ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2010

תקנות רופאי השיניים (שימוש בסדציה והרדמה כללית ברפוי שיניים), התש"ע 2009

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

08.03.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 246

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, כ"ב אדר התש"ע (8 במרץ 2010) שעה: 11:15
סדר היום
תקנות רופאי השיניים (שימוש בסדציה והרדמה כללית בריפוי שיניים),


התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

עפו אגבאריה

אחמד טיבי
מוזמנים
עו"ד אביטל וינר – הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ד"ר שלמה זוסמן –ראש שירות האגף לבריאות השן, משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום בריאות, משרד המשפטים

פרופ' מרק ליטנר – יו"ר המועצה המדעית, ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

פרופ' בני פרץ – מ. מחלקה לרפו"ש לילדים, אוניברסיטת תל אביב, ההסתדרות לרפואת שיניים

עו"ד דורון דינאי – יועץ משפטי של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

ד"ר מאיר רקוץ – מנהל מחלת רפואת שיניים, בית-החולים תל השומר

פרופ' אליעזר קאופמן – מנהל מחלקת רפואת הפה, בית-הספר לרפואת שיניים הדסה

ד"ר חגי סלוצקי – סגן רופא שיניים ראשי, שירות בריאות כללית

ירון ברנשטיין – סמנכ"ל רפואה במכבי דנט, מכבי שירותי בריאות

פרופ' נתן שטיירמן - רופא שיניים, קופת חולים מאוחדת

משה קאהן – מנכ"ל, נציגי עמותות, מכבי שירותי בריאות

מלכה אשכנזי – יו"ר איגוד הפדודונטים (רופאי שינים לילדים)
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

תקנות רופאי השיניים (שימוש בסדציה והרדמה כללית בריפוי שיניים),

התש"ע-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, כ"ב באדר, ה-8 למרץ 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא תקנות רופאי השיניים (שימוש בסדציה והרדמה כללית בריפוי שיניים), התש"ע, -2009, פרוטוקול מס' 246.


משרד הבריאות הוא זה שמגיש את התקנות. נציגי משרד הבריאות, תסבירו לנו מה אתם רוצים, למה אתם מגישים? מה היה לפני זה?
שלמה זוסמן
תודה רבה. אני ד"ר זוסמן מאגף לבריאות השן. עד היום, פרט לסמכות להתקין תקנות, יש רק את הסעיף הכללי בפקודה שמאפשר לרופא שיניים להשתמש בדו-חנקן חמצני, בנייטרוס.


התחום הוא תחום שהתפתח רבות בשנים האחרונות. מצד אחד, הופיעו הרבה מאוד תרופות וטכניקות שונות. מצד שני, זהו תחום שההכשרה של רופאי השיניים במסגרת הלימודים היא לא מספקת. בנוסף לכך, זהו תחום שיש בחובו סיכונים מעבר לטיפול השיניים הרגיל. ולכן, אנחנו חושבים שצריך להסדיר אותו בתקנות גם לפי השיטות השונים והסוגים השונים של הסדציה בהרדמה הכללית, וגם ההכשרה הנדרשת מרופאי השיניים כדי לבצע ולהשתתף בטיפולים כאלה.


אנחנו עובדים על טיוטת התקנות הרבה זמן, ואנחנו סבורים שמזמן הגיע הזמן להתקין אותן.
עפו אגבאריה
האם אתם מתכוונים לכל הגילאים?
שלמה זוסמן
כן.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני מציע שנקרא תקנה תקנה ונדון.
עפו אגבאריה
לא, אני רוצה לשמוע. לא הבנתי על מה מדובר בתקנה השלישית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקריא תקנה תקנה, והם יסבירו כל תקנה ותקנה. אם למישהו תהיה התנגדות בתקנה מסוימת, אז אנחנו נראה מה אנחנו עושים בה. נעבוד בצורה מסודרת.
אייל לב ארי
"תקנות רופאי השיניים (שימוש בסדציה והרדמה כללית בריפוי שיניים), התש"ע-2010


בתוקף הסמכות לפי סעיפים 42, 65 ו-66 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), שנטלתי לפי סעיף 34 לחוק יסוד: הממשלה, וסמכותי לפי סעיף 34(א) לפקודת בריאות העם, 1940, (להלן – פקודת בריאות העם), לאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות 1. בתקנות אלה –"בית חולים רשום" – בית חולים הרשום לפי פקודת בריאות העם.
"הרדמה כללית" – שינוי הפיך ומבוקר של מצב ההכרה באמצעיםתרופתיים המלווה באיבוד רפלקסים חיוניים, ודורש תמיכה בפעולות
גוף חיוניות.
"הוועדה המייעצת" – ועדה שמונתה לפי תקנה 17.
"הכרה מלאה " – אחד מאלה:
(1) מצב שהמטופל מתמצא בזמן ובמקום, ומסוגל ללכת בכוחות עצמו

ללא עזרה.
(2) לגבי מטופל שהאמור בפסקה (1) לא התקיים בו לפני הטיפול, מצב
שאינו פחות ממצב ההכרה לפני הטיפול.
"מטופל", "רשומה רפואית" – כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו
- 1996.
"מרפאת תאגיד" – כהגדרתה בתקנות רופאי השיניים (מרפאות של


תאגידים), התשנ"ג-1993.
"סדציה" – סדציה הכרתית, סדציה נשאפת או סדציה עמוקה.
"סדציה הכרתית" – שינוי הפיך ומבוקר של מצב ההכרה באמצעים
תרופתיים לשם שיפור שיתוף הפעולה של מטופל לצורך טיפול שיניים,
שבו המטופל שומר על רפלקסים חיוניים, ופוקח עיניים לקריאת שמו,
או למגע יד על עור גופו.
"סדציה נשאפת" – שינוי הפיך ומבוקר של מצב ההכרה, המושג באמצעות
תערובת של דו-חנקן חמצני (N2O) בלבד.
"סדציה עמוקה" – שינוי הפיך ומבוקר של מצב ההכרה שבו הרפלקסיםהחיוניים ירודים, אך קיימים, והמטופל אינו פוקח עיניים לקריאת שמו, או
למגע יד על עור גופו.
"סייעת" – עוזרת כמשמעה בסעיף 4 לפקודה, שעברה קורס סייעות לרופאי
שיניים שהכיר בו המנהל.
"קורס להחייאה בסיסית" ( Basic Life Support) - קורס בסיסי להחייאה

שאת תוכניתו אישר המנהל.
"קורס להחייאה פדיאטרית מתקדמת" - קורס מרוכז להחייאה כהגדרתו

בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) התשל"ג-1973.
"קורס להחייאה קרדיולוגית מתקדמת" – (Advanced Cardiac Life Support)
קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום קרדיולוגיים, שאישר המנהל.

"רפלקסים חיוניים" – רפלקסים, רפלקסי לב-נשימה" - אני חושב שהנשימה השנייה

כאן מיותרת - (קרדיו רספירטוריים), ושמירת נתיב אוויר."תואר מומחה" – תואר לפי תקנות רופאי השיניים (אישור תואר מומחה

ובחינות), התשל"ז-1977 (להלן – תקנות המומחיות)."תכשיר" – תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים התשמ"א-1981, לרבות גז דו-

חנקן חמצני כהגדרתו בתקנות הרוקחים (גז דו-חנקן חמצני), התשס"ו-2005,

והכול כמפורט בתוספת הראשונה והשנייה".
היו"ר חיים כץ
אז אני מבין שמשרד הבריאות סומך ידו על ההגדרות. האם יש מישהו סביב השולחן שמתנגד? מי אדוני?
דורון דינאי
אני עו"ד דורון דינאי, היועץ המשפטי של ההסתדרות לרפואת שיניים. יש לנו הערות להרבה סעיפים. אני אתחיל לפי מה שביקש כבוד היושב, לפי סדר ההקראה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רק בהגדרות. אנחנו בשום דבר אחר לא.
דורון דינאי
כן, בהגדרות יש הרבה בעיות. אני לא אתחיל דווקא לפי סדר חשיבות. מאחר וקיבלנו טיוטא קודמת מאתר הוועדה ביום חמישי, ואני מבין שגם בה נעשו שינויים, וחלק שמעתי מההקראה שעכשיו הקריאו, אז אני אתייחס לטיוטה הקיימת היום כי לא היתה לנו אפשרות אפילו להתייחס לטיוטא החדשה שאני מבין שהיו בה תיקונים נוספים בדיון פנימי.

כעיקרון, ההגדרה של סדציה נשאפת באופן נפרד היא מוצדקת, אנחנו גם ביקשנו אותה בדיון קודם. אבל, מה ששכחו לעשות זה ששכחו להחריג מסדציה הכרתית וסדציה עמוקה את הסדציה הנשאפת, אחרת יכולה לצאת תקלה שבטעות בסיטואציה מסוימות בסדציה נשאפת ייכנסו גם תחת הכותרת של סדציה הכרתית כי לכאורה יש חפיפה בין שני הדברים.

לדעתנו, צריך מהסדציה ההכרתית ומהסדציה הנשאפת וגם מהעמוקה וגם מהזה להוריד ולמעט סדציה נשאפת, אחרת תיגרם תקלה.
היו"ר חיים כץ
ומה אומר משרד הבריאות?
אביטל וינר
אני חושבת שכאשר הגדרנו בנפרד סדציה נשאפת זה ברור שזה לא נכלל בסדציה הכרתית, ולא צריך הגדרה נפרדת.
היו"ר חיים כץ
מה שברור לכם אולי לא ברור לאחרים, ולראיה – אנחנו שומעים פה שזה לא כל כך ברור. מה אתם אומרים להערה שלו?
אביטל וינר
לא איכפת לנו להוסיף משפט שיבהיר שזה למעט סדציה נשאפת. בסדציה הכרתית נוסיף משפט שאומרת למעט סדציה - - -
אייל לב ארי
גם בעמוקה.
היו"ר חיים כץ
איזה עוד הערות יש לך להגדרות?
טלי שטיין
אני מבינה שזה הערה ניסוחית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על הגדרות, לא במהות.
דורון דינאי
בהגדרה של סייעת – זה שסייעת היא עוזרת כמשמעותה בסעיף 4 לפקודה, אין שום בעיה. הפקודה רק קובעת, וזה הוראת חוק ראשי, שמותר לרופאי שיניים להעסיק עוזרים, ואין שום דרישה של אישור.
היו"ר חיים כץ
מעבר קורס סייעות לרופאי שיניים?
דורון דינאי
אין שום דרישה כזאת בפקודה. אי אפשר לדחוף את ההגבלה הזאת על חופש העיסוק לסייעות בדלת האחורית.
היו"ר חיים כץ
ומה אומר משרד הבריאות?
אביטל וינר
ברור שאנחנו לא מתכוונים להגביל את חופש העיסוק.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה אתם מתכוונים.
אביטל וינר
אני אסביר את המטרה. המטרה היתה לקבוע דרישות רק לעניין סדציה. אני לא קובעת עכשיו מה צריכות לעבור כל הסייעות. לעניין סדציה, אנחנו חושבים שהיא צריכה לעבור את הקורס הזה.
היו"ר חיים כץ
ומה חושב, אדוני?
דורון דינאי
עם כל הצניעות, אני חושב שיש טעות משפטית. הפקודה קובעת במפורש שמותר לרופא שיניים להעסיק עוזרים ללא צורך בשום הכשרה נוספת. אי אפשר לא למטרה X ולא למטרה Y, ולא למטרה רחבה או מוגבלת, להכניס כאלו דברים, בוודאי לא בדלת האחורית. רוצים להסדיר את מקצוע הסייעות – אדרבה נקיים דיון על תיקון חוק ועל הסדרה כמו שצריך להסדיר מקצוע. היום זה סדציה, מחר ירצו להעביר אותם קורסים לסתימות, ומחרתיים קורסים לעקירות, ובסוף נמצא ש- - -
היו"ר חיים כץ
ומה אומר משרד הבריאות?
אביטל וינר
שוב, זה לא הגבלה על חופש העיסוק, אלא - - -
היו"ר חיים כץ
האם אתם מוכנים לנסח את זה מחדש? לא תקבלו ממני שום גניבה בדלת האחורית.
אביטל וינר
לא גניבה. הפקודה נותנת לנו סמכות לקבוע תנאים למרפאות, וגם למרפאות שיניים, וזה חלק מהתנאים שאנחנו מציבים. לא מגבילים את חופש העיסוק.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, לא תקבלו שום שיפור מצב שרציתם להגיע אליו, ודרך התקנות תגיעו אליו. זה יהיה לכל אורך התקנות.
אביטל וינר
אני מבינה מה שאתה אומר. אבל, פה הבקשה היא לדרישה בשביל ידע בסיסי שהיא תוכל לסייע במרפאת שיניים פה בעניין הזה, ולא איזושהי דרישה כללית שאנחנו דורשים מסייעת.
היו"ר חיים כץ
בסוף אנחנו נוציא מההגדרות את הסייעת, לא יהיה צורך בסייעת בכלל.
מאיר רקוץ
אני מאיר רקוץ, ואני מנהל היחידה לרפואת שיניים לילדים בתל השומר. בכל הסיטואציה שבה מתבצעת איזושהי סדציה במרפאה, כוח העזר שעוזר לרופא השיניים חייב להיות מיומן בקורסי החייאה ברמות שונות בהתאם למה שמתבצע. אי אפשר לנטרל את העובדה שמי שעובד מול רופאי השיניים - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה קורס סייעות לרופאי שיניים שהכיר בו המנהל?
מאיר רקוץ
אני לא מדבר על זה.
היו"ר חיים כץ
איזה מנהל הכיר בו?
מאיר רקוץ
אני מדבר על העובדה שלזה מוצמד העובדה שעברה קורס החייאה בסיסי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מתעסקים פה במקצועות הפארא-רפואיים, ואני שומע את דרישות משרד הבריאות. הם לא יודעים לעמוד בדרישות שלהם. תשמע מה אני אומר לך, הם לא יודעים. זאת אומרת, פה היא עברה קורס סייעות לרופאי שיניים שהכיר בו המנהל. המנהל - אין לו זמן להכיר, ואז לא תהיה לנו סייעת.
מאיר רקוץ
אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס לעובדה שתהיה מי שתהיה – הבאת אותה כרגע מהשוק ויש לה אינטליגנציה רגשית מהדרגה הראשונה – אבל, היא צריכה להיות מיומנת בקורס החייאה בסיסי – זה הכול.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל פה כתוב - - -
רחל אדטו
מה שאמרת קודם שצריך לנסח את זה מחדש זה הדבר הנכון.
אליעזר קאופמן
אני פרופ' קאופמן, ואני מנהל המרכז לטיפול שיניים תחת סדציה והרדמה כללית במרכז הרפואי הדסה עין- כרם. אני מבין מה אתה אומר. אתה צודק, משרד הבריאות לא יכול לאכוף את הדברים האלה. זו שאיפה שהיינו רוצים שכל סייעת של רופא שיניים תעבור קורס מסודר. המצב האמיתי הוא שיש הרבה מאוד רופאי שיניים שמעסיקים סייעות שהכשירו אותן בעצמם. אני חושב שיש הצדקה מסוימת למה שאומר כאן עו"ד דינאי, ואני חושב שכדאי לקבל את ההצעה שלו.
היו"ר חיים כץ
אני מחכה למשרד הבריאות.
טלי שטיין
אני הייתי רוצה לבדוק את זה עוד הפעם בנושא של חופש העיסוק מבחינה משפטית, למרות שאני - - -
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אנחנו לא נצביע על הסעיף הזה היום. אנחנו לא נצביע על הסעיף הזה, ואת תוכלי לבדוק את זה עוד הפעם, ואני אתן לך לבדוק את זה עוד הפעם. יחד עם זה, אנחנו לא נצביע על שום דבר שאת צריכה לבדוק.
טלי שטיין
אני חושבת שצריך לקבל את עמדתו המקצועית של משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
צר לי שאני לא אקבל. מאחר ואני עוסק עכשיו במקצועות הפארא-רפואיים, ואני רואה שקיבלתי את דעת משרד הבריאות, והם לא יודעים לממש את מה שהם ביקשו ממני, והם לא יודעים – מי שלא יודע פעם אחת, לא ידע לאורך כל הדרך, כך אני רואה את הדברים. הכול שונה, אבל זה אותם אנשים.
טלי שטיין
אני לא אתייחס לאובזרבציה. ביקשתי מבחינה משפטית לבדוק את העניין.
היו"ר חיים כץ
ואמרתי שתקבלי.
רחל אדטו
אנחנו פה בסיטואציה שכולם צודקים. צודקים רופאי השיניים, צודקים משרד הבריאות, וצודקים גם כן לגבי הסדציה. מה שדעתי נכון לעשות זה להגדיר מחדש מי המסייע. זאת אומרת, אני לא חושבת שצריכה להיות דווקא סייעת. אני מסכימה עם מאיר רקוץ שצריך להיות מישהו שעבר קורס החייאה בסיסי. כלומר, זה חייב להיות שם. לכן, מה שאמרת קודם, תנסחו את זה מחדש בהגדרה מי עוזר בסדציה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים על כל המקדמי על כל ההגדרות, וזו המחלוקת הראשונה.
דורון דינאי
ברשות אדוני, בזמן שמשרד המשפטים בודק את זה, ואני בהחלט מעריך, אני רוצה שישימו לב שבסיטואציה ספציפית שלנו מעבר לעניין הכללי של חופש העיסוק, סעיף 4 לפקודה קובע במפורש שמותר להעסיק עוזרים לרופאי שיניים ללא צורך ברישוי, או התניה כלשהי. פה יש גם בעיה ספציפית. מעבר לעניין הכללי של חופש העיסוק, יש בעיה ספציפית של היתר מכוח חוק ראשי שאנחנו מנסים להתנות עליו בדלת האחורית.
היו"ר חיים כץ
אנחנו גמרנו לדון בסעיף הזה. אדוני, אתה תהיה הדובר האחרון.
שלמה זוסמן
רק רציתי לומר שבמקרה זה יש קורסים מוכרים לסייעות מזה הרבה מאוד שנים. יש בארץ כמה אלפי סייעות שעומדות בתנאי הזה.
דורון דינאי
יש עוד אי אלו הערות. בנושא של קורסים למיניהן, אני הבחנתי בקריאה שיש איזה שינוי בהגדרה. אבל, לא לזה אני מתייחס, כי לא הספקתי לבדוק את משמעות השינוי.
עפו אגבאריה
הרי כל רופא שיניים מחזיק סייעת, והיא לא חייבת להיות, אלא אם כן במקום שעושים את הסדציה. הרי לא בכל מרפאת שיניים עושים סדציה.
רחל אדטו
זה הכוונה, למנוע את זה.
עפו אגבאריה
שתהיה סייעת מיומנת לסדציה, ולאו דווקא סייעת רגילה.
דורון דינאי
עוד דבר אחד להגדרות של הקורסים – זה יצטלב גם עם סעיף בהמשך שמדבר עליהם. אבל, אני אומר את זה כבר עכשיו. בנושא של הקורסים למיניהם, מאחר ומדובר בקורסים מקצועיים לרופאי שיניים, אנחנו נבקש גם בהמשך שהקורסים יהיו תחת פיקוח של הגוף המקצועי הקיים היום גם בישראל לנושאים האלה שזו המועצה המדעית של הסתדרות לרפואת שיניים, ולא שזה יהיה בדרך של אישור מנהל בלי שום בקרה. אבל, לזה נגיע גם בסעיף אחר. אני רק מקדים את המאוחר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו כבר בקורסים. אנחנו בקורס להחייאה בסיסית, וזה מופיע אחרי הסייעת.
דורון דינאי
אני יודע, אבל יש המשך.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אין לכם הסתייגות להגדרות.
דורון דינאי
לא לעצם ההגדרה כמו לצורת האישור של - - -
היו"ר חיים כץ
אבל, ההגדרות - אתה חי איתן.
דורון דינאי
לא, בהגדרות הקורסים - לפחות בהגדרות שאני ראיתי באתר הכנסת - כתוב שאישר המנהל בכל מקום.
אביטל וינר
אין לנו כמובן התנגדות שההסתדרות תארגן קורסים. אבל, משרד הבריאות נותן את ההכרה.
דורון דינאי
ברוב התקנות הקיימות היום מכוח פקודת רופאי השיניים, וגם פקודת הרופאים במטריאה שלה, כשמדובר בקורסים מקצועיים כגון לרישוי או הכנה לרישוי, מדובר במצב שבו זה נעשה בהמלצת ההסתדרות לרפואת שיניים. המנהל כמובן הוא הסמכות האולטימטיבית. אני לא אקח לו כמובן את הכבוד הזה.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו לא נוריד לו את הסמכות.
דורון דינאי
לא חס וחלילה, אין לי שום יומרה. אבל, זה צריך להיות בהמלצה או בהתייעצות עם ההסתדרות לרפואת שיניים כפי שנהוג בתקנות אחרות מכוח הפקודה. זה גם דבר הגיוני, כי בסופו של דבר כוח האדם המקצועי מרוכז במועצה המדעית של ההסתדרות לרופאי שיניים.
היו"ר חיים כץ
ומה אתם אומרים?
אביטל וינר
ולכן, להסתדרות ברפואת שיניים יש נציג בוועדה המייעצת. שם נשמע את המלצתם.
דורון דינאי
לזה נגיע, אבל פה אני רוצה לבקש - - -
היו"ר חיים כץ
כמה חברים יש בוועדה המייעצת?
אביטל וינר
חמישה חברים.
דורון דינאי
אין לי בעיה שנקיים את הדיון הזה כשנגיע לסעיף של הוועדה המייעצת, אם אדוני רוצה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לעבור סעיף סעיף ולהצביע. אם אנחנו לא נצביע אז לא נגיע לכלום.
דורון דינאי
יש בעיה עם הוועדה המייעצת, אבל זה סעיף אחר. אני לא יודע אם אתה רוצה עכשיו לדון בזה. אני מוכן. אבל, יש שם בעיות משלו.
היו"ר חיים כץ
אז יש לנו בעיה עם הקורסים, ויש לנו בעיה עם הסייעת. מעבר לקורסים אין לנו כבר כלום. יש לנו תכשיר, תואר מומחה.
דורון דינאי
אלו הגדרות פורמליסטיות, אין בזה בעיה.
היו"ר חיים כץ
אז יש לנו בעיה עם זה, ויש לנו בעיה עם הקורסים. אנחנו עוזבים את זה, ויש לנו שתי בעיות. תרשמו לכם: קורסים וסייעת. אנחנו נעבור לסעיף 2.
אייל לב ארי
" טיפול שיניים בהרדמה כללית וסדציה


2. (א) לא ייתן מורשה לריפוי שיניים טיפול שיניים בהרדמה כללית, בסדציה עמוקה, בסדציה הכרתית או בסדציה נשאפת, לפי העניין, אלא במקרים שקיימת בהם הצדקה רפואית לשימוש באחד מהאמצעים האמורים, לפי העניין, ומצב בריאותו הכללית של המטופל מאפשר את הדבר, והכול בכפוף להוראות תקנות אלה.


(ב) ברשומה הרפואית יירשם פירוט בדבר הסיבות לבחירת האמצעי כאמור בתקנת משנה (א).
רחל אדטו
מה זה הצדקה רפואית לשימוש בסדציה נשאפת, למשל?
מאיר רקוץ
חרדה, גיל מאוד צעיר.
רחל אדטו
אני רוצה לעשות טיפול שיניים בנייטרוס כי אני לא רוצה משהו אחר, האם אני צריכה הצדקה רפואית?
אליעזר קאופמן
מטופלים שמבחינה בריאותית לא מסוגלים לעמוד בעקה של טיפול שיניים, שכולם יודעים שהוא סטרסוגני, סדציה נשאפת היא אחת האינדיקציות לטיפול בחולים כאלה. בכלל, סדציה. אבל, סדציה נשאפת היא אחת מהן.
רחל אדטו
נניח ואני מבקשת מרופא השיניים לעשות את טיפול השיניים בנייטרוס, כי סתם בא לי לעשות את טיפול השיניים בנייטרוס, וזה לא התוויה. אם חס וחלילה קורה משהו, האם הוא עובר על החוק?
אליעזר קאופמן
לא, לא צריך להיות. אבל - - -
רחל אדטו
לפי הרוח הזאת הוא - - -
אליעזר קאופמן
לא, המדובר בעיקר בהרדמה כללית. יש היום יותר מידיי הרדמות כלליות שמתבצעות שלא לצורך, ואין הצדקה רפואית.
רחל אדטו
ברגע שכתוב סדציה נשאפת אתה מעמיד בבעיה את כל רופאי השיניים שעשו נייטרוס כדי שיהיה יותר נעים ויותר נחמד, כי זה לא הצדקה רפואית, למעשה. לכן, יש בעיה עם זה.
אליעזר קאופמן
מפני שאם פציינט יגיד שהוא בסטרס, וטיפול שיניים תחת סדציה נשאפת עוזר לו, אז זו כבר הצדקה רפואית להשתמש בזה. הרדמה כללית לא.
היו"ר חיים כץ
כלומר, הוא צריך לשאול את הפציינט לפני שהוא משתמש: האם אתה חושב שאתה צריך את זה?
אליעזר קאופמן
נכון.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא לא ישאל אותו אז אסור לו להשתמש.
אליעזר קאופמן
אם לפי שיקול דעתו הפציינט זקוק לזה הוא יכול להציע לו את זה.
רחל אדטו
לא, אנחנו לא הולכים לקצוות. אנחנו הולכים למקרי הביניים שהם יכולים להיות הבעיה בדבר הזה. דווקא מכל הדברים, הסדציה הנשאפת הוא הדבר שהכי נראה לי בעייתי, כי סדציה נשאפת אתה יכול לעשות בשביל הכיף, ובשביל שיהיה יותר נעים. גם לתת נגד כאבים, וגם לשים מוזיקה באוזניים וגם לתת סדציה נשאפת, ואתה עושה את זה באותה עסקת חבילה בשביל הכיף.


עכשיו לפי מה שכתוב פה אין לזה התוויה רפואית – זה ברור לחלוטין. אל תגיד לי עקה וכד' של כאב שיניים. אפשר לפתור את זה גם עם קצת ליגנוקאין. לכן, נראה שיש בעיה בניסוח כי אתה מעמיד את הרופא שעושה את זה בפני בעיה כי הוא לא הלך להתוויה הנכונה.
טלי שטיין
אני גם חושבת שמבחינת ניסוח – לא מהותית, מהותית צריך את הסעיף הזה – אולי אפשר לנסח את זה משהו כמו שהמטפל יבחר באחת מצורות הסדציה המתאימות למטופל - - -
רחל אדטו
או בהסכמה עם המטפל. הצדקה רפואית או בהסכמה.
טל שטיין
אפשר לחשוב. זה נראה מצחיק. ברור שרופא כלשהו, לרבות רופא שיניים כמובן, לא ייתן בכלל טיפול רפואי, אלא אם כן צריך את הטיפול, המטופל מסכים כאמור בסעיף 13 לחוק - - -. זה נראה ככה מצחיק, כאילו בשביל הכיף.
דורון דינאי
קודם כל, אני שמח שקלעתי לדעת גדולים. אני גם שמח שיש נוכחות מקצועית יפה בוועדה הזאת, וזה בהחלט לתועלת כולנו.


אנחנו הערנו בהערות המקדמיות שבכלל ההתייחסות של סדציה נשאפת של נייטרוס אוקסייד בתקנות היא מוגזמת ללא שום יחס לפרוצדורה, והכנסת הסדציה הנשאפת לכל סעיף וסעיף, כמעט לכל סעיף שלא לצורך ומעבר לצורך, כולל למשל לסעיף 2 היא מיותרת. כפי שד"ר אדטו אמרה בהיגיון רב, להתחיל להעמיד סדציה נשאפת שזה עניין יחסית מאוד מינורי בקריטריונים כאלה של תראה לי את האינדיקציה, ותוכיח, ותרשום את זה וכל זה, זה מתחיל להיות קצת מעל הנדרש.
רחל אדטו
זה מידע אישי פשוט.
דורון דינאי
ברור. לכן, אמרתי שכולם מפיקים פה תועלת מהעובדה שיש נוכחות נכבדה כזאת של אנשי מקצוע פה. זה רק לטובה.


אני הערתי כהערה כללית, וזה כמובן גם לסעיף 2. אבל, מאחר וכבוד היושב ראש מעדיף לצורך היעילות לעבור לפי סדר, אז אני כמובן אלך לפי שיטה זו. אז כבר בסעיף 2 אכן כפי שנאמר על-ידי חברי הוועדה הנכבדים, הכללת הסדציה הנשאפת כאן היא מיותרת. פרט לזה, כפי שגם אמרה הנציגה - - -
היו"ר חיים כץ
האם ישבתם יחד עם משרד הבריאות על התקנות?
דורון דינאי
זו שאלה טובה ומצוינת. זו שאלה שקצת משפשפת לי קצת מלח על הפצעים, לדאבוני. ניסיונותינו לעשות כפי שבאופן הגיוני צריך היה לעשות לא עלו יפה. אנחנו לפני שנתיים זומנו לישיבה במשרד הבריאות על טיוטא אחרת של התקנות – לא הטיוטא הזאת שחלקה חדשה עבורי. הבאנו איתנו מומחים להרדמה ומומחים לרפואת שיניים בילדים – צוות נכבד ביותר. מולנו לא היה אף מומחה. ישבה יועצת משפטית של המשרד ועוד רופאה מאגף לבריאות השן שלא מתמצאות בנושא בכלל. הן לא הכירו את ההערות שלנו, והן אמרו שהן רק באו לרשום הערות. זו היתה ההתייעצות, וחבל שזה כך.
היו"ר חיים כץ
מאחר והזמן של חברי הכנסת הוא זמן - - -
דורון דינאי
הוא עודף, יש עודף זמן – זה ידוע.
היו"ר חיים כץ
כן, זה נכון. זמנם גם לא חשוב. למה לעשות ישיבות מקדימות אם אפשר לבוא ולהשחית פה זמן של שלושה רופאים. מילא אני, ומילא הזמן שלי. אבל, יש פה שלושה רופאים, למה להשחית את זמנם?
דורון דינאי
אדוני, כשנגיע לסעיפים אחרים, ואדוני יראה גם איזה בושות יש פה, - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא נגיע.
דורון דינאי
אני מצטער להגיד את זה, זה פשוט בושה למחוקק.
היו"ר חיים כץ
נציגי משרד הבריאות, אני מציע לשבת עם הסתדרות רופאי השיניים, ולעשות עבודה מכינה, ולבוא עם מקסימום הסכמות לוועדה הזאת בכדי שנוכל לעבוד.
אביטל וינר
האם אני יכולה לענות?
היו"ר חיים כץ
לא צריך, לא צריך. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים