ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/04/2010

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20
27/4/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 270

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שלישי, י"ג באייר התש"ע (‏27 באפריל, 2010), שעה 12:00
סדר היום
1.
הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד

אריה ביבי

שלי יחימוביץ

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
חה"כ דב חנין

עו"ד מיכאל אטלן
-
היועץ המשפטי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דבורה (דבי) אליעזר
-
הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יפה סולימני
-
ראש מינהל אכיפה והסדרה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דן אורן
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד רביד דקל
-
מח' ייעוץ וחקיקה (פלילי), משרד המשפטים

מירי בן-שטרית
-
מרכזת בכירה כלכלה ומחקר, מינהל הרכש, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

רן רידניק
-
רכז תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ורד וייץ
-
ההסתדרות הכללית החדשה

אלי יריב
-
ההסתדרות הכללית החדשה

ענבל סופרו
-
נציגת האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

דרור אטרי
-
יו"ר איגוד חברות הניקיון, חבר נשיאות איגוד לשכות המסחר

עו"ד אריה שלומי לויה
-
איגוד לשכות המסחר

עו"ד דן כרמלי
-
איגוד לשכות המסחר

אברהם (אבי) ברק
-
אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים + לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

עו"ד מיכל חילי
-
אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל
-
מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים

עו"ד דבי גילד-חיו
-
מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח בישראל

עו"ד מאירה בסוק
-
הלשכה המשפטית, נעמ"ת

עו"ד ענבר יחזקאלי-בליליוס
-
יועמ"ש, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

תרצה בר-חיים
-
מנכ"ל אגם מהל"ב (נצרת)

פנחס שיף
-
מנכ"ל הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת


אלקנה אפרתי


יעקובית ישפה (מתמחה)
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008.


אתמול היו לנו כמה תיאומים משפטיים. אני מבין שהיועצות המשפטיות של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ושל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד המשפטים הגיעו להסכמות על ניסוחים. אינני יודע אם מסכימים על כל העניינים, אבל הגיעו להסכמות על תיקונים בנוסח הקיים. אבקש לעבור על התיקונים המוצעים ולהצביע, במידת האפשר, ולהתקדם הלאה.
נעה בן-שבת
בעמוד 4 לנוסח שמונח בפני הוועדה יש תיקון לסעיף 3(ב)(4). באשר להתראה, בהתחלה כללנו הוראה שבהודעה על העיצום הכספי תיכלל "התראה כי אם ההפרעה לא תתוקן עד למועד שיצוין בה תחול הפרעה נמשכת". צוין בפנינו שבכך אנו מאבדים את האפשרות לקבוע שחלה הפרה נמשכת גם אם היתה הפרה ראשונית של אי-תשלום שכר ולאחר מכן השכר לא המשיך להיות משולם באותם מועדים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה ולכן נחזור לנוסח המקורי של הצעת החוק שלא דרש מתן התראה כדי להחיל הפרה נמשכת. אנו בעצם חוזרים לנוסח המקורי בפסקה (4) ומוחקים את הסיפה שהוספה על-ידינו.
היו"ר חיים כץ
זה מתואם?
נעה בן-שבת
כן.
יעקובית ישפה
"(4)
שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 2ב."
היו"ר חיים כץ
מי בעד התיקון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 3(ב)(4) – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת הנוכחים תמכו, אין מתנגדים ואין נמנעים. סעיף 3(ב)(4) נתקבל .
אברהם (אבי) ברק
אני מבקש לקבל הסבר למה הסיפה נמחקה.
נעה בן-שבת
אולי משרד המשפטים יסביר. אציין רק שחוזרים לנוסח המקורי של הצעת החוק, על-פי הנוסח שהכינה הממשלה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו חוזרים לנוסח כפי שביקשת.
אברהם (אבי) ברק
אולי אני תמכתי בתיקון?
היו"ר חיים כץ
עכשיו אתה רוצה לבקש הסבר למה חזרנו לנוסח שרצית?
רביד דקל
התוספת שהוספה על-ידי הוועדה קובעת שאם ההפרה לא תתוקן עד המועד שצוין בה, ממועד ההתראה מתחילים לספור את העבירה הנמשכת. כאשר יש אי-תשלום של שכר והממונה שולח הודעה על כוונת חיוב לאחר שלא שולם שכר 3 חודשים, רק ממועד המשלוח הוא מודיע שהעבירה נמשכת והוא מוותר למעשה על שלושת החודשים שבהם לא שולם השכר. כלומר, הוא יכול להטיל את העיצום הכספי רק על עצם ההפרה ולא את התחשיב של העבירה הנמשכת לפי מניין הזמן שבו היא נמשכה עד מועד ההתראה. למעשה הוא מוותר על העיצום הכספי בגין עבירה נמשכת אחורנית, מהמועד של משלוח ההתראה ועד ביצוע ההפרה. הנוסח שמובא כאן מביא בחשבון שבמקרים מסוימים לממונה יש ראיות על כך שבוצעה ההפרה, והיא ממשיכה להיות מבוצעת, ואנו סברנו שבמקרים המתאימים הוא צריך להטיל עיצום כספי כבר במועד משלוח הודעת החיוב. הוא צריך להגיד: "אדוני, לא שילמת שכר והמשכת לא לשלם שכר ולכן עליך לשלם X ועוד X כפול שלוש על ההפרה הנמשכת".
היו"ר חיים כץ
אתה מקבל את זה?
אברהם (אבי) ברק
למרות שזה לא מה שרציתי, אקבל אותו.
מיכל חילי
יש לי בכל זאת שאלה. בהודעה על כוונת חיוב יהיה כתוב למפר שאם לא יתקן - - -
מיכאל אטלן
כך משתמע, כי אם כתוב "שיעור התוספת ל העיצום הכספי בהפרה נמשכת" אז הוא יצטרך להבין מה זה הפרה נמשכת. יש הגדרות של "הפרה נמשכת".
רביד דקל
ההודעה על כוונת חיוב אמורה לפרט את התשתית העובדתית שמונחת בפני הממונה. על סמך התשתית הזאת הוא מגבש לפחות את ההחלטה המנהלית הראשונית שלו, שכמובן אפשר להביא ראיות ולהפריך אותה אחר-כך במסגרת השימוע. אבל אם התשתית הזאת כוללת ראיות לכך שההפרה בוצעה והמשיכה להיות מבוצעת - - -
מיכל חילי
בסדר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. נמשיך הלאה. הצבענו על הסעיף ואישרנו אותו, ואין הסתייגויות.
נעה בן-שבת
בעמוד 5, בסעיף קטן 5(ב), הוצע למחוק את המילים "נימוקי החלטתו" מכיוון שהנוסח הקבוע בהוראות שדומות לעיצום כספי לא טורח לדרוש את נימוקי ההחלטה. ההחלטות במילא צריכות להיות מנומקות.
היו"ר חיים כץ
למישהו יש הסתייגויות בעניין הזה? אם לא, נקרא את הסעיף ונצביע עליו. תראי איזה יופי כאשר עורכי-הדין באים מסודרים ואז העסק יכול להתקדם.
יעקובית ישפה
"5(ב)(1)
החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המעביד עיצום כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (להלן – דרישת תשלום); בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו."
היו"ר חיים כץ
נצביע. מי בעד הנוסח כפי שהוקרא? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 5(ב)(1) – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת הנוכחים הצביעו בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים, לכן סעיף 5(ב)(1) נתקבל.


נעבור לתיקון הבא כפי שמוצע על-ידי היועצים המשפטיים.
נעה בן-שבת
אני מניחה שלא חל איזה שינוי בסעיף 12. רציתי להזכיר רק שטרם הצביעו עליו. הוא נשאר עדיין פתוח.
היו"ר חיים כץ
תיקנתם אותו?
נעה בן-שבת
לא. הוא לא דרש תיקונים. התעורר ויכוח לאן מועבר הכסף מן העיצום הכספי.
קריאה
זה ויכוח עקרוני.
היו"ר חיים כץ
לא נצביע על סעיף 12. הוא יישאר פתוח. נראה לאן הכסף יועבר.
נעה בן-שבת
בעמוד 9 יש כמה תיקונים, חלקם תיקוני נוסח וחלקם תיקונים מהותיים שהוצעו. עמודים 8-9 נוגעים לסעיף 17 וקובעים את ההוראות לגבי ועדת ערר. הם קובעים, בין השאר, שוועדת ערר פועלת לפי חוק בתי-דין מנהליים, וקובעים שהוראות חוק בתי-דין מנהליים ככלל חלות על ועדת הערר, אבל ממעטים סעיפים מסוימים.


כאן ביקש משרד המשפטים להכניס כמה שינויים קלים. אני מבקשת להציג אותם.
דן אורן
התיקונים שמופיעים כאן, לא אגיד שאין להם משמעות, אבל הם תיקונים שנובעים מעיון נוסף בחוק. עד כה דובר כאן על ועדת ערר, על החלטת הממונה להטיל עיצום כספי. יש חוק מסגרת שמסדיר את הפעילות של ועדות מן הסוג הזה, הוא חוק בתי-דין מנהליים. הנוסח בסעיף קטן 17(ו) קובע שחוק בתי-דין מנהליים חל, למעט סעיפים מסוימים שלא מתאימים.


יש הוראות בסעיף 16(ב) ו-(ג) לחוק בתי-דין מנהליים שאנו במחשבה שנייה אומרים, כמובן בתיאום עם חברינו במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שצריך להחיל אותם. זה כאשר המושב של ועדת הערר חסר, יש על כך הוראות בחוק בתי-דין מנהליים, וכנ"ל כאשר המושב קטוע, אז יש להחיל את ההוראה הזאת. זה התיקון שאנחנו מכניסים כאן.
נעה בן-שבת
אם אפשר לציין את ההבדלים בין המוטבים. בהצעה שלנו מדובר על כך שייתכן שהדיון יתנהל רק בנוכחות היושב-ראש ולא צריך לכך את הסכמת הצדדים, בניגוד לחוק בתי-הדין המנהליים, שם אומרים שאחד החברים יכול להיעדר וזה יהיה מוטב חסר וצריך לכך את הסכמת בעלי הדין. יש הוראה שכן מוצע להחיל אותה, שאם המוטב התחיל להיות חסר הוא יכול להמשיך ולדון, אלא אם כן יושב-ראש המוטב סבור שנגרם עיוות דין בניהול חסר.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שגם כאן היתה הסכמה. אפשר לקרוא את הנוסח ולהצביע על הסעיף, שלא יווצר הרושם שחלילה משרדי הממשלה רוצים לעכב את הצעת החוק ולמשוך זמן.
יעקובית ישפה
"17(ו)
ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, למעט הוראות סעיפים 5, 7, 16(א), 22, 26, 33, 36, 37, 45 ו-46 לחוק האמור, יחולו על ערר ועל ועדת ערר בשינויים המחוייבים ובשינוי זה: בסעיפים 11 ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, במקום "שר המשפטים" יבוא "שר התעשיה המסחר והתעסוקה"."
היו"ר חיים כץ
נציגי התאחדות התעשיינים, מר אבי ברק, הכול בסדר?
אברהם (אבי) ברק
לא הכול בסדר, אבל במצב הנוכחי וביחס לאלטרנטיבה - - -
היו"ר חיים כץ
נצביע על ההסכמה הזאת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 17(ו) – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת הנוכחים כאן הצביעו בעד, אז אין נמנעים ואין מתנגדים. סעיף 17(ו) נתקבל. נמשיך הלאה להסכמות. רואים כיצד כאשר יש הסכמות העסק מתקדם?
דן כרמלי
רואה אדוני שאנחנו אפילו לא פוצים פה בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
תמיד אמרתי שכאשר מתחילים עם עורכי-הדין, להפוך הסכמה להסכם זה תורה, אבל אם עורכי-הדין מסכימים אז יש כבר הסכם.
נעה בן-שבת
הסכמה נוספת, בסעיף קטן 19(א), על-פי הערה של משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
גם בזה התכופפנו.
נעה בן-שבת
נכון, לחלוטין קיבלנו את עמדתם. הוצע שבית-הדין האזורי – זה כבר הוחלט ובעצם נכלל כבר בנוסח הקודם – דן בערעור על החלטות ועדת ערר ומקיים ביקורת מנהלית על החלטות ועדת הערר, ולא ביקורת ערעורית. הציעו לנו להמיר את הניסוח שקבע כי "הוא ידון בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שמפעיל בג"ץ", ובמקום זה להגיד כי "בדונו בערעור, יקיים בית-הדין האזורי ביקורת שיפוטית על החלטת ועדת הערר".
דב חנין
למה אנחנו משתמשים בהקשר הזה במונח "ערעור" ולא במונח "עתירה"?
נעה בן-שבת
למעשה ההליך הוא שמערערים על ההחלטה.
דב חנין
מבחינה מהותית זה יותר סוג של עתירה כי הצורה היא של התנהלות עתירתית.
מיכאל אטלן
זה גם לצורך אחידות בניסוח, כדי לקצר את זה.
דבורה (דבי) אליעזר
בחוקי עבודה שונים, כמו חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם - - -
דב חנין
אני רוצה שיהיה ברור שמדובר כאן על עתירה מבחינת המהות. אני אומר את זה גם למען הפרוטוקול, שיהיה ברור שלזה המחוקק המתכוון.
מיכאל אטלן
כולנו מתכוונים לזה. אני גם אומר את זה.
דב חנין
מאה אחוז. בסדר גמור. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
זה נרשם בפרוטוקול ואפילו צולם והוקלט.
יעקובית ישפה
"19(א)
הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת הערר, רשאי לערער לבית הדין האזורי, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; בדונו בערעור, יקיים בית הדין האזורי ביקורת שיפוטית על החלטה ועדת הערר."
היו"ר חיים כץ
נצביע על הסעיף כפי שהוקרא. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 19(א) – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת הנוכחים הצביעו בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים, לפיכך סעיף 19(א) נתקבל. נעבור להסכמה הבאה.
נעה בן-שבת
אם אנחנו עוברים להסכמה אז נדלג כרגע על עמוד 11, על סעיף 23(א) שנשאר עדיין פתוח.


נעבור לעמוד 12, לסעיף 26א. היתה לנו הערה לגבי נושא ההתיישנות הפלילית. ההסכמה היתה שלא נדרשת הוראת התיישנות פלילית מכיוון שההוראות הפליליות שמוטלות בפרק ד' מדברות על חזקה, והחזקה הזאת קמה במילא במועד שבו נעברת העבירה. קמה חזקה שהופרה חובת הפיקוח של מזמין השירות ולכן ההוראה הזאת מיותרת. מכיוון שציינו את זה אז אנחנו בעצם לא מכניסים תיקון. רציתי רק להזכיר את זה.
היו"ר חיים כץ
אם אנחנו לא מכניסים תיקון אז עלינו להצביע על הסעיף כי לא הצבענו עליו אתמול.
נעה בן-שבת
אתמול לא הצבענו על נוסח. אתמול דיברנו על עיקרון.
היו"ר חיים כץ
אם אין שום תיקונים ויש הסכמה, למעשה אין צורך לקרוא את הנוסח. נעבור לתיקון הבא.
נעה בן-שבת
בעמוד 13, סעיף 27 הוא התיקון לחוק הגנת השכר. בסמוך לתיקון לחוק ההסדרים האחרון (חוק ההתייעלות) תוקן חוק הגנת השכר בתיקון עקיף במסגרת חוק הגנת השכר (עיצום כספי). התיקון של אותו חוק ייכנס לתוקף רק ב-1 ביולי 2010. מכיוון שיש הוראות חופפות בין חוק הגנת השכר (עיצום כספי) ובין ההוראות המוצעות בחוק זה, והכוונה היתה לבטל את החוק האמור – ואני מקווה שתאשרו את הדברים – יבוטל החוק האמור כאשר החוק הזה נכנס לתוקף. יש צורך לתת תוקף להוראה שמתקנת את חוק הגנת השכר ולפיכך מוצע להכניס כאן את הוראות הנוסח שהיו בחוק העיצום הכספי והתייחסו לתיקון העקיף לחוק הגנת השכר.
היו"ר חיים כץ
יש שתי אופציות: או להקפיא את הדיונים עד 1 ביולי וכאשר החוק ההוא ייכנס לתוקף להמשיך בדיונים; או לקבל את מה שהצעת.
ורד וייץ
אני נציגת ההסתדרות החדשה. עם התיקון צריך להכניס הפרה לפי סעיף 25(ב)(1) החדש. צריך להעביר אותו לחלק השלישי של התוספת השנייה. אחזור על ההערה כאשר נגיע לשם, אבל אני מציינת את זה כבר עכשיו משום שהסכום שנקבע בתיקון מתאים לחלק השלישי של התוספת השנייה. זה דבר אחד.


דבר שני, מבחינת הטכניקה והצורך להכניס את התיקון לחוק הגנת השכר בחוק האכיפה, זה בסדר, רק צריך להקפיד על החלוּת, שלא יקרה שהתחולה תהיה מאוחרת לְמה שהתכוונו בחוק עיצום כספי.
נעה בן-שבת
אם נכניס את זה למסגרת החוק הזה ולא נקבעה הוראת תחולה מיוחדת, הוא ייכנס לתוקף מייד עם ההוראה שגם תבטל, שהיא ההוראה המשלימה, סעיף 43א לחוק הזה שמבטל את חוק הגנת השכר (עיצום כספי).
ורד וייץ
אני מתכוונת לומר שחוק האכיפה ייכנס לתוקף לפני 1 ביולי.
היו"ר חיים כץ
זה תלוי בכם, בנציגי משרדי הממשלה שהתחייבו להעביר לנו את ההסתייגויות. עדיין לא קיבלנו את ההסתייגויות.
מיכאל אטלן
אנחנו יכולים להציג אותן כעת, אם אתה רוצה.
היו"ר חיים כץ
נבקש שתמסרו לנו אותן בכתב.
מיכאל אטלן
חשבתי שכל עוד הן לא חתומות על-ידי השרים אתה לא רוצה לדון בהן. הן מנוסחות. הן בדרך לשרים. פיזית הם טרם הספיקו לחתום, אבל הם יחתמו עליהן. לכן אם אתה רוצה שנדון בהן, אין בעיה להציג אותן. כפי שאדוני רוצה.
היו"ר חיים כץ
היינו מעדיפים לקבל אותן קודם כול כתובות כדי שנוכל לקרוא אותן, לדון בהן וכך נוכל לחסוך זמן מכל באי הוועדה. ייתכן שלחלק נסכים ובחלק אתם תתפשרו. אנחנו מבקשים לקבל את ההצעות שלכם כדי שנדע היכן אנו עומדים.
מיכאל אטלן
אנחנו צריכים להקדיש זמן לדבר על הוראות התחולה. עדיין לא דנו בהוראות התחולה. אני מציע לדחות את השאלה הזאת לדיון בהוראות התחולה.
ורד וייץ
רק העליתי את זה על השולחן. בסדר גמור.
נעה בן-שבת
יש לכם כוונה מסוימת לגבי ההוראות של חוק הגנת השכר? אסביר מדוע אני שואלת. כיוון שהתייחסנו לזה במהלך הדיונים כמה וכמה פעמים. דיברנו על כך שסעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר שתוקן, יש לו משמעות מאוד משמעותית, הוא כולל הרבה רכיבי שכר. בעצם זה סוג של עבירה כוללת של אי-תשלום שכר במועדו.
מיכאל אטלן
הבעיה היחידה שמצריכה דיון היא המערך של העיצום הכספי, שצריך להקים אותו. צריך להסיט עובדים שעוסקים באכיפה פלילית לטובת ניהול כל המערך של העיצום הכספי. צריך גם להקים את ועדות הערר ולמנות את החברים בוועדות הערר.
היו"ר חיים כץ
ולהחליט לאן הולך הכסף.
מיכאל אטלן
היום אנו באים בטוב ...
נעה בן-שבת
זה לא רק לעניין העבירה של חוק הגנת השכר, אלא לגבי הכול.
מיכאל אטלן
העבירה תיכנס לתוקף, אין שום בעיה, אבל כל מערך העיצום הכספי לא יכול לחול מוקדם יותר מאשר המערך. זה אותו מערך שאנו מקימים. זאת ההערה שהערתי גם אז.
נעה בן-שבת
אדוני היושב-ראש, אם אפשר בבקשה לקרוא את פסקאות (1), (2) ו-(3) בסעיף 27 שנותנות ביטוי למה שנאמר כאן.
רביד דקל
עוד הערה אחת לעניין התחולה. יש כאן אקט פורמלי של ביטול עבירה פלילית וכינונה מחדש על-ידי החוק הזה. עדיין יש הוראה בחוק העונשין שמתייחסת למצב כזה, שיכולה ליצור בעיות. מדובר בסעיף 4 לחוק העונשין, שקובע שאם בוטלה בחיקוק עבירה – שזה בדיוק מה שאנו עושים כאן – תתבטל האחריות. כלומר אם במקרים מסוימים משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יגלה עבירה שחלה בזמן תחולתו של חוק הגנת השכר (עיצום כספי) הישן, שבו גם תוקן סעיף 25 של העבירה - - -
נעה בן-שבת
למעשה הוא לא נכנס עדיין לתוקף. ייתכן שהבעיה תהיה עתידית אם נעבור את התאריך 1 ביולי, אבל כרגע הוא עדיין לא נכנס לתוקף.
רביד דקל
כלומר, בכל מקרה כאשר נעברה עבירה לפני כן, אי אפשר יהיה לאכוף אותה אי אפשר יהיה להגיש כתב אישום בגינה?
נעה בן-שבת
נכון.
רביד דקל
בסדר. אם כך, לא צריך להתייחס לסעיף 4 לחוק העונשין.
יעקובית ישפה
סעיף 27 – תיקון חוק הגנת השכר


"בחוק הגנת השכר –

(1)
בסעיף 25ב, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) (1)
מעביד שלא שילם לעובדו שכר וחלף היום הקובע שלאחריו הפך אותו שכר לשכר מולן, והמעביד לא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו, דינו – מאסר חצי שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(2)
לא יועמד מעביד לדין בשל עבירה לפי פסקה (1), אלא אם כן חלפו 90 ימים מהיום הקובע והשכר לא שולם עד אותו מועד, ובהתאם לנוהל שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.";

(2)
בסעיף 26א(ב), בפסקה (3), בסופה יבוא "הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2009.";"
נעה בן-שבת
נצטרך לעדכן את זה למדד הקרוב ולא למדד ההיסטורי.
אורלי לוי אבקסיס
יש לי שאלה בנוגע לסעיף הזה, שאלה שחוזרת ועולה מאז שהתחלנו לדון בדברים, לגבי ראשי רשויות מקומיות שנמצאים בחדלות פירעון או בקשיים גדולים, למשל בשדרות או בערים בפריפריה. האם זה נכלל בסעיף שקובע "אי תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו", או אולי זה כן נחשב בשליטתו? אנחנו לא רוצים להכניס ראשי עיריות לכלא כאשר בשל מדיניות כזאת או אחרת מקצצים להם את מענקי האיזון וכולי.
היו"ר חיים כץ
חלק מראש העיריות אנחנו רוצים להכניס לכלא. חלק אנחנו לא רוצים, אבל חלק לא יהיה נורא אם ייכנסו לכלא.
אורלי לוי אבקסיס
נצא מתוך נקודת הנחה שיש בפריפריה ערים ועיירות פיתוח שמצבן לא טוב, שאין להן מענקי איזון ולא מצליחות לקיים את הצרכים הבסיסיים, ובכלל זה גם לשלם את משכורות העובדים. השאלה אם זה נכלל לקטגוריה "שאי-תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו", או לסעיף אחר. אחרת נראה בכלא את כל ראשי עיירות הפיתוח.
נעה בן-שבת
הרקע להוספה של המשפט "לא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו", חלק מזה הביא בחשבון את בעיית ראשי הרשויות, אבל צריך לציין שיש עוד שתי מסננות שמופיעות כאן בפסקה (2). דבר ראשון זה 90 ימים מן היום הקובע, כלומר יש אפשרות לפיגור של 3 חודשים בתשלום השכר, ודבר שני זה המסננת המשמעותית מאוד של נוהל שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.
אורלי לוי אבקסיס
אז בואו נחיל את זה גם על השרים. אם כסף לא הועבר בזמן, אם משרד הבריאות, משרד החינוך או משרד הרווחה לא העביר את הכסף בזמן נשים גם אותם באותה קטגוריה. לא תמיד ראש המועצה אשם.
היו"ר חיים כץ
חברתי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אחד הסעיפים כאן קובע שהאחראים שעליהם יוטלו העונש והעיצומים יהיו המנכ"לים באותם משרדי ממשלה.
אורלי לוי אבקסיס
הם מסכימים לזה?
היו"ר חיים כץ
לא, אבל הצבענו על כך, שמנכ"ל משרד ממשלתי שעושק את העובדים במשרדו, החשב שחתם על הסכם הפסד כאשר ידע שבמחיר שהוצע אין ברירה והקבלן שמספק את השירות יעשוק את עובדיו כי הוא בוודאי לא יסכים להפסיד לאורך זמן, הוא אחראי ויישא בעונשים. החשב מבין שהוא חותם על הסכם הפסד.
אורלי לוי אבקסיס
זה מרכך את הדברים. צרת רבים – חצי נחמה. אבל איך נדאג כאן שראשי הרשויות המקומיות שקיצצו להם במענקי האיזון לא ייכנסו לכלא בגלל זה?
היו"ר חיים כץ
הבעיה גדולה יותר במועצות הדתיות ולא ברשויות המקומיות. כפי שידוע לך, כל התקציב של המועצות הדתיות מגיע ממשרד הפנים, שמעביר או לא מעביר, ומהרשות המקומית, שמעבירה או לא מעבירה. אין להם אפשרות לגבייה או לרישום דוחות ולהטלת קנסות. הם מקבלים כסף ולא יוצרים כסף. ראש רשות מקומית עוד יוצר קצת כסף.
ורד וייץ
ראש מועצה דתית יכול לעודד נישואין ולקחת אגרות.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, חשבתי שההערה של חברת הכנסת לוי מתכוונת לכך שצריך להזמין גם את נציב שירות בתי-הסוהר כדי לוודא את ההיערכות לקליטת הציבור החדש שיגיע כנראה לבתי-הסוהר ...
נעה בן-שבת
המסננת השנייה שצריך לציין כאן, שיהיה נוהל שיאשר היועץ המשפטי לממשלה לעניין הגשת כתבי אישום. כלומר, ההעמדה לדין תהיה גם תחת פיקוח של נוהל מיוחד שיאשר היועץ המשפטי לממשלה. אנו בעצם מעתיקים את הסעיף שאושר כבר במסגרת חוק הגנת השכר (עיצום כספי), מעבירים אותו משם לכאן, לאכסניה החדשה.


שלוש המסננות הללו נועדו להבטיח שלא תהיה הפלה של גיליוטינה באופן אוטומטי.
היו"ר חיים כץ
אגב, החוק הזה כבר עבר והצבענו עליו.
אורלי לוי אבקסיס
כזכור לך, גם בתחילת הדיונים הערתי את ההערה הזאת.
דב חנין
עכשיו צריך רק את ההיערכות הלוגיסטית.
נעה בן-שבת
לגבי המדד הבסיסי, אנחנו מדברים על המדד שפורסם. נצטרך לעדכן את חודש העדכון. אני מציעה שזה יהיה החודש בהתאם למועד שהצעת החוק תעבור.
מיכאל אטלן
רציתי לחדד, ותאשר היועצת המשפטית של הוועדה. אנחנו לא מחדשים כאן אפילו פסיק, ובכוונה. הדיון הקודם היה מקיף וכלל גם את המעורבים בשלטון המקומי ובמשרד הפנים.
אורלי לוי אבקסיס
זה על דעתם? הם הסכימו לכך?
מיכאל אטלן
לכן אני מבקש לא להיכנס לפרטים. אנחנו רק עושים סדר באכיפה כרגע ולא קובעים מהות.
היו"ר חיים כץ
באופן יוצא מן הכלל אמרו שאם ראש מועצה או ראש עירייה יילך לכלא, יקבל סנדוויצ'ים מיוחדים ...
אורלי לוי אבקסיס
אם הוא יישב באותו חדר עם המנכ"ל של המשרד הממשלתי שלא העביר לו את הכסף, אני בעד.
דב חנין
אותם סנדוויצ'ים שמעבירים לעובדי הקבלן ...
יעקובית ישפה
"(3)
אחרי סעיף 26ב יבוא:
"26ג.
פיצוי הלנת שכר והליך פלילי
(א)
בבואו לפסוק פיצוי הלנת שכר למעביד כאמור בסעיף 17, רשאי בית דין לעבודה להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה, או שהוטל עליו עיצום כספי בשלו לפי חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה.

(ב)
בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 25ב(ב1), רשאי בית דין לעבודה או בית משפט להתחשב בכך שנפסק נגד המעביד פיצוי הלנת שכר לפי סעיף 17 בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.
(ג)
בבואו לגזור את דינו של מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 25ב(ב1), רשאי בית דין לעבודה או בית משפט להתחשב בכך ששכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או ששכר העבודה לא שולם במועדו עקב חילוקי דעות שיש בהם ממש בדבר עצם החוב ובלבד שהחלק שאינו שנוי במחלוקת שולם.
26ד.
אחריות פלילית של מזמין שירות""
נעה בן-שבת
את סעיף 26ד הוועדה קראה כבר ואישרה. אבל יש הערה שדיברנו עליה אתמול, באשר לחתימה על חוזה הפסד, האם יחולו גם החזקות או ההפרכות של החזקה שקיימות בדין הפלילי, או האם מוצע להחיל אותן כאן בהוראה הפלילית. אנסה להסביר שוב, גם על מה היתה המחלוקת וגם מה הסיכום.
היו"ר חיים כץ
אני מציע שנצביע על מה שקראנו עד כה. מי בעד סעיפים קטנים (א)-(ג)בסעיף 26ג, בפסקה 27(3) להצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 26ג בפסקה 27(3) להצעת החוק – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר חיים כץ
3 חברי כנסת תמכו, אין מתנגדים ואין נמנעים. סעיף 26ג, בפסקה 27(3) להצעת החוק, נתקבל.


נצביע גם על פסקאות (1) ו-(2) בסעיף 27 להצעת החוק.

הצבעה

בעד פסקאות (1)-(2) בסעיף 27 להצעת החוק – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הפסקאות נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
בינתיים חבר כנסת אחד פרש. שני חברי כנסת הצביעו בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. פסקאות (1)-(2) בסעיף 27 להצעת החוק, נתקבלו.
נעה בן-שבת
הגענו לסעיף 26ד המוצע. לפני שנקרא, רציתי להבהיר פעם נוספת.
מיכאל אטלן
פסקה 27(3) אושרה.
נעה בן-שבת
החלק הראשון של פסקה (3) אושר, ההוספה של סעיף 26ג לחוק הגנת השכר. למעשה סעיף 26ד, החלק השני של פסקה (3), אושר כבר בעבר ואני רוצה להעיר רק לגבי סעיף קטן (ג) שבו. זה נושא שנדון אתמול והיו לגביו הסכמות ולכן אני חוזרת לנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
ההסכמות שנתקבלו אתמול נותרו בעינן? אם כן, בסדר. אם לא, נפתח את הדיון.
נעה בן-שבת
אני מקווה. אנסה להסביר את הדברים.


כאשר מדובר באחריות אזרחית, בתביעה אזרחית של עובד נגד המזמין, סעיף 25 קובע שאם מדובר בחוזה הפסד, או חוזה שאינו עומד בשלושה תנאים מסוימים, ההגנות האזרחיות לא יחולו על המזמין. המזמין לא יוכל ליהנות מן ההגנות וגם העובד לא יצטרך להוכיח את חלק מן התנאים שאמורים בסעיף 23.


כאשר מדובר באחריות הפלילית של מזמין שירות, כאשר נעברת עבירה על-ידי הקבלן קמה חזקה שמזמין השירות הפר את החובה שלו לפקח, וכיוון שכך, החזקה הזאת תוכל להיסתר אם הוא הוכיח אחד מארבעה תנאים. התנאים דומים מאוד להגנות שניתנות באחריות האזרחית.


השאלה שעלתה אתמול היא מדוע אנחנו לא מגבילים את האפשרות להפריך את החזקות כאשר מדובר בחוזה הפסד. כלומר, המזמין הגיע מלכתחילה מנקודה של חוזה הפסד. מדוע לאפשר לו להפריך את החזקה? אחת ההערות של משרד המשפטים, שאם אנחנו מונעים ממנו להפריך את החזקה אנחנו יוצרים חזקה חלוטה, וזה חמור מדי.


ההסכמה היא שלא נמנע, לא נהפוך את החזקה הזאת לחזקה חלוטה. אמנם כדי להפריך את החזקה הוא יצטרך לעמוד בנטל כבד יותר, להראות שהוא לא עבר מכרז הפסד. זה גם לא יחול על כל ארבע אפשרויות ההפרכה של החזקה. זה יחול רק על שלוש מהן, ורציתי להסביר מדוע.


אחת האפשרויות להפריך את החזקה, שאומרים שהוא עשה ככל שניתן כדי למנוע את העבירה. נראה לי כי "כל שניתן כדי למנוע את העבירה" עומד בסתירה לעובדה שהוא חתם על חוזה הפסד. הוא נכנס מראש לעסקה עם המזמין בחוזה הפסד.
האפשרות השנייה
"הסתמך בתום-לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך". גם כאן, אם מדובר על בדיקות על-ידי בודק שכר שבדק את כל הנתונים, היה עליו להעמיד אותו על כך שמדובר בחוזה הפסד. גם כאן האפשרות לסתור את החזקה עומדת בסתירה לעובדה שהוא חתם על חוזה הפסד.


גם האפשרות ש"מעשה העבירה תוקן במלואו החל מיום העבירה" מדברת על מקרה שהוא נכנס למהלך הזה בחוזה הפסד, נכנס בנתונים שהזמינו כבר את מעשה העבירה, ולכן לא ברור אם צריך לתת לו אפשרות לתקן בדיעבד את מעשיו. זה לא אומר שהוא מתקן את כל מעשיו אלא את מעשה העבירה הספציפי הזה שבו הוא נתפס.


לעומת זה, האפשרות הרביעית, שהוא ביטל את חוזה ההתקשרות, מדברת על מקרה שנודע לו שהחוזה היה חוזה הפסד והוא עשה מה שצריך כדי לבטל את חוזה ההפסד. לפיכך חוזה ההפסד לא רלוונטי לאפשרות הרביעית. זה הפתרון המוצע, להגיד שלעניין התנאים שבפסקאות (1)-(3) הוא הוכיח שבחוזה מתקיימים התנאים שבפסקאות (1)-(3) בסעיף 25 לחוק הגברת האכיפה, כלומר זה לא חוזה הפסד.
היו"ר חיים כץ
מה אומרים נציגי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד הבריאות ומשרד המשפטים?
דבורה (דבי) אליעזר
גם בנושא הזה אנחנו שומרים על זכותנו להסתייג. אנו תומכים בנוסח כפי שהוצע בהצעת החוק הממשלתית. אנו סבורים שההיבט של האכיפה הפלילית שונה מן ההיבט והאופי שטיפלנו בנושא האחריות האזרחית. באחריות האזרחית קבענו סייגים מפורטים מאוד לתחולה וגם הגנות רחבות. כאן כל שאנו אומרים, שקמה לו חזקה שהוא צריך לסתור אותה. אפילו לגבי התנאי הראשון, שהוא עשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה - - -
היו"ר חיים כץ
דיברת עם נציגי משרד המשפטים וסיכמתם?
רביד דקל
כן. אבל אני לא מבינה איך ההסכמות שלנו יושמו בנוסח. אולי תוכלי להסביר לי.
היו"ר חיים כץ
חשבתי שאם עורכי-הדין נפגשים ומסכמים ומדברים ואפילו מקבלים תה או מים או קפה, בסוף מה שמסכמים – ועשינו את זה ממש למחרת – מוסכם על כולם.
דבורה (דבי) אליעזר
אמנם נפגשנו, אבל הודעתי שהנושא הזה לא היה מקובל עליי.
ורד וייץ
על חלק מן הדברים הסכמנו.
היו"ר חיים כץ
כאשר מגיעים לסיכום, מסכמים את הכול. אתם רוצים הזדמנות נוספת לסכם את זה ולראות אם עורכי-הדין יכולים להגיע להסכמות, לפחות בין משרדי הממשלה? גם כך יש לכם הרבה הסתייגויות.
רביד דקל
אולי ניתן הזדמנות ליועצת המשפטית להבהיר את הנוסח.
היו"ר חיים כץ
לשם מה? אפשר לדלג על זה כעת ואתם תיפגשו ביניכם. אתם אותה הממשלה – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד המשפטים נמצאים באותה הממשלה.
דבי גילד-חיו
אני נציגת האגודה לזכויות האזרח. הפטור של ביטול חוזה, שמופיע גם כאן וגם באחריות האזרחית, המטרה שלו לתת איזה "גרייס" למזמין להגיד: האדם גילה בתום-לב יום אחד שבעצם יש הפרה והוא לא מוכן להמשיך עם זה, ואז אם הוא מבטל את ההסכם רואים שהוא בעצם בסדר והנה הוא ביטל את ההסכם עם העבריין בדיני עבודה. אלא מה, גם כאן וגם בפרק של האחריות האזרחית, אין שום הגבלה של זמן. זאת אומרת, לפי ההצעה שלכם אדם יכול לטעון במשך שנים שהוא כאילו היה תם-לב ולא ידע על כך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא רוצים לפתור את כל הבעיות. אנחנו לא רוצים לעשות דבר מושלם. אנחנו רוצים שתישאר לנו עבודה, לנו ולדורות הבאים ...
דבי גילד-חיו
כלומר, יכול אדם במשך 7 שנים להעסיק מישהו, אך אם הוא יבטל את ההסכם אז גם את הסנקציה האזרחית וגם את הסנקציה הפלילית לא יוכלו להטיל עליו כי הוא ביטל יום אחד את החוזה, למרות שבמשך 7 שנים, או 6 שנים, או 5 שנים הפר את הזכויות, אבל יום אחד הוא קם. גם כך מתחשק לו כבר להחליף קבלן משנה, אז במשך 7 שנים הוא עבד עם אחד וכעת הוא מבטל את החוזה והוא פטור.
אורלי לוי אבקסיס
אבל הם מדברים על הסתמכות על חוות דעת מקצועית של כלכלן.
דבי גילד-חיו
זה או-או.
נעה בן-שבת
מצד שני, לא היה בביטול החוזה התנהגות שלא בתום-לב. אם רואים שכל ההתנהלות היתה שלא בתום-לב וביטלו ביום האחרון לפני תום החוזה - - -
דבי גילד-חיו
אבל אלה תנאים חלופיים. אפשר לקבל את התנאי של ביטול חוזה גם כאן וגם שם, אבל בתנאי שזה אחרי חצי שנה או שנה לכל היותר. כמה "גרייס" אפשר לתת לאדם שהוא תם-לב? חצי שנה לקח לו לגלות? שנה? שנתיים? לא לנצח. אי אפשר לנצח נצחים לתת לאדם אופציה שאם הוא ביטל יום אחד את החוזה הוא פטור.
היו"ר חיים כץ
היועצת המשפטית של הוועדה שמעה את הערתך ובהמשך הדיונים על הניסוחים היא בוודאי תשים ליבה לעניין.
פנחס (פיני) שיף
אני מנכ"ל ארגון חברות האבטחה. הערתי אתמול כמה הערות על מכרזי הפסד, שלדעתי הם אחד הנתיבים הקריטיים ביותר במסגרת חוק חובת המכרזים. אני רוצה לתרום את תרומתי הצנועה היום, לפני שהמשפטנים מנסחים את הצעת החוק.


לא הייתי ממהר לתת הגנות למי שחתם על חוזה הפסד. חתימה על חוזה הפסד היא לא הליך נאיבי. בל נחשוב שמאן דהוא חתם על חוזה הפסד כי לא ראה, כי לא ידע, כי זה היה נסתר מעיניו.
אורלי לוי אבקסיס
כי זה נוח לו.
פנחס (פיני) שיף
אין דברים כאלה. אני אומר לכם מניסיון החיים, מהיום-יום. בחתימת מכרזי הפסד בעל המכרז, מי שפרסם את תנאי המכרז וחתם על המכרז ידע היטב על מה בדיוק הוא חותם. שום דבר לא נסתר מעיניו. אני מכיר הרבה מאוד מקרים שחשבי משרדים מגיעים למנכ"ל המשרד ואומרים לו: "אתה רואה על מה חתמתי? הורדתי את הקבלן לרצפה". זאת התפארות שהחשב רוצה להשיג בה הישגים ולהרשים את הממונים עליו. כאשר "מורידים את הקבלן לרצפה" ומונעים ממנו תשלומים Back to back על מה שהקבלן מחויב לעובדים, הדברים מתבהרים מהר מאוד. בחודש המשכורת הראשון רואים מייד שזה מכרז הפסד. לא צריך לשם כך ציר זמן ארוך כדי להבין מה קרה כאן.
היו"ר חיים כץ
אתמול אמרת את זה וגם אתמול אמרתי לך שאני מסכים אתך. מכרזי הפסד הם בעיה גדולה. לשם כך קבענו שחשבים שחותמים על מכרזי הפסד הם ברי-שפיטה וישאו בתוצאות. הם ישלמו קנסות אישיים, לא של המשרד.
פנחס (פיני) שיף
עדיף שהשוט יהיה ברור.
היו"ר חיים כץ
חשב ישלם מכספו כאשר הוא יודע שהחתים על הסכם הפסד, או שהוא יאבד את המקצוע אם הוא לא מבין שהוא חתם על הסכם הפסד.


לא נקרא את הסעיף ולא נצביע עליו. ניתן צ'אנס נוסף להגיע לנוסח מוסכם.
אורלי לוי אבקסיס
הבנו שההערה שלך היתה מקובלת על הוועדה. השאלה אם משרדי הממשלה יקבלו את ההערה שעליה הסכמת כרגע עם מר פיני שיף.
מירי בן-שטרית
לא.
היו"ר חיים כץ
אם לא, לא יהיה חוק. הם יבואו להסתדרות ולמדינה ויגידו: "מאחר ואנו נותנים יד לעושקים, אנחנו המושחתים, ומי שחותם על הסכם הפסד הוא מושחת, מי שעושק עובד הוא מושחת. אנחנו המושחתים לא נותנים יד לחקיקת החוק". אני כיושב-ראש הוועדה לא אתן לכם אפשרות להיות מושחתים, גם אם אתם רוצים, גם אם אתם תמימים ואם אתם באים בתום-לב. לכן לא הסכמתי להיות שר, כדי להיות יושב-ראש הוועדה הזאת ולמנוע את השחיתות הזאת, וזאת שחיתות לחתום על חוזה הפסד. כאשר יודעים שהעובדים לא יקבלו שכר מינימום ומקימים ועדות לאכיפה ולעקיפה ולחיפושים, אז בואו נחסום את השחיתות באיבה ונחתום על הסכמים שיש בהם רווח.
נעה בן-שבת
אם המחלוקת היא על נוסח, יכול להיות שיש איזו אי-הבנה לגבי הנוסח עם משרד המשפטים, אבל אם העמדה המהותית של משרדי הממשלה שונה אולי אפשר לבקש להביא את זה להכרעת הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מתקרבים לסוף הדיון, אבל בסוף הכול ייפול על שניים-שלושה דברים מרכזיים, וזה אחד הדברים המרכזיים. אותו חשב לא יכול להיות חשב, לא ראוי להיות חשב אם חתם על חוזה הפסד. נקודה.
מירי בן-שטרית
אני נציגת אגף החשב הכללי במשרד האוצר. אין מחלוקת על הדברים שאתה אומר לגבי חתימה על חוזה הפסד.
היו"ר חיים כץ
את מוכנה לחזור על זה?
מירי בן-שטרית
אמרתי שאין מחלוקת. זה כל המהות של הצעת החוק. בעצם אנו אומרים שהאחריות מוטלת על מזמין השירותים. אין לנו שום בעיה עם זה ולא לזה אנו מתנגדים. אני מתנגדת לכך שהאדון הנכבד מתנער מן האחריות שלו כקבלן השירותים, כמי שמעסיק את העובדים ומגיש את הצעת ההפסד. מראש הוא עבריין.
היו"ר חיים כץ
סליחה, תפסלו אותו על הסף. החשב מקבל את ההצעה. יגיד: ההצעה לא רצינית. זה כמו שמישהו ישלח לך הצעה שהוא רוצה עבור 100 מטר מרובע 100,000 שקל לשעה. מה תגידי? האדם לא רציני. תזרקי את ההצעה לפח.
מירי בן-שטרית
לכן פרסמנו הוראת חשב כללי, ולכן היה שינוי בחקיקת המשנה, היה שינוי בתקנות חובת המכרזים, בדיוק כדי למנוע את הדברים שאדוני אומר.
היו"ר חיים כץ
אם יתברר שאתם צודקים, אמשוך את כל דבריי בחזרה.
אורלי לוי אבקסיס
את רוצה לפטור את המזמין ולהטיל את האחריות רק על הקבלן?
מירי בן-שטרית
אני לא רוצה לפטור את המזמין. אני אומרת שהקבלן כאן בעצם מתנער מאחריותו כקבלן. הוא המעסיק הישיר של אותם עובדים ובראש ובראשונה הוא העבריין. הוא שמגיש הצעת הפסד. בראש ובראשונה הוא עבריין כי הוא יודע שהוא יפגע בזכויות העובדים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל אתם יודעים שהוא הגיש הצעת הפסד, יש לכם חשבים שיערכו את החישובים ויידעו אם זאת הצעת הפסד או לא.
מירי בן-שטרית
לא נכון. היום יש תקנות חובת מכרזים.
אורלי לוי אבקסיס
אז החוק הזה מיותר לטענתך?
מירי בן-שטרית
הוא לא מיותר. אני יכולה לקרוא לכם את השינוי בתקנות חובת מכרזים. בתנאי סף היום אנו פוסלים הצעת הפסד. זה תנאי לדחיית הצעה בהתקשרויות עתירות כוח-אדם.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואנחנו לא כל-כך מקבלים את דעתך, את החלק הראשון אנחנו מקבלים אך את החלק השני אנחנו לא כל-כך מקבלים, ומאחר וחבר הכנסת אריה ביבי לא הפריע במשך כל הדיון, העיר הערות ענייניות מתחילתו ועד סופו והוא רוצה להגיד דבר מה, בבקשה.
אריה ביבי
ידידי מר פיני שיף אמר את הדברים ואני סבור שכאן הנקודה.
היו"ר חיים כץ
אתה צריך להגיד דבר מה בגילוי נאות? הרי אמרת "ידידי".
אריה ביבי
הייתי מפקד נתב"ג והוא היה אחד החבר'ה הרציניים בביטחון שם. הוא קלע בדיוק לנקודה הנכונה. הוא אמר את הדברים אז אני לא אכנס אליהם.
היו"ר חיים כץ
אני הסכמתי לדבריו.
אריה ביבי
החשב שמעסיק 10 או 15 אנשים ויודע בפירוש שאם ישלם להם כסף מתחת לשכר המינימום הקבלן לא יוכל להסתדר, יודע הרי בפירוש שהקבלן הולך לגנוב שם. אני מכיר את הנושא הזה. ואז מה קורה? קובעים שיועסקו 20 אנשים ומשלמים ל-20 אנשים אך הקבלן מציב רק 15 או 14 אנשים ורושם 20, כי אין לו ברירה, הוא לא יכול לנהוג אחרת. אנחנו מביאים אותו לידי עבירה. לכן אני מסכים לדבריו של מר שיף. זאת הפואנטה ולא צריך לחרוג מזה.
היו"ר חיים כץ
מאחר וזמן הישיבה באולם הזה מוגבל והבהרנו את המחלוקות, אנחנו פונים פעם נוספת למשרדי הממשלה ומבקשים לקבל מכם את ההסתייגויות שלכם בכתב. אני מקווה שזה יהיה במהרה בימינו על מנת שנוכל להמשיך בדיונים, להתקדם ולסיים את הטיפול באכיפת חוקי עבודה.


הדיון הבא שלנו הוא על תוכנית ויסקונסין. אנחנו עובדים אצל הממשלה ...
שלי יחימוביץ
אדוני היושב-ראש, אנחנו לא עובדים אצל הממשלה. אנחנו לעומתיים לממשלה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עובדים למען הממשלה, אבל לא תמיד מסכימים איתה.
שלי יחימוביץ
הכנסת במהותה מבקרת את הממשלה, לא עובדת בשירותה.
מיכאל אטלן
אנחנו צריכים להגיש הסתייגויות כשהוועדה עדיין לא סיימה את עבודתה?
היו"ר חיים כץ
נכון. אם אתם רוצים שהוועדה תזרז את החלטותיה, אנחנו בזמן ביניים. כאשר אתם תגישו הסתייגויות נדון בהן, ואולי לחלק מהן נסכים ולא נתעמת. תעבירו לנו את ההסתייגויות שלכם ונראה את תמונת המצב המדויקת, היכן אנו חיים ונפנה לגורמי השלטון, נפנה למעסיקים, נפנה להסתדרות.


ניסינו להתקדם ומה שסוכם אתמול על-ידי עורכי-הדין לא הגיע היום לכלל הסכמה בין עורכי-הדין של משרד המשפטים, של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ושל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. עד שהגענו לקטע הזה הדיון התקיים יפה מאוד. כאשר הגענו לאי-הסכמות, נעצרנו. אני מקווה שעורכי-הדין אחרי שהם מסכימים לא יחזרו בהם למחרת בבוקר.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05
PAGE
20

קוד המקור של הנתונים