ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2010

שונות., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית, הצעה לסדר-היום בנושא: זירוז עליית בני הפלשמורה, הצעה לסדר-היום בנושא: "ביטול הוועדה לשמירה על הסביבה החופית במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה", הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 22) (פיצויים לדוגמה), התשע"ב-2011, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104) (איומים ותקיפה), התשס"ט-2008, חוק העונשין (תיקון מס' 105), התש"ע-2010, חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
6

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן מושב שני








פרוטוקול מס' 69

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, י"ז בשבט, התש"ע (1 בפברואר, 20109 בשעה 10:30
סדר היום
א. בקשת חה"כ אלי אפללו להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש"ע-2010 (פ/1982/18)

ב. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104)(איומים ותקיפה), התשס"ט-2008

2. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 105)(תקיפת מטפל ומאבטח), התשס"ט-2008

ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – דברי פרסומת בבתי צרכנים), התש"ע-2009

(פ/1660/18) של חה"כ זבולון אורלב

2. הצעת חוק פקודת העיריות (דיון חברי המועצה ועובדי העיריה), התש"ע-2009

(פ/1795/18)של חה"כ גדעון עזרא, חה"כ רוני בראון וקבוצת חברי כנסת.

ד. קביעת ועדות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "ביטול הוועדה לשמירה על הסביבה החופית במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה, הצעת חברי הכנסת דב חנין חכרמל שאמה

ה. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "זירוז עליית בני הפלשמורה".
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין
מוזמנים
ירדנה מלר הורוביץ

נאזם בדר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמה
לאה קיקיון

א. בקשת חה"כ אלי אפללו להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש"ע-2010 (פ/1982/18)
היו”ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא הראשון על סדר היום - א. בקשת חה"כ אלי אפללו להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לתושבי יישובים בגולן), התש"ע-2010 (פ/1982/18) לפני הקריאה הטרומית. נמסר לי שישנו כנראה סיכום עם ועדת השרים לחקיקה ועם הנהלת הקואליציה שהנושא הזה יידחה בשבוע.
זאב אלקין
אני מוכרח למסור עדכון. כפי שאמר לי חבר הכנסת אפללו, אני מיופה הכוח שלו להציג כאן את הסיכום בינינו. היות ומדובר מצד אחד בהצעת חוק חשובה שלא מעט חברי קואליציה תומכים בה, וגם הצטרפו להצעת החוק, ומצד שני, נכון לעכשיו ועדת השרים טרם השלימה את הדיון בהצעת החוק וביקשה ארכה, סיכמנו עם המציע, חבר הכנסת אלי אפללו שבקשתו מוועדת הכנסת תידחה בשבוע, מה שיאפשר לנו לנסות למצות את התהליכים גם מול ועדת השרים וגם לקיים דיון רציני בהנהלת הקואליציה, במידה וועדת השרים לא תמצה את התהליכים. הוא נענה לבקשתי ולכן אני, בשם שנינו, מוסר כאן את הסיכום: בקשה לדחות את הדיון בבקשתו להקדמת הדיון בחוק בשבוע אחד.
היו”ר יריב לוין
נוכח הסיכום הזה וההודעה הזו אנחנו נדחה את הדיון בסעיף הזה, ונקיים אותו, אני מקווה, בשבוע הבא. אני מקווה שעל בסיס הסכמות.

ב. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104)(איומים ותקיפה), התשס"ט-2008

2. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 105)(תקיפת מטפל ומאבטח), התשס"ט-2008
היו”ר יריב לוין
אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום: בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104)(איומים ותקיפה), התשס"ט-2008

2. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 105)(תקיפת מטפל ומאבטח), התשס"ט-2008

ההצעה הראשונה היא של חברי הכנסת יואל חסון, יוחנן פלסנר ודוד רותם, מספרה כ/265 וההצעה השניה היא של חברי הכנסת יואל חסון וחיים אורון. אני מבין שהבקשה היא על רקע העובדה ששתי הבקשות עוסקות בנושאים דומים של איומים, תקיפה ותקיפת מטפל ומאבטח.


חבר הכנסת אלקין, אתה רוצה להתייחס?
זאב אלקין
לא.
היו”ר יריב לוין
אם כך אני אעבור להצבעה. מי בעד? 2 בעד. אם כך, פה אחד הוחלט לאשר את הבקשה.

ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – דברי פרסומת בבתי צרכנים), התש"ע-2009

(פ/1660/18) של חה"כ זבולון אורלב

2. הצעת חוק פקודת העיריות (דיון חברי המועצה ועובדי העיריה), התש"ע-2009

(פ/1795/18)של חה"כ גדעון עזרא, חה"כ רוני בראון וקבוצת חברי כנסת.
היו”ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא השלישי - קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – דברי פרסומת בבתי צרכנים), התש"ע-2009 (פ/1660/18) של חה"כ זבולון אורלב.

בנוגע להצעה הזו נשמעו הצעות להעביר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה או בוועדת הכלכלה. יו"ר ועדת הכלכלה ביקש להעביר את הדיון בהצעה אליו, וכך סבורה גם הלשכה המשפטית. יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה הודיע לי שאין לו התנגדות לכך שזה יועבר לוועדת הכלכלה. לכן אני מציע להעביר את ההצעה הזו לדיון בוועדת הכלכלה.

מי בעד? – 2 בעד, ההצעה התקבלה פה אחד.


ההצעה השניה – קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק פקודת העיריות (דיון חברי המועצה ועובדי העיריה), התש"ע-2009 (פ/1795/18)של חה"כ גדעון עזרא, חה"כ רוני בראון וקבוצת חברי כנסת.

בעניין הזה נשמעו הצעות להעביר את הדיון לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת החוקה חוק משפט. יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט סבור כי יש להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, כך מבקש גם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה וכך ממליצה גם הלשכה המשפטית. ולפיכך אני מציע להעביר את הדיון בהצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

מי בעד? – 2. תודה, אושר פה אחד.

ד. קביעת ועדות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "ביטול הוועדה לשמירה על הסביבה החופית במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה, הצעת חברי הכנסת דב חנין חכרמל שאמה
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא - קביעת ועדות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "ביטול הוועדה לשמירה על הסביבה החופית במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה, הצעת חברי הכנסת דב חנין חכרמל שאמה.


נשמעו הצעות להעביר את הדיון לוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדה משותפת של ועדת הפנים וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יושב ראש הוועדה סבור כי ההצעה איננה נמצאת בתחום סמכותה של הוועדה שלו. לפיכך אני מציע שההצעה תועבר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.


מי בעד? אושר פה אחד.

ה. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "זירוז עליית בני הפלשמורה".
היו”ר יריב לוין
אנחנו עוברים לסעיף החמישי והאחרון. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "זירוז עליית בני הפלשמורה".

כאן יש לנו הרכב מוצע שהועבר לנו על ידי הוועדות הרלבנטיות. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה – חברי הכנסת כרמל שאמה, שישמש כיושב ראש, יעקב אדרי, פאינה קירשנבאום, ומטעם ועדת העליה, הקליטה והתפוצות – חברי הכנסת ליה שמטוב, אברהם מיכאלי ורוברט טבייב.

מי בעד לאשר את ההרכב המוצע? אושר, פה אחד.

תודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים