ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2010

תיקון טעויות בחוק הגנת הסביבה (המזהם המשלם) (תיקוני חקיקה) התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

1.02.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 146
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ז שבט תש"ע (01 לפברואר 2010), שעה 09:00
סדר היום
תיקון טעויות בחוק הגנת הסביבה (המזהם המשלם)(תיקוני חקיקה) התש"ס-2008
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – דב חנין
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
רשמה
אתי בן שמחון

תיקון טעויות בחוק הגנת הסביבה (המזהם המשלם)(תיקוני חקיקה) התש"ס-2008

היו"ר דב חנין


בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת פנים והגנת הסביבה של הכנסת. סדר יומנו – תיקון טעויות בחוק הגנת הסביבה (המזהם המשלם). בבקשה, היועץ המשפטי.
גלעד קרן
בהתאם לסעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, יש פנייה של יושב ראש הכנסת לגבי מספר טעויות טכניות שנפלו בחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם)(תיקוני חקיקה). הוועדה צריכה לאשר שאכן מדובר בטעויות טכניות, כאשר זה עובר למליאה להצבעה שם ואז זה נכנס לנוסח החוק.


אציג את הטעויות. הצעה להחלטה בדבר תיקון טעויות בחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם)(תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 (לפי סדרי 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948).

1. בחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם)(תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 (להלן החוק), בסעיף 7(6), בסעיף 28א(א) לפקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן (נוסח חדש), התש"ם-1980, המובא בו, במקום "חוק זה" צריך להיות "פקודה זו".

2. בסעיף 11(2) לחוק –

(1) בסעיף 14ב(3) לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, המובא בו, במקום "הממונה" צריך להיות "המנהל".

(2) בסעיף 14ד(ג) לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, המובא בו, במקום "ביקש המפר לטעון" צריך להיות "הגיש המפר".

(3) בסעיף 14 לחוק, בסעיף 15(א2) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007, המובא בו, במקום "בשווי" צריך להיות "בשיעור".
(4) תחילתו של תיקון הטעויות ביום תחילתו של החוק.
היו"ר דב חנין
תודה רבה אדוני.


אני מכיר היטב את החוק הזה, זה חוק שאני יזמתי. אני אכן מאשר שמדובר בטעויות. אם אין למי מהמשתתפים פה איזשהן הערות עקרוניות - אנחנו נאשר את ההצעה.


אם כך, מי בעד ההצעה. אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו מאשרים את ההחלטה בדבר תיקון טעויות בחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) וההחלטה שלנו תעבור למליאת הכנסת. תודה רבה לכולם.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:10)

קוד המקור של הנתונים