ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/02/2010

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

24.2.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 234

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, י' באדר התש"ע (24 בפברואר 2010), שעה 09:15
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות קרמינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה), התשס"ט-2008

הצעתם של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי, אלכס מילר
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

חיים אורון

אריה אלדד

חיים אמסלם

דני דנון

אחמד טיבי

שלמה (נגוסה) מולה

סעיד נאפע

ציון פיניאן
מוזמנים
שמחה רוטמן, מתמחה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

קרמינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה), התשס"ט-2008

הצעתם של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי,

אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי, אלכס מילר
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום רביעי, י' באדר התש"ע, ה-24 בפברואר 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תיקון הרחבת החוק למקצועות קרמינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה), התשס"ט-2008 של חברי הכנסת אריה אלדד, חיים אמסלם, אחמד טיבי, אברהם מיכאלי, יצחק וקנין, נסים זאב, דוד אזולאי ואלכס מילר.


היועצת המשפטית. אחרי כל הדיונים, נעבור להצבעות על ההצעות כפי שתגדירי אותן.
ג'ודי וסרמן
אדוני, עיקר המחלוקת עכשיו נשארה בסעיף 12 שמתקן את סעיף 58(ג) והוא מדבר על משך הזמן, מי שעוסק במקצוע יהיה פטור ללא בחינה אם הוא הוכיח שהוא בעל ידע וניסיון במקצוע הבריאות. אנחנו מדברים על מקצועות קיימים, אלה שכבר אושרו ושהם כבר קיימים בחוק.
היו"ר חיים כץ
תקריאי את הסעיף.
ג'ודי וסרמן
אנחנו מדברים על סעיף (1א). סעיף קטן (ב) אושר. הנוסח כאן הוא לא לגמרי מדויק – ה-24 חודשים מתייחסים רק לאלה שבקבוצת הזמן שבין שלוש וחצי שנים לחמש שנים.
אור רוזנמן
12.
תיקון סעיף 58


בסעיף 58 לחוק העיקרי -


(1א)
בסעיף קטן (ג) -(א)
במקום "חמש שנים" יבוא "שלוש שנים וחצי".
חיים אורון
הייתה גם הצעה לשלוש שנים.
אחמד טיבי
לחילופי חילופין.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אנחנו מצביעים על שלוש וחצי שנים? מי בעד שלוש וחצי שנים?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

מי בעד שלוש שנים?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

אושרו שלוש וחצי שנים
חיים אורון
אני מבקש לרשום הסתייגות למליאה.
אור רוזנמן
אדוני ביקש רביזיה.
חיים אורון
אתה הגשת רביזיה, אבל אני מדבר על הסתייגות למליאה.
אחמד טיבי
הגשתי בכתב הסתייגות בשמי ובשם חיים אורון לשנתיים ולחילופי חילופין לשלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
למליאה.
אחמד טיבי
לא, לכאן. תצביע. תפיל אותה והיא תעבור למליאה.
היו"ר חיים כץ
הפלנו אותה.
אחמד טיבי
אתה הצבעת על שלוש וחצי שנים. אין הסתייגות של שלוש וחצי שנים.
היו"ר חיים כץ
הצבעתי על שלוש שנים.
אחמד טיבי
אתה הצבעת על שלוש וחצי שנים.
ג'ודי וסרמן
הוא הצביע על מי בעד הגרסה של שלוש וחצי שנים וזו הגרסה שהיה לו רוב.
אחמד טיבי
זאת ההסתייגות שלי.
ג'ודי וסרמן
אתה מגיש הסתייגות, שלוש שנים, וחבר הכנסת אורון מצטרף אליך. אתה רוצה הסתייגות נוספת לשנתיים.
אחמד טיבי
לא. שנתיים ולחילופי חילופין, שלוש שנים. זה מה שהגשתי לכם בכתב.
חיים אורון
בוא נלך על שלוש שנים.
אחמד טיבי
אתם עושים כאן מחטף.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מבקש להירגע. אל תצעק. אתה לא עושה עלינו רושם. אל תצעק. דבר נורמלי. שומעים אותך.
אחמד טיבי
מה זה? תצביע על ההסתייגות. אחרי חמישה חודשים חוטפים כאן הצבעה.
היו"ר חיים כץ
בסך הכל כיבדנו את מה שרצית במליאה ואתה חזרת בך.
אחמד טיבי
חזרתי בי כי אתם עבדתם עלינו וזה לא כולל אף מחזור, בניגוד לסיכום.
היו"ר חיים כץ
אתה הלכת לליצמן.
אחמד טיבי
על ההסתייגות מצביעים כאן, היא נופלת או מתקבלת. אם היא נופלת, היא עוברת למליאה. יש סדר חדש בכנסת?
אריה אלדד
אין סדר חדש. הסכמת שההסתייגות שלך תהיה במליאה.
אחמד טיבי
מתי? מתי הסכמתי?
אריה אלדד
זה מה שנאמר לי אתמול.
ג'ודי וסרמן
הצבענו על שלוש שנים.
אחמד טיבי
למה לא מצביעים על ההסתייגות שלי? אני לא מבין את זה.
ג'ודי וסרמן
הצבענו על שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אורון, תסביר לו ששלוש שנים נפלו והוא יכול להסתייג על שנתיים. הוא צועק והוא לא מקשיב לעצמו. תסביר לו כי אולי לך הוא יקשיב.
חיים אורון
ברגע שהיה כאן רוב ברור לשלוש וחצי שנים, כל התהליכים האחרים הופכים להסתייגויות.
אחמד טיבי
אבל מצביעים על ההסתייגות כאן.
ג'ודי וסרמן
על שלוש שנים הצבענו.
אחמד טיבי
כמה זמן אתה חבר כנסת? מצביעים על הסתייגות כאן, מפילים אותה והיא עוברת למליאה. זה ההליך. אתם הצבעתם על שלוש וחצי שנים ולא על שלוש שנים.
אריה אלדד
כי זאת הייתה האופציה.
אחמד טיבי
אדוני, אין הסתייגות על שלוש וחצי שנים אלא יש הסתייגות רק על שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
לשנתיים.
אחמד טיבי
שנתיים זה לחילופי חילופין, בכתב.
היו"ר חיים כץ
אבל הצבענו על שלוש שנים וזה נפל.
אחמד טיבי
לא הצבעת על שלוש שנים. אמרת מי בעד שלוש וחצי שנים.
היו"ר חיים כץ
אמרתי מי בעד שלוש שנים. תראה את הפרוטוקול. הוא מוקלט.
אחמד טיבי
לגבי שלוש וחצי שנים, הצביעו ארבעה בעד ושלוש נגד.
קריאה
לא נכון.
אחמד טיבי
מה זה לא נכון?
היו"ר חיים כץ
נלך לפרוטוקול.
אחמד טיבי
אני מדבר על ההליך.
חיים אורון
תצביע ונגמר. חבל על הזמן.
היו"ר חיים כץ
בסדר. מה אתה מבקש?
אחמד טיבי
להצביע על ההסתייגות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תקריא אותה.
אחמד טיבי
שלוש שנים.
אור רוזנמן
אנחנו נצביע על כל הסתייגות באופן נפרד.


בסעיף 12 שקראנו.


(1א)
בסעיף קטן (ג) -
(א)
במקום "חמש שנים" יבוא "שלוש שנים".


אנחנו מצביעים כרגע על שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
מי נגד שלוש שנים?
חיים אורון
תצביע מי בעד.
היו"ר חיים כץ
מי בעד שלוש שנים?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

ההסתייגות נפלה
רחל אדטו
אני לא מבינה על מה אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו מדברים על מה שדיברנו אתמול.
אריה אלדד
מעלים הסתייגות למליאה.
אחמד טיבי
חברת הכנסת אדטו הפכה את עמדתה בזה הרגע. את ביקשת הסתייגות על אפס.
אריה אלדד
אתה צועק, אבל אתה עושה דברים בניגוד להסכמים. פעם שלישית אתה עושה דברים בניגוד להסכמים. שוב אתה מעלה דברים בניגוד להסכמים.
אחמד טיבי
אני ביקשתי לבטל את הרביזיה.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אחמד טיבי, ההסתייגות שלך של שלוש השנים נפלה. אתה רוצה להעלות לשנתיים?
אחמד טיבי
כן.
היו"ר חיים כץ
מי בעד ההסתייגות שיהיו שנתיים?
אחמד טיבי
ההסתייגות לגבי שלוש השנים עוברת למליאה.
ג'ודי וסרמן
כן.
אחמד טיבי
היא נפלה בגלל חברת הכנסת רחל אדטו.
היו"ר חיים כץ
מי בעד ההסתייגות של שנתיים?

ה צ ב ע ה

בעד – אין

נגד – 4

ההסתייגות נפלה

ההסתייגות תעלה למליאה.

אין רביזיה.
חיים אורון
כבר הייתה רביזיה.
ג'ודי וסרמן
היו שתי הסתייגויות שנדחו, שלוש שנים ושנתיים.
רחל אדטו
סיכמנו על שלוש וחצי שנים.
היו"ר חיים כץ
נכון. זה אושר.
רחל אדטו
אמרנו שזה יעלה למליאה.
היו"ר חיים כץ
יעלה למליאה.
אחמד טיבי
אדוני, הערה מהותית. לגבי סוג הבחינה, יש שתי אופציות שהועלו בסיכום ההוא שאתה הצגת אותו, או בחינה בכתב או בחינה מעשית בעל פה. האם הסיכום הזה עומד?
היו"ר חיים כץ
כן, עומד.
אחמד טיבי
אני אומר לך שמשרד הבריאות אומר שיש קשיים ולא בטוח שתהיה בחינה מעשית.
היו"ר חיים כץ
זה משהו אחר. אנחנו נעמוד מול משרד הבריאות.
אריה אלדד
זה לא בחוק.
רחל אדטו
אני רוצה רביזיה.
היו"ר חיים כץ
אין יותר רביזיה.
אריה אלדד
סוג הבחינה הוא לא בחוק וגם קודם הוא לא היה בחוק. אם למשרד הבריאות – ואני תומך בבחינה מעשית – יש קושי בבחינה בכתב או בבחינה בעל פה, הוא יכול לבוא ולבקש לדחות בעוד חצי שנה ואנחנו כנראה נאשר את זה, ואז, כאשר יהיה לו זמן, הוא יכין את הבחינה המעשית בכתב או בעל פה, איך שהוא ירצה. אין לנו חילוקי דעות על אופי הבחינה. אנחנו תומכים בבחינה בעל פה.
רחל אדטו
למה אני לא יכולה לבקש רביזיה?
היו"ר חיים כץ
אלה הכללים בכנסת.
חיים אורון
בישיבה ב-15 בדצמבר נאמר בטון שקט שמשרד הבריאות יביא תקנות לבחינות הללו אבל עד היום הוא לא הביא אותן.
אור רוזנמן
יש תקנות לבחינות הללו בכתב ומשרד הבריאות התחייב להביא.
היו"ר חיים כץ
יש תאריכים.
חיים אורון
השאלה אם התקנות אושרו בוועדה.
אור רוזנמן
אושרו.
חיים אורון
כל התקנות אושרו?
אור רוזנמן
התקנות אושרו. משרד הבריאות התחייב להביא תקנות על מנת לעשות בחינה בעל פה.
חיים אורון
הבחינה היא באפריל ואנחנו נמצאים כבר בסוף פברואר.
וילמה מאור
אנחנו לא אישרנו את החוק. לא אישרנו את הבחינה בעל פה.
חיים אורון
אני רוצה להיות מעשי. אני לא רוצה להמשיך לריב. האנשים שכותבים מכתבים אומרים שהם קיבלו תאריך בחינה באפריל. יש המון אי בהירות לגבי הבחינה הזאת, כמה חומר, איזה חומר, הם אומרים שמעמיסים עליהם חומר שנמצא רק בספריות של חלק מבתי הספר והוא ישן. אנחנו אמרנו שאת השאלות הללו נוכל לתת עליהן תשובה כאשר נראה את התקנות ואז אולי לקבל ממשרד הבריאות התחייבויות לא להקשות סתם על משהו שהוא משותף לכולם.


חברים, אני מדבר עכשיו במישור אחר. אני חושב שצריך להביא אותן לכאן כי אפריל מגיע בשבוע הבא. אדם שמתכונן לבחינות צריך לדעת מה הן התקנות, כולל שיהיה ברור בעל פה ובכתב מה יש בתוכן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו חושבים שאתה צודק.
חיים אורון
אז תקיימו על זה ישיבה.
היו"ר חיים כץ
יחד עם זאת, אנחנו נעבור לסעיף ט' ונסיים את החוק הזה כדי שיוכל לעלות למליאה.
ג'ודי וסרמן
סעיף ט' מדבר על מקצוע חדש, קרימינולוגיה קלינית, שגם בו הוצע לקצר את התקופה מחמש שנים לשלוש וחצי שנים. זה מה שאושר בנוסח הקודם ואני מבינה שגם עליו יש הסתייגויות.
אור רוזנמן
(ט)
מי שעסק בקרימינולוגיה קלינית בישראל, בהיקף ניכר, במשך שלוש שנים וחצי לפחות ערב יום התחילה, והוכיח ידע וניסיון בקרימינולוגיה קלינית להנחת דעתו של המנהל, זכאי לקבל תעודה בקרימינולוגיה קלינית לפי חוק זה, אם הוא בעל תואר אקדמי שני בקרימינולוגיה קלינית ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים שנקבעו לפי סעיף 8(3), ובלבד שהגיש בקשה שלכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.
היו"ר חיים כץ
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

סעיף (ט) – אושר
ג'ודי וסרמן
עכשיו אנחנו צריכים לציין כמה תיקונים טכניים.
רחל אדטו
בקרימינולוגיה קלינית לא יכולים להצביע עכשיו על שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
תגישי הסתייגות.
רחל אדטו
אני מגישה.
היו"ר חיים כץ
בסדר. נעבור לתיקונים הטכניים ונעלה את זה למליאה.
אור רוזנמן
יש לנו כמה תיקונים טכניים שהם לשם הבהרה אבל אין בהם שינוי מהותי ולכן אני אקריא אותם במהירות.


בעמוד 4, בסעיף קטן (יא).

"מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון, החל את לימודיו לקראת תואר אקדמי שני בקרימינולוגיה קלינית לפני יום התחילה וסיים את הלימודים בתואר שני עד תום ארבע שנים מיום התחילה, זכאי לקבל תעודה בקרימינולוגיה קלינית אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8 למעט התנאי האמור בפרט 5(1) שבתוספת הראשונה ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום סיום הלימודים לתואר השני. מי שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיף קטן זה, זכאי לקבל גם תעודה זמנית לפי הוראות סעיף קטן (י) אם מתקיימים לגביו התנאים כאמור באותו סעיף קטן".
ג'ודי וסרמן
גם בסעיף קטן (יד) יש תיקון.
אור רוזנמן
סעיף קטן (יד): "מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בפודיאטריה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים האמורים בפרט 6(3) ו-(4) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה זמנית בפודיאטריה, שתוקפה יוגבל לתקופות שיורה המנהל ושלא יעלו סך הכל על 36 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה – תעודה זמנית). המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטויח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש. מי שניתנה לו תעודה זמנית, יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (יג)".


סעיף קטן (כ):


"מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים הקבועים בפרט 8(5) ו-(6) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה זמנית בכירופרקטיקה, שתוקפה יוגבל ל-12 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה – תעודה זמנית). השר רשאי להאריך, בצו, את התקופה האמורה בסעיף קטן זה בשנה אחת נוספת. המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש. מי שניתנה לו תעודה זמנית, יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (י)".
ג'ודי וסרמן
התוספת, בעמוד 9. בסעיף 6(3)(ב) לתוספת, בסופו אנחנו אומרים: "כאמור בפסקת משנה (א)". שוב, זה תיקון טכני לגמרי.


בסעיף 7(5)(ב) לתוספת, בעמוד 11, אנחנו מוסיפים "כאמור בפסקה (2)".


בסעיף התחילה, התיקון לסעיף 57 כבר אושר וחוקק, אנחנו בעצם מתקנים את הוראות התחילה בהתאם. אלה תיקוני נוסח.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הסעיפים כפי שהוקראו עם התיקונים הטכניים?

ה צ ב ע ה

בעד – 5

אושר

תודה. לשמחתנו החוק עבר הכנה לקריאה שנייה ושלישית עם הסתייגויות. הוא יעלה למליאה עם ההסתייגויות ואני מקווה שיעבור במליאה.
אריה אלדד
תרשמו לי הסתייגות דיבור.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35

קוד המקור של הנתונים