ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2010

חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 10), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

08.03.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 243

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, כ"ב אדר התש"ע (8 במרץ 2010), שעה: 09:30
סדר היום
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – זכאות להטבות לאזרחים ותיקים בעליהכנסה נמוכה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת

ליה שמטוב, חבר הכנסת זאב אלקין, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, חבר הכנסת
חמד עמאר, (פ/68)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

רוברט אילטוב
מוזמנים
רויטל טופר חבר טוב - כלכלנית קופות חולים, משרד הבריאות

דב בארי- רפרנט ביטוח לאומי ורווחה באגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד ג'לאל סויטאת - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד שי סומך - משרד המשפטים

ברק מרום - מתמחה בייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פאני יוז - סגנית מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שרה זילברשטיין-היפש - ראש תחום פניות ציבור, המשרד לענייני גמלאים

שרית דמרי - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

מרית לביא - גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

גבריאלה היילברון - מחקר, המוסד לביטוח לאומי

נועה פרסטר - ראש אגף תקציבים, שירותי בריאות כללית

רון מוסקוביץ - המרכז לשלטון המקומי

אריה מצליח - מנהל היחידה הכלכלית, המרכז לשלטון המקומי

אליעזר שוורץ - מ.מ.מ, הכנסת
ייעוץ משפטי
יהודית וסרמן


נעה בן שבת


יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – זכאות להטבות לאזרחים ותיקים בעלי

הכנסה נמוכה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת

ליה שמטוב, חבר הכנסת זאב אלקין, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, חבר הכנסת

חמד עמאר, (פ/68)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אנחנו מתחילים עוד שבוע בכנסת ישראל. היום יום שני בשבוע, כ"ב באדר, ה-8 למרץ 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק אזרחים ותיקים (תיקון- זכאות להטבות לאזרחים ותיקים בעלי הכנסה נמוכה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת ליה שמטוב, חבר הכנסת זאב אלקין שראיתי אותו פה בסביבה, וחבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, חבר הכנסת חמד עמאר.


חבר הכנסת זאב אלקין, מאחר ואתה היחידי שמגיע פה לדיונים, מה יש לך להגיד על הצעת החוק? אני מקריא כל כך הרבה שמות של חברי כנסת, ואין אף אחד פה. האם אתה יכול להסביר לי למה המציעים האחרים אינם? האם זה לא מעניין אותם?
זאב אלקין
מדובר פה על שלושה חוקים שהתאחדו. חבר הכנסת רוברט אילטוב הוביל חוק אחד, ושני המציעים האחרים הצטרפו אליו, ולכן ברור למה הם לא פה.
היו"ר חיים כץ
זה לא ברור לי, תסביר. האם זה לא מעניין אותם? כשחבר כנסת מגיע להגיש הצעת החוק זה שיא גולת עבודתו. בשביל זה הוא בא לכנסת, הוא בא לחוקק. הגשת הצעת חוק והחקיקה זה הדבר החשוב ביותר לחבר כנסת. מניסיונך הרב, האם אתה יודע להסביר לי למה הם אינם פה? אולי החוק לא מעניין אותם.
זאב אלקין
אתה הופך אותי לאותו תלמיד בבית-ספר ששואלים אותו למה אלה שאיחרו איחרו כשהם לא - - -
היו"ר חיים כץ
אבל, הם חברים שלך. הגיתם יחד את אותו רעיון, וישבתם ודנתם.
זאב אלקין
נכון. חברת הכנסת ליה שמטוב מנהלת כרגע ועדה במקביל. היא ביקשה ממני לייצג את שנינו. אנחנו מתואמים עד לפרט האחרון בעניין הזה. ניהלנו ביחד משא-ומתן. בזמנו גם חבר הכנסת רוברט אילטוב הסמיך אותנו לקדם. לדעתי, הוא גם יצטרף. אבל, אני פה מייצג את המציעים. אנחנו, שלושת מובילי החוק: אנוכי, חברת הכנסת שמטוב, וחבר הכנסת אילטוב, גם מתואמים. ולמעשה, עוד מהכנסת הקודמת.


אני לא ארבה לדבר לגבי חשיבות הצעת החוק, דיברנו על כך בישיבה הקודמת. אני אחסוך זמן.
היו"ר חיים כץ
תסביר את הצעת החוק.
זאב אלקין
רק במשפט, הצעת החוק הזאת מטפל באותה קבוצת אוכלוסיית שלא מקבלת השלמת הכנסה בגלל שהיא מקבלת את ההטבה דרך הנכות, וכתוצאה מזה נשללו ממנה הרבה זכויות נלוות, למרות שבפועל רמת הכנסתם מאוד דומה למי שמקבל השלמת הכנסה. הצעת החוק באה לפתור את העניין. לקראת קריאה ראשונה אנחנו הגענו פחות או יותר לסיכום מהממשלה ומשרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
אני רואה שהממשלה נכנסת ויוצאת, נכנסת ויוצאת. למה יש פה תנועה? האם מדובר על 700 מיליון שזזים עכשיו ימינה או שמאלה? אולי יש פה עניין של כבודו של מישהו.
זאב אלקין
אני הייתי שמח אם הממשלה היתה מזיזה 700 מיליון ימינה או שמאלה. מדובר על הצעת חוק שאם לפרש אותה במשמעות הרחבה יש לה עלות מסוימת של כמה עשרות מיליונים. אפשר לטעון שגם אין - זה תלוי איך לפרש בדיוק את הצעת החוק. בכל מקרה, בשלב הזה המתווה של הסיכום שאני מציג כאן, והוא גם הועבר לייעוץ המשפטי של הוועדה, שאנחנו נשאיר את הבסיס, את הניסוח של החוק כפי שהוא עבר בטרומית בשינויים המתחייבים בגלל שינויי חקיקה שנענשו בתקופה האחרונה, שאדוני, אגב, הוביל אותם. אנחנו נכניס פסקה אחת שכבר הסכמנו עליה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נקריא את החוק, ובכל סעיף שיהיה לנו שינויים, או לך, או למישהו שיושב סביב השולחן הזה, נתייחס לעניין. אנחנו נעבור להקראה.
נעה בן שבת
"הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון –זכאות להטבות לאזרחים ותיקים), התש"ע-2010.


תיקון סעיף 13א 1. בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, בסעיף 13א-

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הטבות הניתנות לפי כל דין, וכן הטבות הניתנות על-ידי גוף

ציבורי לפי הסכם או נהוג, לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי

חוק הבטחת הכנסה, כולן או חלקן כפי שיקבע השר באישור שר

האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת,

יינתנו גם לאזרח ותיק שהוכיח להנחת דעתו של המוסד לביטוח

לאומי, כי אלמלא הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי

[נוסח משולב], התשנ"ה-1995, היה זכאי לגמלה לפי חוק

הבטחת הכנסה, וכן עמד באמות מידה שייקבע השר, בהסכמת שר

האוצר ובאישור הוועדה כאמור."
יהודית וסרמן
לעניין הזכאות.
נעה בן שבת
סליחה, "...באמות מידה לעניין הזכאות לקבלת ההטבות האמורות שייקבע השר כאמור."
זאב אלקין
עליי הנוסח הזה מקובל.
היו"ר חיים כץ
אדוני נציג משרד האוצר, רוברט אילטוב אמר: מה שזאב אלקין אמר, אני הסמכתי אותו לדבר.
זאב אלקין
לא, עד שהוא לא הגיע.
רוברט אילטוב
מה שסיכמנו עם זאב אלקין מקובל עליי.
היו"ר חיים כץ
מצוין. נציג האוצר, בבקשה.
דב בארי
אני מתנצל, אני פשוט מבולבל פה ממספר ה - - -
היו"ר חיים כץ
אל תגיד כזה דבר. באוצר לא מבולבלים. זה לא נשמע טוב.
דב בארי
אני פשוט כבר לא בטוח איזו הצעת חוק הקריאו פה. אני רוצה להדגיש כרגע שני עניינים.
היו"ר חיים כץ
לא הבנתי במה אתה לא בטוח?
זאב אלקין
הכניסו את שני השינויים שביקשתי.
דב בארי
זאת אומרת, ההטבות הניתנות לפי כל דין, והטבות הניתנות, כולן או חלקן, כפי שיקבע השר - - -
יהודית וסרמן
באישור שר האוצר, ובאישור הוועדה.
דב בארי
באישור שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יינתנו גם לאזרח וכו' וכו'.
יהודית וסרמן
ובסוף: וכן עמד באמות המידה לעניין הזכאות לקבלות הטבות שייקבע השר, בהסכמת שר האוצר.
נעה בן שבת
ומה שהיה שם סעיף (2) יורד, הוא מיותר.
יהודית וסרמן
נמחק.
דב בארי
היום בבוקר כשהגעתי כמה דקות לפני תחילת הדיון, הראיתי למזכירות הוועדה וליועצת המשפטית של הוועדה נוסח שהוא - - -
היו"ר חיים כץ
מתי הבאת אותו?
דב בארי
הבוקר.
היו"ר חיים כץ
האם אתה חושב שהם עובדים אצלך? הם לא עובדים אצלך. אם אתה רוצה להניח, ואם אתה מתייחס ברצינות, תביא את זה יום או יומיים לפני. אנחנו לא עובדים אצלך. היית אומר להם, הייתי מביא אותם בארבע.
דב בארי
לא, אני אמרתי את זה רק כדי להפנות את מי שמעוניין לדעת במה מדובר.
היו"ר חיים כץ
אגב, אתה לא מכין נוסחים. עד כמה שידוע לי, אתה לא עורך דין. אתה לא מייצג את הצד המשפטי. אולי העברת נוסח שעורך הדין כתב.
דב בארי
העברתי נוסח מהמחלקה המשפטית של המשרד.
היו"ר חיים כץ
זה לא משנה בכלל. בוא ניגש לגופו של עניין.
דב בארי
לגופו של עניין, בנוסח אנחנו רצינו לקבוע שהנוהג במקום המילה "בגוף ציבורי" יהיה בגוף ממשלתי. ולעניין סעיף זה להגדיר גוף ממשלתי, משרד ממשלתי. שוב, במקום: או נוהג בגוף ציבורי, יהיה כתוב: או נוהג בגוף ממשלתי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מסכימים לזה.
דב בארי
אני רק רוצה לתת את ההגדרה של גוף ממשלתי, אם יורשה לי רק לסיים.
היו"ר חיים כץ
אין גוף ממשלתי. עזוב, אנחנו לא מכירים. לא תקבע לנו גופים חדשים. יש את המגזר הציבורי וגופים ציבוריים, ואנחנו לא יודעים מה זה ממשלתי, אנחנו לא מבינים בזה.
דב בארי
רק אם יורשה לי לסיים - גוף ממשלתי: משרד ממשלתי, מוסד ממוסדות המדינה, לרבות חברה ממשלתית.
היו"ר חיים כץ
מצוין, ואנחנו לא מסכימים.
זאב אלקין
אמרתי שהנוסח שהוקרא עד עכשיו מקובל עליי. התיקון הזה לא נדון איתי אף פעם, אז כמובן לא מקובל גם עליי.
היו"ר חיים כץ
זה כבר דיברנו בעבר. חבר הכנסת אילטוב, אתה נתת לו מנדט.
רוברט אילטוב
כבוד היושב ראש, אצלך בוועדה כל מילה מיותרת.
היו"ר חיים כץ
דב, אני רוצה שתכניס לך לראש - - -
דב בארי
אם יורשה לי לצאת לדקה.
היו"ר חיים כץ
אני הולך לנעול את הישיבה הזאת. אתם ביקשתם את הישיבה, חשבתי שאתם באים מגובשים. אני את הקרקס הזה לא מכיר. אני הולך, הוא הולך, זה הולך – לא מכיר את הקרקס הזה. זה לא ועדת שרים לענייני חקיקה, זוהי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
זאב אלקין
רק אציע שינוי קטן
בנוסח שהקראנו שאני מקווה שהוא יסדיר את העניין. איפה שכתוב: השר יקבע באישור שר האוצר, באותה אמצע הפסקה ייכתב: השר באישור שר האוצר והשר הנוגע בדבר ובאישור הוועדה, היות ומדובר בהרבה הטבות מסוגים שונים.
יהודית וסרמן
אדוני, מה אתה מציע?
זאב אלקין
השר, באישור שר האוצר, ובאישור השר הנוגע בדבר, ובאישור הוועדה, היות ומדובר על הטבות מתחומים שונים שמגיעים למשרדים ממשלתיים שונים. אני לא רואה כאן בעיה, לדעתי זה יסדיר גם את ה- - -
יהודית וסרמן
האם במקום שר האוצר, השר - - -
זאב אלקין
לא, שר האוצר והשר הנוגע בדבר – אישור של שני שרים.
יהודית וסרמן
אישור של שלושה שרים.
זאב אלקין
כן, כאילו אחד יוזם, ושניים מאשרים.
נעה בן שבת
זה לא לגבי אמות המידה, זה רק לגבי ההטבות.
זאב אלקין
לא, זה רק לגבי ההטבות.
היו"ר חיים כץ
זה נראה לי כמו הקרב על המילקי.
זאב אלקין
אני מקווה שזה פתר לנו את הבעיה.
היו"ר חיים כץ
אבל, אתה מבין מה שאתה עושה פה.
זאב אלקין
אני מבין לחלוטין.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין שאתה מעקר את זה מתוכן.
זאב אלקין
לא.
היו"ר חיים כץ
אל תגיד לי לא. נראה לך ששר האוצר יפתח את הפטורים מארנונה, הנחות בארנונה?
זאב אלקין
התיקון שהצעתי כרגע בוודאי לא ישנה את המצב.
היו"ר חיים כץ
הנה, פתר לך את הבעיה, אתה כבר לא צריך לדבר. תאמין לי, הנה סגר לך את העניין. אין לך הנחות, אין לך כלום.
רון מוסקוביץ
לא מדבר. אם יהיה שר הפנים ושר האוצר מקובל. השר הנוגע בדבר. אבל, אדוני היושב ראש, אנחנו גם לא יודעים כמה זה עולה. אין לנו שום מושג.
היו"ר חיים כץ
עוד לא ראיתי פעם אחת שבאת לישיבה, והיה לכם מושג כמה זה עולה.
רון מוסקוביץ
אבל, אני חושב שאת הנתונים אפשר לשלוף מהביטוח הלאומי, מהאוצר.
זאב אלקין
אדוני היושב ראש, בתשובה לשאלתך, אני מקווה שאנחנו לקראת קריאה שנייה ושלישית נגיע לרשימה מדויקת וברורה של ההטבות.


למשרד האוצר היתה הצעה מסוימת, אני לא הסכמתי אליה כי ברגע שנסכים לרשימה ספציפית, ואחר כך יתגלה שאנחנו רוצים להוסיף עוד משהו, להוסיף יהיה הרבה יותר קשה כי זה יהיה כבר נושא חדש. לכן, אני התעקשתי שהנוסח בקריאה ראשונה יישאר כללי עם המגבלות האלה. עד הקריאה השנייה והשלישית אנחנו נוריד את המגבלות, ונפרט בדיוק את ההטבות.
היו"ר חיים כץ
היות ואתה המחוקק, ואני דן פה ברצונות שלך, אז איפה שאלה הרצונות שלך ולא פוגעים בציבורים גדולים אז זה הרצונות שלך. מתפקידי פה לנהל את ישיבות הוועדה, ולאשר או לא לאשר את זה. אבל, איפה שהאוצר מנסה להתלבש על חוקים שלכם, ולפגוע בכלל הציבור בחוקים אחרים, אז גם אתה לא יכול לעזור לו, והוא לא יכול לעזור לו. ואני לא מכיר את המושגים של גוף ממשלתי.
זאב אלקין
כן, פה אני איתך. פה גם אני מתנגד.
היו"ר חיים כץ
קודם כל, אני שמח שאתה איתי. זה יהיה גוף ציבורי כמו שהיה בחקיקה אחרת, ולא יהיה גוף ממשלתי.


אדוני נציג האוצר, מה יש לך להגיד עכשיו? האם אתה רוצה לטלפן דקה?
דב בארי
לא, אין לי מה להוסיף. אני אשמח שיקריאו אולי את הצעת החוק כפי שהיא, עם כל השינויים שנעשו, ולראות שבאמת היא עולה להצבעה כפי שאנחנו דנים בה כעת.
היו"ר חיים כץ
לפי בקשת האוצר אנחנו נקריא פעם נוספת. אני מבקש ממך לא לצאת החוצה, ולא לדבר בטלפון אלא להקשיב. אנחנו נקריא את זה עוד הפעם, אבל לאט.
נעה בן שבת
אנחנו מקריאים את הסעיף הנוסף, סעיף (א1)."(א1) הטבות הניתנות לפי כל דין וכן הטבות הניתנות על-ידי גוף

ציבורי לפי הסכם או נוהג, לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפיחוק הבטחת הכנסה, כולן או חלקן כפי שיקבע השר באישור שר
האוצר והשר הנוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

של הכנסת, יינתנו גם לאזרח ותיק שהוכיח להנחת דעתו של המוסד

לביטוח לאומי, כי אלמלא הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי[נוסח משולב], התשנ"ה-1995, היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת

הכנסה, וכן עמד באמות מידה לעניין הזכאות לקבלת ההטבות

האמורות שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה
כאמור."


באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
היו"ר חיים כץ
האם יש מישהו שרוצה להגיב? גברתי, בבקשה.
שרית דמרי
אני מהלשכה המשפטית מהמוסד לביטוח לאומי. אני רוצה לציין שההצעה לא הועברה לידינו, ולכן כרגע זה לא עבר את החלטת המינהלה אצלנו. לכן, לא נוכל להסכים או לאשר את ההצעה. לפי החלטת הממשלה נדרש גם תיאום איתנו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתם תצביעו נגד.
שרית דמרי
אנחנו לא יכולים להצביע. אנחנו יכולים רק לומר להגיד את עמדתנו.
מרית לביא
אני מהמוסד לביטוח לאומי. רצינו רק לומר שתוספת של כמה אלפים, או 15,000 אנשים לשנה, שאנחנו נצטרך לבדוק אותם, כולל להריץ אותם להביא אישורים וכד'. אנחנו היינו מאוד שמחים אם היו מוצאים דרך מבלי שהם יצטרכו לעבור את דרך הייסורים של בדיקה האם הם זכאים להבטחת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
הרשימה של מקבלי הבטחת הכנסה היא לא מוגדרת?
מרית לביא
כל שנה מקרב מגישי תביעות לזקנה עוד 15,000 מבקשים השלמת הכנסה. רוב אלה שעוברים מנכות לזקנה ברובם הגדול הם לא מגישים, חלק קטן מגיש. אנחנו נצטרך לבדוק אותם לפי אמות המידה של - - -
היו"ר חיים כץ
אבל, את זה אתם עושים כל הזמן.
מרית לביא
מעבר לעובדה שזה יוסיף לנו עוד די הרבה אנשים שלא היו אמורים לעבור את הבדיקה הזאת, כי בסופו של דבר אולי הם לא היו זכאים ממש לכסף, אלא רק להטבה, אנחנו גם מעבירים את האנשים האלה דרך ייסורים. צריכים להביא אישורי נדל"ן, אישורים מהבנקים, פיקדונות – ללכת ולבוא. אנחנו היינו מאוד רוצים שיימצאו דרך שלא נצטרך לבדוק את האנשים אם הם זכאים להשלמת הכנסה.
יהודית וסרמן
אבל, בדיוק לעניין זה האוצר ביקש להוסיף אמות מידה נוספות לעניין הזכאות.
מרית לביא
זאת אומרת, ייקבעו שלא יצטרכו לבדוק להם נדל"ן?
יהודית וסרמן
לא, או שיוכל לגשת רק מי שעומד בתנאים כאלה ואחרים. זאת אומרת, לא תצטרכו לבדוק את כל ה- - -
מרית לביא
אבל, איך הוא יודע? כל אחד ירצה לבדוק אם הוא זכאי או לא. הוא לא יכול לדעת אם הוא זכאי או לא. ואז הוא יצטרך לעבור את כל דרך הייסורים.
היו"ר חיים כץ
תודה. גברתי, בבקשה. מה תפקידך?
נועה פרסטר
אני ראש אגף תקציבים בשירותי בריאות כללית. אחת ההטבות המדוברות היא 50% הנחה בתרופות. אם לא יירשם כאן סעיף שיפוי לקופות בגין הפסד ההכנסות אז בעצם החוק ימומן על-ידי הקופות. אנחנו מבקשים להוסיף סעיף שיפוי, ונוסח כזה כבר קיים בחוקים דומים, אחרת אנחנו נפסיד כאן כמה עשרות מיליונים. אין לי מושג על כמה אנשים מדובר.
היו"ר חיים כץ
את מבינה שאת מדברת לפרוטוקול. רשימת ההטבות עוד לא נקבעה עדיין. את אומרת: תרשמו שאם אתם הולכים לתת הנחה על תרופות אני מבקשת שיפוי.
נועה פרסטר
ההטבות הנהוגות כיום, אחת ההטבות היא 50% הנחה בתרופות. יכול להיות ששר האוצר לא יאשר את ההטבה הזאת. אבל, זו אחת ההטבות.
רחל אדטו
אבל, ממילא יש הטבה דומה לאנשים שמקבלים השלמת הכנסה.
נועה פרסטר
נכון, זה תוספת של עוד 15 או 20 - - -
רחל אדטו
ממילא הם משלמים פחות השתתפות עצמית, או שביטלו להם את ההשתתפות העצמית.
נועה פרסטר
בדיוק, זה עוד אנשים. זה תוספת אוכלוסייה.
היו"ר חיים כץ
אל תכעסי, כולם עוברים עכשיו למכבי. הם יקבלו תרופות חינם.
שי סומך
אני ממשרד המשפטים. הזכאות להנחה של 50% בתרופות, כבר קבועה היום בחוק בדיוק לאותה אוכלוסייה שהוועדה דנה בה, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. זאת אומרת, ההנחה היא כבר קיימת.
היו"ר חיים כץ
רק למי שמקבל הבטחת הכנסה.
שי סומך
לא, למי שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251, ואלמלא הוא היה מקבל אותה היה מקבל הבטחת הכנסה.
נועה פרסטר
ממש לא, אתה טועה.
יהודית וסרמן
שי, על איזה סעיף אתה מדבר?
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אלקין, הם לא באים מוכנים לישיבות שלך.
זאב אלקין
אדוני, עם כל החשיבות שאני מייחס לעצמי, אני לא אחראי על הכנת פקידי ממשלה לדיון. בכל מקרה, נראה לי שדיון כזה מקומו לקראת קריאה שנייה שלישית כשתקבע רשימת ההטבות.
היו"ר חיים כץ
זה יהיה אז, ויהיה היום.
יהודית וסרמן
שי, זה רק לגבי ותיק מלחמה נזקק.
שי סומך
לא, אני אראה לכם. רק ההטבה הזאת, זו ההטבה היחידה. ג'ודי, זה בפסקה (3) באמצע הפסקה, לא פסקה (4).
יהודית וסרמן
האם זה מבוצע היום?
שי סומך
כן.
יהודית וסרמן
מי עושה את הבדיקה?
שי סומך
ביטוח לאומי.
יהודית וסרמן
נציגי הביטוח הלאומי, האם אתם עושים את הבדיקה הזאת לגבי האוכלוסייה הזאת לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי?
מרית לביא
עשינו מי שהגיש לנו תביעה, ובאוגוסט האחרון נוספו 4,000 איש כי קצבת הבטחת הכנסה גדלה.
יהודית וסרמן
אז אתם עושים כבר את הבדיקה לגבי חלק מהאוכלוסייה.
מרית לביא
בדקנו אותם, והם כבר נוספו, והם כבר קיימים.
היו"ר חיים כץ
האם עוד מישהו רוצה להגיד פה משהו? אם אף אחד לא רוצה להגיד שום דבר, אנחנו נעבור להצבעה להכנה לקריאה ראשונה. מי בעד ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – זכאות להטבות לאזרחים ותיקים בעלי

הכנסה נמוכה), התש"ע-2010, של חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת

ליה שמטוב, חבר הכנסת זאב אלקין, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, חבר הכנסת

חמד עמאר (פ/68), אושרה להעלאה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים פה, והם ארבעה במספר, הצביעו בעד, אז אין כאלה שהצביעו נגד, ואין כאלה שנמנעו. לכן, אני שמח להודיע לכם שהצעת החוק עברה בוועדה כהכנה לקריאה ראשונה, והיא תעלה במליאה לקריאה ראשונה. אני מקווה שהיא תעבור במליאה בקריאה ראשונה, ואז בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית נבוא ונדון בכל ההשלכות.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05.

קוד המקור של הנתונים