ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2010

כללי התקשורת (בזק ושידורים)(תנאים והגבלות בשיעור שעות השידור מהפקה מקומית בשידורי ערוץ ייעודי), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכלכלה

22.2.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 190

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010) בשעה 10:00
סדר היום
כללי התקשורת (בזק ושידורים)(תנאים והגבלות בשיעור שעות השידור מהפקה

מקומית בשידורי ערוץ ייעודי), התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

חמד עמאר

חנא סוויד
מוזמנים
ניצן חן – יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

עו"ד צחי פנחס – מנהלת הסדרת השידורים לציבור, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

עודד חביב – יועץ המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

אבי אזוז – כלכלן, לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

מוסא חסדייה – יזם

רן אדליסט – יזם

עו"ד עמי הולנדר – יזם

נילי בן גיגי – מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת

מיכל מייסט – רכזת, האגודה לזכות הציבור לדעת

סימה אגינסקי – מרכזת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

עו"ד אביבה כהן – היועצת המשפטית, חברת קשת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

כללי התקשורת (בזק ושידורים)(תנאים והגבלות בשיעור שעות השידור מהפקה

מקומית בשידורי ערוץ ייעודי), התש"ע-2010
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום כללי תקשורת (בזק ושידורים) (תנאים והגבלות בשיעור שעות השידור מהפקה מקומית בשידורי ערוץ ייעודי), התש"ע-2010. אני מתנצל על האיחור הקל בשל התייעצויות פנימיות.


ניצן, אתה מבקש ממני להעביר את נוסח הכללים לאישורנו כדי להתקדם לפרסום מכרז לערוץ ייעודי בשפה הערבית. זה יכול לפתור גם חלק מהבעיה של ערוץ 33.
ניצן חן
נכון. זה ימלא חוסר שקיים היום במרחב הטלוויזיוני.

אם תרשה לי לחדד רק נקודה אחת. זה לא סתם שאין פה משרד משפטים ומשרד תקשורת. הבקשה שמונחת לפתחה של הוועדה היא בקשה משותפת הן שלי, הן של המשרד, הן של משרד המשפטים שאישר אותו. יש קונצנזוס שלערוץ ייעודי בשפה הערבית יש חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה, וזה נכשל פעמיים. פעם אחת אפילו היה זוכה במכרז, וערב יציאת העלאת הערוץ הזה לאוויר הזוכה במכרז החזיר את המפתחות למועצה כי הוא סבר שאין לו היתכנות כלכלית.
היו"ר אופיר אקוניס
מתי זה היה?
ניצן חן
זה היה ב-2004 אם אודי מרון. השינוי הוא שבהתאם לסעיף 6(כד) של חוק התקשורת המועצה מבקשת לשפר את ההיתכנות הכלכלית של הערוץ הזה, ועל-פי החוק, המועצה באישור הוועדה בראשותך רשאית לקבוע שיעור נמוך יותר להפקות מקומיות – מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו "הגנות ינוקא" – בשנתיים-שלוש הראשונות כדי שהערוץ הזה יתרומם ולא נידרש לסוגיה בעוד שלוש שנים פעם נוספת.
היו"ר אופיר אקוניס
אז ב-2004 זה לא עבד, ואיך אנחנו יודעים שזה יעבוד הפעם?
ניצן חן
כיוון שלפחות בשלוש השנים הראשונות הנמכנו את שיעור ההפקות המקומיות שהערוץ הזה יהיה חייב, על-פי המכרז, להשקיע. הייתי מבקש מעורך הדין צחי פנחס להציג מה מוצע לשלוש השנים הראשונות.
צחי פנחס
הבקשה שלנו היא לאפשר היתכנות כלכלית ולאפשר הקמת ערוץ ייעודי בשפה הערבית. בשל ניסיונות קודמים שכשלו אנחנו מבקשים להפחית את שיעור שעות השידור מהפקה מקומית בשלוש השנים הראשונות כך שבשנה הרביעית הערוץ יעמוד בדרישות החוק ושיעור שעות השידור מהפקה מקומית יעמדו על 20%. בשנתיים הראשונות – 7.5% משעות שידור יהיו מהפקה מקומית, ובשנה השלישית – 12%, ובשנה הרביעית – 20%, כפי שקובע החוק. האישור שלכם נדרש כדי לבצע את ההקמה.
היו"ר אופיר אקוניס
היועצת המשפטית, איך זה יועיל לנו לעניין הצעת חוק אחרת שאנחנו מגבשים פה על ערוץ 33?
אתי בנדלר
אני לא חושבת שיש קשר בין הנושאים.
היו"ר אופיר אקוניס
הקשר הוא שערוץ 33 טוען שהוא משדר בערבית מתוקף חוק רשות השידור. אז יכול להיות שאנחנו יכולים לתקן את כל החוק. כמה זמן לוקח להקים, להערכתך?
לאה ורון
אולי ערוץ ייעודי בשפה הערבית ייתר את הצורך בשידורים בערבית בערוץ 33.
היו"ר אופיר אקוניס
בוודאי, זאת השאלה.
אתי בנדלר
יש הבדל בין ערוץ ממלכתי בשפה הערבית לבין ערוץ שבו זוכה זכיין פרטי. הגם שערוץ 33 אינו מוזכר בחוק רשות השידור, הרי תפקידיה של רשות השידור והמטרות שלה כן מנויות בחוק רשות השידור, ובוודאי ששידורים של רשות השידור בין בעברית ובין בכל שפה אחרת שבה הם משדרים צריכים לענות על אותן מטרות של אותו חוק. ערוץ ייעודי איננו חייב במטרות. יש שידורים שהם שידורים אסורים, אבל אין הוראות אלו שידורים כן ייכללו. כל מה שנאמר הוא שאחוז מסוים מכלל שידוריו צריכים להיות מהפקה מקומית, זאת אומרת על-ידי יוצרים ישראלים באופן כללי.
היו"ר אופיר אקוניס
הבנתי, תודה.
חמד עמאר
יש הבדל אדיר בין שידור ציבורי לבין שידור ייעודי.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, נטפל בזה בכלים שיהיו לרשותנו. תודה.

אני רוצה להתחיל בהקראה, אלא אם כן יש לחברי הכנסת הערות מיוחדות. חבר הכנסת סוויד וחבר הכנסת חמד עמאר או למי מהמוזמנים? לאף אחד. אם כך, עורך דין פנחס, נא להקריא את הכללים.
צחי פנחס
הקראה: כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תנאים והגבלות בשיעור שעות השידור מהפקה מקומית בשידורי ערוץ ייעודי), התש"ע-2010

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6ה ו-6לד1(ד) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שנתמנתה לפי החוק (להלן – המועצה), כללים אלה:

1. בכללים אלה – "הפקה מקומית" ו"ערוץ ייעודי" – כהגדרתם בסעיף 6א לחוק.

2. בערוץ ייעודי הממומן באמצעות שידורי פרסומות יהיו 20% לפחות מהשידורים, מהפקה מקומית.
3. על עף האמור בסעיף 2, בערוץ ייעודי בשפה הערבית יהיה השיעור המזערי של שעות השידור מהפקה מקומית, מסך כל השעות של הערוץ, כמפורט להלן:
(1) בשנתיים הראשונות ממועד תחילת שידורי של הערוץ הייעודי בשפה הערבית – 7.5%;

(2) בשנה השלישית ואילך – 12%;
(3) החל בשנה הרביעית – השיעור הקבוע בסעיף 6לד1(ד) לחוק.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. בעצם הסברת את זה קודם, אז ההסבר מיותר והדברים מובנים.

הערות לסעיפים?
אתי בנדלר
לי יש שאלה. האם מתוכננים ערוצים ייעודיים נוספים. כי אני רוצה להזכיר שבהתאם לכללים האלה כאן הגנת הינוקא ניתנת אך ורק לערוץ ייעודי בשפה הערבית ולא לכל ערוץ ייעודי אחר. לפי החוק, הפקה מקומית בשיעור של 20% לפחו היא חובה החלה על כלל הערוצים הייעודים הממומנים באמצעות גם פרסומות. כאן ניתנת הגנת ינוקא, כאמור, רק לערוץ בשפה הערבית.


אתמול בישיבת הוועדה עלה לדיון הרעיון לאפשר ערוץ ייעודי בשפה האמהרית. האם לא תתנו להם הגנת ינוקא ככל שבאמת יקום ערוץ כזה?
ניצן חן
עורך דין פנחס, אתה רוצה לחדד את הסעיף?
צחי פנחס
הערוץ הייעודי הוא מקרה יוצא דופן מהבחינה הזאת שניסיונות העבר כשלו, מה שלא היה בערוצים ייעודיים אחרים דוגמת הערוץ הערבי. לאור העובדה הזאת במקרה הזה כן נכון להקל לפחות בשנים הראשונות מבחינת שיעור שעות השידור מהפקה מקומית.
ניצן חן
גם הסעיף המרכזי אומר במפורש שכשיש ערוץ ייעודי עם אינטרס ציבורי מובהק, המועצה רשאית באישור ועדת הכלכלה לקבוע מכסה קצת שונה – שיעור נמוך יותר. ערוצים 9 ו-24 קיבלו לא מעט הקלות מהמועצה בתוך המסגרת הקיימת היום. הערוץ הערבי בכלל לא הצליח להתרומם. הנסיבות המיוחדות שרירות וקיימות, והן גם מופיעות בכללי המועצה וגם בחוק עצמו. אני מבין את החשש שלך, עורכת הדין בנדלר, שמחר יבוא ערוץ ייעודי אחר ויבקש מה שיש לערוץ הערבי, אבל במסגרת הזאת יש החרגה מאוד ברורה ברציונל.
היו"ר אופיר אקוניס
בהחלט, נשקול זאת לפי הצורך. ואם יבוא ערוץ בשפה האמהרית אנחנו ודאי נסייע לו בעניין הזה. אתמול ראינו את הצורך בו בעיקר לנוכח ההתעניינות בו על-ידי אחד הנציגים שישב כאן. אני לפחות השתכנעתי שהדבר הזה הוא לא פחות חשוב מערוץ בשפה הרוסית.
חמד עמאר
בהחלט.
היו"ר אופיר אקוניס
שתי עליות באותן שנים בערך, אפילו העלייה מאתיופיה קצת קודם, והיא לא מקבלת ביטוי חוץ משעה וחצי ברדיו רקע.
חמד עמאר
גם ברשות השידור נותנים להם.
היו"ר אופיר אקוניס
יכול להיות. מנהלת טח"י הודיע שהיא נותנת את זה. אני לא בקי, אני מודה.


אני לא רואה שום סיבה שלא לאשר את התקנות האלה בלי שינויים.

חבר הכנסת סוויד מצביע במקום חבר הכנסת דני דנון. מנפלאות הפרלמנט: דני דנון יושב על המכסה של חד"ש, וכאשר מגיע לפה חבר כנסת מחד"ש וחבר הכנסת דנון אינו נמצא פה, אתה יכול להצביע.
לאה ורון
או חברים אחרים מסיעת חד"ש או מסיעת הליכוד.
היו"ר אופיר אקוניס
כמובן.

מתי יפורסם המכרז?
ניצן חן
ברגע שהוועדה מאשרת את הכללים תוך מספר שבועות המכרז יוצא לדרך, וחצי שנה אחרי כן יש לנו, בעזרת השם, זוכה.
היו"ר אופיר אקוניס
ומתי נצפה בשידוריו?
ניצן חן
בתוך שנה מהרגע שהוועדה מאשרת.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה יכול לקצר את הזמנים, לא?
ניצן חן
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
זה קצת ארוך, אני מוכרח להגיד לך.
חמד עמאר
יש התעניינות בערוץ ייעודי בשפה הערבית? בדקתם את השטח?
ניצן חן
התשובה היא מורכבת משום שעד היום לא הצלחנו למצוא יזם שיהיה מוכן להשקיע כסף כי, מה לעשות – בשנים הראשונות מפסידים.
היו"ר אופיר אקוניס
אז נתנו לו הגנות ינוקא.
ניצן חן
נכון. מצד שני יושבת פה קבוצה אחת שמתעניינת במכרז הזה- -
היו"ר אופיר אקוניס
מאיפה אתם?
מוסא חסדייה
אני מנכ"ל חברת פרסום שעובדת גם במגזר הערבי וגם במגזר הרוסי.
היו"ר אופיר אקוניס
וגם במגזר הרוסי?
מוסא חסדייה
נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
מוסא חסדייה
אנחנו עובדים גם עם הערוץ הרוסי, כמובן. הניסיון שלנו בא מכאן – אנחנו רואים צורך מאוד גדול במדיום טלוויזיוני למגזר הערבי. זה חסר לנו. לכן אני מברך על ההחלטה הזאת היום.
היו"ר אופיר אקוניס
תברך על המוגמר כי עוד לא הצבענו עליה.


חבר הכנסת סוויד, אתה רוצה להגיד משהו? אין ויכוח על הנחיצות ועל הצורך בנתינת השירות הזה ל-20% מאוכלוסיית המדינה.
חנא סוויד
אין לי הערות. אני מברך.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, נצביע על כל הכללים בפעם אחת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הכללים – רוב

נגד- אין

נמנעים – אין

הכללים התקבלו
היו"ר אופיר אקוניס
בעד – 3, אין מתנגדים, אין נמנעים. הכלליים אושרו. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב-10:20

קוד המקור של הנתונים