ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2010

חוק לתיקון פקודת הרופאים (תיקון מס' 10), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.02.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני









פרוטוקול מס' 229

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ח' אדר, תש"ע (22 בפברואר 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרישיון), התש"ע-2010


של חה"כ אריה אלדד (פ/936).
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ

עפו אגאבריה

אריה אלדד

רחל אדטו

אורלי לוי-אבקסיס

משה מוץ מטלון
מוזמנים
ד"ר אמיר שנון – מנהל האגף למקצועות רפואיים, משרד הבריאות

טובה פינקלשטיין – יועצת משפטית, המשרד לקליטת העלייה

מידד גיסין – צב"י – צרכני בריאות ישראל
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
אתי בן שמחון

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרישיון), התש"ע-2010

של חה"כ אריה אלדד (פ/936)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני, ח' באדר – 22 בפברואר 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. בנושא: הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרשיון), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אריה אלדד, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. בבקשה, אדוני המציע.
אריה אלדד
החוק מוכר לחברים, עסקנו בו בהכנה לקריאה ראשונה, אחר כך שרת הקליטה, חברת הכנסת סופה לנדבר, הביעה דאגה מפני אפשרות שהחוק עלול לפגוע בעולם חדשים, והתקיימו שיחות גם עם משרד הבריאות גם עם משרד הקליטה, וההבהרות שניתנו היו כאלה שאמרו שבתקנות שהשר יפרסם יובהר שגם החוק מראש לא חייב בחינה, המלה בחינה לא הוזכרה בחוק, גם לא בחוק בניסוחים המקוריים שלו. ידע בסיסי בעברית, משמעותו יהיה מי שעמד בבחינה של המכון הארצי לבחינות, או מי שסיים אולפן שעולה חדש שיש לו תעודה של בוגר.
היו"ר חיים כץ
פעם כשהיינו צעירים, היה מוקדמות לפני בגרות. על עשר שנות לימוד עשית בבחינה מוקדמות ואחר כך הלכת לבגרות.
אריה אלדד
בתוך 30 חודש השר צריך לפרסם את התקנות שיבהירו מה זה אומר ידע בסיסי בעברית, גם בהצבעה על הצעת חוק בקריאה ראשונה לא היו מתנגדים במליאה, לכן אני מבקש שהוועדה תאשר היום את הנוסח הקיים לפנינו לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
נקריא את החוק.
זיו מגור
הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרישיון), התש"ע-2010.

תיקון סעיף 4 1. בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976 (להלן – הפקודה), בסעיף 4 -

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית".

(2) אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:

"(א2) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הידע

הבסיסי בשפה העברית".

תחילה ותחולה -

2. תחילתו של חוק זה 30 חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), הוא יחול על בקשה


לרשיון לפי הפקודה שהוגשה מיום התחילה ואילך.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הסתייגות? נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10) (תנאי זכאות לרישיון),

התש"ע-2010 בקריאה שנייה ושלישית נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק אושרה להכנה לשנייה ושלישית והיא תעלה למליאה. אני מקווה שהמליאה תאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק אושרה פה אחד על ידי חמישה ח"כים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:55)

קוד המקור של הנתונים