ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/01/2010

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

18.1.2010


הכנסת השמונה-עשרה






נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 196

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, ג' בשבט התש"ע (18 בינואר 2010), שעה: 13:50
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), התשס"ט-2009

של חה"כ שלי יחימוביץ, חה"כ חיים כץ (פ/964)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו

אריה ביבי

שלי יחימוביץ

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
זיו מגור
רשמה וערכה
ס.ל. חבר מתרגמים בע"מ
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), התשס"ט-2009

של חה"כ שלי יחימוביץ, חה"כ חיים כץ (פ/964)
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. יום ב' בשבוע, ג' בשבט, ה-18 בינואר 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והנושא הוא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מתן קצבת סיעוד בכסף ישירות לזכאי), התשס"ט-2009, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת חיים כץ, ואנחנו מדברים על הרחבת ניסיון פיילוט שנערך במדינת ישראל בארבעה ישובים, לחמישה ישובים נוספים, לתקופה של שנה אחת נוספת. באותה תקופה לכל אחד בפיילוט יש זכות להשתמש בכלים, לקחת את הכסף, או להישאר במתכונת הקיימת לתקופה של שנה ואחרי שנה נראה מה אנחנו רוצים ונעבור להקראה והצבעה.
זיו מגור
(מקריא): הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון), הארכת תקופת הניסיון של התכנית הניסיונית, התש"ע-2010.

תיקון סעיף 225 א'. בחוק הביטוח הלאומי, נוסח משולב, התשנ"ה-1995, (להלן – החוק), בסעיף 225 א:

'(1) בסעיף קטן (א) בהגדרה תקופת ניסיון, במקום "24 חודשים", יבוא "36 חודשים".

(2) בסעיף קטן (ג1) המלים "בשנה הראשונה של תקופת הניסיון" יימחקו.

(3) בסעיף קטן (ג2), במקום הקטע החל במלים "בשנה השנייה" עד המלים "הנקובים בפסקה 1 ובתוספת" יבוא "לאמור בפסקה 1 ייווסף תשלום בשיעור", ובמקום "ובתוספת" יבוא "ובשיעור".

(4) בסעיף קטן (ו) במקום "ארבעה" יבוא "תשעה".
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד הנוסח שהוקרא?
שלי יחימוביץ
יש איזה שינוי בנוסח הזה ממה שהיה בבוקר?
היו"ר חיים כץ
לא. אותו דבר.

מי נגד? ירים את ידו.
ליה שמטוב
אני לא מצביעה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני מבקש רוויזיה. מי נגד הרוויזיה? ירים את ידו. תודה רבה. מי בעד הרוויזיה? תודה רבה. הרוויזיה לא התקבלה. הצעת החוק תעלה לקריאה ראשונה במליאה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55

קוד המקור של הנתונים