ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/03/2010

שונות., השגות לתיקון תקנון הכנסת, עבודת ועדות הכנסת בימי פגרת הפסח., הארכת תוקף החלטת ועדת הכנסת בעניין קביעת מסגרת לדיונים סיעתיים בהצעות להביע אי-אימון בממשלה - לפי סעיף 28(א) לתקנון הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכנסת

16.3.2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 78
מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שלישי א' בניסן התש"ע (16 במרס 2010) בשעה 12:00
סדר היום
א. השגה לתיקון תקנון הכנסת.

ב. עבודת ועדות הכנסת בימי פגרת הפסח.

ג. הארכת תוקף החלטת ועדת הכנסת בעניין קביעת מסגרת לדיונים סיעתיים

בהצעות להביע אי-אימון בממשלה – לפי סעיף 28(א) לתקנון הכנסת.

ד. שונות.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

שלמה מולה
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת

ירדנה מלר הורוביץ

לימור ברמן – מנהלת סיעת קדימה

מנהלות סיעות
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

א. השגה לתיקון תקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים, אני פותח את הישיבה. נתחיל מהסעיף שהוסף לסדר היום: "השגה על הצעה לתיקון תקנון הכנסת" שקיבלתי מחבר שלמה מולה שמבקש לבצע תיקון בסעיף 1. אחרי שיחות שקיימתי עם סהר, ואני מבין שעל דעתכם מה שסיכמנו, אני מציע שיורדו המילים: "הנוכחים באולם המליאה בעת הגשת הדרישה", באופן שהסעיף ייקרא כך: "לפי דרישה של 20 חברי כנסת לפחות או לפי דרישת הממשלה, תיערך הצבעה שמית". זה יהיה נוסחו של סעיף 36ב.
שלמה מולה
מקובל.
היו"ר יריב לוין
ארבל, הקראתי נכון?
ארבל אסטרחן
בסדר.
היו"ר יריב לוין
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תיקון הסעיף אושר
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך זה אושר.

בזה סיימנו את כל החלק הראשון של התקנון, כאשר הכוונה היא שמיד אחרי הפגרה נתחיל לטפל בשני נושאים עיקריים, נושא הוועדות ונושא הכלים הפרלמנטריים. אני ביקשתי מארבל לנסות להכין לנו שלד של חומר לדיון, ואנחנו נשתדל להעביר לכם אותו עוד לפני סוף הפגרה ברגע שזה יהיה מוכן. אז כמובן, ננסה לגבש את הדברים כדי שנוכל להתקדם עם העניין הזה במושב הבא באותה יעילות שעשינו את זה במושב הזה, אני מקווה.

ב. עבודת ועדות הכנסת בימי פגרת הפסח
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר היום: עבודת ועדות הכנסת בימי פגרת הפסח. כפי שאנחנו מחויבים, אנחנו צריכים לקבוע את סמכותן של הוועדות להתכנס במהלך הפגרה.

אני מבין שכפי שהיה נהוג בעבר, לפי סעיף 99(א) לתקנון הכנסת, ועדת הכנסת מטילה על ועדות הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות וועדות חקירה פרלמנטריות, להמשיך בעבודתן בימי פגרת הפסח, אולם מספר הישיבות שוועדה כלשהי תקיים לא יעלה על 6, אלא אם כן יושב-ראש הכנסת יתיר ישיבה או ישיבות נוספות, על-פי סמכותו שקבועה בסעיף 99(ב) לתקנון. לעניין זה ישיבות של ועדות משנה, ועדות משותפות וסיורים כמוהם כישיבות ועדה.

ההגבלה האמורה לא תחול על ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים וועדת החוקה חוק ומשפט.

על יושבי ראש הוועדות להודיע לחברי הוועדה על קיום ישיבה בפגרה ועל סדר היום לפחות שלושה ימים מראש.
איל ינון
כך זה היה מנוסח גם בעבר: "מטילה על ועדות הכנסת"?
ארבל אסטרחן
זה הנוסח של התקנון. זה נורא מוזר, צריך לשנות את זה.
איל ינון
זכרתי שזה הפריע לי גם בפעם הקודמת.
שלמה מולה
אין שינוי, נכון?
היו"ר יריב לוין
לא, אין שינוי, זה אותו הסדר שהיה נהוג.
ארבל אסטרחן
זה אומר שוועדות לא צריכות אישור מאף אחד כשהן יושבות במספר הישיבות הזה כי כך כתוב: "ועדת הכנסת רשאית הטיל על ועדה". מעבר לזה יושב ראש הכנסת יכנס ועדה לפי דרישת שליש מחברי הוועדה או לפי דרישת הממשלה.
שלמה מולה
מאחר שהמושב הבא יהיה קצר, ובאמצע יש פסח עצמו, אני לא חושב שוועדות יתכנסו יותר משש פעמים.
אתי בן יוסף
עד שש. הן לא חייבות גם שש.
היו"ר יריב לוין
אלא אם כן אחד העיתונאים יודיע שהוא עושה את תחרות הוועדה - - -
רחל אדטו
מי שירצה להימנע מעבודות פסח בבית יגיד שיש לו דיון ועדה.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את ההחלטה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההחלטה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההחלטה התקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר.

ג. הארכת תוקף החלטת ועדת הכנסת בעניין קביעת מסגרת לדיונים סיעתיים בהצעות להביע אי-אימון בממשלה – לפי סעיף 28(א) לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי בהמשך למה שעשינו כבר פעמיים: אני מבקש להאריך את ההסדר שעשינו בעניין קביעת מסגרת לדיונים סיעתיים בהצעות להביע אי אמון בממשלה, לפי סעיף 28א לתקנון. לקבוע, כפי שעשינו, את מסגרת הזמן לכל סיעה, שלא תעלה על 10 דקות, ויתקיים דיון סיעתי משולב במסגרת זמן של שלוש דקות. כמובן, בכל עת, בכל שבוע ובכל זמן באופן בלתי מוגבל כל סיעה שתבקש לקיים דיון ולנסות לקבל החלטה אחרת בעניין מסגרת הזמן לאותו שבוע, הדבר הזה יתאפשר.
קריאה
זה ללא שינוי.
היו"ר יריב לוין
כן, ללא שינוי, אנחנו פשוט רוצים להאריך את ההוראה. אני מציע שנקבל החלטה שאנחנו מאריכים את ההוראה הזאת ומקבעים את העניין הזה. זה בסך הכול עבד יפה. נאריך את הנוסח כפי שאישרנו אותו בפעם הקודמת.
ארבל אסטרחן
אז התייחסנו רק לדיון של כמה הצעות. עכשיו זאת בעצם אותה מסגרת דיון.
היו"ר יריב לוין
כן, אין בעיה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

ד. שונות
היו"ר יריב לוין
מחר אני מבין שעתידים לעלות כמה וכמה חוקים משמעותיים, שיידונו במליאה, ויכול להיות שגם לתוך הלילה. יש גם חוקים חשובים מאוד, לדוגמה, חוק התכנון והבנייה שהונח אתמול.
איל ינון
אני אגיד לכם מה פחות או יותר צפוי מחר נכון לרגע זה: יש לנו ארבעה חוקים ממשלתיים לקריאה ראשונה שבהם, כידוע, הדיון הוא דיון אישי וכל חבר כנסת יכול להירשם ולקבל זכות דיבור של שלוש דקות. יש חוק התכנון והבנייה בקריאה ראשונה, יש הוראת השעה של חוק התקציב הדו שנתי בקריאה ראשונה, ויש חוק משלים לחוק הדו שנתי שעושה תיקוני חקיקה שנגזרים מהתקציב הדו שנתי- -
רחל אדטו
רק מחר הולכים להצביע על התקציב הדו שנתי?
איל ינון
על זה שאפשר לחוקק תקציב דו שנתי, לא על התקציב עצמו.
היו"ר יריב לוין
תיקון לחוק היסוד, כמו שעשו בפעם הקודמת.
איל ינון
נוסף לכך יתקיים הדיון בצו המכס של ועדת הכספים שלגביו הוגשו התנגדויות של חבר הכנסת מאיר שטרית מקדימה ונדמה לי של אריה אלדד וזבולון אורלב. זה דיון והצבעה. גם שם הדיון יהיה אישי. בנוסף לכך צפויות לעלות שתי הצעות בקריאה שנייה ושלישית: האחת היא הצעת חוק ממשלתית שעוסקת בתחום העובדים הזרים שלגביה יש הסתייגויות של קבוצת מרצ ושל קבוצת חד"ש, והשנייה היא הצעת חוק המכס של סיעת ש"ס שמקורה בחקיקה פרטית שגם היא עולה בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
ההצעה של העובדים הזרים זאת הצעה של ועדת עבודה ורווחה, נכון?
איל ינון
לשנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
בעניין הצעת החוק של העובדים הזרים הזאת ביקשו ממני לתת פטור מחובת הנחה ולא הסכמתי.
איל ינון
היום לאחר נאומים בני דקה יעלה חוק בנק ישראל לקריאה שנייה ושלישית, ושם לכם אין הסתייגות.
שלמה מולה
חוק בתי הכנסת עולה?
איל ינון
עלה אתמול בהסכמת קדימה.
שלמה מולה
מה זה עלה?
איל ינון
עלה אתמול בהסכמת יוחנן פלסנר.
שלמה מולה
מה זה עלה?
רחל אדטו
אתמול בלילה הצביעו עבורו.
לימור ברמן
התנגדנו להצעה, והבנו שחבר הכנסת פלסנר נתן להם להעלות את ההצעה בלילה. הם הסירו אותה, וביקשו שוב להעלות אותה.
שלמה מולה
זה כבר הוצבע?
רחל אדטו
הוצבע אתמול בלילה.
איל ינון
בהסכמתכם. פטור מארנונה לבתי כנסת.
שלמה מולה
זה עולה מחר לקריאה שנייה ושלישית?
איל ינון
לא, לא. זה צריך לעבור לוועדת כספים ולהיות מאושר שם לשנייה ושלישית. אנחנו עוד לא בשלב הזה.
שלמה מולה
הבנתי שהיום יש דיון.
איל ינון
יש היתכנות כזאת.
היו"ר יריב לוין
ייתכן שנידרש לגבי חלק מהחוקים האלה לקבוע את הוועדה שתדון בהם במידה שיעלו במליאה כל מיני אפשרויות. לכן בהחלט ייתכן שנידרש לקיים ישיבה. נשתדל לקיים אותה ככל האפשר על כל החוקים יחד.
שלמה מולה
מחר או היום?
היו"ר יריב לוין
מחר או ביום חמישי בבוקר. תלוי לאן נגיע עם זה. זה תלוי בכם, לא בי. אני מפנה את תשומת הלב שלכם שייתכן שאנחנו נידרש לקיים ישיבה כזאת גם בהתראה די קצרה כדי שאפשר יהיה לקבוע ועדות, והעסק הזה לא ייתקע. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-12:15

קוד המקור של הנתונים