ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/05/2010

תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

17.5.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 285

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ד' בסיוון התש"ע (17 במאי 2010), שעה 12:00
סדר היום
תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אורלי לוי אבקסיס

משה (מוץ) מטלון

ציון פיניאן

מירי רגב
מוזמנים
עודד שריג, הממונה על שוק ההון והביטוח, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

הראל שרעבי, מחלקת פנסיה, אגף שוק ההון והביטוח, משרד האוצר

עו"ד אורית בקר, הלשכה המשפטית, המשרד לענייני גמלאים

עו"ד ניר זילברברג, עמיתים, איגוד קרנות הפנסיה הוותיקות

עו"ד גלי עציון, נעמ"ת
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל בן ארי

יעקובית ישפה, מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. ד' בסיוון התש"ע, ה-17 במאי 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תיקון מס' 6 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.


אני מקדם בברכה את עודד שריג שהגיע פעם שנייה לדיון בוועדה.


בהמשך לדיון שהתקיים ב-12 במאי 2010 וכל ההצעות שהגשנו, הייתי רוצה לשאול אותך אם אתה מוכן לקבל את בקשת הוועדה.
עודד שריג
בוקר טוב. בהמשך לבקשה נפגשנו במשרד האוצר עם כל הנציגים הרלוונטיים ודנו בעניין. הגענו למסקנה שזה לא יהיה נכון מבחינתנו לא לדרוש איזון ולכן אנחנו מצטערים, אבל עדיין אנחנו רוצים את האיזון.
היו"ר חיים כץ
בסדר. כפי שעלה מדיוני הוועדה עד כה, בישיבת הוועדה בשבוע שעבר, ב-12 במאי, וכן בישיבות שקיימתי עם בכירים במשרד האוצר, משרד האוצר שולל על הסף אפשרות שהמדינה תממן את עלות השוואת הזכויות מבלי להתייחס לאפשרות של מימון חלקי בלבד על פי האפשרויות שהוצעו על ידי הוועדה.


האוצר אף שלל את האפשרות לדחות את מועד הפעלת מנגנון האיזון האקטוארי באמצעות הקביעה כי האיזון האקטוארי יתבצע רק אם ייווצר גירעון של 3.6 אחוזים במקום 3 אחוזים למשך שלוש שנים רצופות ו-5.6 אחוזים במקום 5 אחוזים במשך שנה.


יש להדגיש כי אפשרות זאת תואמת את עמדתו העקרונית של האוצר לפיה לא תידרש המדינה לממן את הקרנות מעבר למימון שנעשה בעבר. מנגד, ההצעה הזו עולה בקנה אחד עם עמדת הוועדה לפיה עלות השוואת הזכויות שעלותן מוערכת ב-0.6 אחוז/1.7 מיליארד שקלים בפריסה של עשרות שנים תנוטרל במסגרת מנגנון האיזון האקטוארי.


מתשובת האוצר ניתן להבין כי האוצר כלל לא שקל ברצינות את הצעות הוועדה, דבר המעיד על חוסר הרצינות בו הוא נוקט לאורך כל הדרך.


אני מבקש להזכיר כי דחיית האפשרות שהמדינה תממן בצורה כלשהי את השוואת הזכויות מתעלמת שוב מן העובדה שהממשלה בעצמה ביטלה את החוק שחייב את השוואת זכויות אלמן/אלמנה באותו חוק הסדרים בו היא יצרה את הסדר המימון ואפשרה את שליטת התקנון האחיד בזכויות העמיתים, תקנון בו הממונה השאיר על כנו את ההוראה המפלה. הממשלה חייבת לשאת באחריות לפעולה המכוונת שהיא נקטה בה ובוודאי שהיא איננה יכולה לטעון שהמימון שהעמידה בזמנו לטובת הקרנות יכלול גם את השוואת הזכויות, כאשר היא עצמה אפשרה את האפליה באותו חוק ממש.


אציין כי הצעת הוועדה בדבר מימון חלקי של העלויות לא הייתה הצעה תקדימית, שכן היו דברים מעולם. בעקבות הסכם בין הממשלה לבין ההסתדרות משנת 2004 להכנסת שינויים שונים בהסדר לגבי הקרנות הוותיקות, חוקק תיקון מספר 12 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח והממשלה נשאה במלוא הגירעון הנוסף שיצרו השינויים עליהם הוסכם באופן שבסעיף 78יד לחוק, במקום השתתפות המדינה בסך 73 מיליארד שקלים, הועמדה השתתפות המדינה על סך של 78 מיליארד שקלים.


כמו כן, שלילה מוחלטת של האופציה בדבר מימון ממשלתי אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שאפשרות זו הובאה כאופציה אפשרית בפסק הדין של השופטת חיות בבג"ץ אלחנתי.


המסקנה העולה היא שהאוצר לא התמודד עם הצעות הוועדה ולא ניסה להציע כל פתרון ביניים אחר מטעמו אלא מבקש לכפות את הצעתו המקורית, בניגוד לעמדת הוועדה.


אני קורא שוב לאוצר להסכים להצעת הוועדה כפי שהובעה בישיבה הקודמת, לפיה האיזון האקטוארי ייעשה במצב של גירעון של 3.6 אחוזים במקום 3 אחוזים במשך שלוש שנים, או גירעון של 5.6 אחוזים במקום 5 אחוזים למשך שנה אחת. ההצעה אינה מטילה עלות כלשהי על המדינה.


אתה בטח לא מסכים לזה.
עודד שריג
לא מסכים.
היו"ר חיים כץ
בהיעדר היענות לפנייתנו החוזרת, לא נותרת לי ברירה אלא להעמיד להצבעה את האפשרות היחידה שהאוצר העמיד והיא מונחת לפנינו. אני מעלה להצבעה את הצעת האוצר לגבי התקנון האחיד.


מי נגד הצעת האוצר?

ה צ ב ע ה

נגד – 5

חמישה חברי כנסת הצביעו נגד ואלה כל חברי הכנסת שנוכחים כאן.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05

קוד המקור של הנתונים