו מה שאתם רוצים. אנחנו לא נאשר את התקנות עם כל הקיצוצים בהם אתם רוצים. אני יודע מה זה להשיג, למלא כוס חלב לוקח הרבה מאוד זמן. לשפוך אצלכם, זה בא בקלות.
אודיה איפרגן
אדוני, אם יורשה לי להבהיר. קודם כל, אני חוזרת ומבקשת אם אפשר יהיה באמת לתת לאנשי המקצוע להסביר מה עשה הרופא. דווקא אנחנו במקום שאין שום אינטרס למדינה, הרי ברוב המקרים גם המימון בא מכיס המדינה. מדובר בראייה מקצועית אמיתית שרואה את המוסדות האלה כמוסדות שנועדו לאנשים שהם בוגרים ועצמאים ואמורים להשתלב בקהילה.
היו"ר חיים כץ
שנינו יודעים שהם לא בוגרים ולא עצמאים.
אודיה איפרגן
אבל אדוני, יש אחריות וזה דבר שרצינו לציין – ובטעות הוא לא צוין – שבין התפקידים של מנהל המעון זה גם להפנות את המטופל לטיפול רפואי במידת הצורך. זאת אומרת, לא רק אשפוז שנכנס בטעות אלא גם הפניה וזה מה שקורה בפועל. פתאום למטופל יש בעיה מסוג אחד, ולמטופל אחר בעיה מסוג אחר. רופא כללי שנמצא במעון לא יכול לענות לדברים האלה.
איריס פלורנטין
הוא גם לא עונה היום. הוא מוציא אותם החוצה. היום שולחים אותם החוצה, לקופות החולים. זה נעשה באופן קבוע. זאת רוטינה.
היו"ר חיים כץ
אתם תשבו עם היועצים המשפטיים של הוועדה. המגמה שלנו, חד משמעית, לא לוותר על הטיפולים הרפואיים, על שהיית הרופא, על המרפאה. שבו ותגיעו לנוסח, ואז נשב ונדון בו. זמן חברי הכנסת הוא בטל, אבל הזמן שלכם הוא זמן יקר ואני בטח לא רוצה להשחית את זמנכם כי בזמן הזה אתם יכולים לעשות הרבה דברים מועילים ולתרום.


שבו עם היועצים המשפטיים של הוועדה. את התקנה הזאת אנחנו לא נאשר היום. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים