ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/03/2010

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים

16.3.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 349
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, א' בניסן התש"ע (16 במרץ 2010), שעה 13:25
סדר היום
הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן – מ"מ היו"ר

רחל אדטו

יעקב אדרי

אורי אורבך

חיים אורון

נסים זאב

שי חרמש

שלי יחימוביץ

יוחנן פלסנר
מוזמנים
דוד בוסקילה, ראש עיריית שדרות ויו"ר פורום ערי פיתוח

בועז סופר, סגן מנהל רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש-הנר, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד הראל גולדברג, משרד המשפטים

יצחק קורן, ממונה תקציבים, משרד הפנים

עו"ד נתן בביוף, סגן היועץ המשפטי, משרד הפנים

חיים ילין, מרכז המועצות האזוריות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2010.
מיכל דויטש הנר
1.
תיקון סעיף 5

בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן – החוק העיקרי), סעיף 5 - האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא (ב).


(ב)
פקודת מס הכנסה תיקרא לגבי התקופה האמורה בסעיף 7(ה) כך:(1)
בסעיף 11(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

(א)
מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20 אחוזים מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של 222,480 שקלים חדשים. לעניין זה – אזור קו עימות דרומי, כהגדרתו לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.
(ב)
בפסקה (3)(2) המילה "שדרות" – תימחק.

(2)
בתוספת הראשונה בחלק ב' במקום "האמור בה" יבוא "מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה וערד".

2.
תיקון סעיף 7


(1)
בסעיף 7 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א) במקום "עד 2009" יבוא "עד 2010".


(2)
בסעיף קטן (ד), במקום "בסעיף 5" יבוא "בסעיף 5(א)".


(3)
אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה)
הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה יחולו בשנת הכספים 2010".

3.
תחילה


תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).


החוק הזה הוא למעשה תיקון של חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי, הוראת שעה, התשס"ז-2007. החוק הזה קבע מספר הטבות בשנת 2007. כל ההטבות חוקקו כהוראת שעה לשנה כאשר הטבת המס שניתנה שם בסעיף 5 לחוק ניתנה למשך שנה ב-2007. ניתנה שם סמכות לשר האוצר באישור ועדת הכספים להאריך את תוקף הטבת המס לשנת 2008 וכך הוא עשה. לשנת 2009 הוארכה ההטבה לשנה נוספת בשל המצב הביטחוני באותה שנה, במסגרת תיקון 169 לפקודת מס הכנסה. נכון להיום אנחנו נמצאים במרץ 2010, הצעת החוק הזו היא בעצם יישום של החלטת ממשלה מיום 3 בינואר 2010, מספר 1183 שכותרתה תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי לשדרות וליישובי עוטף רצועת עזה לשנת 2010. התוכנית כל כולה מבוססת על המצב הביטחוני הייחודי באזור שדרות וביישובי עוטף רצועת עזה ובאיזון יחד עם השיפור המשמעותי במצב הביטחוני שחל מאז מבצע עופרת יצוקה, והכל תוך שינוי מאזן ההשקעות הממשלתיות באזור שדרות ויישובי עוטף עזה מהשקעה בתקציבים שוטפים להשקעה בתשתיות ופיתוח האזור.


בהצעה שמונחת לפניכם מוצע ליתן שיעור זיכוי של 20 אחוזים לגבי ההכנסה בגובה של 2009 מתואמת, 222,480, כאשר בהקשר הזה, במקום שיעור זיכוי של אפס אחוז או שיעור זיכוי של 13 אחוזים, תלוי, אם אלה ישובים שנמצאים בתוך סעיף 11 או לא, אנחנו מציעים ליתן את ההטבה לשנה נוספת מה-1 בינואר 2010, עד סוף 2010.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
חיים אורון
מה כתוב בתוספת הראשונה?
מיכל דויטש הנר
נכון להיום סעיף 11 בנוי מרשימת ישובים שמופיעים בתוספת הראשונה. רשימת הישובים בתוספת הראשונה היא מאוד ארוכה. מהטעם שכל הישובים המופיעים שם, למעט שבעת הישובים הללו, נופלים לגדר ההגדרה של חוק שדרות ועוטף עזה. משמע, ישובים שבתיהם נמצאים עד 7 קילומטרים, אנחנו מוציאים אותם משם כי אלה כבר לא יהיו זכאים ל-13 אחוזים אלא יהיו זכאים ל-20 אחוזים לפי המוצע כאן. לגבי אלה, ממשיך הדין החל היום.
שגית אפיק
אלה הישובים שבצו.
מיכל דויטש הנר
הישובים שבצו מכוח סעיף התיקון לסעיף 7(א). בסעיף קטן (א) כתוב: במקום עד 2009, יבוא 2010. לכן הצו עומד בתוקפו מהטעם שבסעיף התוקף שלו כתוב שהוראות צו זה יעמדו בתוקפן ותקופת התחולה של החוק כפי שנקבעו בסעיף 7 לחוק.


לכן אנחנו מאריכים את סעיף 7(א), במקום עד 2009, ל-2010. לכן החוק שחל על אותם ישובים שהוא חל ב-2009, הוא חל ב-2010 ולשם הבהרה, לשאלה שנשאלתי בחוץ, אם מוקם ישוב בתחום של 7 קילומטרים מתחום הגדר, כפי שמוגדר בחוק סיוע לשדרות, הישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, אם יש ישוב שלא היה קיים ב-2009 ועכשיו מוקם ישוב חוקי, ישוב של קבע ב-2010, הוא אוטומטית נופל לגדר ההגדרה מהטעם שאין רשימת ישובים.
דוד בוסקילה
אני רוצה לומר כמה דברים. ראשית, אני חושב שהשנים הקשות של שדרות עדיין לא חלפו. בממשלה יש נטייה לראות בזה כאילו תמה התקופה. הנה, אנחנו עדים ממש במהלך הישיבה הזאת, לפני שלוש דקות בדיוק, יצא קסאם לכיוון סעד-נחל עוז, בשבוע האחרון היה עוד ירי לכיוון יישובי העוטף. אני רוצה לומר שגם אילו הכל היה שקט עכשיו, שבע שנים קשות עברו על שדרות ועל יישובי עוטף עזה. 7,000 אנשים נפגעי טראומה, רובם ילדים, בשדרות בלבד.


מההטבה הזאת של המס נהנים לכל היותר, מתוך 7,000 בתי אב בשדרות, 1,000 בתי אב. ההטבה הזאת לא מאפשרת לנו לגייס כוחות חדשים לעיר כי כל אדם חדש שבא לעיר, אנחנו מחייבים אותו לגור במשך כל שנת המס בעיר כדי ליהנות מההטבה. אם הוא בא חודש אחרי תחילת שנת המס, אין לו את ההטבה של מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות. כלומר, אם אדם בא לשדרות בחודש פברואר, הוא לא יקבל את ההטבה.
שי חרמש
גם אם הוא בא ב-2 בינואר.
דוד בוסקילה
הוא לא יקבל את ההטבה.
מיכל דויטש הנר
מי שהיה במהלך שנת המס זכאי לזיכוי, סעיף 11(ב)(4). הסעיף הזה שאתם מסתכלים בו הוא חוק סיוע לשדרות. סעיף 5 של חוק סיוע לשדרות מתקן תיקון עקיף, את סעיף 11 לפקודה. סעיף 11 לפקודה, עניינו הטבות מס לישובים. הוא כל כולו נותן סכום מוגבל לכל השנה ויש בו הוראה שחלה על כולם.
היו"ר משה גפני
הבנתי מה שאת אומרת, אבל למה אתם כותבים מי שהיה במשך כל שנת המס?
מיכל דויטש הנר
בכל מקום בתוך סעיף 11, זה מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ישוב אבל אם אדם מגיע באפריל, יש לו שני שלישים מהשנה, הוא זכאי לזיכוי ממס כאמור באותן פסקאות באופן יחסי לתקופת התושבות שלו בישוב.
היו"ר משה גפני
אין בעיה.
דוד בוסקילה
הנושא השני הוא טווח ההטבה.
היו"ר משה גפני
לגבי הסעיף הראשון, נניח לוויכוח הזה עכשיו. אתם תנסחו את זה ביחד באופן כזה שיענה ואם אין בעיה, אין בעיה.


לגבי הנושא השני שהוא מהלך התקופה. בבקשה.
דוד בוסקילה
ההטבה היא לשנה אחת. במהלך שנה אחת לא ניתן לחזק ישוב שנחלש במשך שמונה שנים והוא נחלש אמיתית. התחילה איזשהו תהליך של התאוששות בשדרות ואנחנו חושבים שחלק מההתאוששות הזאת היא ההחלטה של הממשלה לחזק את המקום.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
דוד בוסקילה
אנחנו מבקשים שההטבות האלה יימשכו לאיזושהי תקופה שתהיה תקופה של גמילה.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך. מה אתם אומרים?
מיכל דויטש הנר
אני רוצה להסביר.
היו"ר משה גפני
אתם בעד או נגד?
בועז סופר
נגד.
מיכל דויטש הנר
אנחנו היינו אצלכם כמה פעמים לגבי סעיף 11 לפקודה. כולם כאן יושבים ויודעים שסעיף 11 לפקודה הוא בעייתי ואנחנו מצויים בעתירות בבג"ץ כנגד התקפות שלו, רשימת הישובים המנויה בו וחוסר בקריטריונים. מה נעשה בחוק סיוע לשדרות ולמה הוא נקבע כהוראת שעה? בעצם מה שאמרנו זה שבגלל המצב הביטחוני המיוחד בחוק סיוע לשדרות, אנחנו מוציאים אותו רגע מהוויכוח של הקריטריונים הכלליים והאובייקטיביים שצריכים להיות בתוך סעיף 11 ולראיה אנחנו עושים אותו רק לשנה כי אנחנו בוחנים כל שנה את המצב. במסגרת הזאת – ואני קושרת את זה לדיון שהיה כאן בוועדת הכספים עם הבג"ץ נגד סעיף 11 לפקודה – שר האוצר הנחה להביא בפניו תוכנית שתוגש לממשלה, תוכנית של מודל לתיקון סעיף 11, כל נושא הטבות מס לישובים שתחילתו של המודל הזה תהיה ינואר 2011.

אני מבקשת מכם, אנחנו הולכים כאן בין הטיפות במובן הזה שאנחנו נוגעים כאילו בסעיף 11 אבל אומרים לכולם שאנחנו נוגעים בו רק בשל המצב הביטחוני המיוחד, כך שלהחליט היום לתקופה ארוכה יותר, גורם לנו בעיה. אנחנו הונחינו על ידי שר האוצר להביא לו מודל לסעיף 11. המודל הזה יגיע אליכם אחרי שיאושר בממשלה בצורה של הצעת חוק. במודל הזה יש התייחסות למצב ביטחוני מיוחד. התחילה של המודל הזה היא ינואר 2011.
בועז סופר
מסלול נפרד.
מיכל דויטש הנר
גם כאשר עשינו את זה בפעם הקודמת, הצגנו את הבעייתיות גם בהגדרה. הביטוי של השיפור במצב הביטחוני בא בהיקף שבמקום 25 אחוזים, ניתנים 20 אחוזים לשנה, כאשר זאת החלטת הממשלה והיא נובעת מצד אחד מהצורך או מהידיעה שיש בעייתיות, ומאידך יש שיפור במצב הביטחוני. אם אתה בא ומסביר, אתה אומר לא אותו מצב היה ב-2007 לעומת מה שקיים ב-2010.


לכן אני מבקשת, עמדת הממשלה היא שאנחנו צריכים לאשר את החוק כפי שהוא מוגש לכם.

חבר הכנסת אמנון כהן מחליף את היושב ראש משה גפני
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא עובדים בממשלה.
בועז סופר
רק להשלים. אם היינו חושבים שהכל בסדר, לא היינו צריכים בכלל לבוא כי 13 אחוזים היו עומדים בתוקף ולא היינו צריכים לעשות כל הערכה, אלא יש 13 אחוזים שמגיעים לכם על פי דין. לכן כאשר אנחנו באים, ברור לגמרי שאנחנו מבינים את מה שאמרת ואנחנו רק אולי חלוקים לגבי השיעורים אבל בוודאי שאנחנו מבינים מספרים.


אנחנו חייבים לשים את המספרים לנגד עינינו כדי להבין את הפרופורציות. 13 אחוזים בתקרה הנוכחית אומרים שכל מי שמשתכר עד 13 אלף שקלים, בכל מדינת ישראל זה בערך קצר העשירון השמיני, בוודאי ובוודאי בשדרות ועוטף עזה אנחנו נכנסים עמוק לתוך העשירון העשירי. כלומר, למעלה מ-90 אחוזים נמצאים מתחת ל-13 אלף שקלים. זה אולי עצוב, אבל זה המצב.
קריאה
זה עצוב.
בועז סופר
נכון, אבל אנחנו כרגע לא בפרשנות רגשית אלא בעובדות. זה אומר שכן הוראת שעה או לא הוראת שעה, הרוב לא יכול ליהנות מהתוספת מעבר ל-13 אחוזים.


כאשר אנחנו מדברים על 20 אחוזים, אנחנו מדברים על סף מס של 20 אלף שקלים וזה אומר שכל מי שמשתכר עד 20 אלף שקלים, לא משלם מס הכנסה, נקודה. אני כבר מתקרב למאה אחוזים.


הפער בין 20 ל-25 אחוזים, זה עוד 3,000 שקלים שזה כבר, לא נעים לומר, בשדרות ועוטף עזה, זה באמת המאיון העליון.


לכן אני חושב שהמידתיות כאן היא ראויה.
דוד בוסקילה
דרך אגב, על ה-25 אחוזים אני לא אומר מילה.
בועז סופר
היושב ראש ביקש שאתייחס ולכן התייחסתי. לכן הפערים כאן, להעלות מ-20 ל-23 אלף שקלים, נראה לנו קצת גבוה. אני חושב שהמסר, מיכל הסבירה אותו ולא צריך לחזור עליו. המסר ברור. אנחנו לא רוצים לפגוע בהטבה. אני מזכיר שאנחנו בחודש מרץ ואנחנו מאוד רוצים לתקן את המצב בהקדם האפשרי.
מיכל דויטש הנר
עשינו את זה ב-2007 לשנה. הממשלה לא אכזבה. מאז, כל פעם יש בדיקה ועשינו את זה. עשינו את זה בשנת 2007, 2008, 2009 ואנחנו מאריכים ל-2010. הממשלה לא הרפתה. זה לא שזה נעלם מעיניה.
שי חרמש
אני רוצה לומר דברים ברורים. אם הסיפור היה כל כך תמים, לא היה צריך חוקים. אני יכול להעיד על כך שמ-2007, אז העברנו את החוק, לא הייתה שנה שעל מנת לחדש את החוק לא היה משא ומתן בכל הכלים הפוליטיים והפרלמנטריים, ואני לא ארחיב. אני מחזיק כאן את נייר המחליטים המקורי של ממשלת ישראל הנוכחית שדיבר על הורדת ההטבה לא מ-25 ל-20 אחוזים אלא הורדה הרבה יותר חמורה, הורדה שמורידה את הבסיס מ-200 אלף ל-130 אלף שקלים. אם לא הייתה התערבות – ולא אתן פרטים – היינו עומדים היום לאשר כאן חוק שהטבתו היא מחצית החוק שנמצא כרגע ביד.
בועז סופר
למה מחצית?
שי חרמש
במקום 220 אלף. זאת הייתה ההצעה.
היו"ר אמנון כהן
דבר על העובדות היום ולא על מה שהיה.
שי חרמש
אני מדבר על נייר.
שלי
הנייר הזה לא עומד בפני הוועדה.
שי חרמש
אני מודיע שמתנהל תהליך שחיקה משנה לשנה של מסחרה בהטבות לשדרות. אתה לא יכול כראש עיר, שאתה מעונין לשווק את העיר, לבוא לאנשים ולומר להם שעד 31 בדצמבר החוק בתוקף.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה מציע?
שי חרמש
באתי ואמרתי דבר אחד. מטרת החוק לא נועדה לתת תמורה חד פעמית אלא מטרת החוק נועדה, וזאת היא מטרת החוק, לחזק את שדרות אחרי תקופה של שמונה שנות מלחמה.
היו"ר אמנון כהן
מה ההצעה שלך?
שי חרמש
רגע. אני לא מוכן להתנהגות הזאת. יש דברים שאני אומר ולא תסתמו לי את הפה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. דבר.
שי חרמש
מטרת החוק לא הייתה לתת מענק חד פעמי ולא כל שנה לשלוח אותי לקרבות ולמשא ומתן של סחר סוסים כי זאת הייתה הצעת הממשלה אם לא הייתי מתערב במשא ומתן. אין כאן שום ערבות שב-1 בינואר מישהו יבוא לבדוק את הקסאמים שנופלים ולא נופלים ויאמר שחלה הטבה נוספת. איזה הטבה חלה? כרגע נחל עוז קיבל קסאם על הראש. בא לכאן ראש עיר ואומר שהוא רוצה להבטיח לנקלטים החדשים איזושהי פרספקטיבה של זמן שאומרת שיבואו לשנתיים-שלוש הקרובות כי זה מסודר, ולא בעוד תשעה חודשים זה נגמר. אנחנו עומדים היום כמעט ב-1 באפריל כאשר שלושה חודשים בכלל אי אפשר לדון בעניין.
בועז סופר
רק ה-20 הם בגדר הוראת שעה.
שי חרמש
אני מדבר על הבסיס.
בועז סופר
הבסיס הוא לא הוראת שעה. 13 אחוזים הם לא בגדר הוראת שעה.

היו"ר משה גפני שב לנהל את הישיבה
שי חרמש
הרב גפני, אמרתי דבר שאחזור עליו כדי שתבין אותו. התקנה הזאת מתחדשת כל שנה ב-1 בינואר.
בועז סופר
ההגדלה מתחדשת.
שי חרמש
ההוראה הזאת מתחדשת כל ינואר מחדש. אני יכול להעיד בנקיטת חפץ ששלוש פעמים נדרשתי למשא ומתן פוליטי מקצועי וסחר כזה או אחר כדי להציל את העניין, כי כל שנה קמים אלה לכלותינו ואומרים שהשנה לא צריך יותר. אני בא בשם שדרות ואומר דבר פשוט. לא יכול ראש עיר לשווק מגרשים בשדרות כאשר חלק מההטבה היא גם ההטבה הזאת ולומר לאנשים שהוא לא יודע מה יהיה ב-1 בינואר. יבוא בועז כזה, מיכל כזאת, וכולם הם מאוד נחמדים, אבל החוק הזה במשך שלוש השנים האלה נשחק. כאשר אתה בא היום ורוצה לקלוט בעיר ולבסס עיר אחרי הפצצות ורוצה לשקם, אמרתי שלקחתם 5 אחוזים, כפרות, אבל תנו היום פרספקטיבה. תאמרו לראש העיר שילך בדרכו, שיבטיח לאנשים האלה למשך שלוש השנים הקרובות כי הרי בעוד שבוע מגיע לכאן שר האוצר שטחן אותי אתמול בשעה 1:00 בלילה ואמר כמה חשוב חוק לשנתיים ותקציב לשנתיים. אם זה כל כך חשוב לאימא שטייניץ, למה זה לא חשוב לשדרות?


אני אומר שתשאירו את זה, תתחייבו על זה, תאמרו לראש העיר ללכת הביתה ועד 31 בדצמבר 2012 ישווק מגרשים, יקלוט אנשים ויביא אליו אנשים. חוק שבעוד תשעה חודשים מסתיים, שוב נצטרך לנהל סחר סוסים. לחוק כזה אין כל משמעות.
היו"ר משה גפני
אתה מציע 2011.
שי חרמש
2012. דו-שנתי. הוא הולך להגיש לך עכשיו תקציב דו שנתי לשנת 2011-2012.
אמנון כהן
אתה מדבר על 2010 ו-2011.
שי חרמש
לא. 2010 יש לך כבר כאן.
אמנון כהן
החוק הזה עליו הוא מדבר הוא ל-2010 ו-2011.
שי חרמש
החוק הזה נגמר בעוד תשעה חודשים.
מיכל דויטש הנר
החוק הזה הוא ל-2010.
שי חרמש
הוא נגמר בעוד תשעה חודשים.
אמנון כהן
אם זה 2010, אתה מדבר על 2010 ו-2011 ולא עד 2012.
שי חרמש
צריך לתת לאיש הזה פרספקטיבה לאנשים שבאים להיקלט. החוק הזה לא משיג את המטרה. דיברתי עם יהודה נסרדישי הבוקר ואמרתי לו שהחוק הזה טוב למי שגר כרגע במקום אבל הוא לא מביא גולגולת אחת מבחוץ. הוא לא מביא משפחה אחת לשדרות. אתה רוצה לתת פרספקטיבה? תן שלוש שנים.
בועז סופר
יש לי הצעת פשרה. אני מציע שכמו שעשינו כבר ב-2007, קבענו ששר האוצר באישור ועדת הכספים יוכל להאריך לשנה נוספת ב-2011. זה אומר שאנחנו לא מאריכים עכשיו ל-2011 אלא ל-2010, אבל עדיין כל מה שצריך בסוף 2010, והיה והמצב יהיה כזה, שר האוצר יבוא לכאן.
מיכל דויטש הנר
כמו שעשינו ב-2008.
חיים ילין
בסוף 2008 עשיתם את זה. בעופרת יצוקה עשיתם את זה.
אמנון כהן
הוא רוצה פרספקטיבה.
בועז סופר
יש כאן מסר. ב-2007 עשינו את זה לשנתיים. ב-2007 זה היה אוטומטי. בשנת 2007 אמרנו ששר האוצר יכול להאריך את זה ולא צריך עוד פעם שלוש קריאות. אני מציע את אותו מצב. המשמעות היא שאתם מתפשרים אתי ואני מתפשר אתכם.
שי חרמש
ואם שר האוצר לא ירצה להאריך?
בועז סופר
אפשר לעשות דיון בוועדת הכספים ככל שאתה רוצה.
היו"ר משה גפני
מר בוסקילה, מה אתה אומר?
דוד בוסקילה
לדעתי, ההתנסות שלי עכשיו עם משרד האוצר הייתה מאוד הגונה. שר האוצר נהג בהגינות גדולה מאוד בהחלטה הזאת ואני מציע להשאיר את זה ולקבל את זה.
בועז סופר
את הצעת הפשרה.
דוד בוסקילה
כן.
היו"ר משה גפני
חיים, מה אתה אומר?
חיים ילין
אני מקבל את הצעת הפשרה. צריך להבין מה המשמעות של ההחלטה. אני מבין שארנונה, הסעיף הקודם שנכנסנו אליו, הוא הדבר הכי חשוב כאן לכולם. אמנם זה הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מתעסקים בסוף בטילים שמתפוצצים והורגים אנשים לצערי. דרך אגב, בתי כנסת לא ממוגנים, גם לא עוזרים.
אמנון כהן
אם ראש העיר מציע פשרה, אנחנו נתמוך.
חיים ילין
לא סיימתי את דבריי. אפילו לא מקשיבים אחד לשני.
היו"ר משה גפני
אני מקשיב.
חיים ילין
לא בוסקילה, לא שי חרמש ולא אני, גם אם יורידו מחר, יעשו מס שלילי, כאילו אנחנו עדיין נשלם פי שתיים יותר מכל תושב במדינת ישראל, אבל לא נעזוב. תבינו. זה הבית שלנו למרות שכולם חושבים שאני מפגר בגלל שאני מגדל ארבעה ילדים תחת מטח קסאמים. זה הבית שלנו. אין לנו בית אחר. אנחנו רוצים שיבואו אלינו, לשותפות, לקהילות שלנו, עוד אנשים וזה מהווה מסר. זה מסר שאנחנו באים ואומרים. כן, אני מתנצל, אני רוצה שאנשים שמרוויחים 20 ו-30 אלף שקלים בחודש יבואו אלי ואני אומר לכם למה. כי הם מסוגלים לפתח את העסקים הקטנים ואת אותם אנשים שמשתכרים שכר מינימום יכולים לשרת אותם. לכן המעגל הזה הוא חשוב.


הפשרה שמציעים כאן שלא נצטרך ללכת לקריאה שנייה ושלישית מקובלת. אנחנו נפרסם את זה לתושבים וגם נאמר את זה. אנחנו היום מעתיקים מפעל והמנהלים שבאים מחיפה אומרים לנו שהם מוכנים לבוא לנגב ולגור בו, אבל שואלים מה יוצא להם מזה. אנחנו חייבים לבנות תיק לכל מי שבא להיקלט ולהסביר לו את הדברים. אנחנו מעריכים שב-2011 לא תהיה בעיה אלא אם יהיה משבר קואליציוני כי המצב במדינה שלנו נזיל מאוד.
היו"ר משה גפני
מה שהציע בועז סופר, זאת הייתה הצעה שגם הציעה לי היועצת המשפטית של הוועדה. אם זה מקובל על ראשי הרשויות, אני מקבל את זה.
מיכל דויטש הנר
אנחנו נוסיף בסיפא של סעיף 2(3). סעיף 2 להצעה, פסקה (3), אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "יחולו בשנת הכספים 2010. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים".
היו"ר משה גפני
לא. הבנתי, קיבלתי את ההצעה שלך.
בועז סופר
זאת ההצעה שלי.
היו"ר משה גפני
כתוב בחוק: הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה – מה שכתוב בחוק המקורי – כנוסחה בסעיף 5 לחוק זה יחולו בשנת הכספים 2007. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת – זה יהיה כתוב בחוק – רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2011.
בועז סופר
מה זה שונה ממה שאמרה מיכל?
חיים אורון
היא אמרה אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל. הכל בסדר. אני הבנתי אחרת.
מיכל דויטש הנר
זה יתווסף בסעיף קטן (ה) של החוק.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2010 בתוספת מה שקראנו עכשיו שמתווספת מהחוק הקודם. לא יצטרכו חקיקה חדשה ולא יצטרכו לעבור את מליאת הכנסת, קריאה ראשונה וקריאה שנייה ושלישית אלא שר האוצר יהיה רשאי להאריך, באישור ועדת הכספים.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד

הצעת החוק אושרה פה אחד.

אני מודה לכם. דוד בוסקילה וחיים ילין, אני מאחל לכם הצלחה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50

קוד המקור של הנתונים