ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/05/2010

בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר היום בנושא: "הג'נוסייד הארמני", הצעה לסדר היום בנושא: "ביקור חברי כנסת בלוב, חוק ניירות ערך (תיקון מס' 42), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכנסת

10.05.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 83

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ו באייר תש"ע (10 במאי 2010), שעה 10:00
סדר היום
א. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה

שלא כדין – הגברת האכיפה), התש"ע-2010, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק

ומשפט.

ב. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 40) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010 (מ/491).

2. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון – זירת סוחר לחשבון עצמו), התש"ע-2009, של חברת הכנסת רונית

תירוש (פ/1666/18).
ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום
1. הצעה לסדר-היום בנושא: "ביקור חברי כנסת בלוב", של חברי הכנסת זבולון אורלב (2883), מוחמד

ברכה (2891), ג'מאל זחאלקה (2896), אורי אריאל (2898), כרמל שאמה (2914), אחמד טיבי (2919),

משה (מוץ מטלון (2922).

2. הצעה לסדר-היום בנושא: "הג'נוסייד הארמני" – של חבר הכנסת חיים אורון (2848).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

חיים אורון

אחמד טיבי

שלמה מולה

אברהם מיכאלי
מוזמנים
חה"כ אלכס מילר

חה"כ רונית תירוש
מזכירת הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

א. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין – הגברת האכיפה), התש"ע-2010, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום הנושא הראשון: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין – הגברת האכיפה), התש"ע-2010, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.


במכתב שהעביר אלי חבר הכנסת רותם הוא כותב כך: "הצעת החוק מציעה להחמיר את הענישה בשל עבירות של העסקת עובדים זרים שלא כדין, וכן להוסיף הסדר לסגירת תיק מותנית – קרי, להסמיך תובע להציע לחשוד הסדר בו התיק הפלילי ייסגר, בכפוף להסכמת החשוד להודות בעבירה ולעמוד בתנאים שקבע התובע."


"הנושא שהצעת החוק מבקשת להסדיר נוגע באופן ישיר לתחומי ענייניה של ועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת החוקה היא המוסמכת לדון במכלול הנושאים הנוגעים לסדרי משפט ככלל, ולדין הפלילי בפרט. הצעת חוק זו מבקשת לקבוע הסדר חדש בהליך הפלילי ועל כן ראויה להידון בוועדת החוקה."


"יתרה מכך, הסדר כללי לסגירת תיק מותנית כבר מוצע - במתכונת כמעט זהה - בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 61) (הסדר לסגירת תיק מותנית), אשר הועברה לוועדת החוקה. ועדת החוקה מקיימת דיונים בהצעת החוק בעניין סגירת תיק מותנית ביחד עם הדיונים המתקיימים בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 92) (הבנית שיקול הדעת השיפוטי בענישה). מבחינת ההסדר הכולל של השתת עונש, קיים קשר הדוק בין שיקול הדעת של השופט לבין שיקול הדעת של התובע, כך ששינויים במישור האחד משפיעים ישירות על כוח הגורמים במישור השני. לכן, מקומה של הצעת החוק בעניין עובדים זרים, שמציעה הסדר חופף להסדר בוועדת החוקה, אף הוא בוועדת חוקה."


הבקשה הזו מקובלת גם על יושב-ראש ועדת הפנים, שכתב כי "אומנם נושא העסקת עובדים זרים מצוי ככלל בתחום ענייניה של ועדת הפנים, אולם באופן חריג ולאור הסוגיה העקרונית מתחום המשפט הפלילי שבאה לידי ביטוי בחוק, ולאור העובדה כי סוגיית סגירת התיק המותנית מונחת זה מכבר לפתחה של ועדת החוקה, נראה כי ועדת החוקה היא המתאימה."


לאור ההסכמה הזאת, הייתי מציע להעביר את הצעת החוק הזאת, הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14), לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.


הערות, התייחסויות.
אחמד טיבי
לנו אין עמדה עקרונית אבל אם זה מוסכם על שניהם...
אלכס מילר
אני הבנתי שכן.
אחמד טיבי
זה גם מה שאומר היושב-ראש.
היו"ר יריב לוין
כן, זה מוסכם על שניהם, עם מכתבים כתובים. מי בעד?
אלכס מילר
אדוני היושב-ראש, לפרוטוקול – אני מחליף את חבר הכנסת דוד רותם.


הצבעה
בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – 2

בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין – הגברת האכיפה), התש"ע-2010, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
אחמד טיבי
אנחנו נמנעים.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, נמנעים – 2, ומתנגדים – אין.
ב. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 40) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010 (מ/491)
2. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון – זירת סוחר לחשבון עצמו), התש"ע-2009, של חברת הכנסת רונית

תירוש (פ/1666/18)
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר-היום הוא בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 40) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010 (מ/491); והצעת חוק ניירות ערך (תיקון – זירת סוחר לחשבון עצמו), התש"ע-2009, של חברת הכנסת רונית תירוש (פ/1666/18).


