ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2010

תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה הרווחה, והבריאות

25.01.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 202

מישיבת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י' שבט תש"ע (25 בינואר 2010), שעה 13:00
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התש"ע-2010.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
יעקב עמר – מ"מ ר' מנהלת השירות האזרחי לאומי, משרד המדע והטכנולוגיה

עו"ד יואב ארבל – יועמ"ש מנהלת השירות האזרחי לאומי, משרד המדע והטכנולוגיה

שר בכר – המוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
זיו מגור
רשמה
אתי בן שמחון

תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התשע-2010
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שלום לכולם אני מתכבדת לפתוח את ישיבת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התש"ע-2010.


נשמע את הדברים משרי בכר.
שרי בכר
החלטת ממשלה 45 שהעבירה את הסמכויות בכל הנוגע לשרות האזרחי והלאומי מראש הממשלה לשר המדע והטכנולוגיה. בין יתר הדברים שפורטו בהחלטה, נתבקש שר הרווחה לתקן את תקנות בנות בשירות לאומי של ביטוח לאומי, ולהעביר שם את הסמכויות לידי שר המדע והטכנולוגיה בכל מקום שהסמכויות היו בידי ראש הממשלה. כמו כן, בנוסף, בישיבת מועצת המוסד, נתבקשנו להחיל את התקנות גם על בנים. אני רק רוצה לציין שבפועל התקנות מוחלות על בנים סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, הסעיף המסמיך של התקנות מחיל את התקנות גם על בנים וגם על בנות, כך שבפועל כבר התקנות מוחלות על בנים. הדבר נעשה רק על מנת להבהיר שאכן התקנות מוחלות גם על בנים בשירות לאומי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למען הסר ספק.
שרי בכר
למען הסר ספק, בהחלט.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נשמע גם ממשרד המדע והטכנולוגיה – הכל מסודר, אין בעיות, זה בסך הכל משהו מאוד פורמלי של להעביר, אז נקרא את התקנות ונאשר אותן.
זיו מגור
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 238 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, (להלן החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לפי סעיף 12 לחוק, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

החלפת מונחים 1. בכל מקום בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) התשס"ב-

-2002, (להלן התקנות העיקריות) שבו נאמר "ראש הממשלה", יבוא במקומו "שר המדע והטכנולוגיה". ובכל מקום בתקנות העיקריות שבו נאמר "משרד ראש הממשלה", יבוא במקומו "משרד המדע והטכנולוגיה", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחוייבים יעשו לפי זה.

הוספת תקנה – 12א אחרי תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא: -

"תחולה – 12א תקנות אלה יחולו גם על בנים המתנדבים בשרות הלאומי בשינויים

המחוייבים, כאמור בפיסקה 3(ב)(2) להגדרת ילד שבסעיף 238 לחוק".
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד, מי נגד.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)(תיקון), התש"ע-2010 נתקבלו.
היו"ר אורלי לוי-אבקסיס
ההצבעה התקבלה פה אחד. אנחנו מאשרים. תודה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:30)

קוד המקור של הנתונים