ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/05/2010

חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
37
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

10.05.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 280

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ו באייר תש"ע (10 במאי 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם, התש"ע-2010, של חבר הכנסת עמיר פרץ, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת דוד רותם, חבר הכנסת אופיר אקוניס (פ/239).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה
מוזמנים
חה"כ זבולון אורלב

חה"כ זאב בילסקי

חה"כ עמיר פרץ

יאיר זילברשטיין – רכז בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר בועז לב – משנה רפואי למנכ"ל וממלא-מקום מנכ"ל משרד הבריאות

עו"ד טליה אגמון – לשכה משפטית, משרד הבריאות

עו"ד נעה ברוך – לשכה משפטית, משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

עו"ד אדי וייס – סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר צבי אלון – אגף רפואה, קופת-חולים מאוחדת

פרופ' אילת שנער – מנהלת שירותי הדם של מגן דוד אדום

ד"ר ברכה זיסר – מנהלת מאגר מח עצם, "עזר מציון"

הרב אוריאל גנזל – מנכ"ל צוהר
ייעוץ משפטי
עו"ד אייל לב ארי

עו"ד אלקנה אפרתי

עו"ד זיו מגור

יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם, התש"ע-2010, של חבר הכנסת עמיר פרץ, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת דוד רותם,

חבר הכנסת אופיר אקוניס (פ/239)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ו באייר, 10 במאי 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם, התש"ע-2010, של חברי הכנסת: עמיר פרץ, זבולון אורלב, זאב בילסקי, דוד אזולאי, אילן גילאון, דניאל בן-סימון, יואל חסון, טלב אלסאנע, דוד רותם, אופיר אקוניס.


חבר הכנסת אורלב, למה אתם רושמים כל כך הרבה חברי כנסת? ממילא הם לא באים לשום ישיבה, הם לא במגרש הזה. זה לא מוסיף שום דבר כשרשומים כל כך הרבה.


על מנת לקדם את החוק הזה – ואנחנו רוצים לקדם את החוק – נעבור להקראה. כל סעיף שכולם מסכימים בו, אנחנו מצביעים עליו עכשיו, משאירים את המחלוקות, נעבור מחלוקת-מחלוקת על מנת שנסיים. החוק הזה חשוב והגיע הזמן שהוא ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, זאת תהיה הדרך לקדם אותו כמה שיותר מהר.
זבולון אורלב
הערת מבוא. כידוע, בהצעת החוק הטרומית של חבר הכנסת בילסקי ושלי, נדמה לי גם של עמיר פרץ - - -
היו"ר חיים כץ
איפה חברי הכנסת יואל חסון וטלב אלסאנע?
זבולון אורלב
אני מדבר על היוזמים כרגע. יש הצעת חוק אחת של חבר הכנסת זאב בילסקי ושלי, שאנחנו יוזמים, ואחת של חבר הכנסת עמיר פרץ. אלה שתי הצעות חוק שמוזגו בקריאה הראשונה לנוסח אחד.


אנחנו בנוסח שלנו הכנסנו גם את הסעיף התקציבי כי חשבנו שהעילה העיקרית - - -
היו"ר חיים כץ
כשנגיע לזה, נדבר על כך. אתה רוצה לקדם את החוק או שאתה רוצה לדון על התקציב?
זבולון אורלב
הערה אחת לסדר. אני מבקש מהיושב-ראש לא להצביע על הצעת החוק עד אשר תסתיים הפרשה, גם התקציבית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא נצביע על הצעת החוק עד שלא נגמור את הכול.
זבולון אורלב
מאה אחוזים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור סעיף-סעיף. את מה שסיימנו וכולם סביב השולחן מסכימים, נשים בצד ולא נצטרך לגעת בזה יותר.
זבולון אורלב
רק לדעת שגם אם זה לא כתוב פה, יש פה דבר שהוא מאוד בעייתי.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. בסוף אנחנו נפתור את הכול, אני מבטיח לך.
זבולון אורלב
תודה רבה, סומך עליך.
היו"ר חיים כץ
לשביעות רצונך. ונביא את זה גם לספר החוקים.
זבולון אורלב
לכן אני בא לפה אופטימי.
היו"ר חיים כץ
נא להקריא.
יעקובית ישפה
"הצעת חוק מרשם תורמי מוח עצם, התש"ע–2010

הגדרות
1. בחוק זה –
"בדיקת התאמה" – סיווג רקמות של דגימה ביולוגית של אדם למטרת מציאת התאמה לתרומת רקמות;"
אייל לב ארי
סליחה, זה שינוי שהגיע ממש בדקות אלה. משרד המשפטים ומשרד הבריאות ראו אי-התאמה בעקבות השינויים.
זבולון אורלב
מה שמונח בפנינו הוא הנוסח המעודכן האחרון?
אייל לב ארי
חוץ מהשינוי הזה, שהגיע ממש בדקות אלה – זה כבר לא היה בשליטתי.
זבולון אורלב
מה שהיה בדקות האחרונות, תעירו לגביו.
אייל לב ארי
רק השינוי הזה.
היו"ר חיים כץ
במקום "רישום התוצאה במרשם תורמי מוח עצם" כתוב: "למטרת מציאת התאמה לתרומת רקמות".
זבולון אורלב
אני לא רואה בעיה.
יעקובית ישפה
" "היתר" – היתר הקמה והפעלה של מרשם תורמי מוח עצם שניתן לפי הוראות סעיף 6;

"הסכמה מדעת" – כמשמעותה בסעיף 13 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996;

"הוועדה" – ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981;

"חוק מידע גנטי" – חוק מידע גנטי, התשס"א–2000;
"מאגר המידע העולמי" – המאגר העולמי לאיתור תורמי מוח עצם –Bone Marrow Donors
Worldwide (BMDW);

"מכון גנטי", "מעבדה לבדיקות גנטיות" – כהגדרתם בחוק מידע גנטי;
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;

"מרשם תורמי מוח עצם" – מאגר שכולל מידע אודות בדיקות התאמה של נבדקים שנבדקו בישראל,

לרבות תוצאות בדיקות ההתאמה;
"סיווג רקמות" – בדיקות גנטיות המבוצעות לצורך קביעת ההתאמה הגנטית בין שתי רקמות (Tissue
typing);
"קרוב משפחה" – הורה, אח או אחות, בן או בת, דוד או דודה, סב או סבתא וצאצאיהם של כל אלה, של

אדם הזקוק לתרומת מוח עצם;
"תאי-אב" – תאים המסוגלים לייצר את כל סוגי תאי הדם בגוף האדם (Hematopoietic Stem Cells);
"תורם" – אדם שתרם תרומת מוח עצם;

"תרומת מוח עצם" – מנת תאי-אב הנלקחת מתורם במטרה להפיק ממנה תאי-אב להשתלתה;
"השר" – שר הבריאות."
טלי שטיין
טלי שטיין, משרד המשפטים. הערה שמוסכמת על משרד הבריאות והמשרד שלנו, משרד המשפטים. בהגדרה של מרשם תורמי מח עצם, בסוף, להוסיף: ופרטים מספר שייקבעו לפי סעיף 5(ב).
טליה אגמון
פרטים נוספים.
היו"ר חיים כץ
כל ההגדרות שהוקראו, כל סעיף 1, על כל הגדרותיו, האם הכול מוסכם?
עמיר פרץ
אני מסמיך את חבר הכנסת אורלב בסעיף 1.
זבולון אורלב
אין הערות.
פרופ' אילת שנער
שמי פרופסור אילת שנער, משירותי הדם של מגן דוד אדום. שתי הערות לגבי ההגדרות. הערה ראשונה – ביקשנו בעבר שזה ייקרא "מרשם תורמי תאי אב" ולא "מח עצם". למרות זאת, זה חוזר על עצמו כל פעם.

שנית, הסעיף שמדבר על מרשם תורמי מח עצם – מדובר על מאגר שכולל מידע אודות בדיקות התאמה של נבדקים שנבדקו בישראל, אבל יש עשרות אלפים שלא נבדקו בישראל, שנבדקו בחוץ-לארץ ונכללים במאגרים.
טליה אגמון
לא אצלנו.
פרופ' אילת שנער
ודאי שכן.
טליה אגמון
אנשים נבדקו או המבחנות?
פרופ' אילת שנער
הבדיקות לא בוצעו בישראל. אני חושבת שצריכים לכלול אותן פה.
היו"ר חיים כץ
איזה סעיף זה?
פרופ' אילת שנער
ההגדרה של "מרשם תורמי מח עצם".
טליה אגמון
אבל הנבדקים כן ישראלים או נבדקו בישראל – אולי המבחנה עם הדם נשלחה לחוץ-לארץ.
פרופ' אילת שנער
הם לא נבדקו בישראל. הדגימה נלקחה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 1 כולו, להוציא "מרשם תורמי מח עצם". אחר כך נראה איך מקדמים את העניין – אם בדקו בארץ, לא בדקו בארץ - נבודד את הבעיות. מי בעד סעיף 1, להוציא את הגדרת "מרשם תורמי מח עצם", ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – א ין

נמנעים – אין

סעיף 1, להוציא הגדרת "מרשם תורמי מח עצם", נתקבל.
היו"ר חיים כץ
מאחר שכל חברי הכנסת שנמצאים פה תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים, סעיף 1, הגדרות, להוציא "מרשם תורמי מח עצם", התקבל על דעת הוועדה. סעיף 2.
יעקובית ישפה
"ייחוד פעולות

2. לא תיערך בדיקת התאמה לשם רישום התוצאה במרשם תורמי מוח עצם אלא בהתאם להוראות חוק

זה."
היו"ר חיים כץ
האם יש הערות לסעיף 2? אין. מי בעד סעיף 2, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 2 אושר על-ידי כל חברי הכנסת שנמצאים פה.
יעקובית ישפה
"עריכת בדיקת התאמה

3.(א)
בדיקת התאמה המבוצעת בישראל לשם רישומה במרשם תורמי מוח עצם תיערך רק במכון גנטי

או במעבדה לבדיקות גנטיות; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לאסור נטילת דגימה ביולוגית

למטרה האמורה מאדם במקום שאינו מכון או מעבדה כאמור.
(ב) בדיקת התאמה תיערך בתוך זמן סביר מיום נטילת הדגימה הביולוגית.
(ג) המנהל רשאי לקבוע כללים שיסדירו עריכת בדיקות התאמה לפי סעיף זה, לרבות לעניין התקופה

שבה תיערך בדיקת התאמה."
היו"ר חיים כץ
האם יש הערות לסעיף 3? גם לגבי סעיף 3 אין הערות. מי בעד סעיף 3, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. גם סעיף 3 התקבל על-ידי כל חברי הוועדה.
יעקובית ישפה
"הסכמה מדעת

4. לא תילקח דגימה ביולוגית מאדם לשם עריכת בדיקת התאמה ולא יירשמו תוצאותיה במרשם תורמי

מוח עצם ללא קבלת הסכמה מדעת בכתב של הנבדק והוראות סעיפים 11, 12, 14, 19, ו-20 לחוק מידע

גנטי לא יחולו על ביצוע בדיקות התאמה; טופס ההסכמה מדעת, לרבות הסכמה להעברת המידע,

בדיקות ההתאמה והדגימות הביולוגיות למאגר אחר לפי הנחיות המנהל לפי סעיף 9 יהיה בנוסח שיורה

עליו המנהל."
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו הערות לסעיף 4? על סעיף 4 אין הערות, ונצביע על סעיף 4. מי בעד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 4 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
גם סעיף 4 התקבל. נעבור לסעיף 5.
יעקובית ישפה
"מרשם תורמי מוח עצם

5.(א)
בעל היתר יקים, יפעיל וינהל מרשם תורמי מוח עצם; מרשם תורמי מוח עצם ישמש לשם מציאת

תורמים להשתלת תאי-אב בחולים הזקוקים להשתלתם.

(ב)
המרשם יכלול תוצאות בדיקות התאמה, באופן הניתן לזיהוי, ופרטים נוספים אודות נבדקים לשם

מציאת התאמת תורמים להשתלת תאי-אב, כפי שיורה המנהל בהסכמת שר המשפטים או מי

שהוא הסמיך לעניין זה; הוראת המנהל לכלול פרטים נוספים כאמור תפורסם ברשומות."
אייל לב ארי
בעניין הזה יש בקשה של משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
הם ידברו.
יעקובית ישפה
"(ג) בכפוף לסעיף 4, תוצאות בדיקות התאמה יירשמו ויישמרו במרשם תורמי מוח עצם."
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו הערות לסעיף 5?
טלי שטיין
טלי שטיין, משרד המשפטים. יש הערה מטעם המשרד שלנו לסעיף 5(ב), שהפרטים הנוספים יהיו ידועים. אנחנו לא בטוחים שהתקנות זה דווקא המנגנון המתאים, אבל היינו רוצים איזשהו מנגנון לקבוע את הפרטים הנוספים.
היו"ר חיים כץ
יהיה לכם זמן להסתייג, אם תרצו.
טלי שטיין
מתי יהיה לנו זמן?
היו"ר חיים כץ
יש לכם זמן. עד שנגמור את התקציב. אנחנו נצביע על סעיף 5.
זבולון אורלב
אני לא מבין את ההערה שלך. כתוב: הוראת המנהל לכלול פרטים נוספים כאמור תפורסם ברשומות. מה הבעיה?
היו"ר חיים כץ
הם לא יודעים היום עוד מה הבעיה שלהם.
טלי שטיין
היינו רוצים לדעת מה הפרטים.
היו"ר חיים כץ
הם לא יודעים מה הבעיה שלהם, חבר הכנסת זבולון אורלב.
זבולון אורלב
גם המנהל עוד לא יודע. החוק הוא לדורות. את צריכה לעשות מנגנון שבו אם יש פרטים נוספים, יש מישהו מוסמך, הוא תחת בקרה, שהוא כותב את הפרטים הנוספים. מה הבעיה?
טלי שטיין
אוקיי.
קריאה
ירד.
היו"ר חיים כץ
גם ככה זה היה יורד.
עמיר פרץ
יש לך התניה של הסכמת שר משפטים. לא צריך יותר.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאין הערות לסעיף 5, מי בעד סעיף 5, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 5 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
גם סעיף 5 התקבל, כלשון הוועדה.
יעקובית ישפה
"היתר להקמת מרשם תורמי מוח עצם והפעלתו

6.(א)
לא יוקם מרשם תורמי מוח עצם ולא יופעל, אלא אם כן קיבל היתר מאת המנהל.
(ב)
המנהל לא ייתן היתר אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה:

(1)
צורכי האוכלוסייה, כולה או חלקה, בישראל מצדיקים להקים מרשם תורמי מוח עצם נוסף;
(2)
המבקש הראה כי באפשרותו לבדוק 50,000 נבדקים לפחות ב-12 החודשים הראשונים לפעילות
המרשם; המנהל רשאי, מטעמים שיירשמו, ליתן היתר למרשם בהיקף קטן מהאמור;

(3)
יש בידי המבקש התשתית, הציוד וכח האדם הנדרשים כדי לקיים את מרשם תורמי מוח העצם
במשך עשר שנים לפחות;

(4)(א) המבקש יעסיק יועץ רפואי קבוע שהוא רופא מומחה בהמטולוגיה, בעל ניסיון בתחום השתלות
מוח עצם או בתחום רפואת עירויים וניהול בנקי דם;

(ב)עומד לרשות המבקש יועץ רפואי קבוע, שהוא רופא מומחה ובעל ניסיון בתחום השתלות מוח

עצם;
(5)
הוא הוכיח שביכולתו למלא אחר ההוראות לפי החוק;

(6)
הוא ממלא אחר דרישות המנהל לעניין נוהל וארגון;
(7)
הרשם, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, לא התנגד למתן ההיתר מהטעמים שבשלם הוא רשאי לסרב

לרשום מאגר מידע לפי סעיף 10(א)(1) לחוק האמור או משום שאינו עומד בהוראות הנוגעות לתנאי

החזקת המידע ושמירתו שנקבעו לפי אותו חוק.

(ג) לא יינתן היתר אם מבקש ההיתר או מי שמיועד לנהל את מרשם תורמי מוח העצם הורשע בעבירה

שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי להפעיל או לנהל, לפי העניין, מרשם תורמי

מוח עצם.
(ד) היתר אינו ניתן להעברה לאחר, אלא באישור מראש מאת המנהל."
טליה אגמון
טליה אגמון, משרד הבריאות. בפריט (4) ברשימה, הכוונה היא שאם המומחה, היועץ הרפואי שמעסיק המאגר הוא לא מומחה בתחום השתלות מח עצם, הוא צריך בנוסף גם מומחה בתחום השתלות מח עצם כיועץ קבוע, אבל אם מלכתחילה הוא מעסיק יועץ בתחום השתלות מח עצם, הוא לא צריך עוד אחד. צריך לנסח את זה מחדש. התשובה ניתנה לי רק לפני כמה דקות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על כל סעיף 6, להוציא פסקה (4).
עמיר פרץ
המספר 50,000 – מי קבע אותו?
טליה אגמון
התפיסה היא שבמאגרים מהסוג הזה יש יתרון לגודל, יש חיסרון לקוטן. יש יתרון ויש עדיפות לכך שיהיו כמה שפחות מאגרים ויהיו יותר גדולים.
עמיר פרץ
זה נראה לי דרקוני מדי, או שאתם לא רוצים שייפתחו חדשים.
זבולון אורלב
זה 10% מהמאגר שאתה צריך במדינת ישראל. זה 600-500 אלף.
טליה אגמון
זה מספר מאוד קטן.
עמיר פרץ
50,000 – נניח שמחר בא נדבן שרוצה לעשות משהו.
טליה אגמון
שיצטרף למאגר קיים.
ד"ר בועז לב
מאגר קיים. בשביל פחות מזה לא כדאי להקים מאגר ולא ראוי שיוקם מאגר.
טליה אגמון
זה יהיה בזבוז של כסף.
עמיר פרץ
מי שיחליט יחליט, זה עניין שלו.
זבולון אורלב
אם הוא כל כך רציני, שהוא יכול להקים מאגר ...
ד"ר בועז לב
לא מבחינה כלכלית. גם מבחינה עניינית-מקצועית זה מאגר קטן מדי, הוא לא יממש את המטרות שלו.
עמיר פרץ
מה יש פה עניין מקצועי כל כך?
טליה אגמון
הרי לא מדובר על עסק מסחרי, כלכלי, שנועד להשאיר רווחים ולכן הקמה של מאגר שהוא לא מכסה את התפעול שלו אפילו, זה בזבוז של כספי ציבור בסופו של דבר. זה חבל.
עמיר פרץ
50,000 נראה לי קצת מוגזם, אבל...
זבולון אורלב
אם היה תלוי בי, הייתי קובע 100,000. הכול זה משאבים לאומיים. למה שהכול יבוזבז?
עמיר פרץ
מי אמר לך שזה משאבים לאומיים? עד עכשיו רוב המשאבים לא לאומיים.
זבולון אורלב
בסופו של דבר זה משאבים לאומיים.
עמיר פרץ
אני הייתי מעדיף שלא יהיה לאף אחד, שהמדינה תיתן את הכול. זה בסדר גמור, אבל ברגע שפתחת את זה – זאת שאלה. אם זה יכשיל, אני לא מתעקש.
היו"ר חיים כץ
במקור, בהצעת החוק שהועלתה, חבר הכנסת אורלב הציע 100,000. כנראה בהמשך הדיונים, זה ירד מ- 100,000 ל- 50,000.
עמיר פרץ
אני מסכים. לא נעכב בגלל זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על סעיף 6, להוציא סעיף (ב)(4). מי בעד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 6, להוציא סעיף (ב)(4), נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 6, להוציא הסעיף המדובר, אושר. נעבור לסעיף 7.
יעקובית ישפה
"בקשה לקבלת היתר למרשם תורמי מוח עצם

7. בקשה לקבלת היתר תוגש למנהל בכתב; המנהל רשאי לקבוע נהלים להגשת בקשה להיתר, לרבות
לעניין מסמכים שעל מבקש ההיתר לצרף לבקשתו."
היו"ר חיים כץ
האם לסעיף 7 יש הערות? גם לסעיף 7 אין הערות. מי בעד סעיף 7, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 7 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 7 אושר. נעבור לסעיף 8.
יעקובית ישפה
"ביטול היתר, הגבלתו או התלייתו

8. המנהל רשאי לבטל היתר, להגבילו או להתלותו, לפי העניין, לאחר שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות
להשמיע את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
בעל ההיתר ביקש לבטל את ההיתר שניתן לו, בכפוף להוראות סעיף 9, או לא הקים מרשם תורמי

מוח עצם בתוך התקופה שנקבעה בהיתר, או אינו מפעיל את המרשם;
(2)
בעל ההיתר או מנהל מרשם תורמי מוח עצם נושא ההיתר הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר לפי

סעיף 6;
(3)
בעל ההיתר או מנהל המרשם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי
להפעיל מרשם תורמי מוח עצם;

(4)
אם מצא כי הדבר נדרש מטעמים של שמירה על בריאות הציבור."
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו הערות לסעיף 8? אין הערות, נצביע על סעיף 8. מי בעד סעיף 8, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 8 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
גם סעיף 8 אושר. נעבור לסעיף 9.
יעקובית ישפה
"הפסקת הפעלתו של מרשם תורמי מוח עצם

9.(א) בעל היתר יודיע למנהל שלושה חודשים מראש לפחות על כוונתו להפסיק את הפעלתו של מרשם

תורמי מוח עצם ויעמיד את המידע שבמרשם, את בדיקות ההתאמה והדגימות הביולוגיות שברשותו

(בסעיף זה – מידע) לרשות מרשם תורמי מוח עצם אחר לפי הוראות המנהל.
(ב) הודיע בעל היתר כאמור בסעיף קטן (א), או חדל מרשם תורמי מוח עצם מלפעול או בוטל ההיתר,

יורה המנהל על העברת כל המידע למרשם תורמי מוח עצם אחר או למי שיורה, ורשאי הוא לקבוע כל

הוראה הנחוצה כדי למנוע את אבדן המידע או כדי להגן על פרטיות הנבדקים."
היו"ר חיים כץ
סעיף 9, אין הערות. מי בעד סעיף 9?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 9 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 9 אושר פה אחד. אנחנו עכשיו כבר חמישה חברי כנסת. סעיף 10.
יעקובית ישפה
"סודיות

10.(א)
תוצאות בדיקת התאמה שנערכה לאדם ודגימה ביולוגית שנלקחה מאדם למטרת ביצוע בדיקת
התאמה ישמשו אך ורק למטרת מציאת התאמה בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם בהתאם

להוראות חוק זה, ולא יימסרו לכל גורם אחר, לרבות כוחות הביטחון ורשויות אכיפת החוק, מלבד

מוסד רפואי לצורך ביצוע השתלת תאי-אב, ולא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי שאינו קשור להשתלה

או לניהול המרשם.
(ב) לא יימסרו ממרשם תורמי מוח עצם פרטים מזהים הרשומים בו אודות אדם אלא למטרת ביצוע חוק
זה, ואולם תורם הרשום במרשם רשאי להסכים למסור פרטים מזהים אודותיו למקבל תרומת מוח

עצם בגיר, אם מקבל תרומת מוח העצם ביקש או הסכים לכך, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות ממועד
ביצוע השתלת תאי-אב;"
היו"ר חיים כץ
הערות לסעיף 10.
אדי וייס
עורך-דין אדי וייס, משרד הרווחה. רציתי להבהיר שהסעיף הזה מאוד חשוב כי הוא מבהיר - - -
היו"ר חיים כץ
מצוין. אנחנו מודים על כך שהבהרת.
אדי וייס
רק לצורך הפרוטוקול, להבהיר שלא ניתן להשתמש במאגר והמידע שנובע ממנו כדי לעקוף חוקים אחרים ובמיוחד חוק המידע הגנטי, מאחר שהמידע הזה יכול להיות גם כן רלוונטי מאוד בעניין של קשרי משפחה, תיקי אבהות ודברים מהסוג הזה. תודה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד סעיף 10, ירים את ידו.


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 10 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 10 אושר. נעבור לסעיף 11.
יעקובית ישפה
"גיוס נבדקים לבדיקות התאמה

11.(א)
מבצע לגיוס נבדקים לבדיקות התאמה ייעשה על ידי מרשמי תורמי מוח עצם בלבד ובאחריותם,

לאחר קבלת אישור המנהל ובהתאם להוראותיו, לרבות סוגי אוכלוסייה שייבדקו; המנהל רשאי

ליתן הוראות כאמור גם לגבי גיוס נבדקים שלא במסגרת מבצעים.
(ב)
לא יגויסו תרומות וכספים לשם מימון ועידוד של עריכת בדיקות התאמה, אלא על ידי מרשמי

תורמי מוח עצם, או באישור המנהל."
עמיר פרץ
מה זה אומר, העניין של סעיף (ב)? בדרך כלל משתמשים לצערנו במשפחות כגורם ממנף לגיוס, וזה בסדר. שלא ייווצר פה מצב שלא יגויסו, לא יעודדו.
זאב בילסקי
הכוונה שזה ייעשה אך ורק באותם גופים שהוסמכו על-פי החוק.
עמיר פרץ
לא. ברור שזה על-ידיהם אבל כתוב לא יגויסו תרומות לעידוד.
זאב בילסקי
לא. צריך לשים לב למשפט השני.
עמיר פרץ
אני הרי מכיר. מחר תגייס 100,000 דולר כדי לעשות מבצע – יגידו לך שזה לא חוקי, אתה צריך לגייס רק לצורך הבדיקה. זה מה שכתוב עכשיו.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת עמיר פרץ, אנחנו נצביע על סעיף 11(א).
עמיר פרץ
אולי הם יכולים לתקן את זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור אחר כך על כל המחלוקות ונמצא גם מימון תקציבי, יש לנו זמן.
עמיר פרץ
אני לא רוצה לתקוע כלום, שלא יהיו אי-הבנות.
היו"ר חיים כץ
אתה לא תוקע כלום. נצביע על סעיף 11(א). מי בעד סעיף 11(א) ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 11(א) נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 11(א) אושר. אנחנו נחזור לסעיף 11(ב). נעבור לסעיף 12.
יעקובית ישפה
"העברת מידע למאגר המידע העולמי

12. מרשם תורמי מוח עצם יהיה חבר במאגר המידע העולמי ויעביר למאגר המידע העולמי את כל תוצאות
בדיקות ההתאמה הרשומות במרשם, באופן שאינו מאפשר את זיהוי הנבדקים; תוצאות בדיקות
ההתאמה כאמור יועברו למאגר המידע העולמי לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלתן."
זבולון אורלב
במקום "קבלתן" – לקיחתן.
טליה אגמון
אמרנו שהבדיקות צריכות להיעשות בתוך זמן סביר.
קריאה
מה זה נקרא קבלתן? קבלתן בידי מי?
טליה אגמון
שהמאגר קיבל את התוצאות מהמעבדה שבדקה. יש שלושה חודשים, אפשר לקצר את הזמן. תאמרו אתם כמה זמן הוא סביר להעברה.
ד"ר ברכה זיסר
ברגע שהוא קיבל, הוא יכול להעביר את זה הלאה, זה לא צריך לקחת שלושה חודשים.
טליה אגמון
אפשר להגיד גם פחות. אם אתם יכולים לעשות זאת בתוך שבוע, זה יכול להיות בתוך שבוע.
ד"ר בועז לב
מה שאתם רוצים, מה שנוח.
טליה אגמון
קבלתן, הכוונה מיום שהמאגר קיבל את התוצאות אצלו, הוא צריך לדאוג לרשום את זה במרשם.
ד"ר בועז לב
לא יאוחר. הוא יכול לעשות את זה מיידית.
טליה אגמון
מיום קבלתן במרשם.
זבולון אורלב
קבלת התוצאות.
טליה אגמון
מיום רישומן במאגר, במרשם.
זבולון אורלב
מיום רישומן במרשם. הוסכם – מיום רישומן במרשם.
טליה אגמון
במקום ממועד קבלתן. כמובן שיכולים לעשות את זה יותר מהר.
היו"ר חיים כץ
מיום רישומן במרשם. מי בעד סעיף 12, ירים את ידו.


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 12 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
גם סעיף 12 אושר. נעבור לסעיף 13.
יעקובית ישפה
"ביצוע בדיקת התאמה בקטין, בחסוי או בפסול דין

13.(א)
לא תילקח דגימה ביולוגית לשם ביצוע בדיקת התאמה לצורך רישום במרשם תורמי מוח עצם
מקטין, מחסוי או מפסול דין.
(ב)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע עריכת בדיקת התאמה לקטין, לחסוי או לפסול דין לשם

תרומת מוח עצם לקרוב משפחתו, ובלבד שתוצאות הבדיקה לא יירשמו במרשם תורמי מוח עצם;"
אדי וייס
הסעיף בא להבהיר שמבחינת הטיפול בקטין, בחסוי או פסול דין, מטרת החוק היא רק להסדיר את הנושא של הרישום במאגר, לא להיכנס מהותית לכל הנושא.
עמיר פרץ
הניסוח בסדר?
אדי וייס
אני הייתי מציע למחוק את (ב). לפי דעתי סעיף (ב) קצת בעייתי כי זה נכנס מהותית לנושא.
זבולון אורלב
למה אתה מציע למחוק את (ב)?
אדי וייס
כי לפי דעתי זה כבר ב- (א), ו- (ב) מתחיל להיכנס מהותית לכל הנושא איך מבצעים את הבדיקה.
עמיר פרץ
לא, לא. אנחנו מתנגדים.
אדי וייס
למרות שהכוונה היא ברורה, להבהיר שזה לא בא לאסור.
זבולון אורלב
לא, אתה טועה.
עמיר פרץ
אנחנו מתנגדים ואנחנו בעד שידגישו שבן משפחה חריג מכל העניין של המגבלות, נקודה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נאפשר לך להגיש הסתייגות. אנחנו יודעים שאתה לא תגיש.
אדי וייס
לא, לא נגיש.
היו"ר חיים כץ
נצביע על סעיף 13 כפי שהוא. מי בעד?


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 13 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 13 התקבל. נעבור לסעיף 14.
יעקובית ישפה
"בדיקת התאמה עבור קרוב משפחה

14.בדיקת התאמה שנערכה עבור קרוב משפחה של הנבדק לא תיכלל במרשם תורמי מוח עצם, אלא אם כן
הסכים הנבדק, שאינו קטין, חסוי או פסול דין, להכללתו לאחר שהוסברה לו משמעות הדבר."
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 14. מי בעד סעיף 14?


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 14 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 14 אושר. נעבור לסעיף 15.
יעקובית ישפה
"שמירת דינים
15.הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, וזאת ככל שלא נקבעו הוראות
מיוחדות בחוק זה."
היו"ר חיים כץ
לסעיף 15 אין הערות. מי בעד סעיף 15?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 15 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 15 אושר.
יעקובית ישפה
"דיווח שנתי לוועדה

16.המנהל ידווח לוועדה, אחת לשנה, החל מתום שנה ממועד תחילתו של חוק זה, על יישומן של הוראות

החוק."
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 16?


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 16 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 16 אושר פה אחד.
יעקובית ישפה
"פיקוח

17.המנהל יקבע נהלים לעניין הפיקוח על מרשמי תורמי מח העצם."
טליה אגמון
סמכויות הפיקוח שנקבעות בנהלים הן סמכויות פיקוח מאוד מצומצמות, הן לא יכולות לכלול סמכויות כניסה וכל מיני דברים שאנחנו רגילים אליהם בפיקוח על מוסדות רפואיים.


מצד שני, זה לא ממש מוסד רפואי. המאגרים הם משרד עם מחשב וזה לא מסוג הדברים שאנחנו אמונים על הבקרה עליהם.
היו"ר חיים כץ
נעבור לסעיף 18 ונחזור אלייך. אנחנו לא מצביעים על סעיף 17.
יעקובית ישפה
"ביצוע ותקנות

18.(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה.

(ב)
השר יקבע הוראות בעניינים אלה
(1) תקופת תוקפו של היתר;
(2) ציוד ומכשור רפואי הנדרשים לצורך הפעלת מרשם תורמי מוח עצם;

(3) אבטחת מידע כהגדרתה בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, לרבות לעניין מורשי הגישה למידע

ולעניין מחיקת מידע ממרשם תורמי מוח עצם; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר

המשפטים;.
(4) הוראות לעניין מחיקת מידע ממרשם תורמי מוח עצם."
אייל לב ארי
אפשר למחוק את (4). זה נכנס ל- (3).
זבולון אורלב
התקנות הן ללא אישור ועדת העבודה והרווחה?
אייל לב ארי
בשלב הזה, בנוסח הזה, כרגע זה ללא אישור הוועדה.
זבולון אורלב
יושב-ראש הוועדה הסכים?
היו"ר חיים כץ
אנחנו מבקשים שהתקנה תהיה עם אישור ועדת העבודה, אחרת לא נאשר את החוק.
זבולון אורלב
כרגיל. אין היום תקנות בלי אישור הוועדה.
אייל לב ארי
בסעיף קטן (ב) יהיה: השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. האם אתם רוצים שזה יהיה על כל התקנות או רק על (3)?
זבולון אורלב
על כל התקנות. ממתי תקנות הן ללא אישור ועדה?
אייל לב ארי
יכולים להיות כאלה הסדרים.
זבולון אורלב
זה היה ב- 48'.
קריאה
דברים שהם טכניים.
היו"ר חיים כץ
אין דברים שהם טכניים. הכול באישור הוועדה. כל התקנות באישור הוועדה. אולי זה לא מתאים לכם כל כך במשרד הבריאות.
ד"ר בועז לב
מתאים מאוד.
אייל לב ארי
ברישה של (ב) יהיה כתוב: "השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים אלה:"
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על סעיף 18. מי בעד סעיף 18?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 18 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 18 אושר.
יעקובית ישפה
"תחילה

19. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה)."
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 19?


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 19 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 19 אושר.
יעקובית ישפה
"הוראות מעבר

20.(א)
על אף הוראות סעיף 6, המנהל רשאי ליתן היתר למי שביום התחילה הפעיל מרשם שבו מידע לגבי

תורמי מוח עצם אם מתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקאות (3), (4)(ב), (5) ו-(7) של סעיף 6(ב)

והוא הפעיל מרשם כאמור במסגרת בית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940, או שהוא

הפעיל מרשם שביום התחילה היו רשומות בו 50,000 בדיקות התאמה לפחות.
(ב) מרשם שבו מידע לגבי תורמי מוח עצם שהיה קיים ערב יום התחילה והגיש בקשה להיתר בתוך 60

ימים מיום התחילה, רשאי להמשיך ולפעול עד להחלטת המנהל בבקשתו."
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 20?
טליה אגמון
תיקון – זה לא (4)(ב). צריך להיות (4)(א).
אייל לב ארי
זה תלוי איזה סוג של רופא.
טלי אגמון
כן, אבל (4)(ב) זה רק המומחה בהמטולוגיה עם ניסיון בהשתלת מח עצם, ו- (א) נותן יותר אופציות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מקבלים את מה שאמרת.
זבולון אורלב
את (4)(א) ו- (4)(ב) השארנו עוד פתוח.
טליה אגמון
כפי שהם כרגע, זה (4)(א).
יעקובית ישפה
"(ג) המנהל ייתן למרשם שבו מידע לגבי תורמי מוח עצם שהיה קיים ערב יום התחילה ושלא ניתן לו היתר

לפי חוק זה, הוראות לעניין העברת המידע, כהגדרתו בסעיף 9, ורשאי הוא ליתן כל הוראה כדי למנוע

את אובדן המידע."
טליה אגמון
ביקשו להוסיף פה: ושמירה על פרטיות הנבדקים.
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 20?


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 20 נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 20 אושר. נחזור להתחלה ונפנה להגדרות – סעיף 1, ההגדרה של "מרשם תורמי מח עצם".
אייל לב ארי
נשארה לנו בקשה של משרד המשפטים לקבוע לגבי פרטים נוספים שייקבעו לפי סעיף 5(ב).
היו"ר חיים כץ
לא. נשארה ההערה של מד"א.
פרופ' אילת שנער
המינוח המקצועי הוא תרומת תאי אב ולא תרומת מח עצם.
טליה אגמון
עשינו את ההלוך-חזור הזה כמה פעמים. מה שתחליטו.
היו"ר חיים כץ
תאי אב בהגדרה, בסוגריים מח עצם?
פרופ' אילת שנער
אפשר.
ד"ר בועז לב
זה נראה לי נכון.
קריאה
תאי אב זה שם יותר כוללני.
זבולון אורלב
צריך לשנות לאורך כל הדרך.
טליה אגמון
כן.
אייל לב ארי
בכותרת לא יכול להיות סוגריים.
היו"ר חיים כץ
הכותרת תהיה – תורמי מח עצם, ובהגדרות נכתוב: תאי אב, בסוגריים - - -
קריאה
לא. הפוך.
ד"ר בועז לב
תאי אב, לרבות מח עצם.
היו"ר חיים כץ
תאי אב לא מכירים. מח עצם זה מוכר, יודעים.
עמיר פרץ
אפשר הפוך: מח עצם, בסוגריים תאי אב.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. מתאים לך?
פרופ' אילת שנער
בוודאי לא מוח עצם כי זה בכלל בעייתי. זה Marrow, זה לא Brain.
טליה אגמון
אבל האקדמיה קוראת לזה מוח עצם.
פרופ' אילת שנער
בקיצור, יש בעיה עם השם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נכניס תאי אב בהגדרות.
אייל לב ארי
זה יהיה: מרשם תורמי מח עצם (תאי אב).
היו"ר חיים כץ
בכל מקום שניתן, נכניס את זה.
עפו אגבאריה
זה יותר הגדרה היסטולוגית.
היו"ר חיים כץ
נקרא שוב ונצביע על ההגדרה.
אייל לב ארי
"מרשם תורמי מוח עצם (תאי אב)", אבל נבדוק עם נסחית החוק שלנו אם הדבר הזה אפשרי.

מאגר שכולל מידע אודות בדיקות התאמה של נבדקים שנבדקו בישראל, לרבות תוצאות בדיקת ההתאמה ופרטים נוספים שייקבעו לפי סעיף 5(ב).
פרופ' אילת שנער
פה ההערה שלי היתה שנמצאות במאגרים דגימות או תוצאות שנבדקו בחוץ-לארץ והוכללו במאגרים, אז חבל לא לכלול אותן בחוק, אחרת אנחנו מסייגים אותן.
טליה אגמון
שוב, האמירה "נבדקו בישראל", הכוונה לא דווקא איפה היתה המעבדה שעשתה את הבדיקה אלא איפה האיש נבדק.
פרופ' אילת שנער
האיש לא נבדק. מהאיש נלקחה דגימה בישראל. הבדיקה בוצעה בחוץ-לארץ.
טליה אגמון
של נבדקים שניטלה מהם דגימה בישראל?
היו"ר חיים כץ
למה את מתעקשת אם היא צודקת? תגידי – אנחנו טועים.
טליה אגמון
כי לא נרשמים במאגרים הישראליים אנשים מחוץ-לארץ.
פרופ' אילת שנער
זה לא נכון.
עמיר פרץ
הלוואי ותביאי מיליון איש מחוץ-לארץ שיסכימו להירשם לטובתנו.
טליה אגמון
אם אני טועה, תקנו אותי.
פרופ' אילת שנער
צריך להיות – נבדקים שהבדיקה ניטלה מהם בישראל. זה בסדר.
עפו אגבאריה
אם יהיה איזשהו מאגר וזה יהיה גלובלי, לא רק מישראל? יכול להיות בכל מקום בעולם שיכול להתאים.
טליה אגמון
הבעיה שבדיקה זה גם שם פועל וגם שם עצם.
זבולון אורלב
אדוני היושב-ראש, זה צריך להיות בישראל כי אם הוא נמצא בחוץ-לארץ, אתה צריך אותו אחרי כן לצורך ההתרמה והוא לא נמצא.
פרופ' אילת שנער
חבר הכנסת אורלב, יש אנשים כאלה. היו בישראל הרבה מבצעים של כל מיני בחורי ישיבה שהיו בארץ במשך שנה או שנתיים.
זבולון אורלב
אז הם נלקחו בישראל.
פרופ' אילת שנער
אבל הבדיקות לא בוצעו בארץ. הבדיקות בוצעו בחוץ-לארץ.
זבולון אורלב
נלקחו בישראל.
פרופ' אילת שנער
נלקחו בישראל, ואז זה בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. – שהבדיקה ניטלה בישראל.
אייל לב ארי
אקרא שוב: " "מרשם תורמי מוח עצם (תאי אב) – מאגר שכולל מידע אודות בדיקת התאמה של נבדקים שהבדיקה ניטלה מהם בישראל, לרבות תוצאות בדיקת ההתאמה ופרטים נוספים שייקבעו לפי סעיף 5(ב)." "
עפו אגבאריה
ואם נלקחו הבדיקות בחוץ-לארץ והגיעו לכאן האנשים?
היו"ר חיים כץ
אמרנו שלא. אין לנו את הבדיקות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הגדרת "מרשם תורמי מוח עצם", סעיף 1, נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הסעיף אושר. אנחנו עוברים לסעיף 6(ב)(4).
זבולון אורלב
תהפכי, את (ב) תעשי (א). אמרת שאם יש יועץ רפואי שהוא רופא מומחה בעל ניסיון בתחום השתלות מח עצם, אזי לא צריכים את (א), נכון?
טליה אגמון
לא צריך את (ב).
זבולון אורלב
לא. זה כתוב ב- (ב). ב- (ב) כתוב: יועץ רפואי קבוע, שהוא רופא מומחה ובעל ניסיון בתחום השתלות מוח עצם.
טליה אגמון
גם פה זה צריך להיות, דרך אגב, בהמטולוגיה.
זבולון אורלב
אם את הופכת אותו ל- (א), האם את צריכה את (א) הישן?
עמיר פרץ
לא. היא אומרת שאם יש מרכז שיש בו כבר את היועץ הרפואי שהוא רופא מומחה, היא לא צריכה את (ב). אם יש מישהו שהוא רק מומחה בהשתלות מח עצם או בתחום רפואת עירויים וניהול בנקי דם, אז היא צריכה אותו. היא לא רוצה כפילות.
פרופ' אילת שנער
למה צריך את (ב) בכלל?
קריאה
לא צריך את (ב). ב- (א) יש את שתי האפשרויות.
טליה אגמון
כן, אבל מי שיש לו יועץ רפואי קבוע שהוא רופא מומחה בהמטולוגיה אבל הוא בעל ניסיון בתחום רפואת עירויים וניהול בנקי דם ולא בהשתלות, סברנו שהוא צריך בנוסף מומחה בתחום ההשתלות כיועץ, אבל אם היועץ הקבוע שלו הוא מומחה בתחום ההשתלות, הוא לא צריך עוד אחד.


זאת היתה הכוונה, והשאלה איך כותבים את זה. אם זה מוסכם, נעבוד על זה עם הנסחית.
פרופ' אילת שנער
אפשר יועץ או יועצים, שיהיו לו שניים?
היו"ר חיים כץ
מציעי החוק, זה ברור לכם שזה ניסוח?
זבולון אורלב
כן.
היו"ר חיים כץ
אתם מוכנים שהיועצים ינסחו את זה?
זבולון אורלב
כן.
עמיר פרץ
כן.
היו"ר חיים כץ
סעיף (4) ינוסח. אנחנו נצביע עליו והוא ינוסח. מי בעד סעיף 6(ב)(4)?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נ מנעים – אין

סעיף 6(ב)(4) נתקבל.
היו"ר חיים כץ
הסעיף אושר והוא ינוסח על-ידי היועצים המשפטיים.
עמיר פרץ
תהפכו את הסדר בין (ב) ל-(א) וזה יסתדר.
היו"ר חיים כץ
נעבור לסעיף 11(ב).
זבולון אורלב
אני רוצה לשכנע את חבר הכנסת עמיר פרץ לגבי סעיף 11(ב). הכוונה היתה שלא כל משפחה ולא כל עמותה – שהיא לא מחזיקה מאגר – תחליט מחר לעשות מבצע.
עמיר פרץ
לא זה מה שמפריע לי.
זבולון אורלב
זה מה שכתוב.
עמיר פרץ
לא. מה שמפריע לי, שהפרשנות למימון ועידוד היא בעייתית. מצידי, אם מחר יש מאגר מסוים שמגייס תרומות ויקום מי שיגיד – אני לא עוסק בלתת כסף לתרומות אבל אני מוכן להשקיע X כסף כדי לעודד את האזרחים לבוא לאותה נקודת מפגש לתרום, מה אכפת לי מזה?


פה כתוב שמונעים ממך לגייס מימון ועידוד. לא התרומה עצמה. התרומה עצמה אני מסכים. כפי שמשרד החוץ עושה קמפיין לעניין מסוים, משרד התעסוקה עושה קמפיין, מה אכפת לי אם מישהו יעשה קמפיין?
זבולון אורלב
זה לא מה שכתוב. מה שכתוב, שאתה יכול לעשות מבצעי פרסום ועידוד רק על-ידי מרשמים של תורמי מח עצם.
עמיר פרץ
למה?
זבולון אורלב
כי אחרת כל משפחה וכל בית כנסת וכל עמותה מחר יעשו מבצע.
עמיר פרץ
שיעודדו אבל הם לא רשאים להתרים. לעודד לבוא לצומת המפגש בעזריאלי כי שם יש מישהו. מחר יש מבצע בעזריאלי, וחס וחלילה זה מישהו שקשור אלי.
זבולון אורלב
שיפנה למרשם ויגיד אני רוצה להתגייס לעניין הזה.
עמיר פרץ
אני לא רוצה. אני רוצה לפרסם מודעה מרגשת על חשבוני, להגיד אני פונה אליכם, לכו לעזריאלי לתרום. מה אכפת לך?
ד"ר ברכה זיסר
אבל לא לאסוף כסף.
עמיר פרץ
אני מדבר על העידוד, לא על התרומה. למה לפסול את העידוד? אני בעד שכל מי שרוצה לבצע את התרומה, רק דרך המאגר.


מחר תהיה עירייה שיש מישהו ביישוב שלה – הם לא יכולים לתרום כסף, אבל העירייה אומרת אנחנו עושים קמפיין לטובת התרומה לילד שגר אצלנו.
זבולון אורלב
היא לא מגייסת את התרומה. היא תורמת.
עמיר פרץ
היא לא תורמת, אפילו לא תרומה אחת.
ד"ר ברכה זיסר
אנחנו לא מתנגדים. ההיפך, בקטע של העידוד, פרסום הודעות וכולי – אנחנו בעד. הבעיה היא שיש עמותות שמפרסמות שהן עושות מבצע לטובת מישהו והן אוספות כספים לטובת העניין. בסופו של דבר הן לא מעבירות את הכספים לטובת בדיקת הבדיקות אלא הן משאירות את הכספים אצלן, וזה מה שקרה בפועל.
עמיר פרץ
גנבים תמיד יש. שרלטנים תמיד יש.
ד"ר ברכה זיסר
הקטע של העידוד הוא לא בעייתי. הקטע של איסוף התרומות הוא בעייתי.
זאב בילסקי
אני חושב שבשביל שלום-בית נוריד את המילה "מימון". בסך הכול זה ברור לכולם.
עמיר פרץ
חבר הכנסת בילסקי, אתה היית ראש עיריית רעננה. אם היה לך חולה מרעננה, כל העיר היתה מתגייסת אבל לא היית יכול לתת כסף כדי לעשות את הבדיקה עצמה כי אסור לך, בתור עירייה.
קריאה
למה? מותר לו.
זאב בילסקי
אני חושב שמי שניסח את הסעיף הזה לא רוצה שיתחיל פה שוק פרוע. יש פה עסק שצריך להתרכז בו, צריך לדעת איך עושים זאת. עצם החקיקה באה ומסדירה את העניין, ואומרת – יש מי שמורשה. הוא מורשה לעשות בדיקות.
עמיר פרץ
אתן דוגמה. יש חולת סרטן ביישוב מסוים, שאני מכיר במקרה. יש קמפיין שלם שפונים לאנשים לתרום, ומפנים אותם לעמותה מסוימת.
היו"ר חיים כץ
אפשר להוריד את המילה "עידוד".
קריאה
הסעיף לא אוסר לעודד. הסעיף אוסר לגייס כספים.
זבולון אורלב
תוריד את המילה "עידוד".
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת פרץ, אם אנחנו מורידים את המילה "עידוד", זה מותר.
עמיר פרץ
אין בעיה. אני בעד להקל.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נוריד את המילה "עידוד". "לא יגויסו תרומות וכספים לשם מימון של עריכת בדיקות התאמה..."
יעקובית ישפה
"11(ב) לא יגויסו תרומות וכספים לשם מימון של עריכת בדיקות התאמה, אלא על ידי מרשמי תורמי מוח

עצם, או באישור המנהל".
היו"ר חיים כץ
מי בעד סעיף 11(ב)?


הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 11(ב) נתקבל.
היו"ר חיים כץ
סעיף 11(ב) אושר. אנחנו עוברים לסעיף 17.
טליה אגמון
כאן השאלה היא האם רמת פיקוח כזאת היא מספקת או שהסמכויות של משרד המשפטים לגבי מאגרי מידע הן מספקות, או שיש צורך להכניס כאן - - -
היו"ר חיים כץ
איפה התקציב לזה, חבר הכנסת אורלב?
זבולון אורלב
תיכף נדבר.
היו"ר חיים כץ
איפה בחוק?
טליה אגמון
כרגע לא.
היו"ר חיים כץ
אז אני לא רוצה לדבר על סעיף 17 ואני רוצה לדבר על התקציב.
זבולון אורלב
לכן הערתי הערת מבוא. בהצעת החוק שלנו, הטרומית, הגשנו גם נוסח שבו המדינה תתחייב לממן את המאגר בשיעור כזה או בשיעור אחר, על כל פנים שהמחויבות של המדינה כלפי התקציב תהיה דבר ברור כיוון שאין צורך בחוק. אם אין מימון, אין צורך בחוק כיוון שגם היום, ברוך השם, "עזר מציון" ממלאת את תפקיד המדינה ומקיימת את המאגר, עם המאגרים הקטנים הנוספים. לקבוע חוק רק כדי להיכנס בין הרגליים של "עזר מציון" – חבל על הזמן.
היו"ר חיים כץ
אם לא ניישם אותו אחר כך, אתה אומר, כמו "דם טבורי".
זבולון אורלב
יש תועלת אם "עזר מציון" והעמותות האחרות – המאגרים האחרים – משתחררים מהמימון של הבדיקות. אנחנו התחייבנו, המציעים, להיות מתואמים עם הממשלה, ועד שהממשלה לא תסכים לדעתנו ונהיה מתואמים איתה, אנחנו מבקשים כרגע לא להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית עד אשר נשכנע, אלא אם כן הממשלה תסכים.
היו"ר חיים כץ
אותי שכנעת.
זבולון אורלב
עוד הצעה אחת, אדוני. הואיל ואני – מניסיוני המצומצם בחקיקה – יודע שאין נוהגים לכתוב סעיפים תקציביים בחוקים, לכן מה שאני מציע הוא שהחובה כאן תהיה מימון של מספר בדיקות.


מה שעולה כסף זה הבדיקה. נדמה לי שבדיקה עולה כ- 200 שקלים.
ד"ר ברכה זיסר
180 שקלים.
זבולון אורלב
אם אנחנו נכניס סעיף שהמדינה תממן לא פחות מאשר – לא יודע, 20,000 בדיקות בשנה – אז לא כתבנו כסף. כמו שבחוק חינוך חובה אנחנו אומרים שהמדינה חייבת לממן כל תלמיד, אני אומר גם פה, המדינה תממן כל בדיקה עד למספר מסוים וזאת תהיה חובתה, ואז אנחנו יוצאים ידי חובה שלא פרצנו את הגדר.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין שאתה מדבר פה עכשיו על הצעת חוק לא תקציבית.
זבולון אורלב
ודאי שלא, אני יודע. לא מגיעים לחמישה מיליוני שקלים בשנה.
ד"ר בועז לב
שלושה מיליון.
היו"ר חיים כץ
3.6 מיליון.
זבולון אורלב
מאה אחוזים, ואז אנחנו יודעים שאפשר לעשות מבצעים ולא יקרה מצב שאנשים התנדבו, עמדו בתור, ובסוף אין כסף לבדיקות וזה מותנה בקבלת תרומות. למה זה צריך להיעשות בקבלת תרומות? זאת עיקר הבעיה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, חבר הכנסת זבולון אורלב.
זאב בילסקי
בהמשך למה שאמר חבר הכנסת זבולון אורלב, יש תקדים לזה. לפני שלוש שנים אושר, ביוזמתו של חבר הכנסת כחלון, חוק הדם הטבורי.
וילמה מאור
ולכן הוא לא מיושם.
היו"ר חיים כץ
לכן הוא לא מיושם, וביום רביעי יתקיים פה דיון בוועדה למה זה לא מיושם.
זאב בילסקי
מכיוון שנער הייתי וגם זקנתי, והתחלתי לראות שהדברים לא מתבצעים - אבל הם לא מתבצעים משום שהחוק לא בסדר, הם לא מתבצעים כי הרשות המבצעת לא מבצעת אותם ותמיד מוצאת איזושהי סיבה, ובאמת נדבר על זה בדיון המיוחד שאתה הסכמת לערוך בנושא הזה – אבל אני עכשיו מסייג את דבריי רק לנושא של הבדיקות.


בדיקה עולה 180 שקלים. לנו יש הסכמה שנעשתה – וחייבים להגיד לפרוטוקול, לזכותו של ראש הממשלה, בהתערבותו; ראש הממשלה יחד עם סגן שר הבריאות – של 2.5 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
15,000 בדיקות, 14,000.
זאב בילסקי
ולכן, מכיוון שיש לנו את התקדים של הדם הטבורי – שלא דיברנו על כסף אבל דיברנו על מספר בדיקות – אני באמת מצטרף לדעתו של חברי. אם נכניס פה את מספר הבדיקות, אני מאמין שבהתערבותו של ראש הממשלה וגם סגן שר הבריאות, הממשלה לא תעצור את החוק הזה מכיוון שלמעשה הם התחייבו. הם התחייבו לפרוטוקול גם במליאת הכנסת וגם כאן.


לסיום דבריי אני רוצה להגיד שבמידה ואדוני, מסיבות כאלה ואחרות, לא יסכים לעניין הזה, אנחנו לא יכולים לקדם את זה כי במידה ולא נאשר את הנושא התקציבי או בחלופה שאנחנו מציעים של מספר בדיקות, אנחנו נביא למצב שנרע את מצבו של המאגר הקיים שעד היום אסף במו-ידיו 100 מיליון שקלים כדי להציל חיי אדם, ואז אנחנו אומרים לו כסף אתה לא תראה – כמו שה"דם הטבורי" לא ראה – אבל פיקוח ונתחיל לבדוק אותך ונתחיל להגיד לך, זה כן תראה.


לכן, אני מקווה שאדוני יסכים להצעה שלנו לקבוע את מספר הבדיקות. במידה ולא – אנחנו תקועים כי אנחנו לא יכולים להרשות שאותם אנשים טובים שעשו את זה כל הזמן, עכשיו גם לא יצא להם כסף מזה, גם לא ייצא להם בשנים הקרובות, אבל העברנו כבר חוק.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת עמיר פרץ.
עמיר פרץ
אדוני היושב-ראש, ברור שמבחינה חקיקתית יש פה בעיה איך משלבים תקציב בחוק שהוא חוק מאוד מוגדר, אבל עשינו זאת כבר מספר פעמים בהרבה מאוד תחומים. אחד החוקים הבולטים הוא חוק לנפגעי הגזזת.
היו"ר חיים כץ
גם שם יש צרות.
עמיר פרץ
אבל יש חוק שמשרד האוצר מנסה לקזז אותו, עד היום הם שילמו עד הגרוש האחרון. שם קבענו אפילו את עצם ההקמה של המכון לטיפול בנפגעי הגזזת. אין מה להשוות, זה חוק שעולה 250-200 מיליון שקל בשנה, מדובר בהיקפים אחרים לגמרי.
ד"ר בועז לב
הרבה יותר.
עמיר פרץ
זה חוק שעולה מינימום 250 מיליון שקל בשנה, זה חוק שהעברנו בוועדת העבודה וזה חוק שבכל זאת האוצר כמובן התנגד לו, אבל מכיוון שיש פה התחייבות של חברי כנסת אני לא יכול להתעלם. אם לא היתה התחייבות היינו צריכים ללכת בכל הכוח, כנסת מול ממשלה, ללכת על זה עד הסוף.
היו"ר חיים כץ
לא יודע מה זה התחייבות של חברי כנסת. החוק הזה עכשיו עבר לוועדה ואם הוא לא יתוקצב, הוא לא יעבור.
זבולון אורלב
אני מחזק את ידיך.
היו"ר חיים כץ
או שיהיה חוק שהוא ייושם, או שלא יהיה בכלל.
עמיר פרץ
יש לנו שלוש אפשרויות, אדוני היושב-ראש. האחת, שייכתב בסעיף מיוחד ששר הבריאות מחויב להודיע עד תאריך מסוים על היקף התקציב שמשרד הבריאות מקצה לצורך ביצוע חוק זה. זה קבוע בחוק שכל שנה הוא חייב להודיע – אז יידעו שזהו חוק תקציבי, כי הרי הממשלה גם יכולה לבטל כל סעיף שהיא רוצה, אם היא רוצה.


אפשרות שנייה היא ללכת למתכונת שהציע חבר הכנסת זבולון אורלב. מה המינימום אפשר להתווכח.


אפשרות שלישית היא לקבוע שמדינת ישראל מחויבת להשתתף במחצית המימון של כל בדיקה שתתבצע. מצד אחד נותנים סיוע גדול למאגרים, מצד שני יוצרים מוטיבציה לחפש תורמים נוספים, וגם לא קובעים שמחר שר הבריאות, יש לו 2.5 מיליון אז הוא מקצה אותם בתקופה מסוימת למישהו מסוים. כך אומרים, יש פה מאמץ לאומי.


כמובן הוא יכול להגביל את זה ולהגיד – מצב התקציב שלי הוא שאני יכול השנה להשתתף ב-100,000 בדיקות. כפי שמשרד הבריאות לא יכול להגביל את מספר הטיפולים שמחר יהיו למחלה מסוימת אם חלילה פורצת מגיפה, מה הוא יגיד? תכננתי שיהיו רק מאה חולים מהסוג הזה, פתאום יש בן-לילה מגיפה שיש בה 10,000 חולים והוא יצטרך להקציב ולמצוא לכך את המקורות.


מבחינה חקיקתית יש לך שלוש אפשרויות. כמובן שהאפשרות הראשונה היא הכי טובה – שקובעים ששר הבריאות יקצה תקציב מתקציבו כל שנה לצורך ביצוע חוק זה ולקידומו, כאשר הוא מודיע שבהוראת מעבר השנה הוא מקצה 2.5 מיליון שקל. כדי להתפשר אתה אומר: בהוראת מעבר ל- 2010 הוא מקצה 2.5 מיליון שקל אבל הוא יודע שמרגע זה מאגרי מח עצם זה חלק מהתוכנית התקציבית שלו, הוא לא יוכל להתעלם מזה. כפי שהוא דן בנושאים אחרים כך כל שנה הוא יצטרך לדון גם בזה.


אני מוכן לקבל כל אחת משלוש האפשרויות כדי ללכת לקראת חברי הכנסת, אבל אם תעמיד החלטה תקציבית ברורה היום, אני בהחלט אצטרף אליך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות.
ד"ר בועז לב
ד"ר בועז לב, ממלא-מקום המנכ"ל.
היו"ר חיים כץ
איפה המנכ"ל?
ד"ר בועז לב
המנכ"ל עדיין לא נכנס לתפקידו. אחד יצא, אחד נכנס. אני ממלא את המקום.


אני מבקש להבהיר את מהות ההסכמה שישנה בתוך הממשלה בין סגן שר הבריאות לבין האוצר והיא שאנחנו במסגרת תמיכות מקצים 2.5 מיליון שקלים השנה.
היו"ר חיים כץ
השנה. ומה בשנה הבאה?
ד"ר בועז לב
מותנה בכך שסגן השר או שר, או מי שלא יהיה, יחליט שזה חלק - - -
היו"ר חיים כץ
מתקציב משרד הבריאות הקבוע.
ד"ר בועז לב
נכון.
זבולון אורלב
אדוני היושב-ראש, כדי לתמוך בעמותה לא צריך חוק. עובדה שהשנה משרד הבריאות, על-פי מבחני התמיכות, יעביר את התקציבים לאותן עמותות שהן מנהלות. בשביל זה אנחנו לא עושים חוק.


ולכן, אין בכך תשובה ואני מחזק את ידי היושב-ראש שעד שאין הסדר לגבי המחויבות – וצריך להבין, אדוני, שאני הצעתי מינימום של 20,000 בדיקות, שזה 3.6 מיליוני שקלים – רק מאגר של "עזר מציון" אסף בשנה האחרונה 100,000 דגימות, ש- 40,000 מהן זה המבנה המיוחד שעמותת "עזר מציון" בנתה בתל השומר במימונה, שזה 40,000 החיילים. אז להבין מה אנחנו מבקשים - 20,000 בדיקות מינימום.
עמיר פרץ
לא רק נלקחו. גם בוצעו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הקראנו את החוק, אנחנו הצבענו היום כמעט על מרביתו. אנחנו נעצור פה ואני אפנה לסגן שר הבריאות. נדבר איתו, וגם אתם המציעים תדברו איתו ונראה איך אנחנו מסיימים את החוק – כשיש לו תקציב.
זבולון אורלב
אגף התקציבים יושב פה?
יאיר זילברשטיין
כן.
עמיר פרץ
אולי יש לו איזו בשורה.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לו אפשרות להפתיע אותי. אני לא רואה את אגף התקציבים קורע את הבגדים.
יאיר זילברשטיין
יאיר זילברשטיין, משרד האוצר. לצערי, אני לא אפתיע אתכם אבל אני כן אציע הצעה.
היו"ר חיים כץ
על חשבון העמיתים.
יאיר זילברשטיין
לא. אם סגן שר הבריאות רוצה בכך, יהיה אפשר לעגן את זה בבסיס התקציב, בחוק התקציב, ואז זה לא יהיה חד-פעמי השנה, זה יהיה בחוק התקציב בבסיס.
היו"ר חיים כץ
אם סגן שר הבריאות רוצה.
זבולון אורלב
השר הבא יבטל את זה. מה זה בסיס התקציב?
יאיר זילברשטיין
חוק התקציב הוא חוק לכל דבר, הוא מגיע לאישור הכנסת.
זבולון אורלב
הוא רק לשנה אחת.
היו"ר חיים כץ
שנתיים.
יאיר זילברשטיין
שנה, שנתיים.
זבולון אורלב
אני מתנגד לשנתיים.
היו"ר חיים כץ
אתה מתנגד אבל הוא חוק לשנתיים.
עמיר פרץ
של כמה? 2.5 מיליון?
יאיר זילברשטיין
2.5 מיליון.
עמיר פרץ
קודם כול זאת הצעה שצריך עכשיו רק לשפר את הסכום, אבל שייכנס לבסיס התקציב זה מצוין.
זבולון אורלב
מה ההבדל בין תמיכות לבסיס התקציב?
ד"ר בועז לב
אנחנו מציעים שזה יהיה מתקציב האוצר.
יאיר זילברשטיין
אני מבקש להבהיר. באותו הסדר שהוצע, מדובר היום על משהו חד-פעמי. אם סגן שר הבריאות ירצה בכך, הוא יודע איך לעשות זאת בתוך הממשלה, אפשר להכניס את זה לחוק התקציב ובעצם זה נכנס לבסיס התקציב.
זאב בילסקי
אדוני היושב-ראש, מאוד לא הייתי רוצה להיכנס לדיון איתו כי ההישג שלנו הוא שהשר הסכים מתקציבו להוציא את ה- 2.5 מיליון שקלים. מה שיקרה השבוע בדיון על "הדם הטבורי" – אתה תשמע איך אחד זורק על השני. לכן, ההישג שלנו שהיום משרד הבריאות מוכן מתקציבו לממן 2.5 מיליון שקלים.
עמיר פרץ
אגף התקציבים, אפשר להציע לכם הצעה? אם תבואו עם מתווה של בסיס תקציב על 3.5 מיליון שקלים, תאמין לי, יש פה מה לשקול.
היו"ר חיים כץ
תם ולא נשלם. התקדמנו קצת, עשינו כברת דרך. אני מקווה שנסיים את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:05).

קוד המקור של הנתונים