ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/03/2010

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת החינוך, התרבות והספורט

03/03/2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 3

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום רביעי, י"ז אדר, התש"ע (03/03/2010) בשעה 08:25
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16) (בתי ספר מקצועיים), התש"ע-2010 של חה"כ שלי יחימוביץ''. (פ/1204)
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
חה"כ שלי יחימוביץ
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס'' 16) (בתי ספר מקצועיים), התש"ע-2010 של חה"כ שלי יחימוביץ''. (פ/1204)
היו"ר זבולון אורלב
אני פותח את הישיבה כשעל סדר יומה של הישיבה: רביזיה על הצעת חוק לתיקון פקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה פטורים (מס' 16) (בתי ספר מקצועיים).


בישיבה האחרונה שהתקיימה לפני ימים אחדים ביקשו חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת אורי מקלב ואני רוצה לשאול האם הבקשה לרביזיה עדיין עומדת בתוקפה?
שלי יחימוביץ
לא, אדוני היושב ראש. אני מורידה את בקשתי לרביזיה ואני עושה זאת גם בשמו של חבר הכנסת אורי מקלב שהודיע לי שגם הוא מבקש להסיר את הרביזיה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני מוכרח לומר שעוזרו של חבר הכנסת מקלב התקשר גם לעוזרי וכך גם הוא הודיע.


לפיכך אנחנו קובעים שאין לנו בקשה לרביזיה והחוק כמו שהוא אושר, כמו שנמצא על שולחן הוועדה ואין צורך לקרוא בו אבל בכל זאת נקרא:
"חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 16), התש"ע–2010

תיקון סעיף 5ג

1.
בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938‏, בסעיף 5ג(ה), בפסקה (3), אחרי "גיל 18 שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג–1953‏".
מירב ישראלי
ויש לנו תחילה מ-1.1.2010.
היו"ר זבולון אורלב
התחילה היא מ-1.1.2010.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהחוק אושר פה אחד. אני מברך את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אם ירצה השם בשבוע הבא נוכל להצביע עליו בקריאה שנייה ושלישית.
שלי יחימוביץ
אני מודה לך, אדוני היושב ראש, על טיפולך המסור בחוק הזה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. מאז שהחוק אושר ועד הורדת הרביזיה לא התקבלה בוועדה שום בקשה מסוכמת על הממשלה להרחבת החוק לכן אנחנו משלימים את החוק.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 08:35)

קוד המקור של הנתונים