ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/03/2010

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

10/03/2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 250

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, כ"ד אדר, התש"ע (10 במרץ 2010), שעה 09:15
סדר היום
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי

אילן גילאון

שלי יחימוביץ

משה מוץ מטלון
מוזמנים
חה"כ רוברט טיבייב

חה"כ ציון פיניאן

עו"ד דבורה אליעזר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אחיה קמארה – נציב, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות

עו"ד נועה ביתן - יועמ"ש, אקי"ם ישראל

איריס מגן - רכזת פורום פת

דן כרמלי – סמנכ"ל איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי; יעקובית ישפה (מתמחה)
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, כ"ד באדר, 10.3.2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא: הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010.


גברתי מהתמ"ת.
דבורה אליעזר
אני ממשרד התמ"ת.


בהמשך לפנייתם של ארגונים העוסקים בזכויות עובדים, בעיקר אקי"ם ופורום פת וכן פנייה של נציבות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אנחנו מבקשים להפוך את הוראת השעה שהיתה קיימת בסעיף 9, בקשר להבטחת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות אצל מעבידים המעסיקים יותר מ-25 עובדים, אנחנו מבקשים להפוך את אותה הוראה שהיתה קיימת מזה 12 שנים להוראת קבע. זה בעצם התיקון, הפיכה להוראת קבע.


באנו בדברים עם ארגוני מעבידים, ארגוני עובדים, ארגוני זכויות עובדים, משרדי ממשלה. כולם בסופו של דבר הסכימו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להקראה ואחר-כך אם יש למישהו סביב השולחן מה להגיד, הוא יוכל לגיד.
יעקובית ישפה
"הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010.


הוספת סעיף 9 –

1. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק העיקרי) אחרי סעיף 8 יבוא:
9.
(א) ראה מעביד כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם בנסיבות העניין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן – ייצוג הולם), יפעל לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות.

(ב) פעולות מעביד לפי סעיף זה, יכול שייעשו בתכנית אשר תכלול הוראות בדבר העדפת העסקתם, או קידומם של אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד או למשרה ושהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.

(ג) שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהתאם לעקרונות היסוד של חוק זה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי –

1. לקבוע הוראות משלימות, בין למקרה מסוים ובין לסוגי מקרים, בדבר חובות מעביד לפי סעיף זה, לרבות הוראות בדבר סוג המוגבלות או חומרת המוגבלות של אנשים שיש להעסיקם או לקדמם בעבודה;

2. לקבוע הוראות בדבר חובת דיווח של מעביד על ביצוע פעולות לפי סעיף זה;
3. לקבוע סייגים לחובות מעביד לפי סעיף זה.

(ד). בסעיף זה –

"מעביד – מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים, למעט המדינה או מעביד אחר שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט-1959, חלות עליו;

"התאמות" – כהגדרתן בסעיף 8(ה).

2. סעיף 18 לחוק ה עיקרי – בטל."
היו"ר חיים כץ
לפני שאנחנו מגיעים לדברי ברכה. יש למישהו משהו להעיר על הברכה הזאת?
דן כרמלי
דברי ברכה עם הערה קצרה. אני סמנכ"ל איגוד לשכת המסחר.


לגבי סעיף 9ג. אנחנו מבקשים, כדי ליצור באמת הצלחה והוצאה מן הכוח אל הפועל של ההוראות והתיקון הזה, להשלים את המשולש. יש כאן שתי צלעות, מצד אחד שר התמ"ת, שהוסמך באמצעות התיקון הזה להתקין תקנות בעניין חובת מעבידים. יש לנו את הארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, וחסר לנו רק ארגוני המעסיקים. כל מה שאנחנו מבקשים, ואנחנו חושבים שזה ראוי וחבריי כאן לא יתנגדו לעניין, שההתייעצות תיעשה גם עם ארגוני המעסיקים, כאשר בסופו של יום זה לטובת העניין. מה שלא נכפה ונעשה בהסכמה – אנחנו נמצאים בקשר רציף גם עם הנציבות וגם עם משרדי הממשלה. העסקים מקבלים את זה בצורה יותר יפה. זה יוצא מהכוח אל הפועל בצורה ראויה. זאת לא חובת התייעצות אבל - - -
היו"ר חיים כץ
אם זה בחוק, זאת חובה.
דן כרמלי
מאה אחוז וזה חשוב. אני בטוח שגם אדוני היושב ראש לא יחלוק עלי בעניין.
היו"ר חיים כץ
אני חולק עליך, שצריך להתייעץ איתכם. אנחנו נותנים לכם יותר מידי כוח. מה שיותר מידי, כבר לא טוב. צריך להיות במידה. נראה לי שאתם נסחפתם קצת, כך נראה לי.
דן כרמלי
אני חושב שלא תהיה כאן הסתייגות לא מצד נציגי הממשלה. מדובר בהצעת חוק ממשלתית ואני אשמח ואודה שהדבר ייכנס פנימה.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו להעיר בעניין?
דבורה אליעזר
כעיקרון, משרד התמ"ת לא מתנגד לחובת ההתייעצות. אנחנו ממילא מתייעצים בפועל.


בנוסף לכך, דברים שלא אמרתי קודם. אני באמת מודה ליושב ראש שהביא את הצעת החוק במהירות הנדרשת.
היו"ר חיים כץ
זה מיותר.
דבורה אליעזר
חשוב לי להגיד שהצעת החוק הזאת קיבלה פטור מחובת הנחה, הן לקראת הקריאה הראשונה והן לקראת הקריאה השנייה והשלישית, כך שאם הוועדה מאשרת היום את הצעת החוק, עוד היום אפשר להביא את הצעת החוק לאישור המליאה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להצבעה בנוסח הקיים שהקראנו. אנחנו נמשיך להתייעץ עם לשכות המסחר, אבל זה לא יהיה כתוב בחוק.
דן אורן
לעניין של ההתייעצות. כפי שאמרה חברתי - - -
היו"ר חיים כץ
גם אתם לא מתנגדים?
דן אורן
לא מתנגדים ואני אגיד דבר יותר מזה, הפרק הזה - - -
היו"ר חיים כץ
בוא תסביר לי מה קרה. אני יושב פה בוועדה הרבה מאוד ישיבות ואני רואה פה את המלחמה על כבוד השר הזה, שהשר ההוא לא יגיד, והשר ההוא, זה יהיה שר ראשון ופה פתאום – מה קרה?
דן אורן
לא הבנתי את ההערה של אדוני.
היו"ר חיים כץ
שאתם מוותרים על חלק מהזכות שלכם לתבוע בלי חובת התייעצות, בלי לתת למישהו עוד "באפר" כזה.


אתם רוצים את זה? לכם זה לא מפריע? אני חושב שאתם שוגים אבל מאחר וזאת הצעת חוק ממשלתית אני אכבד את רצונם, למרות שאני חושב שאתם שוגים.
דן אורן
בפועל, אדוני, זה לא כל-כך משנה, אבל כמו שאומרת חברתי - - -
היו"ר חיים כץ
זה לא משנה היום, אני לא יודע מה יהיה מחר.
דן אורן
בכל חקיקת העבודה יש חובת התייעצות עם ארגוני עובדים ומעסיקים וזה בפועל מה שקורה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
נועה ביתן
אני רק רוצה לברך גם את משרד התמ"ת וגם את משרד המשפטים שהתגייסו ועשו מהר מאוד את כל התהליך.
היו"ר חיים כץ
עכשיו גם את המעסיקים. אם הם חלק מהטריאו, תשמעי לי, תתחילי לברך אותם כי אני לא יודע מה יהיה מחרתיים.
קריאה
גם משרד האוצר.
נועה ביתן
אם יורשה לי להעיר, בנוגע להערות המשלימות - - -
קריאה
משרד האוצר הסכים לתיקון ואנחנו מודים לו.
נועה ביתן
בנושא להוראות המשלימות תרשו לי לומר ששתים עשרה שנה לא נקבעו הוראות משלימות. אז לגבי חובת ההתייעצות עם המעסיקים, אני חושבת שכרגע זה לא בראש סדר העדיפויות, אלא יותר חשוב לקבוע את ההוראות - - -
היו"ר חיים כץ
בטח לא נקבע הוראות משלימות היום.
איל לב ארי
אני רוצה להביא לתשומת לב הוועדה שכן חייבת חובת היוועצות עם המעבידים לגבי שני נושאים ספציפיים. סעיף 17ד'(2) קובע בעצם חובת היוועצות עם ארגוני מעבידים ועם ארגוני עובדים לגבי תקנות בדבר השתתפות למימון ביצוע התאמות במקומות עבודה שיש בהם אנשים עם מוגבלות וגם לגבי מתן מקומות חנייה.
היו"ר חיים כץ
ועכשיו יהיה לגבי הכול.
קריאה
זה לא לגבי הכול, זה מאוד ספציפי.
היו"ר חיים כץ
אוקי, תכניס את זה.


מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה, בתיקון של הכנסת ההתייעצות עם ארגוני המעבידים?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר חיים כץ
פה אחד.
דן אורן
אם זה מעבידים אז זה גם ארגוני עובדים.
היו"ר חיים כץ
ארגוני עובדים ומעסיקים. אם הם רוצים כך, שיהיה לנו כך.


אנחנו מודים לחברי הוועדה ומודים לאלה שעשו את החוק ומודים לאלה שהביאו את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית, שתעלה למליאה. אני מקווה שהחוק יאושר במליאה בשבוע הבא.
דן אורן
יש אפשרות להעלות את זה היום למליאה?
דבורה אליעזר
קיבלנו פטור מחובת הנחה גם לקראת הקריאה השניה והשלישית.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:30)

קוד המקור של הנתונים