ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2010

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 11), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15.3.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 252

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ט באדר התש"ע (15 במרץ 2010), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט-2009

הצעתו של חבר הכנסת צחי הנגבי
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד

צחי הנגבי
מוזמנים
עו"ד טלי שטיין, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

יחיאל שרשבסקי, ממונה שיקום ארצי, בריאות הנפש, משרד הבריאות

עו"ד איתיאל מלאכי, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עדית סרגוסטי, ארגון בזכות
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט-2009

הצעתו של חבר הכנסת צחי הנגבי
היו"ר חיים כץ
יום שני, כ"ט באדר התש"ע, ה-15 במרץ 2010, אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט-2009, הצעתו של חבר הכנסת צחי הנגבי.


ברוכים הבאים.
צחי הנגבי
אני יכול לומר שהחוק כפי שנוסח לדיון בוועדה הוא יותר טוב מהחוק שאני הצעתי ואני תומך בו.
היו"ר חיים כץ
בפעם האחרונה אמרנו שאנחנו רוצים לצרף לחולי הנפש גם פגועי מוחין.
נועה בן שבת
אנחנו יכולים להתייחס לזה. הייתה ישיבה פנימית עם משרדי הממשלה השונים, כולל משרד הרווחה, בגלל שטענו שבנושא של הנכים האחרים יש אותן בעיות כאשר מדובר באנשים שסובלים מפיגור או שהם נכים ומטופלים על ידי אגף השיקום. בסופו של דבר משרד הבריאות ביקש בשלב זה לצמצם את הדיון לנכי נפש. הטענה הייתה שהבעיה של נכי הנפש – אני מקווה שאני מדייקת בדבריי - היא יותר חמורה כי נכה הנפש עצמו משלם את כל החיובים בארנונה ואת כל החיובים שקשורים לדיור שלו, לעומת מסגרות של משרד הרווחה בהן חלק מקצבת הנכות מועברת לצרכים אלה, וכמו כן יש השתתפות של הרשויות המקומיות בעלויות הדיור של אותו אדם דבר שלא קורה לגבי נכי נפש.
היו"ר חיים כץ
את מעלה את זה כדי שאחר כך נוכל להרחיב את הצעת החוק אחרי קריאה ראשונה שתעבור במליאה, כך שזה לא יהיה נושא חדש.
נועה בן שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
נציגי משרד הבריאות או משרד המשפטים רוצים לומר משהו?
איתיאל מלאכי
אני מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. בהמשך למה שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה, ההסכמה הייתה לגבי נכי נפש והצעת החוק באה לפתור את הבעיה הזאת כי חלקן של הרשויות המקומיות שמו מעין חוצץ בין המפעיל לבין נכה הנפש שמתגורר בדירה. לכן יש לנו כאן איזה שהן אי בהירויות לגבי הנוסח, אבל ההסכמה של הממשלה היא כאשר הנכה גר במסגרת דיור ולא בתוך משפחתו. כאשר הוא בתוך משפחתו, יחולו עליו דיני הארנונה הכלליים. זאת הבהרה עליה דיברנו גם קודם ופשוט צריך להבהיר את הנוסח. ההסכמה של הממשלה היא לעניין הזה של נכה הנפש.
רחל אדטו
אני בהחלט מסכימה עם מה שנאמר קודם, לא להרחיב את זה כרגע בהצעת החוק לגבי כולם. הסיבה לכך היא כי ברגע שנרחיב את זה גם לפגועים אחרים – CP, נכים אחרים – נכנסים כאן משרדים אחרים חוץ מאשר משרד הבריאות ואז אנחנו מרחיבים את זה ושואלים מי מפקח, משרד הרווחה או משרד הבריאות, ונכנסים לפלונטר הרבה יותר רחב בנושא של הפיקוח.


לכן, אם יש אפשרות לסגור את החוק הזה לגבי נכי נפש ולהשאיר אותו במסגרת נכי נפש עם אפשרות להרחיב בעתיד, אבל כרגע להצביע רק על נכי נפש, אני חושבת שזה יותר נכון לעשות כך.
יחיאל שרשבסקי
אני רוצה להדגיש את ההבדל. במשרד הבריאות כל הוצאות החיים מוטלות על האדם עצמו ובמשרד הרווחה זה חלק מתקציב שמועבר וכלול בו הכל. כך שיש כאן הבדל עקרוני שאנחנו צריכים לאשר אותו כי זה נוגע לאדם עצמו ולא נוגע לתקציב של משרד.
טלי שטיין
גם אני מסכימה למה שנאמר כאן, להשאיר את זה רק לנכי נפש.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להקראה.
נועה בן שבת
הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – מסגרת דיור לשיקום נכי נפש בקהילה), התש"ע-2010

1.
תיקון סעיף 12

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:


"(ו)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנכס המשמש למגוריו של נכה כמפורט

להלן, שמתקיימים בו התנאים שלהלן, יחול חיוב ארנונה למגורים שיופחת בשיעור ההנחה שאותו נכה היה זכאי לה כמחזיק בנכס לפי קביעת המועצה, לרבות תנאים שבעה לפי חוק זה, וזאת גם אם המחזיק בנכס הוא אדם אחר עבור הנכה:

(א)
נכה נפש – נכס שהוא מסוגי הדיור המפורטים בפרט ב(1) לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס—2000, שנכה הנפש זכאי להם בהתאם לתכנית שיקום לפי החוק האמור.
(2)
הוראת פסקה (1) תחול הן על השטחים בנכס המשמשים למגורי הנכה, והן על שטחים אחרים בנכס המשמשים את הנכה או את מי שנמצא בנכס לשם טיפול בו או למתן שירות לו, בלבד.

(3)
הופחת חיוב הארנונה לפי הוראת פסקה (1), לא יהיה הנכה זכאי להנחה בארנונה למגורים בעד נכס אחר שהוא מחזיק בו".


אני חושבת שאין כאן בעיה בנוסח לגבי דירות למגורים כיוון שאנחנו מדברים על סוג דיור שהנכה זכאי לו בהתאם לתוכנית שיקום. אם זה בתוך משפחתו, זה ודאי לא דיור לו הוא זכאי.
איתיאל מלאכי
זה קורה ולא הייתי רוצה להגביל את זה. לא הייתי רוצה להגביל את השירות שלנו רק כאשר אדם מחוץ לביתו. לא הייתי רוצה להחיל כאן משהו מיוחד לגבי מישהו שגר עם משפחתו, אז כל הדינים צריכים לחול כמו היום.
נועה בן שבת
אנחנו מחילים. אנחנו אומרים לפי קביעת המועצה, לרבות תנאים שייקבעו לפי חוק זה.


אני מבינה שיש כאן מחלוקות.
איתיאל מלאכי
לא, אין מחלוקת. אין מחלוקת במובן הזה שאנחנו ניתן שירות. אני לא רוצה לקשור את ידינו כך שלא נוכל לתת שירות למישהו שהוא עם משפחתו. מצד שני, אני לא רוצה שינוי בדיני הארנונה לגבי מישהו שהוא עם משפחתו.
נועה בן שבת
למעשה התוספת שמבקש עכשיו משרד הפנים, לומר למעט כאשר הנכה מתגורר עם משפחתו.
יחיאל שרשבסקי
מקובלת עלי, אז יחולו הדינים הרגילים. זה שהוא גר עם משפחתו ומקבל שירות, לא מקנה לו איזה שינוי בארנונה. כל התיקון הזה בא כי לקחו מהם הנחה שמגיעה להם. אני לא רוצה להוסיף הנחות.
נועה בן שבת
אני לא חושבת שהתוספת הזאת מוסיפה הנחות.
יחיאל שרשבסקי
זה עניין של ניסוח בין המשפטנים. אני אומר את דעתי מבחינה עקרונית.
היו"ר חיים כץ
למה כל הדיון הזה לא התקיים לפני שהקראנו את הצעת החוק?
איתיאל מלאכי
הוא התקיים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נאשר את זה לקריאה ראשונה ונתקן את הניסוחים בין קריאה שנייה לשלישית. אני מקווה שאחרי שנאשר את זה כאן, אם נצליח לאשר את זה, גם המליאה תאשר את זה בקלות כזאת ויבוא לציון גואל.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בעד – 3

הצעת החוק אושרה

שלושה תמכו בהצעת החוק ואין כאן כאלה שנמנעים או מתנגדים, אני שמח להודיע שהוועדה אישרה את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה. נעלה את זה למליאה לקריאה ראשונה ואחר כך ההצעה תגיע לכאן להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נועה בן שבת
האם הצעת החוק הזאת כרוכה בעלות? אני מבינה שהממשלה מסכימה להצעת החוק.
איתיאל מלאכי
הממשלה מסכימה במגבלות שציינו.
נועה בן שבת
הנוסח יעבור בנוסח זה והתיקונים בנוסח יהיו לקראת קריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים