ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 12), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת החינוך, התרבות והספורט

15.06.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 231

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ג' בתמוז התש"ע (15.06.2010), בשעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 12) (הארכת כהונה), התש"ע-2010, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1953).
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
עו" ד סופי אורט-אשכנזי – לשכה משפטית, משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג – משרד המשפטים

שמעון פרי- יו"ר ועד מנהלי ירושלים והמחוז, הסתדרות המורים

גדעון בן-דרור – יועץ הוועדה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 12) (הארכת כהונה), התש"ע-2010, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1953).
היו"ר זבולון אורלב
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. גברתי, היועצת המשפטית, החוק לטיפולך.
מירב ישראלי
קוראת את הצעת החוק: 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 12, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה, להאריך את תקופת כהונתם של חברי ועד החינוך בשנה נוספת".

2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר, בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה, להאריך את תקופת כהונתם של חברי המועצה לחינוך ממלכתי דתי בשנה נוספת."

בסעיפים 12 ו-13 נאמר שתקופת כהונתו של חבר בוועד החינוך ובמועצה לחינוך ממלכתי-דתי היא 4 שנים. אנחנו מאפשרים לשר באותם תנאים שיש בסעיף להאריך את התקופה בשנה נוספת.

יש שני דברים שנשארו שצריך לדון בהם: האחד - השמטנו בקריאה הראשונה את המועצה לחינוך ממלכתי משלב בגלל שמשרד החינוך מתכוון להגיש הצעת חוק בעניין. אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, ואני חושבת שראוי שאם יש סעיף בחוק שתהיה התאמה בין כל המועצות עד לתיקון.

