ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2010

צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע-2010, תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצתה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
19
ועדת הכלכלה

09/03/2010


כנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 202

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ג אדר, התש"ע (09/03/2010) בשעה 13:00
סדר היום
1. תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התש"ע-2010.

2. צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

רוברט אילטוב

אלי אפללו

דני דנון

ישראל חסון

רוברט טיבייב

חמד עמאר

חנא סוויד

נחמן שי
מוזמנים
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון

חה"כ זאב אלקין

חה"כ ציון פיניאן

חה"כ דניאל בן סימון

חה"כ אלכס מילר

יוסי ישי, מנכ"ל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד אורי נוסבאום, לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו,ד גיא והב – לשכה משפטית, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

יוסף דנקונה – משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

עו"ד לירז דמביץ-כהן - משרד האוצר

עו"ד ברוך לומברט – משרד האוצר

צבי אלון – יו"ר מועצת הצמחים

זרח יהב – יו"ר מועצת הזיתים

רן בן נון, מגדלי זיתים

ג'ף ניר – מנכ,ל אגודת צב"ר קמ"ה (אגודת ישובים באזורי הרי יהודה), מגדלי זיתים

ד"ר עלי מאזם – ארגון מגדלי הזיתים, דיר חנא

יוסף סוהיל – כפר ראמה

סמיר חוסיין – דיר חנא

טרביה תורכי - סחנין
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר; ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

1. תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התש"ע-2010.

2. צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע-2010.
מ"מ היו"ר יצחק וקנין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום: צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע 2010. תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התש"ע-2010.

ברצוני לומר כמה מילים לפני שאתן לשר החקלאות לדבר ולהסביר את המהות של הצווים. לפני כשלושה חודשיים התקיים כאן דיון בנושא של מועצת הזית. גם אז ניהלתי את הדיון. ביקשנו ממשרד החקלאות להגיע אלינו עם דברים מסודרים. אני מבין שזה מה שעשה המשרד. הבקשה של המשרד היתה ב-2.3. קיבלנו את הבקשה ואני אתן לשר להסביר את המהות של שני הצווים, בבקשה ידידי שר החקלאות.
קריאה
זה צו ותקנות.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני מבקש את אישור ועדת הכלכלה לצו מועצת הצמחים (יצור ושיווק) (פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע2020, ולתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התש"ע-2010.

"בתוקף סמכותם של שר החקלאות ושר התמ"ת לפי סעיף 2(ב) לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, הקרוי החל משנת 2004 חוק מועצת הצמחים (להלן – החוק), הקימו השרים בשנת 1976 את מועצת הזיתים, בצו מועצת הפירות (ייצור ושיווק)(הקמת מועצת הזיתים), תשל"ו-1976.

1. המינוי האחרון למליאת מועצת הזיתים נעשה בשנת 1999. תקופת הכהונה של חברי המועצה, בהתאם לחוק, היא לארבע שנים, כלומר תוקף המינוי פג בשנת 2003.
2. במהלך 2007 ותחילת 2008 התקיימו דיונים במשרד בנוגע לדרך המינוי המתאימה לנציגי המגדלים במליאת מועצת הזיתים. הדיונים הוקדשו לחיפוש אחר מודל מתאים למינוי נציגי מגדלים באופן שישקף וייצג את השונות האתנית, המקצועית והאזורית בענף. בסופו של יום הוחלט כי, ככלל, בחירת נציגי המגדלים למועצה תיעשה בדרך של בחירות כלליות, שהנה הדרך הראויה ביותר בנמצא, כפי שנעשה במועצת הצמחים.
3. יחד עם זאת, לא ניתן היה לאפשר את המשך ניהול המועצה בידי חברי מועצה שתוקף כהונתם פג. כמו כן, במקביל, נתקבלו במשרד באותה עת תלונות שונות לגבי פעולות שביצעה המועצה, וגם מטעם זה התעורר צורך דחוף, בשלב ראשון, למנות הנהלה חדשה.
4. לפיכך החלטתי למנות מועצה זמנית לניהולה השוטף של המועצה בתקופת הביניים עד לגיבוש מודל בחירות לנציגי המגדלים, קיום הבחירות ומינוי מועצה קבועה, לסיוע בגיבוש מודל הבחירות וביישום ההליך המקדים לבחירות. ליישום ההחלטה התקנו אני ושר התמ"ת, באישור ועדת הכלכלה, את תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים), תשס"ח-2008, בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2א(ב) לחוק מועצת הצמחים. התקנות נכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות ב-3.4.2008.

5. בתקנות נקבע כי חברי המועצה מקרב המגדלים ייבחרו על ידי המגדלים בבחירות כלליות וחשאיות, וכי עד למינוי חברי המועצה תכהן מועצה זמנית. המועד שנקבע בתקנות כמועד האחרון לקיום הבחירות לחברי המועצה מקרב המגדלים היה סוף שנת 2008.
6. לאור הצורך לקיים הליך התייעצות עם ארגוני מגדלי זיתים למינוי חברים מקרב המגדלים למועצה הזמנית, והיות שנדרש היה להחליף מספר מועמדים שהומלצו על ידי הארגונים על פי עמדת הוועדה לבדיקת מינויים, שאישורה נדרש בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, מונתה המועצה הזמנית רק ביום 26.11.2008. לפיכך תוקן המועד באישור ועדת הכלכלה והוא קבוע כיום ל-30.4.2010.

7. כפי שצוין לעיל, המועצה הזמנית אמורה הייתה לנהל את המועצה בתקופת הביניים עד לגיבוש מודל בחירות לנציגי המגדלים, קיום הבחירות ומינוי מועצה קבועה, ולסייע בגיבוש מודל הבחירות וביישום ההליך המקדים לבחירות. ואולם, כפי שנמסר לי על-ידי יו"ר המועצה הזמנית, מר יצחק לידור, נמצאו ליקויים בסיסיים וחמורים בהתנהלות המועצה, לרבות אי סדרים כספיים ועוד והמועצה הזמנית לא הצליחה להביא את המועצה לתפקוד תקין, בין השאר בשל אי הסדרים.
8. במקביל, לאור תלונות רבות כנגד פעילות והתנהלות המועצה שהתקבלו במשרדי, בדק במהלך השנה האחרונה משרד מבקר המדינה היבטים שונים בתפקוד מועצת הזיתים ובהתנהלות עובדי המועצה בשנים האחרונות. ביום 17.2.10 התקבל במשרדנו הנוסח הסופי של דו"ח מבקר המדינה בעניין מועצת הזיתים. הדו"ח מכיל ממצאים חמורים ביותר.
9. כמו כן, הגעתי למסקנה כי אין מקום כיום להסדיר את ענף זיתי השמן על ידי תאגיד נפרד. קיומה של מועצה נפרדת כרוך בעלויות גבוהות יותר למגדלים לקיום המנגנון הנפרד ויש לטפל בענף זה במסגרת מועצת הצמחים מטעמי יעילות וחסכון. מהלך זה דומה לזה שבוצע בשנת 2004, אז אוחדו מועצת הירקות, הפירות, פרי ההדר וצמחי הנוי למועצה אחת – מועצת הצמחים.
10. בתוקף סמכותי וסמכות שר התמ"ת לפי החוק, קבענו בצו כי מועצת הזיתים תפוזר וכי ענף זיתי השמן ייכלל בתחום תפקידיה וסמכויותיה של מועצת הצמחים. בצו נקבעו הוראות, בדומה להוראות המעבר שנקבעו עם איחוד המועצות ב-2004, בדבר העברת נכסי מועצת הזיתים למועצת הצמחים, ולשימוש בהם לטובת ענף זיתי השמן, הוראות בדבר חובות והתחייבויות ושמירת זכויות עובדים.

11. כמו כן, כמהלך משלים, קבעתי בתקנות, בתוקף סמכותי לפי החוק, הוראות מיוחדות למינוי נציגי מגדלים מענף זיתי השמן במועצת הצמחים וכן הוראת מעבר למינוי ועדה ענפית זמנית לענף זיתי השמן, עד לבחירת ועדה ענפית לפי התקנות העיקריות.
12. יצוין, כי בנוסף להוראות שנקבעו בצו ובתקנות, גיבש משרדי עם אגף התקציבים באוצר ועם מועצת הצמחים, על דעת משרד המשפטים, הסכם שמטרתו להבטיח שיישום המהלך לפירוק מועצת הזיתים ושילוב הענף במועצת הצמחים, לא יביא, מחד, למצב שבו מועצת הצמחים תחויב במימון הוצאות ובכיסוי חובות בגין פעולות של מועצת הזיתים; ומאידך, שלא תהיה פגיעה בנושים (קיימים ועתידיים) עקב המהלך."

אדוני יושב ראש הוועדה, דחיפות הישיבה היא חלק מיישום מסקנות דוח המבקר, שכידוע עדיין לא מותר לפרסום אבל אנחנו כבר בעבודה מול משרד מבקר המדינה כדי ליישם את מה שמתחייב, כולל בעניינים הפרסונאליים. הדחיפות של הישיבה היום היא גדולה מאוד ולכן ביקשתי את הדיון הדחוף הזה כדי לאפשר את אישור ההליך הזה כדי שנוכל לצאת לדרך. אני אומר מראש, אין כוונה לפגוע במגדלים, בטח לא במגדלים מהמגזר הערבי. יש לנו כוונה אמיתית לבנות את הענף הזה, להצעיד אותו קדימה ולעשות אותו כיתר הענפים בעתיד הנראה לעין. אני אודה לך מאוד אם תביא את התקנות והצו לאישור.
יצחק וקנין
תודה לשר החקלאות. בדיון הקודם אמרתי את דעתי בנושא של האיחוד. כבר אז אמרתי את זה וזאת מבלי שידעתי על דוח מבקר המדינה. לא ידענו מה ייכתב בו ומהן ההשלכות לגבי מועצת הזית. אני מסכים עם השר, שכפי שזה נעשה במועצת הירקות ובמועצת הפירות וההדרים שאוחדו, אני חושב שהדבר היה נכון והוא נכון גם לגבי המועצה הזאת.

אמרתי כבר אז את הדברים והם נכתבו בפרוטוקול, שלדעתי צריך לאחד אותם. למרות הכול נתנו את הזמן למשרד להביא אלינו את הדברים. בינתיים יש ממצאים של דוח מבקר המדינה שלדעתי הם חמורים מאוד.
ישראל חסון
אבל הם לא מדברים בהקשר הזה.
יצחק וקנין
תכף אני אתן לך לדבר.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני לא רשאי לדבר על מה שכתוב בדוח.
היו"ר יצחק וקנין
מאחר והדוח עדיין לא פורסם, אז ודאי - - -
ישראל חסון
הוא לא מתייחס למועצה בפני עצמה אלא הוא מתייחס לאופן תפקוד המועצה. הדיון כאן הוא האם לאחד.
היו"ר יצחק וקנין
לכן פתחתי בדבריי ואמרתי שלא ידעתי על הדברים של מבקר המדינה והדברים לא הונחו פה. אמרתי את דעתי בישיבה הקודמת, שאני חושב שראוי ונכון לאחד את מועצת הזיתים לשאר המועצות שאוחדו כבר בשנת 2004. אמרתי את התועלת שבדבר וגם עכשיו דעתי היא כזאת והיא לא השתנתה.

בכל אופן, אאפשר לחברי הכנסת שירצו להתבטא בנושא.

חבר הכנסת ישראל חסון ולאחריו חבר הכנסת נחמן שי.
ישראל חסון
תודה אדוני היושב ראש. אני רוצה להקדים ולומר. היו פה כמה רעשים. אדוני השר, שיהיה מאוד מאוד ברור, דיברתי גם עם המנכ"ל שלך. אין לי שום ספק ואין לי חילוקי דעות, לגבי הכוונות והרצון. באמת, אין לי שום ספק. איפה מתעוררות בי שאלות?

אני רוצה להקדים ולומר שבלא מעט מקומות בעולם, ודרך אגב גם בארץ, במקצוע, למשל, של גידול היין, זאת מועצה שעומדת בפני עצמה והיא לא שייכת למועצת הצמחים. אתה יכול לשאול למה.
שלום שמחון
אני אענה למה.
ישראל חסון
אני נמצא בקשר הדוק דווקא עם המגדלים הפחות מסורתיים. הענף הזה מתפתח וצובר תאוצה ולשמחתי הרבה משני הצדדים יש אנשים מאוד רציניים שרוצים את טובת הענף. מעבר לכל דיון כרגע, הדיון פה הוא האם לפרק את המועצה ולאחד אותה?

קיימת התנגדות מאוד מאוד רצינית אצל חלק לא מבוטל מהמגדלים הגדולים - לא רק הגדולים אבל גם הגדולים, שהנימוקים שלהם הם לא פוליטיים. אני אומר לך את מה ששאלתי את מנכ"ל משרד החקלאות קודם בטלפון. אמרתי למנכ"ל שאני לא יכול לעזור באישור של דבר כזה כל עוד לא מתקיימת הידברות שתבוא עם הצעה מוסכמת על שני הצדדים. אני אומר לך, הדבר הזה הוא אלף בית. לא יכול להיות שיהיה לנו שיקול שהוא סותר את האינטרס של שני הצדדים הללו.

ההידברות הזאת, למיטב ידיעתי - אני אומר למיטב ידיעתי, נכון למה שנאמר לי, אדוני השר, לא התקיימה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
זה לא נכון. היא התקיימה גם עם האיש שלא נזכיר אותו פה, שאתה כרגע מצטט אותו.
ישראל חסון
אני אומר לך נכון לשיחת טלפון שווידאתי את העובדות האלה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
עם כל הכבוד, אמנם מדובר בשני אנשים צפוניים, אחד מאזור הקריות ואחד מאזור הגליל המערבי, זה אני. בכל זאת מי שקובע את המדיניות זה אני ולא מי שגר בקריות.


התקיימה איתו הידברות אבל הוא לא הסכים לו. הידברות התקיימה איתו.
ישראל חסון
לי נאמר על-ידו שלא התקיימה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אין לי עניין לשקר לפרוטוקול הכנסת.
ישראל חסון
חס וחלילה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
הוא היה במשרדי בתחילת התהליך לפני מספר חודשים. הוא ישב אצלי במשרד. אנחנו לא הגענו להבנה בינינו כיוון שעמדתו היתה שונה ועמדתי המקצועית היתה אחרת מהסיבה המאוד פשוטה - - -
ישראל חסון
מה הפערים? אפשר להבין את הפערים?
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
הפערים הם בין העובדה שתהיה מועצת זית עצמאית שלא תתפקד גם בהמשך, לבין העובדה שאנחנו נמזג את מועצת הזיתים, שממילא פועלת על פי חוק מועצת הצמחים, על פי סמכותי בחוק. היא חלק מהמועצה הזאת והיא לא חוק נפרד. בין העובדה הזאת לבין העובדה הזאת, זה מרחק מאוד מאוד גדול. אני לא חשבתי, לא סברתי, שבענף משתנה שבו 150,000 דונם בעל, חלקם המכריע שלהם, כמעט 80% לא נועד לצורך מסחרי אלא לצורך שימוש עצמי, בעיקר על ידי חברינו הטובים במגזר. הענף הזה משתנה מאוד בשנים האחרונות בקנה מידה גדול והוא עובר להיות ענף מושקה והוא חלק מהשטחים הפתוחים. הוא מקבל תאוצה גדולה מאוד במשרד החקלאות בשנים האחרונות והוא יקבל אותם גם בעתיד.

אגב, בלי להתחייב על העניין של היין, אני רוצה שתדע שאנחנו נמצאים בתהליך של הדברות עם שר התמ"ת ששם נמצא מכון היין, ושר החקלאות שאצלו נמצאת מועצת היין. אנחנו נמצאים איתו בהידברות. בשלב ראשון לאחד את מכון היין ואת מועצת גפן יישן, ובשלב השני זה יהיה באותה מתכונת.
ישראל חסון
לדעתי מילת המפתח כאן היא הסוגיה הזאת של להגיע לתוצאה הזאת בהידברות. אני אומר לך, אני לא בעל מקצוע בתחום הזה. אני לא חושב שיש פה מישהו שהוא בעל מקצוע. אין לי בזה עניין פוליטי ואני רוצה להבטיח רק את טובת העניין. כשאני שומע חילוקי דעות מהותיים, שזה תקוע, או כמו שאומרים בערבית: "אתה בואדי ואני בואדי", אני שואל את עצמי למה לא לעצור רגע, להכניס אותם - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אבל הסברנו.
ישראל חסון
אם הפער זה כן ולא, אז ההכרעה היא פוליטית.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
נכון, אכן ההכרעה היא פוליטית.
ישראל חסון
חבל, למה?
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני מסביר לך למה. כאשר תכהן בממשלה ואני מקווה שאתה תכהן, אתה תבין שממשלה נבחרת כדי להכריע. שר חקלאות קובע מדיניות, מתווה אותה, ומכריע אותה. לפעמים זה בתמיכת חלק מהמגדלים ולפעמים זה בתמיכת כל המגדלים. גם כאן יושבים אנשים שלא תשמע אותם כמקשה אחת. לחשוב שמגדל מסוים, שיהיה חשוב ככל שיהיה, הוא זה שיקבע את מדיניותו של השר, צר לי, לא בשביל זה נבחרתי להיות שר.
יצחק וקנין
אני רוצה לחזק את דברי השר. אני זוכר את התהליך שעשינו כדי לאחד את מועצת הפירות, את מועצת ההדרים. אני חושב שהיתה צעקה פי כמה גדולה מהצעקה של מועצת הזיתים.
יוסי ישי
אני רק רוצה להזכיר אדוני היושב ראש, שהיו שני גלים. בשלב ראשון איחדנו את ההדרים ואת הפירות ואחר-כך עשינו את הפעולה השניה ואיחדנו למועצה אחת.
יצחק וקנין
אני חושב שמי שזוכר את הדברים יודע שזה לא היה דבר קל. בסופו של דבר יש פה מדיניות שהשר מוביל אותה. אני מאמין שהשר רוצה את טובתו של הענף ולא חלילה וחס את רעתו של הענף. יש פה עוד דברים אחרים. מהניסיון ברור, שלנהל מועצה אחת בנפרד, העלויות שלה גדולות, התקורה גדולה מאוד. כשאתה מכליל אותה בתוך - - -
ישראל חסון
במה יהיה השוני?
היו"ר יצחק וקנין
היא לא מסוגלת להתקיים. המועצה כיום לא מסוגלת להחזיק את עצמה.
יוסי ישי
אני אוסיף כמה מילים. נכון להיום, בגלל שזאת מועצה קטנה, עם יכולות – מאחר והיא מושתת על 200,000 דונם שלמעשה זה אדמות בעל ולא שלחין ואי-אפשר לדרוש ממגדלי בעל לגבות מהם היטלים, אז המשמעות היא שלמועצה הזאת אין מקור מימון. המועצה הזאת היא גירעונית כל הזמן, היא לא מסוגלת לספק את הצרכים המינימאליים של המגדלים, דהיינו,הדרכה, קידום מכירות, מחקר, הדברה מרוכזת וכדומה.

אני אתן לך דוגמה. בענף ההדרים וענף הפירות, שהם מרוכזים תחת מועצה אחת, בגלל ההיקף ובגלל ניצול של תקורה של מועצה גדולה, אנחנו משתמשים בכספי ההיטלים נטו שגובים מהחקלאים, לא למשכורות ולתקורות אלא לפעילות. לכן בענף ההדרים יש הדברה מרוכזת שניתנת בתמיכה ממשלתית לכולם. יש ביטוח נזקי טבע, יש ביטוח אסונות טבע, יש מחקר, יש קידום.

מצד אחד אנחנו מאוד רוצים לשמר את כרם הזית המסורתי, שהוא 200,000 דונם. אין לנו אפשרות ולא תהיה לנו אפשרות לגבות מהם היטלים. גם לא יעלה על הדעת, הרי הרוב הגדול שם זה לצריכה עצמית, שאנחנו רוצים את קיומו אבל אין אפשרות ולא נרצה לגבות מהם היטלים.

מצד שני אנחנו רוצים לתת להם שירותים. אין דרך אחרת אלא לצרף אותם, כמו שעשינו עם ההדרים, עם הפירות, עם הירקות והפרחים. לצרף לפלטפורמה קיימת, לשמר אותם כענף עצמאי בתוך הפלטפורמה. הם לא יצטרכו לשלם את ההוצאות הקבועות: עורך דין, רואה חשבון, מנכ"ל וכל הדברים האלה, אלא את המעט שאנחנו נגבה מהכרם העסקי ותמיכת הממשלה - אין לי ספק שכאן, בשונה מענפים אחרים, תמיכת הממשלה חייבת להיות. אם אנחנו רוצים לשמר את כרם הזית המסורתי, צריכה להיות תמיכה ממשלתית. הענף הזה לא יכול לעמוד בפני עצמו. אגב, אנחנו לא תומכים במועצות אחרות. כאן נצטרך לתמוך.

הדרך הטובה ביותר זה להתייעל, "לבזבז" פחות כסף על תקורות ומשכורות ויותר על פעילות, זאת המטרה.
חנא סוויד
בכמה משכורות מדובר? מי ששומע אותך חושב שמדובר באיזה ארגון ענקי עם מאות משרות. על כמה משרות אתה מדבר?
יצחק וקנין
יוסי, תן לי לעזור לך רגע אחד. חנא סוויד, מי שאומר לשמר את המצב הקיים - - -
חנא סוייד
איך אתה יודע? למה אתה אומר, עוד לא שמעת אותי?
יצחק וקנין
הכוונה לשמר אותו בצורה שהוא יגווע וימות לבד. אני אומר את זה באחריות מכיון שאין לו יכולת לממן את עצמו.
חנא סוייד
זה הסיפור של כל החקלאות בישראל.
היו"ר יצחק וקנין
זה לא הסיפור של כל החקלאות בישראל.

אני חושב שאם המשרד הגיע למסקנה שאין ברירה ושצריך לאחד אותם, אני בטוח שהדבר הזה נעשה בשיקול דעת ולא משיקולים פוליטיים. אין לי שום שיקול פוליטי בעניין הזה.
נחמן שי
אף פעם לא, שיקולים פוליטיים?
היו"ר יצחק וקנין
נחמן, אנחנו לא במליאת הכנסת. אנחנו בוועדה וברוב המקריים הדיונים בוועדה הם ענייניים. אני חושב שפה הדיון הוא ענייני. אני חושב שאין למועצת הזית יכולת להחזיק את עצמה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
נחמן שי, תתפלא, אין פה שיקול פוליטי, מה לעשות?
נחמן שי
אנשים פוליטיים שוקלים שיקולים פוליטיים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
נכנסת במהירות רבה לשדה הפוליטי, אני יכול להגיד לך שבמקרה הזה אני ידוע בכנסת כשר חקלאות מאוד מקצועי. אתה רוצה להישאר שם? תיתקע שם, זאת לא בעיה שלי, זאת בעיה שלך.
נחמן שי
אתה לא עומד פה לדיון.
חנא סוייד
אדוני השר, למה לקח לך כל-כך הרבה זמן לשנות החלטה מקצועית כזאת?
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אם היית מקשיב, היית שומע.
חנא סוויד
שמעתי אבל לא הבנתי.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני מעריך שאנשים מודים שהם לא מבינים אז אני אסביר. הסברתי יותר מפעם אחת והקראתי בכתובים, שנתתי את כל ההזדמנויות שבעולם. אני רוצה שתדע באופן אישי, מה שאתה עושה כרגע, אתה לא מייצג באופן אמיתי את המגדלים כיוון שאני זה שהחלטתי - - -
חנא סוייד
בוא לא נדבר פה באופן אישי. זיתים אין לי, ברוך השם.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני לא מדבר במישור הזה. אני רוצה שאתה תדע, שלאורך שנים גבו היטלים גם ממישהו שלא היו צריכים לגבות ממנו. אין לי שום סיבה בעולם לגבות היטלים מאנשים שמגדלים זיתים לצריכה עצמית. מחר בבוקר יבואו אלי הביתה. יש לי 4 עצי זית ויבקשו ממני היטלים. הם לא עוסקים במסחר, זה לא ענף הפרנסה שלהם, זה לא מועדון חברתי של אף אחד. הכוונה שהענף הזה יהיה מקצועי בכל העולם. ייגבו היטלים רק ממי שעוסק במסחר ומתפרנס מזה לצורך פרנסתו.

אני חוזר ואומר. יש לי עניין ורגישות אמיתית לקדם את החקלאות במגזר הערבי אבל בטח לא לדפוק אותם. בטח לא לגרום לה להיאחז בכל מיני מנגנונים שכבר מזמן עבר עליהם הקלח. המהלך של איחוד כל מועצות היצור בתוך מועצה אחת הוא היה נכון, הוא מקטין את העלויות, הוא מאפשר לגבות היטלים רק ממי שצריך לגבות ממנו, זאת אומרת מי שמתפרנס ממנו. זה באמת מה שאני מנסה לעשות פה. כל ניסיון להביא את זה למישור הפוליטי – מה לעשות, גם אני איש פוליטי אבל יש מקומות אחרים שבהם אני עוסק בהם.
ישראל חסון
למה לא הצלחתם בהידברות, אדוני השר?
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
מה לעשות, כתבתי לך על זה. דיברתי עם מאות אנשים וצר לי להגיד לך – שמע, אני רוחש כבוד - - -
ישראל חסון
אני שגריר שלו? אני שואל - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
שאלת אותי אז אני עונה לך. אני רוחש כבוד גדול לשם שרשום אצלך על הפתק. אבל לא היתה לי כוונה בשינוי מבני במועצת הזיתים להחליף הנהגה בהנהגה. היתה לי כוונה אחת, להוביל מהלך מקצועי כדי לשדרג את ענף שמן הזית במדינת ישראל כמו בכל מדינת העולם. בתוך עשור נגיע למצב שבו צריכת השמן במדינת ישראל תהיה כמו בכל מדינה והייצור של השמן יהיה בכל המדינה. כדי להוביל תהליך מהסוג הזה, אי-אפשר להוביל אותו במבנה הישן.

לכן, צר לי שחלק מהחברים ששותפים בענף הזה חשבו שזאת נחלת אלוהים שלהם. אני לא חושב כך, מה לעשות? אני חושב שזה צריך להיות בידי המדינה. הרגולאציה צריכה להיות בידי המדינה. זה תפקידו של משרד החקלאות. הוא צריך להוביל את תהליכי השינוי בענף הזה. גם בזמנו, כאשר היה איחוד של מועצות הייצור, גם אז היתה התנגדות של חלק מהחקלאים, מה לעשות. בית המשפט העליון, בראשותה של הנשיאה דהיום, קבעו שהמהלך של המדינה היה נכון ולכן הוא יצא לדרך על אף העובדה שלא הסכימו עד המגדל האחרון.
היו"ר יצחק וקנין
יש מישהו מחברי הכנסת שרוצה להתבטא?
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אדוני השר. כמובן שאין ספק ואין ויכוח על-כך שהסמכות היא בידי השר והוא יכול בסופו של דבר, עם התמיכה של הקואליציה, לעשות מה שהוא רוצה. על זה אין ויכוח. הויכוח הוא האם מדובר בהחלטה שהיא החלטה נכונה ונובעת משיקולים מקצועיים אמיתיים ולא משיקולים פוליטיים? אני חושב שההחלטה - - -
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני חושב שאתם מהנדסים כולכם, מה קרה לכם?
חנא סוייד
אני במקרה כן. אתה רואה איך אתה שולף?
היו"ר יצחק וקנין
חנא סוויד, אני לא מתכוון לעשות פה נאומים של שעות.
חנא סוויד
אני בטוח שההחלטה שלך היא שווה באותה מידה כמו שקבעת שאני לא מהנדס.
היו"ר יצחק וקנין
חנא סוויד, אל תתייחס למה שהשר אמר לך. תגיד את הדברים שלך לגופו של עניין.
חנא סוויד
אתה מגיב לדבריי. אני במקרה מהנדס. אני דוקטור להנדסה, אני מרצה להנדסה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
אני מעריך את זה מאוד.
היו"ר יצחק וקנין
ידידי היקר, אני מבקש שתגיד את הדברים לגופו של עניין, אני רוצה להתקדם.
חנא סוויד
אני רוצה להגיד, אדוני השר, שלדעתי ההחלטה משנת 1976, כפי שאמרת, לכונן מועצה מיוחדת לענף הזית,, היתה החלטה שהיו לה מניעים אובייקטיבים, אני מניח, באותו זמן. אנחנו לא מדברים על איזה החלטה שהתקבלה בימים אלה והיו מלבד הדוח של מבקר המדינה סיבות אמיתיות להחליף את ההרכב הזה.

אני יודע שהתקיימה כאן ישיבה לפני שנה בערך על תקנות ועל כל מיני פרטים לגבי המועצה. אני זוכר שאני ניהלתי אפילו את הישיבה הזאת. הישיבה היתה בהשתתפות מנכ"ל המשרד ודובר שם באופן אובייקטיבי וענייני איך לשפר. בכלל, העניין הזה של לזרוק את המים ואת התינוק ואת הקערה בכלל לא עלה על הדעת. בכלל לא דובר על הבעיות שכאילו מעלים אותן כסיבה למה צריך למזג ולבטל את מועצת הזית. על זה בכלל לא דובר. להיפך, דובר בכיוונים אחרים.

אני רואה אדוני השר, העניין של הדוח של מבקר המדינה הוא בעצם אחד הגורמים העיקריים. אני מסכים איתך שיש איזה מבנה מנהלי, איזה מועצה שלא מתנהלת כראוי, צריך לטפל בה אבל לא בצורה שחונקים אותה וממתים אותה לחלוטין. אדוני השר, תראה, מי בורח מהביקורת של מבקר המדינה? ראש הממשלה גם מקבל ביקורת. אז בוא נחליט שלא צריך משרד ראש הממשלה ולא צריך כל אחד שמבקר המדינה מבקר אותו. אין דבר כזה. אם יש ביקורת על מבנה מסוים, על גוף מסוים, אז פועלים לשפר אותו.

אני מתחבר כאן לעניין של ידידי חסון. תראה, בסופו של דבר מדובר בקבוצה מאוד מוגדרת של מגדלי זיתים, של בעלי מטעים קטנים. נכון, אין להם השפעות והם לא יכולים לדפוק על השולחן כי הם לא בעלי הון גדולים. בסופו של דבר הם מגדלים לצריכה עצמית, אולי עושים קצת מסחר בזה. לא צריך למעוך אותם בגלל כך, בגלל שהם קטנים. בסופו של דבר צריך לכבד את זה. לא רק מגדלים שהם גדולים ויש להם כוח פוליטי ויכולים לתת טובות הנאה לאנשים שמחליטים ושיש להם נגישות לשלטון ולקבלת ההחלטות, רק אלה מכבדים את הדעות שלהם. גם אנשים כאלה צריך לכבד את הדעות שלהם. לפחות, בסופו של דבר, לקבל החלטה שהם לא ירגישו שכופים עליהם את הכול.

לכן פנייתי אליך, למרות כל מה שאמרנו. אדוני השר, אני חושב שצריך לגלות עוד קצת סבלנות בעניין הזה. לדבר עם המגדלים. מעלים כל מיני טענות, שבגלל שנבחר מנהל כזה או אחר או יושב ראש של מועצה כזה או אחר. אני חושב שזה לא סופו של העולם ועדיין אפשר לסיים את העניין הזה בצורה יותר ידידותית ומקובלת ולא על ידי כפייה.
נחמן שי
אני לא אאריך בדברים, מה גם שאני חדש ובשלב לימוד וההרצה.
רוברט אילטוב
אבל אתה מוכשר.
נחמן שי
כן, במידה מרובה.
רוברט אילטוב
אתה עושה את זה מהר.
נחמן שי
במידה מרובה. אני מתאפק לא לומר לך משהו עכשיו.
רוברט אילטוב
לי? קיבלת מחמאה.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו רוצים להתקדם בדיון.
נחמן שי
יש לי הרבה מה להגיד לכם ואני אגיד לכם במקום ובזמן שאני ארצה.
היו"ר יצחק וקנין
נחמן, נתתי לך את רשות הדיבור.

אני חושב שזאת טעות, כבוד השר. אני אגש לזה מתוך היכרות כללית עם הנושא, מתוך ידיעה שהזית והענף הזה הם חשובים לעמוד בפני עצמם. גם מתוך מה שאני מכיר בעולם ומה שלמדתי, צריך לתת לתחום הזה את הייחוד שלו, את הבידול שלו, כמו לענפים אחרים.

אני יודע שהיו בעיות ויש בעיות בניהול. אני יודע שהדברים הגיעו בצורה כזאת או אחרת ואני גם סומך עליך שתדע לטפל בזה. אבל מתוך המחשבה הכללית מה זה אומר גם אצלנו וגם במדינות אחרות, בעיקר באזור הגיאוגרפי שאנחנו נמצאים בו, אני סבור שראוי לתת להם את הייחוד שלהם. אני לא בטוח שהעלויות פה הן כאלה שהן משמעותיות לכיוון הזה או לכיוון האחר. אני מציע לך לשקול את זה. אולי תיקח עוד זמן, אולי תחשוב, אולי תחפש דרך אחרת.

אני לא אדבר על הזעזוע שיקרה בענף. אני יודע שיש פה כל מיני חיתוכים, סוגי הזיתים, סוגי המגדלים, הגדולים הקטנים, כל מיני דברים, אבל נדמה לי שזה יכול להיות נושא שתשקיע בו אולי עוד זמן מסוים, תבדוק אותו, כדי לשמר את הענף הזה. הוא ענף מאוד מיוחד ומאוד חשוב.
טרביה טורקי
אני מסחנין ואני חבר מועצת הזיתים 15 שנה. אנחנו עבדנו עבודה רצינית כדי להקים את המועצה ולשמור עליה. לא היה למגדלים הערביים רוב, היה המספר דל. עשינו שוויון תחת גג אחד ליהודים וערבים עם חנניה. עשינו חג ופסטיבל. האם אתם רוצים להרוס את זה? אני מבקש מכם שתשאירו אותנו תחת הגג הזה והבית הזה. אנחנו נפגשים יום יום. אנחנו אחים. למה אתה צוחק?
רוברט אילטוב
זה לא קשור אליך.
היו"ר יצחק וקנין
זה לא קשור אליכם.
טרביה תורכי
אם רוצים לדבר, אז שידברו בחוץ.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, לא להפריע לו לדבר. תבינו את הרגישות. רוברט, אני יודע שזה לא לגביו.
טרביה תורכי
אנחנו חיים בכבוד ואני מכבד אותך אז תכבד אותי.

אז אנחנו עבדנו יפה וחזק. עבדנו קשה יום ולילה. הבאנו מגדלים ערבים ששכנענו אותם שיהיו בחברת "קנאת". "קנאת" היא חברה של יהודים וערבים. אנחנו חיינו ביחד, עובדים יחד. אני ויהודים עובדים יחד. יש לנו חג פסטיבל.

אני מבקש, כחבר ועדה, לא להרוס את מה שבנינו, תשאירו אותנו. אנחנו ויהודים, בעלי הזית, בעלי שמן הזית, תשאירו אותנו שנמשיך בעבודה שלנו בדרך שלנו.
יוסף סוהיל
אני מכפר ראמה. אנחנו 8,000 תושבים. יש לנו 15,000 דונם זיתים שכתוב קושאן הטאבו חלקה נטועה בעצי זית, לפני 1330 שנה. כך זה כתוב בקושאן, יש לי את הקושאן בכיס. אתם רוצים להרוס את מה שהסבא והסבים שלנו בנו, אתם רוצים להרוס. אסור לנו לעקור עץ זית ולנטוע במקומו משהו. אני גם כן חבר מועצת הזית. אני נלחמתי – אני מדבר בשם 15,000 בעלי דונם זיתים בראמה שהם 8,000 אנשים. אנחנו מאוד מבקשים להשאיר אותנו עם החבר'ה שלנו היהודים, שאנחנו כתף בכתף עובדים יחד.

כבוד השר עשה מכרז לפני שנה וחצי, אחרי שנפטר המנכ"ל ז"ל. עשה מכרז לפני שנה וחצי והיו במכרז 30 אנשים.אני רוצה להגיד לך משהו שמה-30 אנשים אתם בחרתם מישהו שיהיה מנכ"ל. זה כבר שנה וחצי המנכ"ל הזה לא קיבל אישור ואנחנו כמו עדר בלי רועה. אנחנו גיבשנו בכל המקומות, יהודים וערבים, שנהיה מועצה אחת. המועצה הזאת מאוד מתאימה איפה שהיא נמצאת וזה קשה מאוד לנו ואתם הורסים את כל ענף הזית, אני אומר לכם.

אנחנו נעקור את כל העצים האלה.
רן בן נון
אני חקלאי מעמק המעיינות. הזכירו פה מגדלים גדולים אז בעמק שלנו, עמק בית שאן יש קרוב ל- 6,000 דונם זיתים. אני חייב לציין שאנחנו בהידברות גם עם חקלאים גדולים אחרים וגם עם המועצה.

המהלך הזה הוא נדרש, הוא הכרחי. האתגרים של הענף היום שונים במהות מהאתגרים שהיו בתקופות הקודמות. אין שום דבר נגד והכול בעד. האתגרים הם שונים לגמרי. השר אמר את זה קודם. המצב של השוק, הייצור שלנו – המגדלים שאני מדבר בשמם הולכים בתוך שנתיים שלוש לייצר 3,000 טון שמן. זה כמעט שליש מהיצור הארצי וזה שינוי מהותי. הענף הזה עובר שינוי, האתגרים הם אחרים לגמרי. היכולת של המועצה שיושבת – איפה שהיא יושבת היא על-הכיפאק. היכולת שלה לטפל בהם מול השוק, מול הרשתות, מול היבוא, מול המו"פ הם הרבה יותר קטנים מאשר להיות חלק ממועצה גדולה. זה רק יקדם את הענף, זה יקדם אותנו, זה יקדם את כולם. אין פה שום דבר שהוא נגד. כמה שיותר מהר יותר טוב, אנחנו מפסידים זמן.
צבי אלון
אני מנהל היום את מועצת הצמחים, אותו גוף שאוחד לשלושה ענפים: פירות הדרים וירקות. אני רוצה להעיר שני דברים. כבר אז, כשאיחדו את המועצות, יש סעיף הסמכה לצרף את הגורם הזה ולכן זאת לא איזו מזימה שהתפתחה פתאום.
יוסי ישי
אני רק אתקן אותך. ענף זיתי המאכל הוא כבר בפנים.
צבי אלון
זה מה שרציתי לומר, בעיקר להערות שלכם חברי הכנסת ויש לי את כל הכבוד למגדלים. הייחודיות היא אמיתית, חבר הכנסת שי, ולכן ההצעה שקיימת כיום על השולחן – לא מכניסים את הענף הזה כאיזה סרח עודף בענף הפירות אפילו, אלא מכניסים אותם כענף עצמאי נפרד, ענף הזיתים לשמן ולמאכל ומאחדים אותם עם ענף הזית שנמצא היום בתוך הפירות. זאת אומרת, מכירים בזה שזה משהו מיוחד, גם בגלל המגוון הזה שזה בעל ושלחין וגם בגלל הייחודיות. זה יהיה ענף נפרד ולא חלק מהמטעים.
היו"ר יצחק וקנין
ההבהרה שלך מאוד חשובה.

תודה, מי מקריא את התקנות.
אורי נוסבאום
מקריא את צו מועצת הצמחים: "צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(פיזור מועצת הזיתים והכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים), התש"ע-2010

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 2(ב), 2א, 69(א) ו-69(ב) לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מצווים לאמור:הגדרה
1.
בצו זה, "נכסים" – כהגדרתם בסעיף 7(א1) לחוק.

פיזור מועצת הזיתים
2.
מועצת הזיתים תפוזר ביום תחילתו של צו זה (להלן – יום התחילה).

הכללת ענף זיתי השמן במועצת הצמחים
3.
ענף זיתי השמן ייכלל בתחום תפקידיה וסמכויותיה של מועצת הצמחים.

העברת נכסים
4.
נכסי מועצת הזיתים, עם פיזורה, יהיו לקניין מועצת הצמחים.

ייחוד נכסים
5.
(א)
נכסי מועצת הזיתים ישמשו את ענף זיתי השמן, והנכסים כאמור שהם כספים – ייזקפו לחשבון קרן מיוחדת, כמשמעותה בסעיף 37 לחוק, שתוקם לענף זיתי השמן (להלן – הקרן המיוחדת).(ב)
חובות והתחייבויות מועצת הזיתים ימומנו מהקרן המיוחדת.

הליכים משפטיים
6.
כל תובענה, ערעור או הליך משפטי אחר של מועצת הזיתים או נגדה וכן כל עילה לתביעה, לערעור או להליך משפטי אחר כאמור, שהיו תלויים ועומדים או קיימים, לפי הענין, ערב יום התחילה –(1)
יוסיפו לעמוד בתוקפם ויראו אותם כאילו הם של מועצת הצמחים או נגדה, לפי הענין;(2)
הוצאותיהם ותוצאותיהם ייזקפו לזכות או לחובה, לפי הענין, של הקרן המיוחדת ולא יחולו על הקרנות המיוחדות של יתר הענפים במועצת הצמחים.

שמירת זכויות עובדים
7.
(א)
מי שהיה עובד מועצת הזיתים ערב יום התחילה, יהיה עובד מועצת הצמחים החל ביום התחילה.(ב)
עובד מועצת הזיתים לא יהיה זכאי להטבות פרישה בשל המעבר למועצת הצמחים.(ג)
הזכויות, תנאי העבודה לרבות הזכויות הנובעות עקב פיטורין או התפטרות, וכן התניות והליכים ליישוב חילוקי דעות, שהיו לעובד מועצת הזיתים ערב יום התחילה יישמרו לו ויראו אותם כזכויות הנובעות מעבודתו במועצת הצמחים.(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), נחתם הסכם, לאחר יום התחילה, המסדיר את שכרם של עובדי מועצת הצמחים ותנאי עבודתם, לרבות מי שנעשו עובדיה לפי תקנת משנה (א), יחול עליהם ההסכם, ומשנחתם ההסכם לא תחול תקנת משנה (ג).

ביטול
8.
בטלים –

(1) צו מועצת הפירות (ייצור ושיווק)(הקמת מועצת הזיתים), התשל"ו-1976;

(2) תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (מועצת הזיתים), התשס"ח – 2008."
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
אתי בנדלר
לי יש שאלה. בסעיף 5א' לצו מקימים את הקרן המיוחדת ובסעיף קטן ב' שלו נאמר שחובות והתחייבויות מועצת הזיתים ימומנו מהקרן המיוחדת. מה קורה אם יש חובות העולות על הסכום שייווצר בקרן המיוחדת?
אורי נוסבאום
לצורך זה גובש הסכם עם אגף תקציבים מול מועצת הצמחים ויחד עם משרד החקלאות, להעמיד תקציב לעניין של כיסוי החובות. שלחנו את נוסח הסיכום שמוסכם גם על החשב הכללי וגם על אגף תקציבים. הסיכום הוא שבכפוף לאישור ועדת הכלכלה למהלך, מייד לאחר האישור ייחתם ההסכם.
אתי בנדלר
עברתי על ההסכם, אני מוכרחה לומר שאכן אתם מעמידים שם סכומים נוספים, אבל גם כאן יש תקרה לסכומים.
יוסי ישי
אבל יש גם סעיף שמאפשר הרחבה במידת הצורך.

אני מפנה לסעיף 14ד' יש סעיף שמאפשר. מעבר לסכומים שכבר נקובים בהסכם, כתוב בסעיף 14ד: "במידה ומשרד החקלאות יסבור כי קיים אינטרס ציבורי לסייע לענף זיתי השמן לפירעון חובות כאמור בסעיף ג', ישקול משרד החקלאות לסייע בכיסוי החובות. היקפו ותנאיו של הסיוע יתואמו עם אגף תקציבים במשרד האוצר. "

זאת אומרת, למרות שנקבנו המספרים. הרי מה המטרה כאן? מאחר והחוק העיקרי קובע שההתחייבויות של ענף הזיתים, החל מביטול מועצת הזיתים, הופכים להיות התחייבויות של מועצת הצמחים, וכדי לא לגרום לכך שענפים אחרים יישאו בגירעון, משרד החקלאות לקח על עצמו את הגירעון ונקב בסכום והותיר פה סעיף נוסף, שהיה והערכנו את הגירעון בהערכת חסר, אנחנו נשקול להשלים. זה רק מראה כמה שאנחנו באמת רוצים לתמוך בענף הזה.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו נעבור להצבעה.
לאה ורון
חבר הכנסת דניאל בן סימון מצביע במקום חבר הכנסת עמיר פרץ. חבר הכנסת זאב אלקין מצביע במקום חבר הכנסת כרמל שאמה.
יצחק וקנין
רבותיי, מי בעד אישור הצו?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 2

נמנעים אין
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, רבותיי, הצו אושר.

אנחנו נעבור לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התש"ע-2010.

תתחיל בבקשה להקריא.
אורי נוסבאום
מקריא את התקנות: "תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) (תיקון), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ד), 10א(ז) ו-66 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הוספת תקנה 36א
9.
אחרי תקנה 36 לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס"ו – 2006 (להלן – התקנות העיקריות) יבוא:

"הוראות מיוחדות למינוי נציגי מגדלים מענף זיתי השמן
36א
על מינוי מגדלים מענף זיתי השמן לחברי מועצת הצמחים ולחברי הוועדה הענפית של ענף זיתי השמן (להלן – הוועדה הענפית) יחולו תקנות אלה בשינויים שלהלן:(1)
המגדלים חברי הוועדה הענפית יהיו מקרב מגדלי הבעל ומקרב מגדלי השלחין (להלן – הקבוצה), בחלוקה שווה;(2)
כל מגדל זיתים לשמן זכאי לבחור בבחירות למגדלים החברים במועצה ובוועדות הענפיות לקבוצה שעמה הוא נמנה בלבד;(3)
על אף האמור בתקנה 36(א), היה מספר מקומות זוגי במועצה לפי סעיף 4(ב)(1) לחוק למגדלים מהענף, יכהנו בה המגדלים שזכו במספר הקולות הגדול ביותר בכל אחת מהקבוצות, בחלוקה שווה; היה מספר המקומות כאמור אי-זוגי, יכהן במועצה אחד המגדלים כאמור מכל קבוצה מחצית מתקופת הכהונה."
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות עד כאן?
אתי בנדלר
אני מבינה שעורך דין ניר ימין שוחח איתך על-כך שבפסקה 1, במקום "המגדלים חברי הוועדה הענפית יהיו מקרב" שייאמר "ייבחרו" כדי שיובהר שאכן יהיו בחירות.
אורי נוסבאום
אין בעיה, זאת הכוונה וזאת המשמעות.
היו"ר יצחק וקנין
אתם מסכימים לשינוי.
אתי בנדלר
שנית, אני מבקשת שתצהיר לפרוטוקול מתי אמורות להיות הבחירות.
אורי נוסבאום
הבחירות אמורות להיות בסוף 2011.
אתי בנדלר
הבחירות לכל המועצה או לכל הענפים?
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון
נכון לעכשיו, ההנהלה הזמנית תמשיך.
אתי בנדלר
כיוון שתקנה 2 לא קובעת כמה זמן יימשך מינוי הוועדה הענפית הזמנית, צריך לדעת מתי יהיו הבחירות.
אורי נוסבאום
אני אסביר. בהתאם לסעיף 4ה' לחוק, תקופת הכהונה של חברי המועצה היא 4 שנים. בהתאם לתקנה 2ד לתקנות, תקופת הכהונה של חברי הוועדה הענפית היא גם 4 שנים. חברי מועצת הצמחים מונו באוקטובר 2007 וחברי הוועדות הענפיות מונו בדצמבר 2007. הבחירות הן מהלך אחד גם למועצה וגם לוועדה הענפית וזה יהיה בסוף 2011.
היו"ר יצחק וקנין
תמשיך בהקראה.
אורי נוסבאום
מקריא: "הוראת מעבר
10.
עד למינוי חברי ועדה ענפית לענף זיתי השמן לפי התקנות העיקריות, תכהן ועדה ענפית בהרכב שלהלן:(1)
נציג השר והוא יהיה היושב ראש;(2)
נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה, שיהיה סגן היושב ראש;(3)
עובד המשרד;(4)
משווק ויצרן שמן זית, שימונו לאחר התייעצות עם גוף המייצג את המשווקים או היצרנים כאמור, לפי העניין, ככל שקיים גוף כאמור;(5)
שישה מגדלי זיתים לשמן, שלושה מתוכם מקרב מגדלי הבעל ושלושה מקרב מגדלי השלחין, שימונו לאחר התייעצות עם ארגוני מגדלי זיתים".
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אין הערות. אם כן, נצביע גם על התקנות בהתאם לשינוי שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה.

מי בעד התקנות, כולל התיקונים?

הצבעה

בעד – 6

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, רבותיי, התקנות אושרו.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:00)

קוד המקור של הנתונים