ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2010

תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)(תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת מדע וטכנולוגיה

09.03.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 40
מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יוםשלישי, כ"ג באדר התש"ע (09.03.2010), בשעה 10:00
סדר היום
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)(תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: מאיר שטרית – היו"ר
מוזמנים
נתן הרשקוביץ – מנהל מחלקת מערכות מידע, רשות לניירות ערך

מרדכי ימין – הרשות לניירות ערך

עו"ד דניאל רימון – ממונה על החקיקה ברשות ניירות ערך

יעל תנחומא – סגנית מנהל מחלקת מערכות מידע, רשות לניירות ערך

גד סואן – מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

רו"ח דורון רונן – נשיא האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)(תיקון), התש"ע-2010
היו"ר מאיר שטרית
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. מונחות לפנינו תקנות, שמטרתן לעשות תיקונים ברשות לניירות ערך.
דניאל רימון
לפני מספר חודשים אושרה בוועדה הזו הצעת חוק מס' 38 – תיקון חוק ניירות ערך. זו ההצעה החשובה, שייצרה את הפלטפורמה שבאמצעותה הרשות יכולה לדבר עם כלל הגורמים המפוקחים על ידה בדרך אלקטרונית. החל משנת 2003 ציבור המפוקחים מדבר איתה בדרך אלקטרונית. התיקון הזה הבטיח שזה יכול להיעשות גם מהצד ההפוך. זו מערכת שאמורה להיות שלב ראשון ככניסה למערך ממשל זמן, שבו כלל הרשויות ידברו עם האזרחים בדרך מתקדמת כזו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
המגנא זו מערכת שמדווחים אליכם, ובאמצעות הדואר האלקטרוני אתם פונים אל הגורמים על פי חוק.
דניאל רימון
בדיוק. אלה אותם הגורמים, שהחלטנו לעת עתה לא לדרוש מהם את ההתחייבות בדרך המגנא. למשל, יועצים בודדים. עליהם לא חלה גם החובה בצורה הפוכה. כלומר, יש הדדיות מלאה בשני הכיוונים.
היו"ר מאיר שטרית
מה זה גומרים בודדים?
דניאל רימון
כאשר דנו מולך שאלנו, מי הם הגומרים המפוקחים על ידי הרשות? לפי חוק ניירות ערך מדובר בתאגידים מדווחים, ציבור החשבים, נאמנים לתעודות התחייבות. לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות מדובר במנהלי קרנות, מנהלים. לפי חוק הסדרת עיסוק מדובר במנהלי תיקים, וחברות יעוץ. כיוון שיש מספר מועט יחסית של דיווחים, שחלה חובה להגשתם על ידי בעלי רישיון שהם יועצים בודדים וכיוון שמדובר בעלות שלא מתאימה לגודל שלהם, בשלב הנוכחי – ואין מניעה בהמשך לחשוב אחרת – ההסדרה לא חלה עליהם בשני הכיוונים.
היו"ר מאיר שטרית
איך הם מדווחים?
דניאל רימון
הם מדווחים מעט מאוד. כאשר הם עושים את זה, הם עושים את זה באמצעות דואר רשום ופקסימיליה.
יעל תנחומא
כל התהליך של רישום יועצים בודדים נעשה גם הוא בדרך אלקטרונית, באמצעות טפסים אלקטרונית אך ללא בחתימה אלקטרונית.
היו"ר מאיר שטרית
אז במה מייקר הדיווח האלקטרוני? חשבתי שזה מוזיל את זה.
דניאל רימון
למעשה, המעבר למערכת הזו, לדיווח אל מול הרשות, לא יהיה כרוך בעלויות. הוא יוכל יהיה להשתמש באותו גורם מורשה לצורך הדיווח במגנא, לבוא אל הגורם המאשר ולעשות איזשהו שינוי קטן.
היו"ר מאיר שטרית
בתעודה.
דניאל רימון
כן, וזאת על מנת שתוכל לשמש גם לצורך הדיווח הזה. זאת כל אימת שהוא משתמש באותו גורם. חשוב היה להבטיח, שהגורם שמדווח לנו הוא גורם שהחברה מצאה שהוא הגורם המתאים לדווח. הוא בדרך כלל יהיה נושא משרה, אפילו נושא משרה בכירה. מבחינתנו, זו גם יכולה להיות המזכירה. יכול להיות שהתאגיד המפוקח מטעם עצמו יחליט שהוא רוצה לעשות בידול בין השניים ולייצר עוד תעודה. לגבי היועצים הבודדים, שאין להם היום חובה לדווח באמצעות המגנא – כולם היו צריכים לעשות את ההתקשרות מחדש. אנחנו חשבנו, שלאור דרישות הדיווח המאוד מזעריות מהם כיום, אין צורך בזה. אם נחשוב אחרת, אז בדרך של חקיקת משנה אנחנו נחיל גם עליהם חוויות דומות. על כל פנים, אני מזכירה שההתקשרות נעשית על פי עקרונות חוק חתימה אלקטרונית, כאשר יש הבטחה של מקור יד ושלמות המסמך. החתימה היא חתימה אלקטרונית מאושרת. כלומר, חתימה אלקטרונית מאובטחת, אשר לוותה באישור על ידי גורם מאשר לנכונות של כל העקרונות שזה עתה ציינתי. משכך, יש לכך ערך ראייתי. מסמך כזה יכול לעמוד בכלל הראייה הטובה ביותר ולשמש כמסמך מקור בבית משפט.


אנחנו כבר הפעלנו פיילוט, ואנחנו בשלים כדי לקדם את התיקון, אבל נדרשים עדיין עוד שלושה כללים ועוד שני תיקוני חקיקה משניים. אני אודה על האמת ואומר, שכאשר הגעתי לכאן הצטערתי על ההתעקשות המיותרת שלי בדיון שעבר, שלא להיענות לבקשתו של אדוני ולשנות את סעיפי ההסמכה כך שכל העניינים ירוכזו כאן. עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו מתגלגלים מוועדה לוועדה. אני מודה בהתעקשות מיותרת. בתיקון החקיקה הבא אני מקווה שאנחנו נתקן את הטעון תיקון.
נירה לאמעי-רכלבסקי
חוק חתימה אלקטרונית כבר עבר לזה.
דניאל רימון
גם אנחנו נתקן את דרכנו. אני אציג בקצרה את התקנות שלא מונחות כאן לדיון, כדי שתהיה כאן התמונה המלאה, ואז נדון בתקנות שעליהן אנחנו מדברים כעת. כדי להשלים את המערך צריך להביא לאישור גם תקנות דואר אלקטרוני מאובטח, שהן בעיקר מטפלות במה מוטל על הלקוחות-על אלה שמשתמשים בשירות בצד השני: למנות גורם מתאים, תדירות שהוא צריך לפתוח את תיבת הדואר האלקטרוני. יהיה גם סט של כללי רישום, שזה בעצם מפרט טכני ביותר של איך צריך להיראות המסך, באיזה תוכנה פותחים דיווחים, איך יוצרים כפתור חיפוש – מיני טכניקות שיהיו באתר הרשות. בנוסף, הדבר שבו אנחנו דנים היום – סט התקנות שמתקן, מאשר חתימה ועושה את ההתאמות הנדרשות כדי שהתקנות האלה יוכלו לשמש לא רק למאשר חתימה לעניין דיווח במגנא, אלא גם למאשר חתימה לעניין דיווח במערכת דואר אלקטרוני מאובטח. כבר היום הוא מונה את הדרישות שצריכות להיות מאותו גורם מאשר: ערבות בנקאית שהוא צריך להעמיד, עמידה בכשרויות טכניות. הוא אומר מהם שני סוגי הפוליסי החדשים, שיהיו קיימים במועד שלאחר השלמת התיקון. האחד הוא זה שמשמש למגנא ולמערכת יעל, והשני הוא שמשמש למערכת יעל. התיקון גם כולל הוראת מעבר – מה קורה בשלבי הביניים עבור אלה שיש להם כבר היום מפתח מזהה של מגנא, איך הם יכולים לעבור לתצורה החדשה באמצעות דיווח למערכת בלבד.


בנוסף, התקנות כבר בלשונן היום מסדירות את ההבטחה שיהיה מרשם מסודר של התוקנים שבוטלו, התוקנים שבתוקף, כדי שתמיד יהיה ניתן לזהות האם המסמך שהגיע לפנינו הוא מסמך כשיר.
נירה לאמעי-רכלבסקי
יש לי שאלה טכנית. התקנות הן מכוח סעיף 44ד לחוק ניירות ערך ו-44י, שזה לפי התיקון שעדיין לא נכנס לתוקף עד שהתקנות יעברו. אני חושבת, שצריך אולי לציין כאן את חוק התיקון. סעיף 44י רבתי לא קיים היום בחוק ניירות ערך אלא בחוק המתקן.
דניאל רימון
אבל לפי חוק הפרשנות, זה בסדר. בדקנו את זה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אז זה בסדר.
היו"ר מאיר שטרית
האם התקנות משנות משהו בנושא של חתימה אלקטרונית?
דניאל רימון
לא, הן לא משנות. אנחנו לא מייצרים שינוי.
נתן הרשקוביץ
חוק חתימה אלקטרונית, שבמסגרתו אנחנו פועלים בצורה הדוקה ומלאה, שחוקק על ידי הוועדה ותקף גם עבור מגנא, תקף במלואו גם עבור מערכת יעל. כלומר, חתימה אלקטרונית מאושרות שמונפקת על ידי גורם מאשר, שכרגע זה קומסיין. כל הדיונים שמסביב זה סיפור אחר.
דניאל רימון
כל מסמך על העקרונות של התיקון, לרבות התיקונים המתחוללים בוועדה בימים אלה.
היו"ר מאיר שטרית
בואו נעבור לתקנות. אנחנו נקרא סעיף-סעיף, ואם יש למישהו הערות זה הזמן.
דניאל רימון
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 44ד(ב) ו-44י(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן החוק):

לפי הצעת הרשות, ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

1.תיקון הפתיח: בפתיח לתקנות ניירות ערך (מאשר חתימה) התשס"ג-2003 (להלן - התקנות העיקריות):

במקום "הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי" יבוא: "ועדת המדע והטכנולוגיה".

2. תיקון תקנה 1: בתקנה 1 לתקנות העיקריות –
(1) בהגדרה "אסימון", בסופה יבוא "או לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח".

(2) אחרי הגדרה "אתר הפצה" יבוא:

"אתר הרשות" - "אתר המידע של הרשות"

"גוף מפוקח" – כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התש"ע-2.1010".

(3) במקום ההגדרה "גורם מדווח" יבוא:

"גורם מדווח" – "כהגדרתו בתקנות דיווח אלקטרוני".

(4) אחרי הגדרה "מגנא" יבוא:

"מורשה גישה לתיבת דואר מאובטח" - כמשמעותו בסעיף 44י(א) לחוק.

(5) בהגדרה "מספר מזהה", בסופה יבוא "או כי ישמש מורשה גישה לתיבת דואר

אלקטרוני מאובטח או כי ישמש לשתי המטרות בהתאם לצורך.

כפי שהסברתי קודם, ניתן לבחור בין שני סוגי הפוליסי. זה לבחירת הגורם המפוקח.

(6) בהגדרה DS(Directory service ), בסופה יבוא " וכן מערכת דואר אלקטרוני מאובטח".

(7) אחרי הגדרה "תאגיד מדווח" יבוא:

"תקנות דיווח אלקטרוני" – תקנות ניירות ערך, (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003.

(8) אחרי ההגדרה "תקנות חתימה אלקטרונית" יבוא:

"תעודה אלקטרונית" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית"

3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות:

(1)לפני הרישא המתחילה במילים: "הרשות תאשר" יבוא "(א)".

(2)בתקנות משנה (א)(1)(א) אחרי "לעבודה עם המגנא" יבוא "ולעבודה עם מערכת דואר אלקטרוני מאובטח".

(3)בתקנת משנה (ב) במקום "ובאתר ההפצה" יבוא "באתר ההפצה ובאתר הרשות".

4. בתקנה 4 לתקנות עיקריות -

(1) בכותרת אחרי "במגנא" יבוא "במערכת דואר אלקטרוני מאובטח".

(2) במקום "שמגנא תוכל" יבוא "שמגנא ומערכת דואר אלקטרוני מאובטח יוכלו".

5. בתקנה 6(ד) לתקנות העיקריות, אחרי "הודעה על כך" יבוא: "באתר הרשות".

6. בתקנה 8 לתקנות עיקריות –

(1) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1) מאשר חתימה ינפיק לאדם שמונה כמורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח מטעם גוף מפוקח, לפי בקשתו, מפתח פרטי ותעודה אלקטרונית, לצורך עבודה עם מערכת דואר אלקטרוני מאובטח".

(2) בתקנת משנה (ב) –

(א) "במקום לפי תקנת משנה (א)" יבוא: "לפי תקנת משנה (א) או (א1)"

(ב) "אחרי בדבר רישומו במגנא" יבוא: "או בדבר רישומו במערכת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין.

(3) בתקנת משנה (ג) במקום "בתקנת משנה (א)" יבוא בתקנת משנה (א) או (א1)", ואחרי "מורשה החתימה האלקטרונית" יבוא "או מורשה הגישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין".

(4) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ד) תעודה אלקטרונית שמנפיק מאשר חתימה כאמור בתקנה זו תהיה בהתאם להוראות חוק חתימה אלקטרונית ותיערך בשפה, בתוכן, בפורמט ובמבנה, כפי שתורה הרשות במסמך הטכני. התעודה האלקטרונית תכלול, נוסף על הפרטים הנדרשים לפי חוק חתימה אלקטרונית, גם פרטים אלה -

(1) בתעודה המשמשת רק לצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח - פרטי המספר המזהה וציון העובדה כי שימוש בתעודה נועד רק לצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח. לא תיקבע בתעודה האלקטרונית כל מגבלה לעניין השימוש המותר ולצורך עבודה עם תיבת אלקטרוני מאובטח. בעל התעודה האלקטרונית יהיה מורשה הגישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח.
קריאה
למה לא תיקבע מגבלה? למה היה חשוב להדגיש את זה?
דניאל רימון
כדי שהתוקן ישמש לכל דבר ועניין בקשר לתיקון הזה. זו גם הלשון הנהוגה היום לגבי המגנא.
נתן הרשקוביץ
שאין מגבלה לשימוש במסגרת הדואר האלקטרוני.
דניאל רימון
לא יכול להיות שמישהו יקבל תוקן, והוא יוכל לקבל מהרשות רק הודעות על אגרות, והאחר יוכל לקבל הודעות מהרשות רק לגבי חובה של התאגיד להמציא מסמכים לרשות.
נירה לאמעי-רכלבסקי
האנשים שבסעיף 1 הם עובדי הרשות?
נתן הרשקוביץ
לא. הם לא עובדי הרשות.
דניאל רימון
נכון שגם עובדי הרשות מקבלים תוקן, אבל הצד האחר לא צריך לחשוש כאשר הוא פונה לרשות אם מי שמקבל את זה הוא בעל תוקן או לא. הוא מוגן שמה שמגיע לרשות, זו הרשות. אנחנו רוצים להבטיח, שלא יגיד הצד האחר שאני המצאתי את זה למזכירה אבל הוא תכנן שהמזכירה תקבל רק אגרות ולא תקבל הוראה למסירה לדירקטורים בתאגיד. זה מדבר רק על בעלי התוקן, שהם בקרב הגורמים המפוקחים.

אני ממשיכה לקרוא:

(2) בתעודה המשמשת לצורך דיווח אלקטרוני במגנא בלבד או לצורך דיווח אלקטרוני למגנא וכן לצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח, פרטי מספר מזהה וציון העובדה כי השימוש בתעודה נועד רק לצורך דיווח אלקטרוני במגנא ולצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח, אם מחזיק התעודה הורשה לכך. לא תיקבע בתעודה האלקטרונית כל מגבלה לעניין השימוש המותר בה לצורך דיווח אלקטרוני במגנא ולצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח. בעל התעודה יהיה מורשה חתימה אלקטרונית, כהגדרתו בתקנות דיווח אלקטרוני.

כיוון שמה שמנוי בפסקה השנייה נוגע גם לעולם של המגנא, וכיוון שבעולם של המגנא יש הכרח שיהיו אפיונים מסוימים לאותו עובד, צריך להבחין בין השניים ולציין שהוא עמד באפיונים האלה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אבל אם הגוף המפוקח כן רוצה שהמזכירה שלו תקבל מכם רק הודעות לגבי אגרות.
דניאל רימון
הוא לא יכול.
נירה לאמעי-רכלבסקי
הוא צריך להעמיד אדם, שיקבל מכם את כל ההודעות.
דניאל רימון
נכון. אני מניחה, שבמרבית המקרים זה יהיה אותו אדם שמשמש גם היום במגנא, הגורם המדווח לחברה, מזכיר החברה.

(3) בכללים לפי סעיף 44יא(א)(4) לחוק, תוכל הרשות לקבוע הוראות לעניין אופן השימוש בתעודה אלקטרונית שהונפקה כאמור בפסקאות (1) או (2) לחתימה אלקטרונית במערכת דואר אלקטרוני מאובטח.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסעיף 3 כתבתם: כללים לפי סעיף 44יא א4. אין סעיף כזה. כנראה התכוונתם לסעיף 44יא (א) ו-(ב).
דניאל רימון
נכון. התכוונו לסעיף 44יא(ב). זה כנראה שינוי שנעשה במסגרת הדיון הוועדה, ולא עשינו התאמה.
נירה לאמעי-רכלבסקי
האם את בטוחה שאת לא צריכה גם את סעיף (א) לפה?
דניאל רימון
לא, כי מדובר על הסמכה לקבוע כללים לפי סעיף מסוים, והסעיף הזה הפך להיות (ב).
נירה לאמעי-רכלבסקי
גם ב-(א) יש כללים לעניין הליכי רישום.
דניאל רימון
אולי נפנה לסעיף 44יא כולו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
בסדר.
דניאל רימון
10. העברת מידע בדבר הנפקת תעודה אלקטרונית או חידוש תוקפה:

7. במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:

10. בלי לגרוע מהוראות כל דין לעניין ניהול מאגר תעודות אלקטרוניות תקפות ומאגר תעודות אלקטרוניות בטלות, יחולו הוראות אלה:

(1) הנפיק מאשר חתימה תעודה אלקטרונית חדשה או חידש תוקפה של תעודה אלקטרונית קיימת והתעודה משמשת רק לצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח - יעביר מאשר חתימה למערכת הדואר האלקטרוני המאובטח את פרטי התעודה האלקטרונית שהנפיק או שחידש.
הכוונה היא, שהמעבר בין התעודות מצריך דיווח בלבד.

(2) "הנפיק מאשר חתימה תעודה אלקטרונית חדשה או חידש תוקפה של תעודה אלקטרונית קיימת, והתעודה משמשת לצורך דיווח אלקטרוני במגנא בלבד או משמשת לצורך דיווח אלקטרוני במגנא וכן לצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח – יעביר מאשר החתימה למגנא את פרטי התעודה האלקטרונית שהנפיק או שחידש, לרבות המפתח הציבורי של התעודה האלקטרונית, וכן יעביר למערכת הדואר האלקטרוני המאובטח את פרטי התעודה האלקטרונית שהנפיק או שחידש כאמור". כאן יש ממש החלפת מוצרים.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה הכל חובות על הגורם המאשר.
נתן הרשקוביץ
נכון. זה זהה לחובות שלו היום במגנא. מה ששייך למגנא נשאר אותו דבר, אבל היות והיום מגנא כוללת גם את מערכת יעל בחלק המקרים אז אותו דבר של מגנא תקף גם כאן.
דניאל רימון
"העברת הנתונים האמורים למגנא או למערכת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין, תתבצע ישירות ל- D.S באמצעות האינטרנט באמצעות קו נל"ן ייעודי או בדרך אחרת, הכל כפי שתורה הרשות במסמך הטכני, ותסתיים לאחר קליטת הנתונים ב-D.S."

8. בתקנה 11(א) לתקנות העיקריות –

(1) במקום "יעביר מאשר החתימה לרשות" יבוא "יעביר מאשר החתימה למגנא או למערכת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין".

(2) במקום "המועברת לרשות" יבוא "המועברת למגנא או למערכת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין.

(3) בכל מקום, במקום "הבטלות לרשות" יבוא "הבטלות למגנא או למערכת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין".

9. בתקנה 12 לתקנות העיקריות –

(1) בפסקה (1) –

(1) בפסקת משנה (ו), אחרי "למגנא" יבוא "למערכת דור אלקטרוני מאובטח".

(2) בפסקת משנה (ז), אחרי "למגנא" יבוא "או למערכת דואר אלקטרוני מאובטח".
(3) בפסקת משנה (י), אחרי "למגנא" יבוא "או למערכת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין" ואחרי ,הנתונים במגנא" יבוא "או במערכת דואר אלקטרוני מאובטח, לפי העניין".
(4) אחרי פסקת משנה (יא) יבוא – "(יב) הוראות נוספות לעניין ממשק מול מערכת דואר אלקטרוני מאובטח".
(2) בפסקה (3), במקום "קשר לרשות" יבוא "קשר למגנא ולמערכת דואר אלקטרוני מאובטח".

(3) בפסקה (4) אחרי "הגורמים המדווחים" יבוא "והגופים המפוקחים".
(4) בפסקה (6), במקום "חידוש תוקפה וביטולה" יבוא "ותעודה אלקטרונית לצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח, חידוש תוקפן של תעודות כאמור וביטולן".
(5) בפסקה (8) –
(1) ברישה, אחרי המילים "לעבודה מול המגנא" יבוא "או לצורך עבודה מול מערכת דואר אלקטרוני מאובטח".

(2) בפסקת משנה (א), במקום "לצורך דיווח אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה" יבוא "לפי תקנות אלה לצורך דיווח אלקטרוני לרשות או לצורך עבודה עם תיבת דואר אלקטרוני מאובטח".
נירה לאמעי-רכלבסקי
האם לגורם המאשר יש קו ישיר אליכם, למערכת הדיווח האלקטרוני?
דניאל רימון
נכון.
נירה לאמעי-רכלבסקי
זה משהו חדש.
נתן הרשקוביץ
לא. זה קיים כל הזמן. הקו הזה קיים למגנא כבר 5 שנים.
דניאל רימון
מאז 2003.
היו"ר מאיר שטרית
כלומר, אם בוטלה תעודה של מישהו אתם יודעים על זה מיד.
נירה לאמעי-רכלבסקי
לתוך אותה מערכת.
נתן הרשקוביץ
אנחנו במגנא חייבים לדעת על זה מיד, כדי שלא יוצר מצב בו מישהו מצא תעודה שהלכה לאיבוד ומדווח על כך לרשות. אותם כללים תקפים גם כאן. אין פה שום דבר חדש.
דניאל רימון
10. בתקנות 14 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א), אחרי "לצורך דיווח אלקטרוני לרשות" יבוא "או לצורך עבודה עם מערכת דואר אלקטרוני מאובטח"

(2) בתקנת משנה (ב)(1) אחרי "לצורך דיווח אלקטרוני לרשות" יבוא "או לצורך עבודה עם מערכת דואר אלקטרוני מאובטח".

11. תחילתן של תקנות אלה 30 יום ממועד פרסומן.

אני מזכירה שתקנות האלה מובאות על ידי שני השרים הרלוונטיים. התקנות האחרות תלויות בהיכנסן לתוקף של התקנות האלה. החוק בכללותו תלוי בכניסה לתוקף של שתי התקנות והכללים שיפורסמו.
היו"ר מאיר שטרית
האם למישהו יש הערות?
דורון רונן
מבחינת התקנות עצמן, אין הערות. לי יש משהו חסר. הביקורת על אבטחת המידע של הגורם המאשר את החתימה חסרה לי כאן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
יש תקנות חתימה אלקטרונית.
היו"ר מאיר שטרית
מה זאת אומרת ביקורת על מורשה חתימה? יש עליו ביקורת קבועה של רשם משרד המשפטים. הוא לא צריך ביקורת מיוחדת לצורך המגנא. על מורשה חתימה יש ביקורת קבועה, והוא חייב לעמוד בסטנדרטים, שאם הוא מפר אותם הוא יכול לאבד את הרישיון שלו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
ויש לו גם סט של תקנות במסגרת חוק חתימה אלקטרונית, שמדברות על אבטחה.
נתן הרשקוביץ
אנחנו פועלים על פי חוק חתימה אלקטרונית, ולא ממציאים פה משהו חדש.
היו"ר מאיר שטרית
בחוק חתימה אלקטרונית יש פיקוח מאוד הדוק על מורשה חתימה. מבחינה זו, אין מקום לדאגה.
יעל תנחומא
הגורם המאשר הוא פעיל לצורך עניינים אחרים גם. זה לא גורם מאשר שעובד רק לצורך רשות לניירות ערך. הוא פועל באופן סדיר ומפוקח גם בעניינים אחרים.
דורון רונן
הוא מפוקח מבחינת דיווחים וקריטריונים, שאני הבנתי שהם קריטריונים המדברים על רישיונות וכישורים. לא ראיתי התייחסות לנושא של הביקורת על אבטחת המידע שלו.
נירה לאמעי-רכלבסקי
יש תקנות לגבי חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות. אלה תקנות שממש מפרטות את סוגי התוכנה, את המפתחות והתקנים.
היו"ר מאיר שטרית
זה מסודר בחוק הראשי.
דניאל רימון
תקנה 3 בתקנות אלה אומרת, שהרשות לא מחילה עליו תנאים נוספים אבל היא בוחנת איך זה מסתדר עם ההוראות הקיימות כאן.
נירה לאמעי-רכלבסקי
אני חושבת, שרשם הגורמים המאשרים במשרד המשפטים גם עוכב אחרי כל הפעילויות לפי החוקים השונים.
היו"ר מאיר שטרית
האם יש הערות נוספות? אם אין הערות נוספות אנחנו נעבור להצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות התקבלו

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים