ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/05/2010

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 41), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים

4.5.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 375

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ' באייר התש"ע (4 במאי 2010), שעה 10:05
סדר היום
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 39), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

רונית תירוש
מוזמנים
פרופ' זוהר גושן, יו"ר רשות ניירות ערך

עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

נתן הרשקוביץ, מנהל מחלקת מערכות מידע, רשות ניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, רשות ניירות ערך

מוטי ימין, משנה למנהלת מחלקת תאגידים, רשות ניירות ערך

רונן מדר, מנהל מחלקת פיקוח על שוק משנה, רשות ניירות ערך

רו"ח אורלי קורן, סגנית מנהל מחלקת פיקוח על השוק המשני, רשות ניירות ערך

עו"ד אלי לוי, יועץ משפטי, הפיקוח על שוק משנה, רשות ניירות ערך

עו"ד דנה נויפלד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אבי פרידמן, מנכ"ל לשכת רואי חשבון בישראל

גד סואן, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

עו"ד דורון סלובטיצקי, המחלקה המשפטית, בנק ישראל

עירית מנדלסון, חטיבת שווקים, בנק ישראל

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 39), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים בהצעת חוק ניירות ערך (תיקון מספר 39), התש"ע-2010.


פרופסור גושן, אם אתה רוצה ללכת לישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, אתה יכול לעשות זאת.
זוהר גושן
ברשותך. אני אשוב לקראת הדיון בתיקון מספר 40.
היו"ר משה גפני
מי מציג את הצעת החוק?
שמשון אלבק
אני. מדובר כאן בתיקון שנועד לאפשר ליישם הסכם בין לאומי והסכמים נוספים שייחתמו בעתיד והכרה הדדית של רשויות ניירות ערך. התכלית של ההסכם הזה, לאחר שתהיה הכרה הדדית בין שתי רשויות – במקרה הזה אנחנו מדברים על הכרה הדדית בין הרשות הישראלית לבין הרשות הצרפתית – חברות בישראל שירצו להנפיק גם בישראל וגם בצרפת, יוכלו להגיש תשקיף בישראל ועל סמך האישור של הרשות הישראלית יוכלו להנפיק בצרפת בלי ביקורת נוספת.

הישיבה הופסקה בשעה 10:10 וחודשה בשעה 10:11
שמשון אלבק
כמו שאמרתי, התכלית היא שחברה רוצה להנפיק בישראל וגם בצרפת ולגייס הון, יכולה לעשות את זה על סמך התשקיף הישראלי שהיא הגישה ואישור רשות ניירות הערך הישראלית.
היו"ר משה גפני
למה זה רק עם צרפת?
שמשון אלבק
כדי לבצע את זה צריך להגיע להסכמים עם רשויות שונות בעולם, כדי שתהיה הכרה הדדית.
היו"ר משה גפני
לא יכולתם לעשות זאת? לא יכולתם לעשות זאת עם לוב כאשר נסעו חברי הכנסת לשם?
שמשון אלבק
כאשר יהיה בלוב שוק הון שאפשר יהיה לגייס בו כסף, אני מניח שנעשה.
היו"ר משה גפני
עם צרפת זה יותר קל?
שמשון אלבק
התהליך הזה התחיל עם הרשות הצרפתית בגלל שזיהינו שניתן יהיה לעשות את זה אתם. ההנחה היא שמהרשות הצרפתית אנחנו נלך לכל האיחוד האירופי.
היו"ר משה גפני
יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה לומר בעניין הזה?
אמנון כהן
כרגע זה נעשה רק עם צרפת מבין כל מדינות אירופה או שיש כבר עוד מדינות?
שמשון אלבק
כרגע רק עם צרפת, כאשר אנחנו נמצאים במשא ומתן מול האיחוד האירופי. האיחוד האירופי הקים גוף שמייצג את כל האיחוד וברגע שיהיה הסכם אתו, המשמעות תהיה שהתהליך הזה יוכל להתבצע גם מול מדינות אחרות.
אמנון כהן
לפני החוק הזה שעבר, לא יכולנו לעשות את הדברים האלה?
שמשון אלבק
לא. יכולנו להגיע להסכמות אבל את ההסכמות האלה אנחנו צריכים ליישם בחוק כדי שאם תרצה להפעיל את זה, זה יהיה ישים.
היו"ר משה גפני
גם הם במקביל עושים חוק כזה?
שמשון אלבק
הצרפתים? הצרפתים לא צריכים לתקן. הם התחייבו לתקן כל מה שצריך על מנת שתהיה הדדיות, אבל אצלם לרשות יש את הסמכויות והם לא צריכים לתקן את החוק. לכן תיקוני חוק שם לא יהיו לצורך העניין הזה.
היו"ר משה גפני
האם למישהו יש הערה חשובה בעניין הזה?
שגית אפיק
יש כאן שני סעיפים. סעיף קטן (ד)(1) ו-(2). האפשרות הראשונה היא לשנות את הצו באישור ועדת הכספים לעניין הוספה של מדינה. יוסיפו מדינה רק בעקבות הסכם הכרה הדדי שייחתם?
שמשון אלבק
בוודאי.
שגית אפיק
רק בעקבות הסכם כזה.
היו"ר משה גפני
אז צריך אישור של הוועדה.
שגית אפיק
למה לא צריך אישור הוועדה? ראה פסקה (2).
שמשון אלבק
אם למשל הבורסה בארצות-הברית שינתה את השם שלה כי היה שם מיזוג.
שגית אפיק
ברגע שמדובר בתיקון טכני, אין צורך להגיע לוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
גד סואן, אתה ביקשת להעיר על החוק הזה משהו?
גד סואן
לא. אנחנו תומכים בו. זה חוק חשוב.
היו"ר משה גפני
אתה יודע למה התחילו עם צרפת ולא עם מדינה אחרת?
גד סואן
אני יודע בדיוק ואני חושב שההתחלה הזאת מבשרת טובות. אני מקווה שבעקבות ההסכם הזה עם צרפת, יהיו הסכמים עם מדינות אחרות חשובות לא פחות מצרפת. אני מקווה שיעשו הסכם עם ארצות-הברית, ואם היה הסכם כזה, בכלל מצבנו היה יותר טוב.
היו"ר משה גפני
תקריאי את החוק.
שגית אפיק
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 39), התש"ע-2010

1.
תיקון סעיף 35ל


בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35ל –
(1)
בכותרת השוליים, במקום "בבורסה בחוץ לארץ" יבוא "בבורסה מחוץ לישראל".

(2)
האמור בו יסומן "(ה)" ובו, אחרי "ואשר מבקש לרשום ניירות ערך אלה למסחר בבורסה" יבוא "ובלבד שלא נחתם הסכם הכרה בין הרשות לבין רשות החוץ במדינת התאגדותו של התאגיד".


(3)
לפני סעיף קטן (ה) יבוא:"(א)
בסעיף זה -

"בורסה מחוץ לישראל" – בורסה לניירות ערך,שוק מוסדר, או רשימת מסחר בכל אחד מהם, שאינם בישראל, לרבות בורסה בחוץ לארץ.
"רשות חוץ" – כהגדרתה בסעיף 54יא1.

(ב)
ההוראות לפי פרק זה החלות על תאגיד חוץ שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה בחוץ לארץ המנויה בתוספת השלישית, יחולו בשינויים המחויבים, על תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל או עתידים להירשם בבורסה כאמור במקביל להצעתם לציבור בישראל, ואשר מבקש לרשום את ניירות הערך האמורים למסחר בבורסה בהתקיים כל אלה:

(1)
בין הרשות לבין רשות החוץ במדינת התאגדותו של התאגיד נחתם הסכם שעניינו הכרה הדדית בשקילות הדינים וההוראות החלים במדינת ישראל ובמדינת ההתאגדות כאמור, לעניין הסדרה, פיקוח ואכיפה בנוגע לשוק ההון (בסעיף זה – הסכם הכרה).

(2)
מתקיימים לגבי התאגיד ולגבי ניירות הערך שרישומם מתבקש, המאפיינים המנויים בתוספת שלישית ב', ובכלל זה מאפיינים לעניין מדינת התאגדותו של התאגיד, סוג ניירות הערך, והבורסה מחוץ לישראל שבה ניירות הערך רשומים או עתידים להירשם.

(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאית הרשות, בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת, להתנות את תחולת ההוראות לפי פרק זה על תאגיד מסוים שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב), בתנאים נוספים.(ד)
(1)
שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, ובאישור

ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות בצו, את תוספת שלישית ב', ובלבד שלא יוסיף מאפיינים או פרטים לתוספת האמורה, אלא אם כן מצא כי הדין וההוראות החלים על הצעה לציבור של ניירות ערך שייווספו להסדר הקבוע בסעיף קטן (ב), בשל הוספת המאפיינים או הפרטים כאמור, בצירוף הפרטים שייכללו במסמך הרישום לפי סעיף 36ב(א)(2), מבטיחים די הצורך את עניינו של ציבור המשקיעים בישראל.
אמנון כהן
מה זאת התוספת השלישית?
שמשון אלבק
השם של הרשות הצרפתית.
שגית אפיק
השם של הבורסה ושם ניירות הערך.
אמנון כהן
הצעת החוק הזו מסדירה את ההתקשרות של מדינת ישראל עם חוץ לארץ.
שמשון אלבק
היא יוצרת תשתית.
אמנון כהן
תשתית לחוץ לארץ, ואז אתה עושה הסכם אחר ספציפי למדינה.
שמשון אלבק
יהיה הסכם וצריך להוסיף את השם של אותה מדינה.
אמנון כהן
זאת פלטפורמה לחוץ לארץ.
שמשון אלבק
כן.
שגית אפיק
זאת תהיה פלטפורמה. ברגע שיהיה הסכם הכרה עם מדינה נוספת, יוסיפו את זה בצו, באישור ועדת הכספים.
אמנון כהן
אם כן, זאת פלטפורמה לכל המדינות הבאות שייכנסו לאותו תהליך.
שמשון אלבק
להסדר הזה של הכרה הדדית.
שגית אפיק
כל שינוי וכל תוספת של מדינה, צריך להגיע לוועדה.

(2)
בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), רשאי שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, לשנות, בצו, את תוספת שלישית ב', ובלבד שמדובר בשינוי שם שנקבע על ידי בורסה מחוץ לישראל או פיצול או מיזוג של רשימת מסחר שהיא בורסה מחוץ לישראל, שהבורסה מחוץ לישראל הודיעה עליהם".

2.
תיקון סעיף 39א

בסעיף 39א(ד), בסופו יבוא "וכן על חברה שההוראות לפי פרק ה'3 חלות עליה לפי סעיף 35ל".


אני כן חושבת שצריך לתת כאן איזושהי הערה לגבי תחולת חוק החברות.
שמשון אלבק
יש כללים מסוימים בחוק החברות שאנחנו מחילים על חברות שהתאגדו בחוץ לארץ ונסחרות בישראל. אנחנו משאירים לעצמנו את האפשרות להחיל עליהן כללים כאלה בהתאם לסעיף שקיים היום בחוק ניירות ערך, גם על חברות שיירשמו בישראל על פי ההסכמים האלה.
שגית אפיק
3.
הוספת תוספת שלישית ב'


אחרי תוספת שלישית א' לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שלישית ב'

סעיף 35ל(ב) ו-(ד)


מקום ההתאגדות

הבורסה מחוץ לישראל

סוג ניירות הערך


צרפת


שוק מוסדר שקיבל אישור מאת

מניות

ה-Autorite des Marches Financiers

לפי הדירקטיבה האירופית 2004/39/EC

4.
תחילה


תחילתו של חוק זה בתום 30 ימים מיום פרסומו.
היו"ר משה גפני
יש הערות? אין. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 39), התש"ע-2010 – אושר פה אחד

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים