ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2010

שונות., השגות לתיקון תקנון הכנסת, בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות חוק., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת

9.3.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 76

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ג באדר התש"ע (9 במארס 2010), שעה 12:00
סדר היום
א. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26) (הגבלה של מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2010

ב. השגות לתיקון התקנון

ג. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין-היו"ר

רחל אדטו

אילן גילאון

אברהם מיכאלי
מוזמנים
אייל יינון מזכיר הכנסת

סהר פינטו יועץ משפטי, סיעת קדימה

ירדנה מלר-הורוביץ סגנית מזכיר הכנסת

רונית חייקין יעקובי סיעת מרצ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמה
יפעת שפרכר

בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

להעברת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26)

(הגבלה של מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26) (הגבלה של מכירת משקאות משכרים), התש"ע-2010, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט הדנה בהצעת חוק המאבק בתופעת השכרות ומיזוג הצעות החוק. אנחנו הקמנו במסגרת ועדת הכנסת ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק ממשלתית שהוגשה למאבק בתופעת השכרות. הוועדה דנה בהצעות החוק הפרטיות, הכינה אותן לקריאה ראשונה והן אושרו במליאת הכנסת אתמול בקריאה ראשונה. עכשיו נדרש להשלים את התהליך של ההכנה לקריאה שנייה ושלישית במשולב עם ההצעה הממשלתית. אתמול היה לנו ויכוח במליאה, כשבסיומו קבעה יושבת-ראש הישיבה שיש להעביר את החוק לוועדת הפנים. בסופו של עניין הסתבר שהדרך הנכונה הייתה להשאיר את הנושא בידי הוועדה המשותפת של פנים וחוקה.
אייל יינון
זה היה בוויכוח?
היו"ר יריב לוין
אמרתי לה שזה צריך ללכת לוועדה המשותפת.
אברהם מיכאלי
היא כנראה אמרה שמכיוון שזה לא צורף מלכתחילה צריך להקים ועדה.
היו"ר יריב לוין
היא אמרה שמאחר וזאת לא ועדה סטטוטורית אי אפשר להעביר אליה ישירות למליאה, אלא צריך לבצע איזה שהוא תהליך. זה היה מהות הוויכוח. אני הבנתי שגם נאזם סבר כמוה. אני חשבתי אחרת, אבל מפאת ניסיונם הרב זה מה שנעשה.
אייל יינון
צריך לחזור למקום שבו זה היה.
היו"ר יריב לוין
הסתבר שצריך להחזיר את זה למקום שבו זה היה. אני מציע שנקבל כאן החלטה ש-5 ההצעות שאוחדו להצעה אחת ואושרו בקריאה ראשונה יידונו בוועדה המשותפת של ועדת הפנים וועדת החוקה.
אברהם מיכאלי
השאלה אם מבחינה טכנית ניתן כבר לדון בזה.
אייל יינון
צריך להביא את זה למליאה.
היו"ר יריב לוין
ההחלטה פה תהיה כפופה לאישור במליאה. מי בעד הבקשה?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 0

אושר

מתבקש גם אישור מטעם הוועדה המשותפת למזג את ההצעה הפרטית יחד עם ההצעה הממשלתית. מי בעד בקשת המיזוג?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 0

אושר
ארבל אסטרחן
הכל כפוף לאישור במליאה.

השגות לתיקון תקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוסקים בתיקון לסעיף 25 בעקבות הערתה של יושבת-ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק. נוכח הבקשה הזאת אני אמליץ לוועדה לאשר ולתקן את העניין בהתאם.
ארבל אסטרחן
לפני כ-3 שבועות, ב-22 בפברואר, הונחה על שולחן הכנסת הצעה די גדולה לתיקון התקנון שעסקה במסגרת העבודה על התקנון החדש בפרקים של סדרי היום וסדרי הדיון. היא הונחה לצורך קבלת השגות למשך שבועיים. לקראת סוף התקופה הזאת נמסרה בקשה מטעם יו"ר הסיעה לתקן עניין מסוים. סעיף 25 מדבר על סדר היום הכללי ועל סדר היום השבועי. סעיף קטן (א) מדבר על סדר היום הכללי. המזכיר יפרסם את רשימת הנושאים שעל סדר יומה של הכנסת לא יאוחר מיום הישיבה האחרון . סעיף קטן (ב) מדבר על סדר היום השבועי המפורט. היו"ר יקבע בתחילת כל שבוע את סדר היום השבועי המפורט של הכנסת בהתאם להוראות סעיף זה, ויציגו בישיבתה השבועית של נשיאות הכנסת. מזכיר הכנסת יפרסם לאחר ישיבת הנשיאות את סדר היום שנקבע. כך קורה. פה חשבה ועדת הכנסת לציין שיו"ר הכנסת רשאי לשנות את סדר היום השבועי, כאשר הודעה על כך תימסר לחברי הכנסת. ההשגה או ההערה שהוגשה לוועדה אמרה שאמנם אנחנו יודעים שיש שינויים במהלך סדר היום, מתווספים דברים, יורדים דברים, אבל אין היום בתקנון מן הסמכה מפורשת שאומרת ליו"ר הכנסת שהוא יכול לקבוע את הסדר ולשנות אותו. מה שהוצע זה להוריד את ההסמכה המפורשת הזאת לשנות את סדר היום, ולהשאיר בידו את הסמכות לקבוע.
אייל יינון
אנחנו לא משנים את המצב הקיים היום. המציאות טיפה יותר מורכבת, לכן קשה לעגן אותה.
אברהם מיכאלי
מה ייכנס בפועל?
אייל יינון
מה שהיה הוא שיהיה. היות והמצב בפועל יותר מורכב ומסובך מאשר המשפט שנאמר פה, אנחנו מעדיפים להשאיר את המצב כפי שהוא היום, לא לעגן את הסמכות הישירה. אנחנו לא פוגעים במצב הנהוג היום והיה נהוג בכנסת הקודמת ביחס לשינויים בסדר היום.
ארבל אסטרחן
שלא יחשבו שכשאומרים שהיו"ר קובע בתחילת השבוע זה מונע שינויים.
אייל יינון
זה לא ימנע את השינויים, אבל זה ייעשה בדינמיקה שזה נעשה היום.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ד) בא להסדיר מה קורה בימי הישיבות השונים. הוא אמר שישיבות הכנסת בימי שני ושלישי יוקדשו לדיונים בהצעות הממשלה. מה שמודגש פה זה תוספת. בהמשך נאמר שביום ד' הישיבה תוקדש לדיון בהצעות חוק של חברי כנסת בדיון מוקדם ובהצעות לסדר יום. לא נאמר מתי דנים בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית בהצעות חוק פרטיות. מוצע להבהיר שישיבות הכנסת בימי ב' וג' יוקדשו לדיונים בהצעות הממשלה ולדיונים בהצעות חוק של חברי כנסת בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. יום רביעי נשאר לטרומיות והצעות לסדר. לא כתוב כאן סדר הדברים. את זה היו"ר קובע.
אברהם מיכאלי
שוב חוזרים לאותו יום שלישי שאומרים שאין נוכחות חובה והמליאה ריקה. זה טוב שאתם מדגישים פה את הנושא של קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, אבל אנחנו צריכים לחשוב על אותם ימים שחברי הכנסת לא נמצאים ומועלים חוקים מאוד מהותיים. למה לא לתת ליום שלישי את אותו מעמד של יום שני?
היו"ר יריב לוין
פורמאלית יש לו.
אייל יינון
זאת לא הבעיה. הבעיה היא שהממשלה לא מגיעה לכנסת ביום שלישי, לכן יום שלישי נראה כפי שהוא נראה. זאת לא בעיה תקנונית.
רחל אדטו
זה מעוגן באיזה שהוא מקום?
אייל יינון
החובה להגיע לא מעוגנת בשום מקום. הנסיבות הפוליטיות מביאות לזה שמגיעים ביום שני ורביעי אבל לא ביום שלישי.
רחל אדטו
הממשלה מעקרת את הכנסת מעבודתה.
אייל יינון
זה לא קשור לתקנון.
רחל אדטו
אנחנו נותנים תוקף לעובדה שהממשלה מעקרת את הכנסת מעבודתה.
היו"ר יריב לוין
להיפך. אנחנו בתקנון אומרים שהם דנים בכל, כולל קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. מה שאנחנו עושים פה זו רק הבהרה של מה שסיכמנו בשעתו.
רחל אדטו
בישיבה הקודמת כשדיברנו על זה נשארנו באותם סימני שאלה לגבי איך התקנון יחזק את המעמד של יום שלישי. אני לא זוכרת איך סגרנו את זה.
היו"ר יריב לוין
אני מקווה שנגיע לאחר הפגרה לייצר כלים שייכנסו ביום שלישי ויהיה להם תוכן. דוגמה אחת היא אפשרות להגיש הצעה מיידית לסדר כך שאם יתרחש משהו ביום שני בבוקר או ביום שלישי בבוקר אפשר יהיה לדון בו ביום שלישי בצהריים, זאת אומרת לייצר משהו שיהפוך את העניין להרבה יותר אקוטי, לא מצב כמו שהוא היום שאתה דן בדברים שהיו נכונים יומיים או שבוע לפני.
רונית
אפשר את ה-40 חתימות לעשות פעם בחודש.
אייל יינון
זה לא עניין לתקנון. המועד של 40 חתימות נקבע בתיאום בין יו"ר הכנסת ללשכת ראש הממשלה.
אברהם מיכאלי
הנוסח אומר שיושב-ראש הכנסת צריך לקבוע הצעות ממשלתיות ביום שלישי, אבל הוא לא קובע כי הוא מתחשב בממשלה. צריך להגיע למצב שיחייבו את כולם להיות ביום שלישי בכנסת, כדי שהדיונים לא יהיו עקרים.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שבשלב הזה נשאיר את הדברים במתכונת הקיימת, זאת אומרת נאפשר ליושב-ראש הכנסת את שיקול הדעת. כאשר נגיע לכלים הפרלמנטרים יכול להיות שנדרש להסתכלות כוללת. תמיד נוכל לעשות התאמות. כרגע המטרה של הישיבה הזאת היא לתקן טעויות טכניות שהיו בהסדר הקודם, או כפי שאמרתי להיעתר לבקשה של חברת הכנסת דליה איציק ולתקן בהתאם.
אברהם מיכאלי
הסעיף של השאילתות זה לא הסעיף העיקרי.
היו"ר יריב לוין
זה יהיה בנפרד. מי בעד התיקונים לסעיף 25 כפי שהוצגו על ידי ארבל?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – 0

אושר

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר יריב לוין
מאחר ונשיאות הכנסת לא הגיעה אני עובר לדיון בערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלו לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. יש לנו ערעור אחד של חבר הכנסת אילן גילאון - התעלמות מהחובה לקיים פסקי דין של בג"ץ מהווה איום על הדמוקרטיה. חבר הכנסת גילאון, אני אחסוך ממך את הצורך להציג את העניין חרף העובדה שאני בטוח שמה שתאמר בעניין הזה מנוגד לדעתי האישית. זה כמובן לא רלוונטי. חבר הכנסת גילאון, מאחר שהנשיאות לא שלחה נציג אנחנו מניחים שאין התנגדות לקבל את הערעור שלך. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר

זאת ההזדמנות לברך אותך, ירדנה מלר-הורוביץ, על בחירתך למזכירת הכנסת. אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25

קוד המקור של הנתונים