יושב-ראש ועדת הכספים מבקש למזג את שתי ההצעות האלה, לדון בהן במשולב ולהכינן לקריאה שנייה ושלישית כהצעת חוק אחת. חברת הכנסת תירוש, האם זה מקובל עלייך?
רונית תירוש
מאוד.
היו"ר יריב לוין
הערות, התייחסויות. אם אין, אני עובר להצבעה. מי בעד בקשת המיזוג?


הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 40) (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התש"ע-2010 (מ/491); והצעת חוק ניירות ערך (תיקון – זירת סוחר לחשבון עצמו), התש"ע-2009, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
מתנגדים – אין, נמנעים – אין. אושר פה אחד.
רונית תירוש
תודה.
ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום
1. הצעה לסדר-היום בנושא: "ביקור חברי כנסת בלוב", של חברי הכנסת זבולון אורלב (2883), מוחמד

ברכה (2891), ג'מאל זחאלקה (2896), אורי אריאל (2898), כרמל שאמה (2914), אחמד טיבי (2919),

משה (מוץ מטלון (2922)
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא על סדר-היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום. ישנן שתי הצעות כאלה. ההצעה הראשונה, הצעה לסדר-היום בנושא "ביקור חברי הכנסת בלוב", של חברי הכנסת זבולון אורלב, מוחמד ברכה, ג'מאל זחאלקה, אורי אריאל, כרמל שאמה, אחמד טיבי ומשה (מוץ) מטלון.


כידוע, ישנה בקשה שהוגשה לוועדת הכנסת לדיון בסוגיה של נטילת זכויות מכוח חסינות חברי הכנסת. הבקשה הזו עתידה להידון לאחר שאני אקבל חוות דעת והתייחסויות שונות שביקשתי לקבל, ואני אביא אותן גם כמובן בפני חברי הוועדה.


אני לכן חושב - על מנת למנוע כפילויות ודיונים, שהדבר הזה יידון פעמיים בשני מקומות – שאנחנו נעביר גם את ההצעה זאת לסדר-היום לוועדת הכנסת ונדון בה בחטיבה אחת עם הדיון שאנחנו מחויבים לקיים על-פי החוק בהתאם לבקשה של יושב-ראש הכנסת שהופנתה אלי, אלא אם כן למישהו כאן יש איזושהי הצעה אחרת בעניין הזה.
אחמד טיבי
האמת היא אדוני, שאנחנו, כחברי כנסת שהשתתפנו בביקור הזה, לא נשתתף בשום ישיבה שתדון בנושא הזה, ולכן אין לנו עניין להשתתף אפילו בהצבעה.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להביע צער על העמדה הזאת. אני מוכרח לומר שאני לפחות מתכוון לקיים דיון ענייני, לגופו של עניין, ואני חושב שטוב שדעתכם תישמע. נדמה לי – בפרט מכיוון שמדובר בהליך שהוא הליך מעין שיפוטי במהות שלו – שהיעדרכם כאן עלול, למיטב הבנתי הצנועה, גם לפגוע ביכולת שלכם אחר כך לערער על קביעה כזו או אחרת, אם תהיה, משום שאני חושב שבכך אתם תוותרו למעשה על זכותכם למצות את טיעוניכם ואת האפשרות להביא את הדברים.


על-פי החוק אני חייב, אין לי ברירה. ברגע שהוגשה בקשה על-ידי חבר כנסת – והיתה פנייה של יושב-ראש הכנסת – יש חובה.
שלמה מולה
גם אם מישהו מבין חברי הכנסת יבוא ויגיד – אנחנו רוצים לשים איתורן ברגליים של חברי הכנסת – גם בזה צריך לדון?
היו"ר יריב לוין
לא, יש הבדל. יש הליך שקבוע בחוק - לא בתקנון אפילו אלא קבוע בחוק – שלפיו חבר כנסת רשאי לבקש ליטול זכויות מסוימות שישנן מכוח החסינות לחבר כנסת אחר, ומשעה שהוא ביקש - - -
אחמד טיבי
זה לפי סעיף 13?
היו"ר יריב לוין
כן. בשעה שהוא ביקש בקשה כזאת - - -
אחמד טיבי
שנוצל פעם נגדי.
היו"ר יריב לוין
נכון, לך יש כבר היסטוריה עם הסעיף הזה. החוק קובע – לא אנחנו, לא אני ולא מישהו אחר- שברגע שהוגשה בקשה כזאת ליושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הכנסת צריך להעביר אותה לוועדת הכנסת לצורך קיום דיון.
אחמד טיבי
גם אם מדובר בחבר כנסת לא לגיטימי.
היו"ר יריב לוין
גם אם מדובר בחבר כנסת שלדעת מי מהיושבים כאן הוא לא לגיטימי, ולדעת אחרים הוא כן לגיטימי, אבל בשורה התחתונה – חבר הכנסת מולה, אני עונה לך – העניין הזה לא נתון בכלל לשיקול דעתנו. מרגע שהועברה פנייה כזאת צריך לקיים דיון ואני לפחות מתכוון לקיים דיון רציני בסוגיה, שבעיני היא גם סוגיה חשובה, אני מוכרח לומר את האמת.


לפיכך, מי בעד להעביר את ההצעות לסדר-היום לדיון בוועדת הכנסת? מי מתנגד? נמנעים?


הצבעה
בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את ההצעות לסדר-היום בנושא: "ביקור חברי כנסת בלוב" לדיון בוועדת הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
2 בעד, אין מתנגדים. השאר לא משתתפים בהצבעה. לפיכך, הוחלט שההצעות לסדר-היום בנושא "ביקור חברי הכנסת בלוב" יידונו בוועדת הכנסת, ואני מודיע שהן יידונו במשולב עם הדיון בסוגיית נטילת החסינות.
ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר-היום
2. הצעה לסדר-היום בנושא: "הג'נוסייד הארמני" – של חבר הכנסת חיים אורון (2848)
היו"ר יריב לוין
הנושא השני, הצעה לסדר-היום בנושא "הג'נוסייד הארמני", של חבר הכנסת חיים אורון. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החינוך, התרבות והספורט. יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט נתן את הסכמתו להעברת ההצעה לדיון בוועדת החוץ והביטחון. חבר הכנסת אורון, לפני שאני אאפשר לך להציג את עמדתך, אני אעיר הערה.


הנושא הזה הוא נושא שמתגלגל והולך כאן, אני חושב כבר כנסות, לא כנסת אחת.
חיים אורון
שלישית.
היו"ר יריב לוין
אני לפחות, כאשר נכנסתי לתפקידי ומצאתי אותו שוכב כאבן שאין לה הופכין פה על שולחני, באופן מיידי החלטתי שפה זה לא תחנת עיכוב גם להצעות שיש בהן לפעמים רגישות כזו או אחרת. אני חושב שדיון צריך לקיים, בוודאי משעה שהמליאה החליטה להעביר את הנושא לדיון בוועדה.


בהחלטה שהתקבלה פה ב- 26 באוקטובר, העברנו את ההצעה לדיון בוועדת החוץ והביטחון. הדיון לא התקיים עד היום, אם אני מבין נכון. אני עדיין בדעה – בוודאי נוכח העמדה של יושב-ראש ועדת החינוך– שזה צריך לעבור לוועדת חוץ וביטחון, אבל אני גם הייתי מציע שאם כך יוחלט, שאנחנו נצרף להחלטה שלנו בקשה מפורשת מיושב-ראש הוועדה לקיים בעניין הזה דיון באופן מיידי ולא להמשיך ולסחוב את העניין. יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, מרגע שנפנה את תשומת לבו לעניין הזה, אני מתאר לעצמי שבכל זאת יאות ויקדם את הנושא בסדר-היום כך שהוא יידון ללא דיחוי, אלא אם חבר הכנסת אורון, יש לך איזושהי בקשה אחרת.
חיים אורון
יש לי בקשה פשוטה, לפי דעתי גם על-פי סעיף מתאים בתקנון. ברגע שלמעלה מחצי שנה נושא מסוים תקוע בוועדה מסוימת - ולפי דעתי הוא לא תקוע בגלל חוסר תשומת לב אלא אולי בגלל עודף תשומת לב – זכותו של חבר כנסת לבקש שזה יידון בוועדה אחרת. במקרה זה הוועדה האחרת היא גם מתאימה לעניין . אני גם אז חשבתי שוועדת החינוך היא מתאימה, אבל במקרה זה אפילו העובדה הפשוטה שהעניין תקוע – אוקטובר זו הפעם האחרונה; היתה פעם קודמת בכנסת הקודמת גם – כנראה שמדובר באותו יושב-ראש ועדה שיש לו סיבות טובות משלו לא לדון בכך, ואני מבקש לדון בזה בוועדת החינוך של הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אומר לך מה בעיני הבעיה. אני לא נוהג לכפות כאן על ראשי ועדות להעביר אליהם הצעות שהם לא מוכנים לקבל או לא רוצים לקבל אותן, ומשעה שיושב-ראש ועדת החינוך הודיע לי שהוא לא רוצה או שהוא סבור שצריך להעביר את העניין לוועדה אחרת, ומאחר שהוא גם איננו כאן ואני לא יכול לשאול את הסכמתו אם הוא מוכן לשנות את עמדתו, אני מוכן – אם תרצה – שאנחנו נדחה את ההצבעה בעניין הזה לאיזושהי ישיבה, ביום רביעי או אולי ביום שני.


אני מוכן לפנות ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ולבקש ממנו שייתן לי למעשה התחייבות שהוא מביא את זה לדיון באופן מיידי. אם כך יהיה – מה טוב. אם יתברר שלא כך העניין, אני מוכן לשאול את יושב-ראש ועדת החינוך אם הוא בכל זאת מוכן לקבל את העניין אליו.
חיים אורון
יכול להיות שהפתרון הוא ועדה משותפת.
היו"ר יריב לוין
יכול להיות, ועל הבסיס הזה לבוא לכאן.
חיים אורון
בואו נחליט על ועדה משותפת.
היו"ר יריב לוין
גם אפשרות אבל צריך יהיה שוב לבוא לכאן. צריך לראות מי עומד בראש הוועדה המשותפת כי זה ישליך.
חיים אורון
לי אין בעיה.
היו"ר יריב לוין
אם זו תהיה ועדה משותפת בראשות חוץ וביטחון, אני לא בטוח שזה ישנה מהותית את הסיטואציה. לכן, אני מוכן לכל דבר שתרצה מהבחינה הזאת. אם אתה מעוניין לדחות את זה - -
חיים אורון
הדבר העיקרי שאני רוצה זה להצביע עכשיו.
היו"ר יריב לוין
- - לעוד כמה ימים, אם אתה מעדיף להצביע עכשיו ושנעביר את זה.
חיים אורון
לוועדה משותפת.
היו"ר יריב לוין
לא. אני לא אקים ועדה משותפת ללא שיחה עם ראשי הוועדות, ואני גם צריך הרכב לוועדה המשותפת הזאת. אני לא יכול להעביר את זה בלי שיש לי הרכב שמי של האנשים.
שלמה מולה
למה אתה לא יכול להצביע עקרונית על הוועדה, ואת השמות יעבירו לאחר מכן?
היו"ר יריב לוין
אני לא אכפה על שני ראשי ועדות ועדה משותפת, מבלי שאפילו הצעתי להם, שאלתי אותם, דיברתי איתם. אני חושב שזה לא נכון.
חיים אורון
אני מציע שנצביע על העברה ל וועדת חינוך עכשיו, ונראה מה יהיה.
היו"ר יריב לוין
לא. אני לא אצביע על חינוך כשיושב-ראש ועדת החינוך אומר לי שהוא לא רוצה.

אם תאמר לי שאתה מוכן להעביר לוועדת חוץ וביטחון, אני מוכן להצביע על זה. וַלא – אני אדחה את ההצבעה לכל המאוחר לתחילת השבוע הבא. אשב עם ראשי שתי הוועדות האלה ואנסה להגיע איתם לאיזושהי הבנה.
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, אם הוא מציע חינוך ואתה רוצה ועדת חוץ וביטחון, תצביע על כל ועדה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אני לא רוצה שום דבר.
שלמה מולה
מדובר בסוגיה רגישה, במיוחד כשמדובר ברצח עם. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד – ימצא חן בעיני התורכים, לא נעשה דבר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, את זה תגיד בכל הכבוד ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, שהוא איש סיעתך.
שלמה מולה
מה זה קשור לצחי הנגבי?
היו"ר יריב לוין
ודאי שזה קשור.
שלמה מולה
נו באמת. מה זה קשור? אני לא עובד אצל צחי הנגבי. יש לי דעות משלי.
היו"ר יריב לוין
חילוקי הדעות הם לגיטימיים, אבל אני חושב שמאחר שמדובר באיש סיעתך, לפחות אתה צריך לצדד בזה.
שלמה מולה
אגיד לך למה. עובדה היא, הנושא הזה עולה כל שנה. בשנה שעברה גם כן הצבענו, אמרו שיתקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון. אני משוכנע, צחי הנגבי היה רוצה לקיים דיון, אומרים לו אל תקיים דיון – בלשכת ראש הממשלה, במשרד החוץ.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, אני חושב שאתה גם היית רוצה – בפרט כשמדובר בחבר סיעתך – שלפחות אתן לו את האפשרות שאשאל אותו והוא יתן לי תשובה והתייחסות.
שלמה מולה
מצאתם עלה תאנה, זה בסדר.
היו"ר יריב לוין
לא. רבותי, לו רציתי לדחות את זה הייתי יכול לדחות. אין לי שום רצון לדחות את זה, אבל אני מציע – לא יותר משבוע ימים – אני אבוא איתם בדברים ואני אביא את זה כאן להצבעה בוועדה.
חיים אורון
מקובל עלי.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.(הישיבה ננעלה בשעה 10:20).

קוד המקור של הנתונים