ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2010

חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה

15.6.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 213
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ג' בתמוז התש"ע (15 ביוני 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3) – קביעת ועדה לדיון בחקיקת משנה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

חמד עמאר
מוזמנים
רפ"ק גדעון גבאי


- ר' חוליית הגנה על עדים, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק קובי עזרא


- עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ דוד שריקי


- ראש מדור סיוע חקירתי, המשרד לביטחון פנים

גלי גלילי


- ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עמיר שפטל


- מרכז הטיפול בנושא הרשות להגנת עדים, ההסתדרות
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
עידו בן-יצחק
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3) – קביעת ועדה לדיון בחקיקת משנה
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3) - קביעת ועדה לדיון בחקיקת המשנה.

לפני שאתן את רשות הדיבור ליועץ המשפטי של הוועדה, אני רוצה להסביר לאורחים של הוועדה. לוועדת הפנים יש ועדת משנה, שאנחנו מקיימים בה את הדיונים החשאיים. לפעמים יש נושאים רגישים וחשוב שהדיונים האלה יתנהלו בחשאיות ולא בצורה גלויה לעיני כל. לכן הדיונים האלה מתקיימים בוועדת החוץ והביטחון, במקום מיוחד. תוך כדי דיון נתקלנו בבעיה, שיש חקיקה ששייכת לוועדת המשנה, אבל לוועדת המשנה אין את הסמכות לחוקק את החוק הזה, לשנות את התקנות. לכן בדקנו איך פותרים את הבעיה הזאת. חבר הכנסת אריה ביבי שותף לוועדת המשנה, שבה נתקלנו בבעיה. לכן החלטנו להביא את הנושא הזה והיועץ המשפטי, עידו, ירחיב בעניין ויסביר לנו איך אנחנו מתקדמים. בבקשה, אדוני.
עידו בן-יצחק
הבעיה הקונקרטית שנתקלנו בה הייתה בכללים שהובאו לנו בסעיף 13 לחוק ההגנה על עדים, שקובע שהשר, באישור ועדה מוועדות הכנסת, שישיבותיה בעניין זה יהיו חסויות, רשאי לקבוע בכללים הוראות לעניין הזדהות מאבטח.

זה הציב בפנינו שתי בעיות. אחת, ועדה מוועדות הכנסת, לא בהכרח ועדת הפנים. את זה הצלחנו לפתור באמצעות החלטה של ועדת הכנסת. בעיה שניה, שאי אפשר היה שזה יהיה בוועדת משנה חסויה אלא רק הוועדה בפורום הרחב. היום יש מנגנון בחוק הכנסת שמאפשר אישור בוועדת משנה, אבל רק מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים. המקרה שאנחנו דנים בו הוא לא אחד משלושת הנסיבות האלה.

חשבנו איך לפתור את הסוגיה הזאת והפתרון שמצאנו הוא תיקון לחוק הגנה על עדים, שיאפשר אישור בוועדת המשנה מטעמים של מניעת פגיעה בפעילות הרשות, הגנה על שלומו של אדם או מניעת פגיעה בתוכנית הגנה. לא רצינו להכניס את זה בחוק הכנסת משום שזה עניין מאוד נקודתי, מאוד ספציפי, ולכן הצענו להכניס את זה כתיקון בחוק ההגנה על עדים עצמו.

מה שאנחנו עושים פה זה הצעת חוק מטעם הוועדה. זה הליך שהוא חריג. הוא מתאפשר באמצעות החלטה של ועדת הכנסת מ-24 בנובמבר 1980, שקובעת שוועדה מוועדות הכנסת רשאית ליזום חוקים בנושאים הבאים: חוקי יסוד וחוקים שעניינם הכנסת, בחירות לכנסת, חברי הכנסת ומבקר המדינה. מאחר שהצעת החוק לא עוסקת בפעילות של הרשות להגנת עדים אלא בעבודת הכנסת, איך הכנסת דנה בעניינים מסוימים, ראינו את זה כעניין שניתן להסדיר באמצעות הצעת חוק של ועדה, כתואם את החלטת ועדת הכנסת. ניסחנו הצעת חוק שאנחנו מביאים לאישור הוועדה. הנוסח תואם גם עם המשרד לביטחון הפנים וגם עם משרד המשפטים והוא מסדיר את מה שדובר עליו, ברוח חוק הכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
האם זה עובר את ההליכים הרגילים של הצעת חוק? כלומר, קריאה טרומית, קריאה ראשונה.
עידו בן-יצחק
לא, זה מדלג על הטרומית. זה עובר מיד לקריאה ראשונה.
היו"ר דוד אזולאי
זאת אומרת אנחנו מאשרים פה הכנת הצעת חוק של חברי הוועדה. כל הוועדה או רק ועדת המשנה?
עידו בן-יצחק
זו הצעת חוק מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר דוד אזולאי
אחרי שאנחנו מאשרים את זה פה אתם מכינים את הצעת החוק. עכשיו זה יבוא למליאה לקריאה ראשונה ואז זה יורד לפה?
עידו בן-יצחק
אנחנו עכשיו בהכנה לקריאה ראשונה. נדון בהצעת החוק, אם יוחלט לאשר אותה - - -
היו"ר דוד אזולאי
למרות שזה לא עבר את הקריאה הראשונה.
עידו בן-יצחק
למרות שזה לא עבר קריאה טרומית.
היו"ר דוד אזולאי
בעצם אתה עושה כאן דיון מקדמי לקראת הקריאה הראשונה במליאה. אוקיי. יש הערות לעניין הזה עד כאן? אין, אז ניגש להקראה. בבקשה.
עידו בן-יצחק
"תיקון סעיף 10. 1. בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10(ג)(1), במקום "ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

תיקוף סעיף 13. 2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת"."

שני התיקונים האלה מבטלים את הצורך שנפנה כל פעם לוועדת הכנסת שתקבע ש"וועדה מוועדות הכנסת היא ועדת הפנים". תיקון לסעיף 38 הוא המשמעותי יותר.


"תיקון סעיף 38. בסעיף 38 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "(ו)
(1) יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (בסעיף קטן זה – הוועדה), לאחר התייעצות עם יושב ראש הכנסת, רשאי לקבוע כי תקנות או כללים הטעונים אישור הוועדה לפי חוק זה, יאושרו על ידי ועדת משנה של הוועדה שישיבותיה חסויות, אם שוכנע כי טעמים של מניעת פגיעה בפעילות הרשות, הגנה על שלומו של אדם או מניעת פגיעה בתכנית הגנה מחייבים כי האישור, או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד.

(2) הוועדה תבחר את חברי ועדת המשנה; מספרם של חברי ועדת המשנה לא יעלה על חמישה.

(3) דין אישור שניתן על ידי ועדת המשנה לפי סעיף זה, כדין אישור שניתן על ידי הוועדה."
היו"ר דוד אזולאי
תאמר לי בקשה, למה אדוני מגביל את הצעת החוק הזאת רק לחקיקה בענייני הרשות? נכון שכרגע נתקלנו בבעיה של הרשות ואנחנו מנסים לתקן את זה, אבל יכולות להתעורר סיטואציות אחרות, במקרים אחרים, שהוועדה תקיים עליהן דיון וגם שם ניתקל באותה בעיה.
אריה ביבי
אני גם חושב שכדאי להרחיב את זה, שלא כל פעם נבקש.
עידו בן-יצחק
בנושאים אחרים, חקיקה אחרת, בשום מקום לא קבוע שתהיה חסויה. חוק הגנה על עדים מלכתחילה יצא מנקודת הנחה שחקיקה מהסוג הזה צריכה להיות חסויה. אנחנו מדברים כאן רק על אישור של תקנות מכוח החוק. נושאים שהם לא אישור חקיקת משנה, אלא נושאים לדיון בכלל, ירצו להיות בדיון חסוי אין שום מניעה. יותר מזה, גם בחקיקה, אם ירצו שהדיון יהיה חסוי הוא יכול להיות חסוי, אבל הוא לא יכול להיות בוועדת משנה וזאת משום שהתפיסה היא שוועדת המשנה היא חריג. ועדות הכנסת מחולקות לפי המפתח הקואליציוני, נקבעות בוועדת הכנסת לפי כל השיקולים בעוד שוועדת משנה זה משהו שהוא קצת יותר מצומצם, פחות נותן ביטוי לכל הסיעות ולכן עדיף להשתמש בו כמה שפחות.
אריה ביבי
אני חושב שהיושב ראש צודק, כי אתה מגביל אותנו לגמרי. אם יש משהו, עוד פעם נלך לחקיקה? ואני מתאר לי שיהיו כמה דברים בעתיד.
עידו בן-יצחק
קודם כול, 62 שנים לא היו.
אריה ביבי
לא הייתה הגנה על עדים.
עידו בן-יצחק
נכון, ועכשיו כשאנחנו מגיעים להגנת עדים, את הנושא של הגנת עדים, שהוא ייחודי, מיוחד, שבו חשוב לשמור על רמה מרבית של חשאיות, אותו אני מוצא לנכון להחריג.
אריה ביבי
אתה, כיועץ משפטי, מציע שבינתיים נסתפק בזה, ואם נצטרך אז כל פעם נעשה מקצה שיפורים - נלך עוד פעם למליאה ועוד פעם נבוא חזרה?
עידו בן-יצחק
מעולם לא התעוררה סוגיה כזאת בהקשר שאינו נוגע לרשות להגנת עדים. גם בנושאי ביטחון בקושי הנושא הזה מתעורר. ועדות בקושי משתמשות במנגנון הזה בהקשר של ביטחון, בהקשר של יחסי חוץ.
היו"ר דוד אזולאי
אתן לך דוגמה. נניח שוועדת המשנה תעסוק בנוהל פינוי מאחזים. אתה יודע את הוויכוח שהיה לנו בעניין הזה, שפנינו וביקשנו לקבל את הנוהל, והייתה התכתבות, היועץ המשפטי לממשלה וכו'. בסופו של דבר יוחלט שצריך לקיים דיון בנושא הזה בוועדת המשנה - - -
עידו בן-יצחק
אין מניעה.
היו"ר דוד אזולאי
זה שאין מניעה אני יודע, אבל תוך כדי הדיון יכולה להתעורר בעיה לגבי נוהל פינוי מאחזים או פינוי ילדים מהמאחזים. הרי זה סודי, המשטרה אז טענה שהעניין הזה חסוי והם מעדיפים לא להציג את זה בפני הפורום הרחב של הוועדה. השאלה אם גם שם לא נידרש לחקיקה, ושוב צריך לתקן את התקנון ולקבוע שגם במקרה של פעילות פינוי נוער מהמאחזים זה יחול.
עידו בן-יצחק
האם חקיקה בנושא של פינוי נוער מהמאחזים צריכה להיות חסויה?
היו"ר דוד אזולאי
תתפלא לשמוע, זה היה אחד הנימוקים של המשטרה.
עידו בן-יצחק
לדון בנהלי המשטרה זה דבר אחד, אבל ליצור חקיקה ראשית באופן חסוי?
אריה ביבי
השאלה שלי היא אם אי אפשר לשים סעיף כזה – אתה היועץ המשפטי, תגיד לי: הוועדה תדון במכלול הדברים שהרשות זקוקה להם בנושאים חסויים. זה מכסה לי דברים שהם בנושאים חסויים.
עידו בן-יצחק
את הנוסח הזה תיאמנו עם הרשות. הנוסח הזה מכסה להם את כל - - -
חמד עמאר
אם זה מתאים לרשות, למה שאנחנו - - -?
היו"ר דוד אזולאי
אין ויכוח שזה מתאים לרשות וזה צורך השעה וחובת השעה לעשות את זה. מה שאנחנו טוענים, חבר הכנסת ביבי ואנוכי, שאולי כדאי להרחיב את זה, שלא תיווצר סיטואציה דומה ועוד פעם נחזור על כל ההליך הזה.

אני מציע שכרגע נאשר את ההצעה הזאת כפי שהיא מונחת בפנינו. לקראת קריאה שניה ושלישית, אני מבקש שאדוני היועץ המשפטי יבדוק את ההצעה הזאת. אשוחח גם עם מירי ואביא בפניה את העניין הזה, כי אני חושב שצריך לחשוב בכיוון הרחב. אם בכל זאת יוחלט שזאת ההצעה ועל זה אנחנו הולכים – נתקדם אתה.
עידו בן-יצחק
אני יכול לתת אולי עוד פתרון. אני יודע שיושב ראש ועדת הכנסת הגיש הצעה לתיקון חוק הכנסת בעניין של אינטרסים כלכליים, לאחר בעיה בוועדת הכספים.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני מכוון להצעת החוק של חברי הכנסת גפני ושל לוין?
עידו בן-יצחק
אולי אפשר להתחבר משם אם הולכים על כיוון יותר רחב כי פה אנחנו מדברים על הסדר שמוכוון רשות. הנושא של ביטחון פנים בכללותו זה מה שצריך לתת עליו את הדעת.
היו"ר דוד אזולאי
נאשר את ההצעה הזאת כפי שמונחת בפנינו, אם אין הערות. נביא אותה לקריאה ראשונה בהקדם.
אריה ביבי
צריך לעשות הצבעה.
היו"ר דוד אזולאי
קצת מוזר לי, כי זה לא הגיע לקריאה ראשונה במליאה. למעשה אנחנו ממלאים פה פונקציה של ועדת שרים לחקיקה.

אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 3) – קביעת ועדת לדיון בחקיקת משנה, מכוח החוק, התש"ע-2010. מי בעד הצעת החוק שהוקראה בפנינו? מי נגד?

הצבעה
בעד הצעת החוק – פה אחד

נגד – אין

אושר פה אחד.
היו"ר דוד אזולאי
בעד – פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך הצעת החוק הזאת עוברת למליאה לקריאה ראשונה. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים