ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/02/2010

הכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
29
ועדת המשנה של ועדת הכנסת לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

09/02/2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 5

מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכנסת
לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

יום שלישי, כ"ה בשבט, התש"ע (09/02/2010) בשעה 14:30
סדר היום
הכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: חיים אורון – היו"ר
מוזמנים
חה"כ שלי יחימוביץ – יו"ר ועדת האתיקה של הכנסת

חה"כ שלמה מולה

איל ינון – מזכיר הכנסת

דן מרזוק – עוזר מזכיר הכנסת

פרופסור אסא כשר

פרופסור סוזי נבות

שילה הטיס רולף – מחלקת מידע ומחקר של הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת

היו"ר חיים אורון

אני פותח את ישיבת ועדת המשנה מס' 5. אני מקדם בברכה את פרופסור סוזי נבות, שמצטרפת אלינו בהרכב הזה לראשונה ואת חבר הכנסת מולה שמצטרף אלינו באופן קבוע.

אני אכניס אתכם למתכונת של העבודה שלנו. אנחנו לא עובדים על-פי הספר אלא לפי החוברת שבה החלק המרכזי זאת הצעת ועדת זמיר. מימין זה המצב הקיים. כפי שאתם רואים, בחלק מהמקרים יש סעיפים שהם חדשים לגמרי ואז כתוב שהסעיף הוא חדש. ברגע שיש טקסטים שהם שינוי של המצב הקיים, כל אחד יכול לראות מה המצב הקיים ומה השינוי המוצע. השינויים מתבצעים על הטקסט המרכזי והם בצורה של מחיקות. האדום זה מה שהוועדה הקודמת הכניסה וירוק זה מה שאנחנו הכנסנו.

לכן, עד סעיף 16 בעמוד 9 אנחנו בעצם סיימנו את עבודתנו, להוציא נושא אחד שהיה במחלוקת ולא רציתי שנצביע עליו בהרכב קטן וזה הסעיף של היעדרות של חברי הכנסת. הסעיף הזה נשאר עדיין פתוח. הוא מופיע בעמוד 7 בסעיף 2(1). לא התקבלה הכרעה אם לקצר את התקופה משליש לשישית וזה יישאר לדיון נוסף. אני הייתי בעד לרדת לשישית ושלי חשבה שצריך להשאיר את זה בשליש. אנחנו נחזור לזה בהמשך.

עכשיו אנחנו עוברים לסעיף 17. "חבר כנסת לא יעסיק עוזר פרלמנטארי". אנחנו לא רוצים לעבור על כל ההחלטות של הוועדה הקודמת ואנחנו מנסים ללכת מהר. מה שהם החליטו לא מחייב אותנו ואם מישהו רוצה לדון בנושא מסוים, בוודאי שמתקיים דיון.

סעיף 17א.
ארבל אסטרחן
דיברנו עליו. הגענו לסוף סעיף 17.
היו"ר חיים אורון
שילה העירה את תשומת לבנו לגבי אחריות של חבר הכנסת להתנהגות עוזריו. אנחנו הוספנו פה את המילה "כראוי" אבל לא יצרנו התחייבות ישירה של חבר הכנסת על התנהגות עוזריו וגם לא יצרנו מנגנון שוועדת האתיקה תתחיל לדון בתלונות כלפי עוזרים. אם האחריות של חבר הכנסת היא מוחלטת, אז חבר הכנסת הוא אחראי וכלפיו תוגש תלונה. אם היא לא מוחלטת, לא קיבלנו את העמדה שאפשר לעשות העברה של אחריות למשהו שאתה לא יכול להיות אחראי לו. למשל, אם עוזר פרלמנטארי דיבר לא יפה או התנהג לא יפה, אז אי-אפשר - - -
שילה הטיס-רולף
כשהוא עשה משהו בשם חבר הכנסת.
חיים אורון
התווכחנו בפעם הקודמת והפער קיים. אנחנו לא ראינו דרך. בעצם אז ועדת האתיקה משנה באופן מאוד מהותי את דרכה ואז יהיה סביר לומר שצריך בוועדת האתיקה גם נציגים של עוזרים. אני מקווה ששיקול הדעת של ועדת האתיקה, אם תהיה תלונה שניתן להוכיח בבירור שהאחריות של חבר הכנסת היא לא משהו אמורפי - - -
שילה הטיס-רולף
אמרת שליש או שישית, זה לא יכול להיות משהו באמצע?
היו"ר חיים אורון
יכול להיות, אבל לא דנו בזה.
שילה הטיס-רולף
למה זה חייב להיות בחירה בין שליש לשישית?
ארבל אסטרחן
השאלה העקרונית היתה האם לקצר את התקופה או לא לקצר?
היו"ר חיים אורון
מבדיקה שעשינו בכנסת הקודמת, המדרגה היא לא בין שליש לרבע. חלק גדול מאלה שנפלו כאילו מהעלאת הרף זה היה ביומיים שלושה או אפילו ביום. ההנחה היתה, לפחות שלי, שהידיעה שהרף הוא יותר גבוה תמנע את זה. מצד שני, שלי חשבה אחרת והיינו פה רק שנינו.

עכשיו אני עובר לסעיף 18.
ארבל אסטרחן
שהוא זהה לסעיף 2 שקיים היום.
נקרא את הסעיף לפרוטוקול
"18. חבר הכנסת יימנע משימוש בלתי ראוי בחסינויות ובזכויות המוקנות לו על פי כדין כחבר הכנסת".


זה מופיע היום בסעיף 2 לכללי האתיקה הקיימים.
היו"ר חיים אורון
אני מציע שנאשר את זה. זה סעיף רגיש וכל שינוי בו הוא מייד פתח - - -


"19. חבר הכנסת שנחקר על ידי שוטר או מי שנמסרו לו סמכויות של שוטר לפי כל דין, בחשד לביצוע עבירה, לא יימנע מלהשיב לשאלות החוקר מן הטעם שהתשובה עלולה להפליל אותו".


אני מעלה שאלה. האם חלק מחובותיו של חבר הכנסת היא להזדהות כחבר כנסת?


אני יכול להגיד מניסיוני. תפס אותו שוטר תנועה ובהתחלה הוא זיהה או לא זיהה. אחרי 5 דקות הוא זיהה והוא אומר: תשמע, לא נעים לי. אף-אחד לא מדבר על שחרור מעבירה אבל כל הסיטואציה לפעמים מביכה את חבר הכנסת.


השאלה האם לא צריך לומר שחבר כנסת שעוצר אותו שוטר, יציג את עצמו. או שיציג תעודה של חבר כנסת - - -
ארבל אסטרחן
היום הוא בוודאי לא צריך.
היו"ר חיים אורון
אני שואל, האם זה לא נכון ואז יימנע העניין. אתם זוכרים שהיה מקרה בשדה התעופה, שמישהו הכיר אותו ומישהו לא הכיר אותו, חלק מוכרים וחלק לא מוכרים.
ארבל אסטרחן
ואז אתה דווקא רוצה לראות איך מתנהגים לאדם רגיל.
היו"ר חיים אורון
העוזרת שלי לא מסכימה, אני תכף אתן לך להגיב.

זה הצד השני של העניין. לכן אמרתי שיש לזה פנים לכאן ולכאן, אני לא אומר את זה בפשטות. זה נמצא על השולחן. מצד אחד, אומרים לו תתנהג ותיחקר.
ארבל אסטרחן
צריך להבדיל. פה זה חקירה שהוא מוזמן אליה, זה שונה ממה שאתה מתאר.
היו"ר חיים אורון
אני מתאר סיטואציה מאוד שכיחה.
ארבל אסטרחן
אבל זה משהו אחר, זה לא מה שכתוב כאן.
היו"ר חיים אורון
אם נחליט שכן אז נמצא סעיף אחר. השאלה האם ללכת בכיוון הזה?
אסא כשר
אני חושב שהוא צריך להזדהות תמיד מפני שיש חזקה שהוא מוכר. למרות שאנחנו אומרים שיש חברי כנסת חדשים שהציבור לא מכיר אותם, חזקה עליהם שהם מכירים. הוא צריך לצאת מהנחה שהוא מוכר ולכן התנהגותו נשפטת עכשיו כהתנהגות של חבר כנסת. אבל, אם מישהו לא מזהה אותו, הוא צריך להזדהות כחבר כנסת. אני חושב שהוא צריך לנהוג בצורה שמזהה אותו כחבר כנסת.
שלמה מולה
אני דווקא חושב הפוך. שוטר שרוצה למלא את תפקידו כראוי, שלא יהיה מצב שמתוך יראת כבוד לחבר הכנסת, אם חבר הכנסת עשה עבירה, לצורך העניין נוסע ללא רישיון, אז יגיד לו: אני מציג לך תעודת חבר כנסת ואז השוטר יגיד: אתה חבר כנסת, אני אשחרר אותך. שלא יישמע ניצול מעמדו של חבר הכנסת כדי לקבל הקלות בשלב הראשון של המפגש עם שוטר.
ארבל אסטרחן
אבל אם השוטר רוצה לחפש אצל חבר הכנסת, אז הוא לא רשאי.
שלמה מולה
אני מדבר על מהות החסינות של חבר הכנסת וברכושו, שאז החסינות עומדת. אני מדבר על המפגש הראשון.
אסא כשר
הוא יכול להזדהות מבלי שהוא מנצל את זה לרעה על ידי זה שהוא אומר את זה. אני רוצה שתדע שאני חבר כנסת אבל תיתן לי את הרפורט. באמת נסעתי 130 קמ"ש אז תיתן לי את הרפורט.
היו"ר חיים אורון
יש פה שתי שאלות. על פי המודל שלך, אם הוא מוכר אז הוא זוכה בגין מוכרתו בפריבילגיה. אם הוא לא מוכר, הוא "נדפק" פעמיים, גם לא מכירים אותו וגם שהוא יגיד שהוא חבר כנסת.

אני חושב שהשאלה מתעוררת דווקא בנושא חיפושים ביטחוניים. זאת אומרת, כאילו אסור לחפש בכלי. יכול לבוא חבר כנסת ולהגיד: אני עובר פה, אל תחפש לי בתיק. לכאורה אסור לחפש לו בתיק. לכאורה, למה שהוא לא יחפש בתיק? הוא לא יודע שאתה חבר כנסת. הכול טוב ויפה כאשר לא קורה שום דבר. הסיפור שהיה בזמנו בשדה התעופה הפך להיות אירוע גדול. זה כאילו להסיר מכשול בפני עיוור גם מצד השוטר וגם מצד חבר הכנסת.
ארבל אסטרחן
זה קשור לכללי האתיקה? מי שלא יעשה את זה זאת תהיה עבירה אתית? זאת זכות השתיקה. הסעיף הזה אומר שאם חבר הכנסת שומר על זכות השתיקה ששמורה לכל נחקר, זה עלול להוות עבירה אתית. זה שונה ממה שאתה מציג.
סוזי נבות
אני הייתי נמנעת לכתוב הוראה בתקנון האתיקה שקובעת שחובה על חבר הכנסת להזדהות. אם זאת השאלה, לא הייתי כותב. קודם כל, הטלת חובות על חבר כנסת זה דבר שאנחנו צריכים להיזהר בו, גם במסגרת כללי האתיקה. אני חושב שהחובה הזאת היא רלוונטית רק במקרים מאוד מאוד קונקרטיים. עד היום זה לא משהו שדרש טיפול של ועדת האתיקה. במקרה של חיפוש ממילא יש חסינות וכדי להשתמש בחסינות הוא יהיה חייב להזדהות אחרת הוא לא יוכל ליהנות מהחסינות. לכן, בשביל כל יתר המקרים - אם השאלה האם לכתוב עוד כללת אתי שאומר שמוטלת חובה על חבר כנסת באשר הוא חבר כנסת הזדהות בפני כל בעל סמכות, אני לא הייתי כותבת את זה.
אסא כשר
אם לבעלי הסמכות האלה יש חובות ביחס לחברי הכנסת, הם צריכים להתנהג כלפי חברי הכנסת בשונה מכפי שהם מתנהגים כלפי אזרחים. כמו שהיושב ראש אמר, "לא תשים מכשול בפני עיוור". השוטר הזה לא יודע שאני חבר כנסת ואני מפריע לו עכשיו. הוא יעשה עכשיו משהו שאסור לו לעשות כי אני לא הזדהיתי. אני צריך להזדהות ואז הוא יפעל כמו שצריך.
היו"ר חיים אורון
סוזי, בואי נתאר סיטואציה שבה עושים חיפוש על הגוף. בדרך כלל לגברים עושים את זה בפומבי ואת הנשים לוקחים הצידה. תבוא חברת כנסת שלא זיהו אותה ובכל זאת חלק מהציבור כן מזהה אותה, ואז היא תגיד: לא, לא, אתה לא תעשה לי חיפוש כי אני חברת כנסת.
ארבל אסטרחן
זה מה שאומר החוק.
היו"ר חיים אורון
בסדר.
ארבל אסטרחן
זה סעיף משמעותי מאוד שהיו עליו ויכוחים גדולים.
אסא כשר
למה זה רק חיפושים? יכולות להיות סיטואציות אחרות חוץ מחיפושים.
ארבל אסטרחן
אז דינו של חבר כנסת כדינו של כל אדם ובכל-זאת חשוב שידעו שהוא חבר כנסת?
אסא כשר
צריך לחשוב על כל סיטואציה שבה שוטר ניגש לחברי כנסת. לשוטר יש סמכויות על-פי דין לעשות כל מיני דברים לאזרחים.
ארבל אסטרחן
תראה לי תעודת זהות.
אסא כשר
אני חושב שהוא צריך להראות לו תעודה של חבר כנסת.
היו"ר חיים אורון
השאלה מה אנחנו כותבים.
אסא כשר
אפשר בהקשר המצומצם הזה. אנחנו מדברים פה על יחסים עם שוטרים. התנהגות בחקירה זה מול שוטר.
סוזי נבות
זה אך ורק אחרי שהוא נחקר. פה אין בעיה שלא יודעים מי הוא.
היו"ר חיים אורון
בואו נפריד את זה מסעיף 19. אני כבר רוצה להעיר שבניסוח הזה צריך מאוד להבין שזאת הכוונה. רק אחרי שאמרת, קראתי עוד פעם והבנתי שמתכוונים לזכות השתיקה. צריך להגיד את זה בעברית הרבה יותר ברורה. יש הצעות שבהחלט מונעות את זה.
ארבל אסטרחן
זכות השתיקה זה לא המינוח המשפטי.
היו"ר חיים אורון
בואי נדבר לא על המינוח המשפטי אלא על המהות.
ארבל אסטרחן
הבאתי הצעת חוק של אופיר פינס וציפי חוטבלי: הצעת חוק יסוד, צמצום זכות השתיקה לנבחרי ציבור. הם מציעים לתקן חוק יסוד. זה עדיין לא עבר קריאה.
היו"ר חיים אורון
היו הרבה הצעות כאלה בכנסות קודמות.
ארבל אסטרחן
בכנסת הנוכחית היתה רק אחת.
היו"ר חיים אורון
בסדר, אבל פה נאמר שבזכות השתיקה של חבר כנסת יש בה עילה לעבירה אתית. גם לא בטוח שיגישו תלונה, זה לא אוטומטי. החוק אומר שבעצם אין לך זכות שתיקה.
ארבל אסטרחן
נכון, זה מה שהצעות החוק באות לומר.
היו"ר חיים אורון
את זה בטח אני לא מציע שנחליט פה. אנחנו לא במגרש הזה. אנחנו חוזרים למגרש האתי. אני חושב שחבר כנסת שאיננו עונה לשאלות, יש בכך עבירה אתית. אחר-כך יש באפשרותו להסביר, שזה היה כך או אחרת. אבל ה תהיה עילה. זה לא ניסוח מספיק ברור?
אסא כשר
אני חושב על ההתנגדויות ששמענו במשך הזמן לסעיף הזה. ההתנגדויות נובעות מתוך מחשבה על סוג מסוים של עבירות. היתה חברת הכנסת, סגן השר בלומנטל, שראש הממשלה הוציא אותה מהממשלה בגלל שהיא שמרה על זכות השתיקה. העבירה שם היתה משהו שנוגע לעבירות צווארון לבן, שחיתות מפלגתית, דברים שיכול מישהו לטעון שהיא לא היחידה שלוקה בהם, אבל היא היחידה שנתפסה.

צריך לחשוב על עבירות אחרות. נניח שחבר כנסת נחקר באזהרה על חשד באונס או נחקר באזהרה על רצח של חבר כנסת אחר, דבר כזה היה לפני עשרות שנים. האם יתכן שזאת לא תהיה עבירה אתית? זאת אומרת, הוא ממשיך לכהן כחבר כנסת לכל דבר? הוא ראוי לאותה רמת אמון של הציבור? הוא מצביע ומשתתף בכל הדיונים? זה לא מתקבל על הדעת. לכן, זאת צריכה להיות עבירה אתית כשזאת עבירה חמורה. יכול להיות שכאן הוא נחקר על עבירה כלשהי, וצריך להבחין בין סוגים של עבירות. אם זאת עבירה חמורה, זאת חייבת להיות עבירה אתית. אם זאת לא עבירה חמורה, אז יש אפשרות להקל.
שלי יחימוביץ
אני מתנצלת על האיחור.
היו"ר חיים אורון
אנחנו בנושא כבד. את הנושאים הלא כבדים עשינו בלעדייך. אנחנו בסעיף 19 בעמוד 9 המתייחס לפן האתי של השימוש בזכות השתיקה של חבר הכנסת.
שלי יחימוביץ
במקרה של עבירות פליליות?
היו"ר חיים אורון
זכות השתיקה יכולה להיות מכול מיני סוגים של עבירות, פליליות ואחרות וכדומה. יכול להיות שנגיד שעבירה אתית קיימת רק כאשר מדובר בעבירות שהן בסדר הדין הפלילי. אנחנו מדברים על הפן האתי ולא מה השופט יגיד לו ואיך זה יעמוד לו בבית המשפט.
שלי יחימוביץ
בגידה זה סדר הדין הפלילי?
ארבל אסטרחן
בוודאי, זה רק חוק העונשין. כל עבירה ששוטר חוקר עליה - כל עבירה פלילית שחבר כנסת חוקר עליה. היום הדין מאפשר לנחקר לא להגיד תשובות שעלולות להפליל אותו.
שלי יחימוביץ
עסקנו בזה בכנסת הקודמת.
היו"ר חיים אורון
היו הצעות חקיקה מרחיקות לכת שמבטלות את זכות השתיקה לאיש ציבור.
שלי יחימוביץ
אני התנגדתי לזה.
היו"ר חיים אורון
בסדר, אנחנו עוסקים בשאלה היותר מצומצמת שהיא מהרגע שהוא השתמש בזכות השתיקה. אסא הביא דוגמה שהוא נחשד באונס והוא בוחר לשמור על זכות השתיקה. מה שיקרה בהליך הפלילי יקרה. השאלה, האם יש פה עילה לתלונה אתית עבור התנהגותו, כשהוא אפילו לא מסביר ולא מוכן לענות לשאלות המשטרה על האשמה זאת.
אסא כשר
בעצם הוא אומר על עצמו שזה נכון. יש פה סכנה שהוא מפליל את עצמו.
היו"ר חיים אורון
אני לא הייתי יוצר חומה מוחלטת. אני לא מכיר את הצעות החוק הנוכחיות, שאין בכלל זכות שתיקה.
ארבל אסטרחן
יש הצעה אחת של חוטבלי ופינס.
שלמה מולה
הצעת החוק של חוטובלי ופינס מצמצמת אבל לא מונעת.
ארבל אסטרחן
"זומן חבר כנסת לחקירה בעניין הקשור למילוי תפקידו והיועץ המשפטי לממשלה סבר כי סירב להשיב מהטעם שהתשובה עלולה להפליל אותו, תיפסק כהונתו בתום 30 ימים".
היו"ר חיים אורון
בואו נעזוב עכשיו את הדיון בחוק, אני לא יודע אם הוא יגיע, אני לא יודע אם הוא יהיה.


יש סעיף סל מאוד פשוט וזה התנהגות שאינה הולמת. אני מגיש נגדך תלונה על התנהגות שאינה הולמת ולא יוצר סעיף מפורש פה. אבל כל סעיפי הסל הם בעייתיים. פה יש סעיף מפורש שאני כן בעד שנכתוב אותו אבל צריך טיפה להגדיר אותו. אתם המשפטנים צריכים לעזור לנו בהגדרה, שלא יהיה שאפשר יהיה להיטפל לכל אחד. למשל, הוא נסע לסוריה, אפשר להגיש נגדו כתב אישום, והוא אמר שהוא לא רוצה לענות כי נטפלים אליו וזה הכול פוליטי. אז הוא יחטוף גם על הטיעון הזה וגם בגלל זה יעשו לו עכשיו עבירה אתית. יש כאלה בינינו שחושבים שזה במסגרת החסינות המהותית שלו.

אנחנו לא מדברים על המקרים האלה. אנחנו כן מדברים על מקרים שקרו לחברי כנסת.
אסא כשר
מהטעם הזה שאתה מדגים, אסור לו לשתוק. זכות השתיקה היא רק מטעמים של סכנה להפליל את עצמו. הוא לא יכול להגיד: אתם סתם מתאנים לי, זאת רדיפה פוליטית ולכן אני לא מדבר. אין הגנה לטיעון כזה בחוק. בחוק יש הגנה לטיעון שאומר שאם אני אגיד לכם את גרסתי יש סכנה שזה יפליל אותי.
היו"ר חיים אורון
מה יעשו אם הוא יחליט לשתוק?
ארבל אסטרחן
זאת יכולה להיות עבירה על החוק. אדם חייב לשתף פעולה.
היו"ר חיים אורון
אנחנו לא בחוק. אני מחפש דווקא לא ללכת לחוק.
שלי יחימוביץ
אני חייבת להגיד שכשציפי ואופיר הביאו את החוק הזה אמרתי שבשום פנים ואופן אני לא חותמת עליו כי הוא בלתי סביר בעליל. החוק מקנה חסינות לחברי הכנסת. הוא לא יכול לשלול מהם זכויות שמגיעות כלל האזרחים. אני יודעת שאנחנו לא במישור החוקי אלא במישור האתי. כמו שהתנגדתי לחוק ששולל מחבר כנסת זכות שמוקנית לכל נחקר על פי חוק, כך אני לא חושבת שוועדת האתיקה צריכה להיכנס ללקונה הזאת ולהגיד: לא מנענו מכם בחוק את זכות השתיקה אבל זה ייחשב התנהגות בלתי הולמת.

אני מציעה לא להתייחס לסוגיה הזאת בכלל ולהשאיר אותה באמת בתחום הסל של ההתנהגות הבלתי הולמת. וועדת הכנסת תחליט בכל מקרה לגופו אם אכן זאת היתה התנגדות הולמת או התנהגות בלתי הולמת. ברגע שאתה מעגן את זה בתקנון, בעצם אתה כופה על ועדת האתיקה להחליט שכל אדם אשר שומר על זכות השתיקה עבר עבירה אתית.
היו"ר חיים אורון
אלא אם כן היו לו הסברים סבירים.
שלי יחימוביץ
רגע, סליחה. "חבר הכנסת יימנע משימוש בלתי ראוי בחסינויות ובזכויות המוקנות לו על פי דין כחבר כנסת. חבר כנסת שנחקר על ידי שוטר או מי שנמסרו לו סמכויות של שוטר לפי כל דין בחשד לביצוע עבירה, לא ימנע מלהשיב לשאלות החוקר מהטעם שהתשובה עלולה להפליל אותו".


בסעיף 19 אנחנו שוללים את הזכות החוקית, את זכות השתיקה.
היו"ר חיים אורון
לא.
סוזי נבות
שלילת זכות השתיקה זה דבר שאפשר לעשות אותו רק בחוק. הוועדה בכלל לא דנה בהצעות החוק שהיו מונחות. לפנים משורת הדין, אני מוכרחה לומר שההצעות האלה מרחיקות לכת ולא ראוי לשלול מחבר כנסת זכות חוקית שיש לו במישור הפלילי.

השאלה שהתעוררה היא, האם העובדה שהוא שומר על זכות השתיקה אין פגיעה בכבודה של הכנסת? מה זה אומר על הכנסת, על מעמדה של הכנסת, שחבר כנסת, על-אף שמותר לו, שומר על זכות השתיקה בחקירה? איך זה פוגע במעמד של הכנסת?

משפט אחד לגבי מה שאמרת. זה נכון שיש סעיף כזה. זה לא אומר שכל מקרה הוא אוטומטית עבירה. הרעיון הוא שוועדת האתיקה היא זאת שבוחנת את הנסיבות של שמירה על זכות השתיקה. הדוגמה שנתן חבר הכנסת אורון היא מצוינת. אם מדובר במקרה שמגיע לחקירת משטרה כאשר הכנסת סבורה שזה במסגרת מילוי תפקידו ואותו חבר כנסת משוכנע שזה במסגרת מילוי תפקידו והיו לא מעט מקרים, למשל, הדוגמה של נסיעות לסוריה או ההצבעות הכפולות שהיו בכנסת. במקרה כזה, גם אם הוא ישמור על זכות השתיקה משום שהמשפט הפלילי יאפשר לו, עדיין ועדת האתיקה יכולה לומר: למרות שיש לכאורה עבירה - - -
שלי יחימוביץ
כאן את לא מאפשרת לוועדת האתיקה, את קובעת לה.
סוזי נבות
אלה לא סעיפים שיש עליהם אחריות מוחלטת. אף אחד מהסעיפים בוועדת האתיקה אינו אוטומטי.
היו"ר חיים אורון
אף אחד מהסעיפים של ועדת האתיקה הוא לא אוטומטי. אפילו לא הסעיף של היעדרות שהוא לכאורה סטטיסטי, גם בו יש אפשרות של הצדק סביר.
ארבל אסטרחן
זאת עילה להגשת תלונה לוועדת האתיקה.
שלי יחימוביץ
מה זאת אומרת פוגע בכבודה של הכנסת? אני אגיד לך מה פוגע בכבודה של הכנסת. פוגע בכבודה של הכנסת שיש חברי כנסת או שרים מושחתים שנחקרים במשטרה. הפגיעה כאן בכבודה של הכנסת היא כל-כך עמוקה, העובדה שבכירים בצמרת נחקרים. כאן אנחנו נטפלים לסוג של ניואנס.
היו"ר חיים אורון
בואי ניקח מקרה תיאורטי. הוא נחקר בעבירות מס או שוחד. הוא שמר על זכות השתיקה ויצא זכאי. האם יש בזה עבירה אתית, שהוא כאיש ציבור צריך לענות?
שלי יחימוביץ
אגב, אנחנו כבר היינו בסיפור הזה. פוליטיקאים שמרו על זכות השתיקה.
היו"ר חיים אורון
אם הייתי בוועדת האתיקה במקרה כזה והיו מגישים תלונה כלפי חבר הכנסת – אני הלכתי רחוק כי הוא יצא זכאי. אם הוא היה חייב, הייתי אומר שלא נעשה לו סיכון כפול. אבל דווקא הלכתי למקרה אחר. הוא ברמה הפלילית הוא יצא נקי אבל התנהג כמנוול לאורך כל התקופה.
שלמה מולה
בזכות השתיקה חובת ההוכחה היא על מי שתובע את העבריין. הבעיה היא איפה עובר הגבול?
אסא כשר
צריך להבין את השורש של השיקול הזה. השורש של הנורמה הזאת זה המחויבות לעזור למשטרה לברר את העובדות כשיש חשד לעבירה פלילית. כל אחד חייב לעשות את זה וחבר כנסת אמור לעשות את זה אף יותר מכיוון שהוא חבר כנסת.
חיים אורון
פה זה היותר.
אסא כשר
אזרח יכול להגיד אני לא חייב לעזור לכם לרדוף אותי, אפילו אם באמת אני עשיתי את זה. אז אני לא אומר לכם כלום כי אם אני אגיד לכם, אז נתתי לכם את הראיות שעשיתי את זה. לא רוצה לתת לכם את הראיות, לא חייב, בגלל הצדק הטבעי. אבל חבר כנסת לא יכול להגיד מטעמים אישיים של נוחיות שלי, בהליך אחר: אני עכשיו מוריד את הרף של המחויבות שלי לשמירה על שלטון החוק בקטע הזה של המשטרה. זה לא סביר שחבר כנסת ישמור - - -
שלי יחימוביץ
זה לא סביר שחבר כנסת יהיה מושחת.
היו"ר חיים אורון
אבל בהינתן שהוא מושחת, מה עושים?
שלי יחימוביץ
זה לא סביר שחבר כנסת יגנוב, זה לא סביר שחבר כנסת יאנוס. כל הדברים לא סבירים והם כן קרו.
היו"ר חיים אורון
אני נתתי את הדוגמה שבסוף הוא יצא זכאי.
סוזי נבות
צריך לדון בזה ברמה קצת יותר תיאורטית. הרעיון שהרשות המבצעת יכולה .. חבר כנסת. זה מה שעומד בכלל מאחורי הרעיון של חסינויות.
שלי יחימוביץ
אנחנו עלולים להגיע למצב שבו אנחנו מונעים כלי שהוא משמעותי לפני מיעוט בכנסת. יש מיעוטים בכנסת והם אכן חשופים לרדיפות יותר מאחרים. אני לא בטוחה שאנחנו לא שוללים להם כלי שהוא בסיסי להגנה על חירותם. אני לא מדברת עלי ועליך, למרות שגם אני ואתה עלולים למצוא את עצמנו שם נוכח ההתפתחויות האחרות.
סוזי נבות
בהצעה הזאת את לא שוללת, החוק שולל את זכות השתיקה. זאת הצעה מרחיקת לכת. כאן את אומרת שיש חזקה שהמעשה הזה הוא איננו ראוי. בואו נבדוק האם אפשר להרים את הנטל או לא להרים את הנטל. ההנחה היא שלא ראוי לחבר כנסת לשמור על זכות השתיקה ועכשיו בואו נבדוק את הנסיבות. זאת הנחת יסוד.

זה ברמה האתית ולא ברמה החוקית. ברמה החוקית זה מותר.
שלי יחימוביץ
אני לא מסכימה איתך. אני חושבת ההנחה היא שחבר כנסת זכאי לשמור על זכות השתיקה. אם יש בזה עבירה אתית, אז ועדת האתיקה תדון בזה.
היו"ר חיים אורון
אין לה בסיס.
שלי יחימוביץ
אם סעיף 19 לא יהיה קיים, ועדת האתיקה לא תוכל להחליט שזה לא אתי?
סוזי נבות
רק במסגרת התנהגות שאיננה לא הולמת.
שלי יחימוביץ
היא תוכל להחליט שזאת פגיעה בכבודה של הכנסת והיא תוכל להחליט כל דבר.
היו"ר חיים אורון
לכאורה אפשר היה לקחת את כל הספר ולכתוב "התנהגות שאינה הולמת" והשאר יהיה לפירוש ועדת האתיקה.
שלי יחימוביץ
כאן אנחנו לוקחים לחבר כנסת דבר שהוא זכות מוקנית לכל אזרח. כאן אתם אומרים שזאת גם זכות מוקנית לחבר כנסת אבל זה לא יהיה אתי אם הוא ישתמש בזכות הזאת.
סוזי נבות
החסינות היא גם זכות מוקנית של חבר הכנסת, אבל השימוש לרעה, במובן הזה שהוא לא ראוי. נניח שמותר לחבר כנסת להגיד: אתה לא נכנס אלי הביתה, זה בית שלי. אני גר שם עם ההורים ואתה לא נכנס לחקור את אבא שלי, יש לו חסינות, זאת זכות שמוקנית לו, אבל השימוש בנסיבות האלה הוא שימוש לא ראוי.
שלי יחימוביץ
כאן את אומרת באופן גורף שהוא לא יימנע מלהשיב לשאלות החוקר.
סוזי נבות
בדיוק כמו שבסעיף הקודם אני כותבת "יימנע משימוש בלתי ראוי".
שלי יחימוביץ
כאן את לא כותבת "שימוש בלתי ראוי", את אומרת שאין לו זכות שתיקה. יש לו אולי זכות חוקית אבל זאת עבירה אתית, נקודה. את לא מסויגת כמו בסעיף 18.
סוזי נבות
הניסוח הוא אחר, זה נכון, אבל המשמעות היא אותה משמעות.
היו"ר חיים אורון
אני לא יודע אם זה פותר את המחלוקת אבל "לא יימנע מלהשיב לשאלות החוקר", בלי "מן הטעם שהתשובה עלולה להפליל אותו".
סוזי נבות
אז אתה מרחיב את האיסור.
שלי יחימוביץ
אם אנחנו הולכים על שימוש בלתי ראוי בחסינות, אז בואו נלך על שימוש בלתי ראוי בזכות השתיקה.
היו"ר חיים אורון
מה המשמעות של שימוש בלתי ראוי בזכות השתיקה?
שלי יחימוביץ
אז מה המשמעות של שימוש בלתי ראוי בחסינות?
היו"ר חיים אורון
זה ברור לחלוטין, יש אין סוף דוגמאות.
איל ינון
הוא אומר שעצם השימוש בזכות השתיקה זה דבר לא ראוי.
שלי יחימוביץ
אגב, אני רוצה שתבינו אותי. השימוש בזכות השתיקה הוא לא ראוי בעיניי, אני מגנה אותו מכל וכל.
היו"ר חיים אורון
כנראה שיש פה קונצנזוס שלא נתמוך בהצעת החוק של אופיר פינס מעוד כמה סיבות. בכל זאת אנחנו עומדים בפני השאלה האתית והיו דברים מעולם. אנחנו לא אומרים פה משהו ערטילאי.
שלי יחימוביץ
אנחנו מחליטים כאן החלטה גורפת. אתה קובע שכל שמירה על זכות השתיקה היא עבירה אתית.
היו"ר חיים אורון
לא, אני קובע שהיא עילה להגיש תלונה לוועדת האתיקה. כל הספר בנוי על הרעיון הזה. אין בספר הזה שום דבר אוטומטי.
איל ינון מזכיר הכנסת
ג'ומס, השאלה האם זה נכון. אני רוצה רגע לטעון בשם שלי. האם זה נכון להכניס כעבירה אתית, זכות יסוד שניתנת לכל אזרח במדינת ישראל, לשמור על זכות השתיקה, מהטעם שהתשובה עלולה להפליל אותו? על ידי זה אתה בעצם דוחף את חבר הכנסת - מבחינה ציבורית הרעיון הוא נכון. הרעיון הוא לתמרץ את חבר הכנסת לא לעשות שימוש בזכות השתיקה כי היא זכות בעייתית. מצד שני, זאת זכות יסוד של אנשים שנחקרים בהליך פלילי ועל ידי כלל מכללי האתיקה אתה גורע ומפחית מחבר כנסת מהזכות הזאת שיש לכל אדם. זה דבר בעייתי.
היו"ר חיים אורון
בנאום שאני אנאם במליאה על החוק של אופיר פינס אני אגיד שיסתפקו במה שמופיע בתקנון האתיקה. אני מודה שכרגע חשבתי על זה, אבל אם נצטרך לעשות מדרג, ללכת על ישום בחוק של שימוש בזכות ה שתיקה, גורף עד כדי סילוק מהכנסת תוך 30 יום, אז עזבו רגע את זה. אולי לומר אמירה שזכות השתיקה של חבר כנסת איננה ראויה. זה בדיוק כמו לבוש לא הולם. לא כל מי שיבוא לכאן עם סנדלים ייקחו אותו לוועדת האתיקה.
שלי יחימוביץ
זה ממש לא דומה.
אסא כשר
סעיף הסל הזה של התנהגות שאינה הולמת השתמשו בו בפועל למקרים קלים ולא למקרים חמורים. ההנחה תהיה שמקרים כלים כבר יש בתקנון האתיקה ומכיוון שהם חמורים שמו אותם כבר בתקנון. שם זה יהיה תוספת למקרים קלים או חריגים. לכן זה לא מתאים שבמקרה שהוא נחקר על אונס או על קשירת קשר לרצח ובעצם מעמידים אותו לבירור אתי בסעיף שבדרך-כלל משתמשות בו לקלות.

אפשר לקחת את ההצעה של חברת הכנסת יחימוביץ ולשנות בצורה שלא תהיה יותר מידי משמעותית, דהיינו, "לא ימנע חבר הכנסת שנחקר באופן בלתי ראוי מלהשיב לשאלות החוקר מן הטעם...". עכשיו זה מקביל לסעיף 18.
ארבל אסטרחן
ואז זה דרך ההימנעות ולא עצם ההימנעות?
אסא כשר
עצם ההימנעות גם יכולה להיות בלתי ראויה. " לא ימנע באופן בלתי ראוי". חבר הכנסת יצטרך לעשות שיקול.
היו"ר חיים אורון
לי אין בעיה.
שלי יחימוביץ
לגבי מקרה כמו סוריה, אני מבטיחה לכם שבהרכבים מסוימים של ועדת אתיקה, ואני לא אגיד באיזה הרכב, עלולים לעשות בו שמות על הדבר הזה.
היו"ר חיים אורון
בואי ניקח מקרה שהיה שמישהו נאשם בשוחד והוא אומר שהוא לא עונה והוא חבר כנסת.
שלי יחימוביץ
זה מאוד מאוד חמור אבל עדיין החוק מקנה לו את זכות השתיקה.
היו"ר חיים אורון
אבל הוא ממשיך לחוקק. אני יכול להגיד לו שכחבר במועדון של חברי הכנסת שהוא פוגע בנו. אבל היום אין לי את זה.
איל ינון
הבעיה היא יותר עם עצם זה שחבר כנסת נחקר בעבירות שוחד או מוגש נגדו כתב אישום.
שלי יחימוביץ
הבעיה שגם לא תהיה לו זכות השתיקה שלו.
איל ינון
זה מה שמקרין בעיקר על כבודה של הכנסת, גם הנושא הזה אבל זה כבר שייך למשהו גדול יותר.
אסא כשר
איך הכנסת תגיב? זאת התגובה היחידה שתהיה לה. יסתובב פה חשוד באונס ובכנסת לא יקרה כלום. הוא נחקר תחת אזהרה וכלום לא קרה.
איל ינון
אם הוא חשוד בכנסת, אז הכנסת לא תגיב.
אסא כשר
כאן תהיה התגובה שלה.
היו"ר חיים אורון
כי אנחנו שמים גבול שאנחנו לא מגיבים על מה שהוא בחקירה פלילית.
שלמה מולה
אז לפחות הוא ידבר ואנחנו נדע מה הוא אומר.
שלי יחימוביץ
לא הבנתי, איזה גבולות שמנו?
היו"ר חיים אורון
ברגע שיש חשד לפלילים, אנחנו לא מתעסקים בכלל.
ארבל אסטרחן
זה וולונטארי, הוועדה בוודאי יכולה.
היו"ר חיים אורון
אני חושב שיש קוד כשמתנהלת חקירה פלילית, הכנסת לא נכנסת לתוך הסיפור הזה.
שלי יחימוביץ
ג'ומס, אני מסכימה איתך ואני אפילו הרחבתי את זה בפרקטיקה, שכל עוד דבר נדון אצל מבקר המדינה או אצל היועץ המשפטי לממשלה או אצל היועץ המשפטי של התמ"ת, אנחנו נמנעים מלעסוק בו. אבל זה וולונטרי, אנחנו לא מנועים מלעשות את זה.
היו"ר חיים אורון
על איזה סעיף?
שלי יחימוביץ
ועדת האתיקה לא מוגבלת בדיוניה.
היו"ר חיים אורון
על התנהגות שלא הולמת, זה הכול.
שלי יחימוביץ
עכשיו אני מדברת באופן כללי.
היו"ר חיים אורון
אני חשוד בעבירת תנועה, נסעתי 200 קמ"ש וכעת אני במשפט. את חושבת שחבר הכנסת הזה פגע בכבוד הכנסת. על מה תביאי אותו לוועדת האתיקה? או על התנהגות לא הולמת או כבוד הכנסת.
שלי יחימוביץ
אבל אני אוכל להחליט שהוא פגע בכבוד הכנסת או להחליט שהוא לא פגע בכבוד הכנסת.
היו"ר חיים אורון
אותו דבר פה.
שלי יחימוביץ
לא. כאן אתה קובע כלל שהוא טוטאלי.
היו"ר חיים אורון
אף סעיף פה הוא לא טוטאלי. כל תקנון האתיקה?
שלי יחימוביץ
אז למה בסעיף 18 אתה אומר "שימוש לא ראוי" וכאן אתה לא אומר "שימוש לא ראוי"?
היו"ר חיים אורון
אין לי בעיה לשים פה "שימוש ראוי". "ימנע באופן לא ראוי" ואם זה פותר את העניין, אין לי בעיה עם זה. אני מוכן לקבל את זה.
אסא כשר
אז זה נותן שיקול לוועדת האתיקה אם זה ראוי או לא ראוי.
היו"ר חיים אורון
זה בכל מקרה נותן שיקול. כל התפישה של תקנון אתיקה שבסוף הוא לא אוטומטי. אחרת היינו מביאים כרטיסים מגנטיים וכותבים פסקי דין.

מולה איפה אתה?
שלי יחימוביץ
אני הייתי מורידה את הסעיף הזה.
שלמה מולה
אני איתך.
היו"ר חיים אורון
ארבל, אני מציע שתכתבי בירוק " לא ימנע" - - -
שלי יחימוביץ
בכל מקרה, זה לא יכול להיות גורף.

"לא יימנע באופן בלתי ראוי מלהשיב על שאלות מהטעם שהתשובה".
שלי יחימוביץ
זה לא מנוסח טוב בעברית.
היו"ר חיים אורון
את העברית תנסחו אחר-כך.
ארבל אסטרחן
האם אופן ההימנעות לא ראוי?
שלי יחימוביץ
מטעמים לא ראויים. מה זה באופן בלתי ראוי, לשתוק זה לשתוק. "לא יימנע מטעמים לא ראויים".
איל ינון
אז התשובה שזה עלול להפליל אותו זה טעם ראוי. זה הטעם היחיד שמוכר בדין כטעם ראוי. זה יוצא הפוך ממה שהם רצו. הם לא רצו שזה יהיה טעם ראוי.
שלי יחימוביץ
אתה לוקח זכות שמוקנית בחוק ואתה מחליש אותה בתקנון.
שלמה מולה
אנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים שחבר הכנסת יימנע מלדבר.
סוזי נבות
אפשר לקחת את הנוסח של סעיף 18.
היו"ר חיים אורון
אני מציע שנסמן בירוק. זה יהיה עוד סעיף שאולי נדון בו עם יהיו יותר חברים. כרגע אנחנו מחליטים ללכת ככה, נראה מה יהיה בהמשך.
סוזי נבות
אולי הנוסח של סעיף 18 יהיה גם מתאים לנוסח של סעיף 19 וייאמר משהו שחבר הכנסת יימנע משימוש בלתי ראוי בזכות שנתונה לו.
שלי יחימוביץ
אולי "חבר כנסת יימנע מלהשתמש באופן בלתי ראוי בזכות השתיקה".
ארבל אסטרחן
העניין הוא שזכות השתיקה הוא לא מינוח משפטי.
אסא כשר
זה הנימוקים. באיזה נימוקים? מה העבירה שעל הפרק, זה השיקול.
היו"ר חיים אורון
אין ויכוח עם מה שאת אומרת, זה בסדר. פה מתעוררת סיטואציה לזכות שתיקה בחקירה אצל שוטר או מי שמוסמך לכך.
סוזי נבות
זה נקרא הזכות בפני הפללה עצמית. הוא יימנע משימוש בלתי ראוי בזכות מפני הפללה עצמית וזה פתרנו את הבעיה.
איל ינון
לא פתרנו את הבעיה שאתם ביקשתם לפתור. פתרנו בעיה אחרת. אתם ביקשתם שייקבע שזה לא ראוי שאדם ישמור על זכות השתיקה מטעם שהתשובה עלולה להפליל אותו, שזה הרבה יותר מרחיק לכת. ג'ומס, זה יהפך לטעם ראוי, שתבין מה אתה עושה. זה בסדר, אבל תבין מה אתה עושה.
אסא כשר
יהיו מקרים שאפשר יהיה מטעם ראוי.
איל ינון
איך אפשר יהיה לטעון שדבר שמעוגן בחוק ושהוא זכות יסוד של אדם, הוא לא טעם ראוי? זה תמיד יהיה טעם ראוי.
היו"ר חיים אורון
הטענה תהיה שהוא לא טעם ראוי לאיש ציבור. כמו שאני מגן בחירוף נפש על חוק החסינות, שאין לאף אחד אחר, אני אומר שאתה לא יכול להיות גם להיות חסין וגם מטעמים שאינם ראויים. פה ניתנת האפשרות לעשות אבחנה.
שלי יחימוביץ
ואם הוסרה החסינות שלך, אז הטיעון שלך מתייתר.
היו"ר חיים אורון
אז ממילא. אם הוסרה החסינות אין אתיקה.
שלי יחימוביץ
אתה אומר שאי-אפשר ליהנות מזה וגם מזה. אני לא מסכימה איתך.
היו"ר חיים אורון
חבר כנסת שהוסרה חסינותו - - -
סוזי נבות
עדיין מה שהוא עושה יכול להידון במסגרת ועדת האתיקה. הוסרה חסינותו אבל הוא ממשיך להיות חבר כנסת.
שלי יחימוביץ
ג'ומס, אני חולקת על עצם התזה הזאת שכיוון שחבר כנסת נהנה מחסינות, אז הוא צריך לוותר במקומות אחרים. אי-אפשר ליהנות גם מזה וגם מזה? כמובן שכן. חבר כנסת זכאי לזכויות יסוד ולזכויות בכלל כמו כל אזרח. כן, יש לו את זכות החסינות שהיא זכות יתר. זה לא אומר שצריך לגרוע ממנו בזכויות יסוד אחרות. אמרת שאי-אפשר ליהנות מזה וגם מזה. כי ברגע שהוסרה חסינותו, הוא כבר לא נהנה גם מזה וגם מזה והוא כבר יכול לשמור את זכות השתיקה.
אסא כשר
הרעיון הוא שהמעמד שלו כחבר כנסת עובד בשני הכיוונים. הוא גם נותן לו פריבילגיות כדי שהוא יוכל למלא את תפקידו כחבר כנסת, אבל גם מטיל עליו חובות אתיות. אתה צריך להיראות יותר מאשר אזרח.
שלי יחימוביץ
זה ברור לי לגמרי ואני חיה לאור הדבר הזה.
אייל ינון
זאת פשרה סבירה.
היו"ר חיים אורון
אנחנו קובעים עכשיו כללים לכלל חברי הכנסת, גם לאלה שבאופן טבעי זה נראה להם מובן מאליו וגם אלה שבעובדה זה לא נראה להם מובן מאליו. הם שמרו על זכות שתיקה בנושא שהכי אסור לשמור על זכות השתיקה, בהאשמה של מינויים פוליטיים. לפחות תגיד לו: תסלח לי, אתה גם עושה מינויים פוליטיים וגם אתה שותק? אם אתה חושב שזה בסדר, תסביר שזה בסדר. זה לא שייך לחסינות. אם היועץ המשפטי לממשלה חושב שיש לחקור חבר כנסת על מינויים פוליטיים, הוא לא יכול לשתוק. זה לא במובן שקיבלת מישהו אז תן משהו בחזרה. זה נמצא בשני מישורים נפרדים.
סוזי נבות
הוא יכול לשתוק מבחינה פלילית, הוא לא יכול לשתוק מבחינה אתית. יש לו כל הזמן זכות שתיקה. הוא יכול ליהנות ממנה ובפירוש לשמור על זכות השתיקה. הדיון הוא אחר לגמרי.
שלמה מולה
אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. אתה ניגש לשוטר ששואל אותך שאלות ואתה עונה. הוא שואל אותך ובסופו של דבר הוא מביא אותך להפללה עצמית.
סוזי נבות
הרעיון הוא שאנחנו אומרים לך שאתה לא חייב לענות. אתה לא חייב לענות מבחינה פלילית, תשמור על זכות השתיקה. דע לך שאם אתה שומר על זכות השתיקה זה לטובתך במישור הפלילי אבל יש לזה גם - - -
שלי יחימוביץ
זה אומר שאם שוטר יעצור ברחוב את אחד מחבר הכנסת הערביים וימטיר עליו שאלות והוא לא יענה לו, הוא עבר עבירה אתית.
היו"ר חיים אורון
תלוי מה.
שלי יחימוביץ
לא, אתה כאן אומר שזאת עבירה אתית.
היו"ר חיים אורון
שלי, אני נכנס עם שתי הרגליים לשדה המוקשים. אנחנו דורשים מאיש ציבור להתפטר מתפקידו כראש ממשלה, למרות שהוא לא הופלל ולפני שהוגש נגדו כתב אישום - - -
איל ינון
זה לא לפני שהוגש כתב אישום.
היו"ר חיים אורון
באופן ציבורי, ראש הממשלה הקודם היה לפני ואני תמכתי בזה. הטענה היתה שחזקת החפות איננה עומדת לו כפי שיש לכל אזרח.
שלי יחימוביץ
נכון, אבל זה לא היה בכללי אתיקה ובכל זאת עשית את זה.
היו"ר חיים אורון
קל וחומר.
שלי יחימוביץ
לא קל וחומר. אתה רואה שזה לא היה כתוב בכללי האתיקה והיה ברור לחלוטין שזה צריך לקרות. זה בדיוק מה שאני אומרת כאן. ברגע שזה יהיה בלתי ראוי, אנחנו לא צריכים את הכלל הזה, שהופך גם את המקרים הראויים לבלתי ראויים. אתה לא משאיר כאן פתח בעצם.
סוזי נבות
בגלל מה שזה לא היה, הגיעו הצעות החוק האלה.
שלי יחימוביץ
תאמיני לי, הצעות חוק מטורללות יגיעו תמיד, גם אם הכול יהיה בסדר.
ארבל אסטרחן
הנוסח שמדובר עליו כעת "חבר כנסת שנחקר על ידי שוטר או מי שנמסרו לו סמכויות של שוטר לפי כל דין בחשד לביצוע עבירה, ימנע משימוש בלתי ראוי בזכות מפני הפללה עצמית".
היו"ר חיים אורון
נחזור לזה בהזדמנות אחרת פעם נוספת.

אנחנו עוברים לסעיף הקשר עם הציבור.
ארבל אסטרחן
"20. חבר הכנסת, כנבחר ציבור, אמור לקיים קשר עם הציבור ומטרת הכללים בפרק היא להבטיח שקשר זה יקוים באופן ההולם את כבוד הכנסת ואת מעמדו של חבר הכנסת".


זה סעיף מטרה. כמובן שזה לא קשור לקשר עם הציבור שיש לנו בהחלטות השכר.

"21. חבר הכנסת יקיים קשר עם הציבור – אם בדרך של התכתבות, אם בהופעות מחוץ למשכן הכנסת ואם בדרך אחרת – תוך שמירה על כבוד הכנסת וכבוד חבריה ובאופן ההולם את המעמד ואת השקיפות המתבקשת מן המעמד של חבר הכנסת".

"22. חבר הכנסת יקיים את הקשר עם הציבור באופן אמין, אחראי והוגן".
היו"ר חיים אורון
יש הערות עד סעיף 22, כולל התיקון מהוועדה הקודמת לגבי כבוד הכנסת?
איל ינון
לגבי סעיף 22. כמי שמקבל פה ושם תלונות מהציבור על חברי כנסת. מה זה בדיוק אמין, אחראי והוגן?
שלי יחימוביץ
אתה מפרש מה זה אמין, אחראי והוגן. כאן אנחנו מחייבים דבר שהסתייגו ממנו ועדות אתיקה קודמות בהחלטות שלהם.
איל ינון
לא, זה סעיף 23.
שלי יחימוביץ
אני מודיעה לכם שלמרות שאני מקבלת 200 פניות ביום ולמרות שאנחנו עונים בכובד ראש על הפניות, יש פניות שאני לא אענה עליהן.
איל ינון
אני מקבל את התלונות על-כך ועונה להן.
שלי יחימוביץ
היד על המקלדת כל-כך קלה. בן אדם כותב לי בשעה 3 בלילה: ראיתי את המאמר שלך על זה ועל זה ורציתי לשאול אותך עוד כמה שאלות. באמת, יש לי עוד 100 פניות של מצוקה קשה שאני צריכה לעזור להם. אני צריכה לשבת ולהתכתב עם מישהו שהיה משועמם בשעה 3 בלילה? יש כאן איזה עניין של סבירות.


יש גם פניות שהן חצופות. יש אנשים שכותבים לי פעם ביום.
שלמה מולה
לפעמים גם מטרידים.
שלי יחימוביץ
חבר כנסת חייב לעשות לעצמו את התיעדוף אחרת לא נוכל לענות לפניות ציבור אמיתיות.
איל ינון
ג'ומס, הלכתם מהר מידי. מה זה "השקיפות המתבקשת" בסעיף 21? יש כל מיני מילים שאחרי זה נהיה עסוקים בלפרוט אותן למציאות.
שלי יחימוביץ
מה זה שקיפות מתבקשת. אנשים כותבים לי על דברים אינטימיים.
שלמה מולה
יש אנשים שפונים ל-120 חברי כנסת.
אסא כשר
השקיפות המתבקשת של חבר כנסת זה שאתה נבחרת על-ידי בוחריך ובוחריך רשאים לדעת מה אתה עושה בכנסת. מכיוון שאתה פועל לטובת הכלל, אז גם הכלל ולא רק בוחריך, רשאים לדעת מה אתה עושה בכנסת. זאת השקיפות המתבקשת.
שלי יחימוביץ
אני מקבלת את זה. אנחנו חייבים דין וחשבון לבוחרים שלנו וזה גם לא קשור ספציפית לפניות ציבור.
היו"ר חיים אורון
אייל, אני לא רואה בעיה עם המונחים האלה.
שלי יחימוביץ
עד 22 אין לי בעיה, אבל אנחנו חייבים להסתייג מ-23.

ארבל אסטרחן

תיראו את ההחלטה שקיימת היום שכתובה היום.
שלי יחימוביץ
ההחלטה הכתובה הקיימת היום בתקנון האתיקה מאוד הגיונית.
ארבל אסטרחן
היא הבחינה בין יו"ר ועדה לבין ח"כ רגיל. היא המליצה שיו"ר כנסת או יו"ר ועדה, שמקבל פניה שקשורה למילוי התפקיד, ישיב. כלל חברי הכנסת קובעים בעצמם את דרך עבודתם, את התחומים שבהם הם מבקשים לעסוק והיא לא מוצאת לנכון להמליץ. היא מפנה לכלל הכללי שחבר הכנסת יעשה לטיפוח אמון הציבור, סיוע לאזרחים.
שלי יחימוביץ
ההכרח להשיב נולד בתקופות אחרות, שבהם היד על המקלדת לא היתה קלה ולא העיפו מיילים בקלות.
אסא כשר
אני יכול להציע שינוי שיענה על ההערה של חברת הכנסת יחימוביץ. אי-אפשר לתת תשובות לשאלות שעולות ב-200 מכתבים ליום. הרעיון הוא שהוא יגיב על זה, שזה לא יישאר כאילו הוא שלח מכתב ולא קיבל תשובה. אז הוא יקבל תשובה שאומרת: תודה, קיבלתי את מכתבך.

אם חברת הכנסת יחימוביץ תרצה לענות לו בפרוטרוט היא תענה לו. היא לא תרצה לענות לו בפרוטרוט, היא לא תענה לו. אבל הוא שמע ממנה שהיא קיבלה את התגובה שלו, התייחסה לתגובה של האזרח. זה לא נשאר ללא תגובה.
שלי יחימוביץ
אני חושבת שאנחנו רשאים להחליט בעצמנו אם אפילו אנחנו עונים על התשובה הלקונית הזאת או לא. אני שוב אומרת, יש אנשים שכותבים לי באופן רציף. אני מקבלת מהם בממוצע 50 מיילים בחודש כי יש להם איזה פטיש והם יושבים וכותבים. אני גם לא רוצה לענות להם שקיבלתי את מכתבם כי זאת התנהלות שהיא לא סבירה. אגב, אני חושבת שזה גם יזיק לאותו אדם.
היו"ר חיים אורון
אני בכל זאת מציע שנקבע כללים לא רק על-פי 200 פניות ביום. גם אני מקבלת הרבה אבל לא 200. ישנם המון מקרים שלא עונים. איך אני יודע? כי אותו אדם מעביר לך פניה שהוא כבר העביר למישהו אחר. בכל זאת, אנחנו צריכים לראות את התמונה.
שלי יחימוביץ
ג'ומס, אנחנו מחויבים לענות לפניות ציבור אבל יש לנו גם את הפריבילגיה להחליט מתי אנחנו עונים.
חיים אורון
אפשר לענות תשובה: פעם חמישית שאתה מבלבל לי את הראש, תודה, גמרנו את הדו-שיח. יש משפט: "איש באמונתו יחיה". כל מיני תשובות שהאדם מבין שאני רוצה שהוא ירד לי מהגב. איש באמונתו יחיה זאת תשובה מצוינת להרבה אנשים. עניתי לו והוא צריך להבין.
שלי יחימוביץ
נתת לי טיפ ששווה זהב.
היו"ר חיים אורון
רק לפני ארבעה ימים התפרסם בעיתונים ש-25 חברי כנסת – אגב, גם פה חבר כנסת יקבל פניה אישית. אישית, זה לא שהוא שלח ל-120 וזה כבר מוציא את זה מהכלל.


בי"ת, זה צריך להיות בנוגע לתפקידו. אם אני מקבל פניה על כך שנאמתי בקרן החדשה. זה לא במסגרת תפקידו. יכול להיות שצריך להגדיר את זה.
שלי יחימוביץ
למה יש לך בעיה עם הניסוח הקודם?
היו"ר חיים אורון
כי הוא משחרר את חברי הכנסת, הוא משאיר רק את יושב ראש הוועדה.
שלי יחימוביץ
בצדק הוא משחרר את חברי הכנסת. אני חוזרת ואומרת, היקף העבודה במשרד שלי לפניות ציבור הוא עצום. אגב, הוא רציני. יש לך פניות ציבור שמובילות לחקיקה.
שלמה מולה
זה סימן שאנשים מאמינים בך.
שלי יחימוביץ
זה נובע מכמה סיבות, לאו דווקא מאמונה. אני רוצה להסביר לכם את הסיטואציה. ביום רביעי בערב אנחנו יוצאים מכאן. ביום שני בבוקר אנחנו חוזרים ויש 1,300 פניות חדשות באינבוקס. אתם לא יכולים לחייב אותי לענות ל-1,300 הפניות האלה. העוזרים שלי יעברו וינפו לפניות שהם עונים, פניות שאני עונה ופניות שלא ייענו כי הן טורדניות, כי הן קצת חצופות, כי הן חוזרות על עצמן מידי יום ביומו. ב-1,300 נמצא מייל מאדם שחוזר על עצמו כמה פעמים.


אני חושבת שמגיעה לי החרות כנבחרת ציבור להחליט במה אני מטפלת ברצינות רבה, במה אני מטפלת באופן רוטיני, וגם במה אני לא מטפלת בכלל. זאת זכותי כנבחרת ציבור.
שלמה מולה
רוב הפניות שאני מקבל קשורות להשקפת עולמי, על דרכי ודרך הפניה רוצים שאני אשתנה.
שלי יחימוביץ
זכותך גם לא לענות על זה.
שלמה מולה
אם אני מקבל פניה מאדם שאומר שהוא נמצא במצוקה, רוצים לפנות אותו מדירתו, נעשה לו עוול. אני לא חושב שיעברו 10 דקות כדי שאני אטפל בו. מאידך, יש אחד שבאופן סיסטמתי, שאומר לי שהוא מגדף אותי על הצבעתי וכדומה.
אסא כשר
ברוח ה הצעות הקודמות להגיד "להתייחס לפנייה כראוי". אם זה משהו אישי, כפי שאתה עכשיו מדגים, אז כראוי פירושו שייקח את זה ברצינות. אם זה מטרידן, כפי שחברת הכנסת יחימוביץ מתארת, אז כראוי זה שאפשר לעבור עליו בשתיקה.
סוזי נבות
אם מותר לי, לא הייתי מוותרת על סעיף מהסוג הזה.
אסא כשר
1,300 פניות בסוף שבוע - - -
סוזי נבות
אני מדברת על הרעיון. הרעיון הוא שראוי שאיש ציבור יענה לפניות. זאת הנורמה, זה הרף. ברור שלרף הזה יש מדרג כמו שהסברת כרגע, חברת הכנסת יחימוביץ. יכול להיות שהנוסח צריך להיות אחרת אבל הרף צריך להיות שהכנסת מודיעה: אנחנו רואים לעצמנו כחלק מתפקידנו חובה ציבורית - - -
שלי יחימוביץ
עם זאת, "רשאי חבר הכנסת משיקוליו או מטעמיו שלא להשיב לפניות".
סוזי נבות
אין בעיה.
שלי יחימוביץ
מקובל עלי.
שילה הטיס-רולף
לפני כמה שבועות קיבלנו בקשה מהפרלמנט ההולנדי. הם בדיוק דיברו על המקרים של אלפי מכתבים שחברי פרלמנט מקבלים. הם רצו לדעת אם אנחנו משתמשים בתוכנות אוטומטיות למענה.
היו"ר חיים אורון
תציעי להם "איש באמונתו יחיה".
ארבל אסטרחן
איך אנחנו רוצים להגיד את זה?
היו"ר חיים אורון
במקרים מסוימים הוא רשאי שלא להשיב. הכלל הוא שכן.
אסא כשר
מה ששלי אמרה. בדרך כלל יענה לפניה בעצמו או באמצעות עוזרו במועד סביר, אלא אם כן יש לו שיקולים שלא לעשות זאת.
היו"ר חיים אורון
ראשית, בואו נוריד את "בעצמו או באמצעות עוזרו", זה מיותר לחלוטין. הוא יענה לפנייה ולא משנה איך. הוא יענה לפניה במועד סביר - - -
אסא כשר
אלא אם כן יש לו שיקולים - - -
קריאה
מה זה סביר?
היו"ר חיים אורון
יש מצבים שהסביר יהיה חודשיים ויש מצבים שזה יהיה במיידי.
אסא כשר
אלא אם על יסוד שיקולים ראויים החליט לא לענות. צריך להיות נימוק טוב למה לא לענות. בברירת המחדל הוא עונה אבל יש לו שיקולים שלא לענות.
ארבל אסטרחן
"אלא אם החליט שלא לענות - - -
היו"ר חיים אורון
"משיקולים ראויים".
שלי יחימוביץ
מה סיכמנו בסעיף הזה?
ארבל אסטחן
"חבר כנסת שקיבל פניה אישית בנוגע לתפקידו ובה בקשה להתייחסותו לעשייה על ידיו, יענה לפנייה במועד סביר, אלא אם כן החליט שלא לענות משיקולים ראויים". זה מחייב אותו להחלטה פוזיטיבית לא לענות.
שלי יחימוביץ
מה זה ראוי? תפסיקו עם "הראוי" הזה. "רשאי לא לענות משיקוליו". אפשר "משיקולים סבירים".
היו"ר חיים אורון
"סבירים" זה בסדר.
שלי יחימוביץ
אז בואו נכתוב "סבירים".
היו"ר חיים אורון
טוב.
סוזי נבות
סביר זה מושג של חוק וראוי זה מושג של אתיקה, זאת בדיוק ההבחנה ביניהם.
שלי יחימוביץ
"סביר" זאת מילה שאנשים משתמשים בה.
ארבל אסטרחן
סעיף 24. לגבי נייר מכתבים יש כמה החלטות של ועדת האתיקה אבל הנוסח המוצע מתמצת אותם.

"חבר הכנסת רשאי להשתמש בנייר מכתבים הנושא את תוארו כחבר הכנסת, או את כותרת הכנסת או מוסד של הכנסת, או בסמל המדינה או בסמל הכנסת, רק לצורך מילוי תפקידיו כחבר הכנסת".
היו"ר חיים אורון
מוסכם?
ארבל אסטרחן
בהחלטות הקיימות היום ניסו לעשות הבחנה בין יו"ר ועדה וחבר כנסת.
שלי יחימוביץ
אני זוכרת שקראתי את זה כחברת כנסת חדשה ולא הבנתי למה זה צריך להיות כתוב בתקנון האתיקה. זה כל-כך ברור שאני לא אכתוב לקופת חולים לבקש החזר על נייר של הכנסת, שאין לי מושג למה זה צריך להיות כתוב.
ארבל אסטרחן
סעיף 25 הוא דומה, שימוש בתואר.


"25. חבר הכנסת לא ישתמש במכתביו או באופן אחר בתואר תפקידו, בקשר לעניין פרטי או לעיסוק כלשהו, אלא רק בקשר למילוי תפקידיו כחבר הכנסת".
שלי יחימוביץ
לא מזמן דנו בוועדת האתיקה בחבר כנסת שהמליץ על מועמד מסוים למועצת עיר על גבי נייר מכתבים. אז קבענו שהוא יכול לעשות את זה על נייר עם שמו אבל לא על נייר של הכנסת.
איל ינון
ולתת המלצה למישהו לצרכי עבודה?
ארבל אסטרחן
זה מופיע בהמשך בסעיף 30.
ארבל אסטרחן
זה אפשרי.
חיים מולה
נניח שהייתי במקום עבודה מסוים והייתי מנהל. אני יכול לתת המלצה לאותו עובד?
אסא כשר
סעיף 30 ג(5) אומר את זה במפורש.
היו"ר חיים אורון
נגיע לשם.
ארבל אסטרחן
האם כשנותנים מכתב המלצה, האם מותר לעשות את זה על נייר הלוגו של הכנסת? כאן אנחנו מדברים על השימוש בסמל.
היו"ר חיים אורון
שם זה אומר מתי מותר?
ארבל אסטרחן
שם זה אומר שמותר.
היו"ר חיים אורון
שם נגיד באיזו צורה זה מותר. מותר בשמו אבל לא בסמל. אני לא מבין את ההבדל אבל נגיע לזה.
ארבל אסטרחן
סעיף 26. זה הסעיף שמשלים את הסעיף בחוק החסינות שמקנה לחברי הכנסת זכות למשלוח חינם של דואר בארץ.


"26. (א). חבר הכנסת רשאי לשלוח בדואר מכתבים פטורים מתשלום, לרבות חוברות וחומר אחר, רק בעניינים הנוגעים למילוי תפקידיו כחבר הכנסת.


(ב). חבר הכנסת לא ישלח בדואר ללא תשלום עיתונים, הודעות, פרסומים או פרסומת של אנשים או גופים אחרים, לרבות מפלגתו".

בכנסת הקודמת מחקו את המילים "וסיעתו בכנסת". זה גם הכול מבוסס על החלטות קיימות.


"(ג). חבר הכנסת לא יעביר את זכותו לשלוח בדואר מכתבים פטורים מתשלום לחבר כנסת אחר".


יש החלטה כזאת גם היום.


"(ד). מכתב פטור מתשלום ישא על גבי המעטפה את שמו של חבר הכנסת השולח".


זה גם קיים היום.
היו"ר חיים אורון
יש הערות לסעיף 26? אין הערות.


עוברים לסעיף 27.
ארבל אסטרחן
סעיף 27 מדבר על תקציב הקשר עם הציבור. בהחלטה אצל חברי הכנסת כתוב שהתקציב השנתי ניתן לחבר הכנסת למילוי תפקידו ועליו להשתמש בו בזהירות הראויה ובהתאם לכללים ולאמות המידה שנקבעו באותה החלטה.


פה מוצע לקבוע שהוא ישתמש בתקציב שהוא מקבל מהכנסת רק לצורך מילוי תפקידיו כחבר הכנסת ובהתאם לכללים שנקבעו בהחלטת שכר חבר הכנסת, שאומרת מה מותר לקנות, מה אסור, איך.
היו"ר חיים אורון
מה ההבדל בין שני הניסוחים?
ארבל אסטרחן
כאן זה הופך את זה לכלל אתי. ברור ששימוש לא ראוי יכול להוות עילה לפנייה לוועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
אני לא רואה הבדל?

סעיף 27 כנוסח הוועדה מקובל? אין הערות.
ארבל אסטרחן
סעיף 28 זה סעיף מאוד משמעותי, שאין לנו בדיוק מקבילה אליו. כמו שאתם רואים, כבר בכנסת הקודמת הכניסו בו הרבה הערות שסימנתי באדום.
היו"ר חיים אורון
יש לי הצעה, דלגי על סעיף 28. נראה אם אנחנו יכולים לסיים את סעיף 29.

יש בעיה עם סעיף 29?
ארבל אסטרחן
"29. חבר הכנסת לא יגלה מידע שנמסר לו בתוקף מילוי תפקידו כחבר הכנסת ושגילויו אסור על פי כל דין".
היו"ר חיים אורון
זה רק מידע שנמסר והוטל עליו איסור פרסום, כמו ועדה חסויה או משהו מהסוג הזה. זה לא כל מידע שקיבלנו.
ארבל אסטרחן
זה גם רק כזה שהוא קיבל בתוקף מילוי תפקידו.
היו"ר חיים אורון
סעיף 29 מקובל?
שלי יחימוביץ
אם זה אסור על פי כל דין וזאת עבירה פלילית, למה אנחנו צריכים להוסיף את זה.
היו"ר חיים אורון
כי זה לא אתי.
שלי יחימוביץ
אז בואו נכתוב שגם רצח זאת עבירה אתית.
ארבל אסטרחן
זה קשור למילוי התפקיד.
היו"ר חיים אורון
ישבתי בוועדת החוץ והביטחון וקיבלתי חומר. הלכתי והדלפתי לעיתונאים. אני לא יודע אם זאת עבירה פלילית.
שלי יחימוביץ
בסדר, השתכנעתי.
ארבל אסטרחן
סעיפים 30 ו-31 הם סעיפים כבדים.
היו"ר חיים אורון
נעצור פה. בשבוע הבא אין ישיבה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 15:45)

קוד המקור של הנתונים