השני – הסעיפים המקוריים מנוסחים כך שהתקופה היא לחבר הוועדה. כלומר, הגוף לא ממונה ל-4 שנים, אלא כל חבר ממונה ל-4 שנים. אני הפניתי להם שאלה: מה קורה כאשר באמצע התקופה חבר פורש. האם חבר חדש ממונה עד סוף התקופה של המועצה, או הוועד או ל-4 שנים ואז נוצר מצב שאין חפיפה. זה יכול להשליך על איך עושים פה את הדברים. אני הפניתי אליהם את השאלה, והם אמורים להשיב עליה.
היו"ר זבולון אורלב
עו"ד סופי אורט-אשכנזי, בבקשה.
סופי אורט-אשכנזי
לא העבירו לי את השאלה, לצערי הרב. אני מחליפה של יבינה.
מירב ישראלי
השאלה היא, האם הוא יכול להאריך באמצע תקופה למישהו וזה לא יהיה חופף לשאר המועצה?
היו"ר זבולון אורלב
פה כתוב: להאריך את תקופת כהונתם של חברי ועד.
מירב ישראלי
כלומר, של החבר ולא של המועצה. רצינו לסדר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אם כתוב: "כהונתם של חברי ועד", אז ודאי שזה גם של חבר.
מירב ישראלי
של כל חבר בנפרד.
סופי אורט-אשכנזי
כל אחד לתקופה של 4 שנים.
היו"ר זבולון אורלב
אז מה הבעיה?
מירב ישראלי
אין בעיה. רצינו לוודא את העובדות: האם כל המועצה מתחלפת פעם ב-4 שנים, או שיש מצבים בהם לחלק מאריכים ולחלק לא.
היו"ר זבולון אורלב
מה החוק אומר?
מירב ישראלי
החוק אומר שזה חבר. החוק אומר שתקופת כהונתו של חבר היא 4 שנים.
היו"ר זבולון אורלב
אז זה ברור.
מירב ישראלי
ואם מתחלף מישהו באמצע אחרי שנתיים, אז ממנים מישהו חדש ל-4 שנים והוא מכהן במועצה הבאה?
היו"ר זבולון אורלב
נכון. זה מה שכתוב בחוק.
מירב ישראלי
לא בהכרח.
סופי אורט-אשכנזי
אני לא יודעת. זה מה שנשמע הגיוני.
היו"ר זבולון אורלב
תראו מה כתוב בחוק.
מירב ישראלי
אבל השאלה מה קורה כאשר חבר עוזב באמצע.
יעקב פרידברג
אפשר לקרוא את החוק כמו שאת אומרת, אבל השאלה היא מה משרד החינוך רוצה.
מירב ישראלי
נכון. רציתי לעשות פה סדר. אם יש להם בעיה, אז כדאי לעשות סדר עכשיו.
סופי אורט-אשכנזי
מה שעשו עד עכשיו כאשר מישהו עזב באמצע, מינו עד סוף הקדנציה של 4 שנים. אחרי שממנים שוב את הוועד, ממנים שוב ל-4 שנים.
מירב ישראלי
אני לא בטוחה, שלשון החוק מתיישבת עם זה.
סופי אורט-אשכנזי
זה לא כתוב פה. זה לא עולה מלשון החוק.
מירב ישראלי
השאלה היא, מה אתם רוצים.
סופי אורט-אשכנזי
אני צריכה לשאול אצלנו.
היו"ר זבולון אורלב
זמן השאלות תם. אני לא בעד לעשות שם סדר. יש שר ויש לשכה משפטית. אם הם רוצים לעשות סדר בחקיקה שלהם, שיעשו סדר.
מירב ישראלי
אבל אנחנו יוצרים פה דבר על מצב שהוא לא ברור.
היו"ר זבולון אורלב
אם השר ממנה את כולם לתקופה באופן שתפקע כהונתם באותו יום, הוא יכול להאריך לכל אחד בנפרד. אם הוא לא נוהג ככה אלא כל אחד מכהן 4 שנים מיום מינויו, אנחנו גם מאפשרים את זה כי אז יש בעיה של קוורום. לנו החוק לא נוגע. כפי שהשר נוהג, זה בסדר. אני, אגב, לא מכיר את המציאות שבה חבר פרש. תעשו סדר. אם תרצו להגיש חקיקה ממשלתית, תגישו חקיקה ממשלתית. אני מעריך, שזה ייקח להם בערך שנה לענות לך על השאלות האלה.
מירב ישראלי
זה לא פוגע, כמובן, בחקיקה.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא פוגע בחקיקה. אנחנו בונים נדבח על מצב קיים. לדעתי, החוק מאפשר לשר את שתי האפשרויות. הוא מאפשר למנות ל-4 באמצע תקופת כהונה, והוא מאפשר שתקופת הכהונה של כולם תסתיים באותו יום.
מירב ישראלי
החוק פשוט אומר: ל-4 שנים.
היו"ר זבולון אורלב
הואיל והמינוי של ממנה מקום באמצע קדנציה הוא לא חיזיון תדיר, אז גם אם תפקע הכהונה של רוב החברים אז לא יהיה קוורום. בכל מקרה צריך יהיה להאריך את הכהונה ולמנות. מירב התנדבה לעזור לכם לעשות סדר, אבל לא הרמתם את הכפפה. אני יודע, שזה ייקח בערך שנה. אני לא חושב, שצריך להמתין עם הדבר הזה. אגב, התייעצתי עם השר לפני שהצעתי את החוק הזה, ורק אחרי שהוא הביע הסכמה עקרונית ניגשנו לחקיקה. תדברו עם השר, ואם יתברר שאינכם מתנגדים לתיקון החקיקה אני מוכן גם פה להגיש הצעת חוק פרטית ולעזור לכם בחקיקה. להגיש הצעת חוק ממשלתית ייקח לכם 3 שנים. זה לא צריך להיות חוק ממשלתי, כי אלה דברים קטנים ולא מהותיים. הצעת חוק ממשלתית צריכה להיות על דבר שהוא מהותי.
מירב ישראלי
מדובר בחוק ישן.
היו"ר זבולון אורלב
אני גם לא מציע לתקן דבר שהוא לא מקולקל. מבין כולכם, אני ההיסטוריון של מערכת החינוך. יש פה היסטוריון נוסף - גדעון בן דרור. לא נתקלנו מעולם בבעיה הזו. נתקלנו בבעיה, שאין ועד חינוך ואין מועצה לחינוך ממלכתי-דתי. השר לא יכול היה למנות ועדת איתור לראש מינהל החינוך הדתי, כיוון שלא היתה מועצת חמד. השר לא יכול היה להציע תקנות, כי לא היה ועד חינוך. בהיסטוריה של החינוך נתקלנו כמה וכמה פעמים בדברים האלה.
מירב ישראלי
זה גם לא פוגע בחוק.
היו"ר זבולון אורלב
אם אני הייתי השר, הייתי שואל: מה הבעיה. חוק בא לתקן בעיה. היום, על פי החוק, יש לו גמישות או למנות באמצע קדנציה לחצי קדנציה עד תום הקדנציה, או למנות ל-4 שנים. אם אני הייתי השר, הייתי בוחר למנות ל-4 שנים, וכך יהיה כל פעם מישהו ותיק שהיה מעביר את המקל. אני לא רואה עם זה בעיה.
מירב ישראלי
מה לגבי החינוך המשלב?
היו"ר זבולון אורלב
אני קיבלתי על עצמי לעשות את החוק בתיאום עם השר. אם השר עדיין בעמדתו, שאינו חפץ בתיקון שיחול גם על החוק המשלב, אז לא נתקן את החוק המשלב.
סופי אורט-אשכנזי
הוגש תזכיר חוק ב-24.05,2010.
היו"ר זבולון אורלב
האם את יכולה להדליף לנו לגבי הסוגיה של הארכת כהונה למועצה? האם יש שם התייחסות?
סופי אורט-אשכנזי
יש התייחסות.
היו"ר זבולון אורלב
שאומרת אותו דבר?
סופי אורט-אשכנזי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, יש תזכיר הצעת חוק של משרד החינוך, שהופץ ב-יא' בסיוון, 24 למאי 2010. מה השינוי, שאין את הפירוט של כל 15 דברים?
סופי אורט-אשכנזי
כן. זה פשוט היה מסורבל.
יעקב פרידברג
זה מאוד מפשט את המועצה.
היו"ר זבולון אורלב
כאשר זה יבוא לוועדת החינוך, אני מניח שכל הארגונים האלה יקומו על נפשם. האם לפי התזכיר הוא צריך להתייעץ עם ועד החינוך לגבי הרכב המועצה?
סופי אורט-אשכנזי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
בפני הוועדה הוצג תזכיר הצעת חוק מיום יא' בסיוון תש"ע, 24 למאי 2010, ועל פי התזכיר הזה השר יוסמך להאריך את תקופת כהונתם של חברי המועצה היוצאת לחינוך משלב, ולכן אין צורך בתיקון החוק שלנו וניתן להשמיט זאת מהצעת החוק הממלכתי. כפי שאמרתי, גם קיבלנו על עצמנו לחוקק את החוק הזה בתיאום עם השר. באופן מהותי, אני חושב שהשר צודק בבקשתו. לפיכך, אנחנו נשארים רק עם שני השינויים באשר לחברי ועד החינוך ולחברי המועצה לחינוך ממלכתי-דתי. אני רואה שאין עוד הערות ואף אחד לא מבקש את רשות הדיבור, ולכן אנחנו נעבור להצבעה על נוסח החוק לקריאה שנייה ושלישית, כפי שקראה אותו היועצת המשפטית. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק התקבלה


אני קובע שהחוק אושר פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים