ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/03/2010

תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
הכנסת 18
מושב 2
פרוטוקול מס' 188
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, ב' ניסן, תש"ע, 17/03/2010, שעה 14:00
נכחו
חברי הוועדה: אזולאי דודביבי אריהעמאר חמדשאמה כרמל
חברי הכנסת
בילסקי זאב
מוזמנים
יועצת משפטית:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים