ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/05/2010

תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התש"ע - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים

4.5.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 376

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ' באייר התש"ע (4 במאי 2010), שעה 10:20
סדר היום
תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

רונית תירוש
מוזמנים
פרופ' זוהר גושן, יו"ר רשות ניירות ערך

עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך

נתן הרשקוביץ, מנהל מחלקת מערכות מידע, רשות ניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, רשות ניירות ערך

מוטי ימין, משנה למנהלת מחלקת תאגידים, רשות ניירות ערך

רונן מדר, מנהל מחלקת פיקוח על שוק משנה, רשות ניירות ערך

רו"ח אורלי קורן, סגנית מנהל מחלקת פיקוח על השוק המשני, רשות ניירות ערך

עו"ד אלי לוי, יועץ משפטי, הפיקוח על שוק משנה, רשות ניירות ערך

עו"ד דנה נויפלד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אבי פרידמן, מנכ"ל לשכת רואי חשבון בישראל

גד סואן, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

עו"ד דורון סלובטיצקי, המחלקה המשפטית, בנק ישראל

עירית מנדלסון, חטיבת שווקים, בנק ישראל

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
על סדר היום תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התש"ע-2010.
מוטי ימין
התקנות שמונחות לפניכם הן רכיב משלים במספר צעדים של תיקוני חקיקה.
היו"ר משה גפני
מה זה מגנא?
מוטי ימין
מגנא היא מערכת אינטרנטית, מערכת גלוי נאות אלקטרונית.


התקנות שכרגע מונחות בפניכם, הן למעשה רכיב משלים במספר צעדים של תיקוני חקיקה שנעשו כדי להעלות את רמת השירות שהרשות נותנת לגורמים שמפוקחים על ידה. וכדי לאפשר לה לקיים תקשורת אלקטרונית מלאה מולם.


נכון להיום מתנהלת תקשורת אלקטרונית של הרשות מול הגורמים המפוקחים באופן חד-סטרי. הגורמים המפוקחים מתכתבים מול הרשות, מגישים לה דיווחים באמצעות המגנא שהזכרת קודם לכן, מערכת שמאפשרת את התקשורת של הגורמים המפוקחים אל הרשות.


אנחנו מציעים להתקדם שלב אחד ולהפוך את התקשורת הזאת לתקשורת דו-סטרית, כך שגם הרשות תוכל לתקשר ולהתכתב עם הגורמים שמפוקחים על ידה באמצעים אלקטרוניים. הייתי אומר שזה חלק ממגמה רחבה של ממשל זמין, שמשרדי הממשלה מכוונים אליה בשנים האחרונות, והרשות מבקשת להיות חלוץ לפני המחנה בעניין הזה, כפי שהיא הייתה גם כאשר השיתה, עוד בשנת 2003, את מערכת המגנא.


המטרה של תיקוני החקיקה היא לעגן את המסגרת החוקית לפיה הרשות תוכל לשלוח הודעות, הוראות ודרישות לגורמים המפוקחים על ידה באמצעות מסרים אלקטרוניים שייחתמו בחתימה אלקטרונית מאושרת, חתימה שנהנית מרמת האבטחה ומרמת המהימנות הגבוהים ביותר. זו חתימה שנהנית ממעמד ראייתי מועדף בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית ומסר שנחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת, הוא מסר קביל שניתן להגיש אותו כראיה בכל הליך משפטי.


תיקוני החקיקה שביצענו עד היום כללו תיקון לחוק ניירות ערך, תיקון מספר 38 שאושר כבר בחודש יולי 2009. התיקון הגדיר את הסמכות של הרשות להתקשר מול הגורמים שמפוקחים על ידה באמצעות מסרים אלקטרוניים מאושרים והוא קבע בין היתר גם חזקה מתי יראו מסמך שנשלח באופן אלקטרוני לנמען, כמסמך שהומצא לו כדין.


תיקון אחר שגם הוא נדון בראשית השנה בוועדת המדע והטכנולוגיה התייחס לתקנות שמסדירות את הפעולה של הגורם המאשר שהוא אותו גורם שמנפיק את אמצעי החתימה האלקטרונית ומנפיק את התעודה האלקטרונית באמצעותה ניתן לדווח במגנא ובאמצעותה גם ניתן יהיה לקבל מהרשות את המסרים במתכונת האלקטרונית.


התקנות שלפניכם, תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), למעשה נועדו להסדיר את הפרוצדורה שגורם מפוקח נדרש לקיים על מנת שהוא יוכל לקבל מסרים אלקטרוניים מהרשות. התקנות, כפי שתראו, קובעות את החובה למנות מורשה גישה מטעם הגורם המפוקח שיוכל לגשת לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח ולקבל את המסרים שהרשות שולחת לו. נקבעה חובה להודיע על ביטול המינוי של מורשה גישה כאמור. נקבעה חובה על הגורם המפוקח להסדיר את הנהלים שיבטיחו כניסה לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח לפחות פעם ביום. מעבר לכך, יש רק עניינים טכניים שהוסדרו במסגרת התקנות האלה.


לפני שנתחיל את הדיון בתקנות, הערה אחת שאולי תחסוך לנו את הדיון. ההערה היא לגבי הוראה עונשית שקבועה בתקנות.
היו"ר משה גפני
חצי שנה מאסר.
מוטי ימין
בדיוק. חצי שנה מאסר.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו לא נאשר את זה ואני אומר לך למה. לפי מה שמסתמן, הולך להיות פיצוץ בבתי הסוהר ואנחנו לא הולכים לשלוח לשם אנשים כאשר אין צורך בכך. אם כן, לא נאשר את זה. כך אני מעריך. עם כל הכבוד לתקנות האלה, חצי שנת מאסר, אפשר להסתפק בקנס כספי.
שמשון אלבק
כבוד היושב ראש, אנחנו שמחים שקלענו לדעתם של גדולים כי מה שמוטי רצה לומר זה שאנחנו לחלוטין מוותרים על סעיף 8.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מתנצל על כך שאמרתי שבתי הסוהר מלאים אבל אני אומר את זה בהזדמנות אחרת.
אמנון כהן
איך היו מדווחים ומדווחים קודם? הקשר שבין רשות ניירות ערך לבין הגוף המבוקר. אתה אומר שעד היום לא התכתבו באמצעות המיילים?
מוטי ימין
עד היום התקשורת האלקטרונית הייתה במסלול חד סטרי. כלומר, הגופים שמפוקחים על ידי הרשות שלחו הודעות ודיווחו דיווחים באמצעים אלקטרוניים.
אמנון כהן
איך הגיבה הרשות?
מוטי ימין
הרשות הגיבה בפקסים או במשלוח של דואר. אין לנו כלים אחרים שהחוק מסמיך אותנו להשתמש בהם.
אמנון כהן
אם כתבו איזשהו דוח, ברשות נבדק התשקיף והייתה הערה לסעיף מסוים, ההערה הייתה נשלחת במייל? האם הוא חייב לשלוח אותה בפקס או בדרך אחרת?
מוטי ימין
אתה שואל איך עובדת הפרקטיקה.
אמנון כהן
כן. איזה שוני יהיה עכשיו?
מוטי ימין
הרשות תוכל לשלוח את המכתבים הללו אמנם במייל, בדואר אלקטרוני, אבל זה לא דואר אלקטרוני רגיל כמו שאנחנו מכירים אלא זה דואר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת. זה מקנה לו מעמד ראייתי מועדף.
אמנון כהן
הוא לא יכול לומר שהוא לא קיבל את הערות הרשות.
מוטי ימין
הוא גם לא יוכל לומר שמישהו שינה את הנוסח בדרך. הוא לא יכול לומר שאתה כתבת לו א' אבל הוא קיבל ב'.
שמשון אלבק
הוא גם לא יצטרך לשלוח מישהו לדואר כדי להוציא דואר רשום. מבחינתנו זה כאילו דואר רשום.
אמנון כהן
אתה אומר שבגוף המבוקר הוא יקבע מי מטעמו יהיה זה שייכנס ויבדוק ויעשה. כלומר, הוא מסמיך מישהו.
מוטי ימין
נכון.
אמנון כהן
הבנתי. זה נראה טוב.
מוטי ימין
מבחינתנו זה חלק מהשירות לגורמים המפוקחים.
אמנון כהן
לגבי המאסר, אני מסכים עם היושב ראש.
שגית אפיק
איך בכל זאת יאכפו את הדברים האלה, מלבד הפרת חובה חקוקה?
מוטי ימין
אנחנו חושבים שהכלי הראוי לאכוף את הוראות התקנות הללו זה באמצעות כלי אכיפה מינהלית שהרשות מקדמת. אני מניח שבבוא העת יונחו בפני הוועדה הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות.
שגית אפיק
לגבי כללי שימוש במערכת דואר אלקטרוני מאובטח, על איזה כללים פחות או יותר מדובר?
מוטי ימין
מדובר על כללים טכניים במהותם, שממש מסבירים איך נכנסים לאתר האינטרנט, איזה פקודות מקישים, על איזה לחצנים לוחצים. זה דבר טכני לחלוטין.
אבי פרידמן
בניגוד לרשות המסים, היטיבה רשות ניירות ערך לעשות בכך שבתקנות מיוחדות היא הגדירה מהי אחריותו של המדווח למגנא. היא עשתה היטב ואנחנו רק יכולים לקוות שגם רשות המסים בסדרי המס המקוון שלה, פשוט תעתיק את ההוראות של רשות ניירות ערך ותאמץ אותן. אנחנו רק מציעים שכאן, לגבי הדואר האלקטרוני, גם ייווצר לינק לגבי האחריות מפני שהאחריות כאן היא רק בתחום של החותם. אגב, החתימה המאושרת היא ברמה אחת יותר גבוהה מהמאובטחת. אנחנו מציעים לקשור את זה לנושא של האחריות כי שם הגדרתם מהי האחריות שמוטלת על זה שכותב. פשוט, תקשרו את הדברים ביחד ואז הדברים יהיו ברורים. זו ההערה היחידה שיש לנו.
היו"ר משה גפני
יש תשובה?
מוטי ימין
באיזה מובן לקשור את האחריות?
אבי פרידמן
כאשר מדובר בדיווח למגנא, הגדרתם את מערכת היחסים של מי שמוסמך לדווח למגנא ומהי גדר האחריות לגביו מעצם פעולת הדיווח. אנחנו מציעים שתיקחו את זה כמו ששם ותאמרו כאן כדי שלא ייווצר מצב בו על מי שמתכתב אתכם תוטל אחריות שאינה מופיעה לגבי עצם הדיווח למגנא.
מוטי ימין
אתה מציע שהגורם שממונה על ידי הגורם המפוקח, לא תהיה לו אחריות עודפת מעצם העובדה שהוא מונה ככזה.
אבי פרידמן
נכון. ליצור התאמה גם לרמת האחריות שנוצרת עם עצם הדיווח למגנא. אנחנו חושבים שזה עניין טכני פשוט לגמרי והוא יוצר קוהרנטיות ואחידות בשני סוגי הדיווח.
שמשון אלבק
מה שאתה מציע, זה תיקון חוק. אנחנו לא יכולים לתקן את החוק.
אבי פרידמן
השאלה אם אפשר לקשור את זה בתוך התקנות.
שמשון אלבק
לא. נושא של אחריות בדרך כלל נסגר בחוק.
אבי פרידמן
שם עשיתם את זה בתקנות. זה מופיע בתקנות. בדקנו בגלל הדיווח לרשות המסים.
היו"ר משה גפני
עורך דין אלבק, אני מבקש שתבדקו את זה. אני מעריך שאי אפשר לעשות את זה בתקנות אלא צריך לעשות את זה בתיקון חקיקה.
שגית אפיק
זה גם לא מה שמונח כרגע.
היו"ר משה גפני
נכון. זה לא מונח עכשיו. תבדקו את מה שהוא טוען.
שמשון אלבק
אם נצטרך לתקן, נתקן.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה רבה. אנחנו מצביעים על אישור תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התש"ע-2010, ללא עונש מאסר שמופיע כאן ונמחק.
שגית אפיק
תקנה 8 נמחקת.
היו"ר משה גפני
סעיף 8 נמחק.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים