ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/01/2010

שונות., הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכנסת

19.1.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 65

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ד' בשבט התש"ע (19 בינואר 2010), שעה 13:00
סדר היום
הצעות לתיקון תקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

אחמד טיבי

ליה שמטוב
מוזמנים
ירדנה מלר-הורביץ

- סגנית מזכיר הכנסת

רונית חייקין-יעקובי

- מנהלת סיעת מרצ-יחד
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמה
יפה קרינצה
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. אנחנו ממשיכים בנושא של התקנון. בעקבות הדיון בישיבה הקודמת נערכו מספר תיקונים, נעבור על השינויים שביצענו ונמשיך לסעיפים הבאים. בבקשה.
ארבל אסטרחן
הנוסח שמונח בפניכם כולל כבר את ההערות שקיבלנו בישיבה הקודמת, בעקבות הישיבה הקודמת ועוד כמה דיונים פנימיים שהיו לנו.

העמוד הראשון בא לתקן סעיף שהוועדה כבר עסקה בו ושהכנסת כבר אישרה אותו, סעיף שעוסק בתפקידי יו"ר הכנסת. סעיפים 24, 24 ו-26 הנוכחיים הם היום נפרדים מהפרק של תפקידי יו"ר הכנסת והוועדה סברה שיש מקום לשלב את זה. לכן מוצע שבתפקידי יו"ר הכנסת יוכנסו שני סעיפים קטנים חדשים. אחד מהם מדבר על תקציב הכנסת. דברנו כבר בישיבה הקודמת על כך שהסעיף שקיים היום בתקנון, סעיף 25, לא מדויק ולא משקף את מה שקורה. הוא אומר שהיו"ר יביא לאישור ועדת הכנסת את הצעת התקציב השנתי והוא אחראי לביצועו. זה שהוא אחראי לביצועו זה נכון, אבל הוא לא מביא את זה לועודת הכנסת אלא לוועדה המשותפת, ופורמלית לא בדיוק הוא מביא כי זו הצעת חוק ממשלתית, ובעצם הממשלה מביאה אותה. אמנם היו"ר מציע שינויים וכו', אבל לא הוא מביא את זה. הוא עוסק בזה אחרי הקריאה הראשונה. לכן מוצע פה נוסח שנראה לנו מדויק יותר, וזה נכנס בתוך תפקידי יו"ר הכנסת.

"[25].יושב ראש הכנסת אחראי על הכנתו וביצועו של תקציב הכנסת; אושרה הצעת התקציב השנתי של הכנסת בקריאה הראשונה במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי, תועבר לדיון בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים האמורה בסעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב; ההצעה תובא לקריאה השנייה ולקריאה השלישית במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי."

כלומר,ברור מפה שהוועדה המשותפת היא שמאשרת את זה, אבל אחר כך זה מובא יחד עם כל חוק התקציב. הסעיף הקטן הנוסף שמוצע להוסיף בתפקידי יו"ר הכנסת, גם הוא קצת שונה מהנוסח בישיבה הקודמת. מוצע לקבוע כי: "(ג1) יושב ראש הכנסת אחראי על מינהל הכנסת ועל מזכירות הכנסת ויפעילם באמצעות מנכ"ל הכנסת ומזכיר הכנסת בהתאמה."
רוחמה אברהם-בלילא
למה חשוב להכניס את זה?
ארבל אסטרחן
בישיבה הקודמת דובר על כך שאפשר להסתפק בסעיף שאומר שיו"ר הכנסת אחראי על מינהל הכנסת.
זאב אלקין
לדוגמה, העניין של מנכ"ל הכנסת. היתה תקופה שלא היה מנכ"ל, אחר כך נכנס, אולי יבוא פעם יו"ר כנסת שיחליט שהוא לא צריך, ופתאום לפי התקנון הוא מחויב שיהיה מנכ"ל.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה לשאול את יושב ראש הוועדה. קיבלנו זימון לישיבה הזאת אתמול.
אתי בן-יוסף
ביום רביעי.
היו"ר יריב לוין
ישיבות התקנון מתקיימות תמיד ביום שלישי בשעה 13:00, כך הודעתי כאן מספר פעמים כדי שלא תהיינה הפתעות, כולל בשיחה אישית עם יושבת ראש סיעת קדימה, שגם הפניתי את תשומת ליבה וביקשתי שיהיה מעקב אחרי העניין הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מקבלת את זה. זה בסדר לקבוע את היום והשעה,גם אני נהגתי כך כשהייתי יושבת ראש ועדת הכנסת, אבל אני מבקשת להפיץ את החומר לא יום לפני, אם אפשר. אם אתה קובע ויודע, אז כפי שמודיעים על זה ביום רביעי מה יש על סדר-היום של הכנסת שבוע לאחר מכן, אז מראש להודיע נושאים. אני מוכנה שתכניס גם סעיף של "שונות", אם תמצא משהו דחוף, אבל לפחות - --
היו"ר יריב לוין
אל"ף, החומר הזה כבר הופץ כי זו ישיבה שלישית שאנחנו דנים בעניין הזה. מה שמונח בפניכם הוא למעשה מה שהיה בישיבה הקודמת, פלוס שינויים שהם תולדה של הדיון שהיה בישיבה הקודמת. זאת אומרת, מה שמונח כאן הוא לא משהו חדש אלא משהו שהונח שלוש ישיבות, פלוס שינויים שהם תולדה של הערות שהיו בישיבה הקודמת. תמיד את הנוסח הראשוני אנחנו מוציאים כמה ימים קודם. במקרה הזה, מכיוון שאלה התאמות ושינויים שהם תוצאה של הישיבה ואז שומעים את דעת יו"ר הכנסת, התהליך לוקח לפעמים כמה ימים עד שאנחנו יכולים להכין את הנוסח המעודכן, על פי מה שנדון בישיבה הקודמת ולא משהו שהוא הפתעה ומובא לכאן יש מאין.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מסכימה עם העמדה של זאב, שאומרת שעד הכנסת הקודמת לא הייתה סיטואציה שבה יש מנכ"ל, וזה נתון לשיקולו של היושב ראש לראות, אולי הוא באמת ימצא איזה סופרמן שיכול למלא את שני התפקידים בו-זמנית. לכן, אני חושבת שאם זה לא קריטי, אם אפשר לוותר ולסגור את זה באמירה שיושב-ראש הכנסת אחראי על מינהל הכנסת - - -
היו"ר יריב לוין
אז נשאיר את המזכירות.
ארבל אסטרחן
אזכיר שסעיף 24 לתקנון הנוכחי אומר שלכנסת תהיה מזכירות שתעבוד בפיקוחם של יו"ר הכנסת והסגנים.
היו"ר יריב לוין
אז אפשר שיושב ראש הכנסת אחראי על מינהל הכנסת ועל מזכירות הכנסת. זה בסדר, ירדנה?
ירדנה מלר-הורביץ
כן.
ארבל אסטרחן
התווסף סעיף של תפקידי יושב ראש הכנסת, שהוא יכול להסמיך את סגניו ולהעביר להם מסמכויותיו. יובהר שזה לא חל על הכנת התקציב ולא על האחריות על המינהל והמזכירות. אלה תפקידים של היו"ר בלבד.
רוחמה אברהם-בלילא
מה קורה אם אנחנו נקלעים לסיטואציה של מחלה ונבצר מהיושב ראש להיות נוכח כשהכנסת אמורה להגיש תקציב? מה קורה, אם מישהו מקרב סגניו לא יכול לעשות את זה?
זאב אלקין
דוגמה נוספת. קרה כבר שיו"ר הכנסת נאלץ להיכנס לנעליו של הנשיא. כשזה קרה יו"ר הכנסת תפקד חלקית כיו"ר הכנסת, אבל חלק גדול מאוד מהדברים הועבר לסגנים.
ארבל אסטרחן
ניהול הישיבות הועבר לסגנים. כזכור, בפרק שאושר הכנסנו סעיף שכשהוא מכהן כנשיא בפועל הוא לא ינהל ישיבות, אבל הוא ממשיך להיות יו"ר הכנסת. "בכהונתו כנשיא בפועל לא ינהל יו"ר הכנסת ישיבות הכנסת, אלא אם כן החליטה ועדת הכנסת אחרת". כל יתר הסמכויות בוודאי נשארות בידיו.
זאב אלקין
ברור שהן נשארות, אבל פה זה מחייב אותו לעסוק בזה באופן אישי. השאלה היא אם זה מתחייב.
ארבל אסטרחן
לגבי נבצרות מטעמי בריאות יש לנו תשובה בחוק היסוד, שיש לנו סגן שמכהן כיו"ר בפועל ואז בוודאי שיש לו את כל הסמכויות של היו"ר. אבל זו ממש היעדרות, לא שפעת. יש נבצרות.
רוחמה אברהם-בלילא
אם יש אמירה שמסדרת את העניין הזה - אז בסדר.
ארבל אסטרחן
אנחנו עוברים לחלק ג', עבודת הכנסת. חלק מהסעיפים כבר נדונו בישיבה הקודמת, ואגיד בדיוק מה. סעיף 1, על מועדי כנסי הכנסת הוועדה ראתה אותו כלשונו בפעם שעברה ולא היו בו שינויים. אותו דבר סעיף 2(א). בסעיף 2(ב) הוכנס שינוי, בעקבות הערה של חבר הכנסת אלקין בישיבה הקודמת. הנוסח שדובר עליו בפעם הקודמת היה שהיו"ר, באישור ועדת הכנסת, רשאי לשנות את זמניה של ישיבה, לבטל ישיבה ולקבוע ישיבה נוספת. אם באחד הימים האמורים בסעיף קטן (א) – כלומר, ימים ב', ג', ד' - ואם ביום חול אחר. אז נשאל מה זה יום חול והאם יום שישי זה יום חול. אז הוצע להוסיף פירוט: ואם ביום אחר, שאינו יום שישי, יום שבת או מועד ממועדי ישראל המפורטים בפקודת סדרי השלטון והמשפט, שזה ממש החגים.
היו"ר יריב לוין
זה פירוט שקיים כבר במקום אחר. הוא לקוח משם.
ארבל אסטרחן
נכון.
ירדנה מלר-הורביץ
יום ראשון זה של הנוצרים. זה חשוב.
ארבל אסטרחן
דובר על כך בישיבה והוחלט לא לכלול את יום ראשון.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא נקרא יום חול. את כותבת פה "מועדי ישראל", ויום ראשון הוא לא של מועדי ישראל.
היו"ר יריב לוין
יום ראשון הוא לא שבתון, כבר דיברנו על זה בישיבה הקודמת. יום ראשון אצל הנוצרים הוא לא שבתון, זה לא אותו דבר. לא נקבע כי אז אולי נתחיל גם עם מוסלמים ואולי נכניס גם את חגים, ולא נגמור. לקחנו את הכלל שקיים בחוק היום. לא המצאנו משהו מרחיב, ואני חושב שככה נכון.
ירדנה מלר-הורביץ
סאדאת הגיע ביום ראשון, אז התכנסה ועדת הכנסת ונתנה אישור.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, בכל מקרה הכלל הוא שהישיבות הן בשני, שלישי ורביעי, וכל חריגה ממנו מחייבת אישור של ועדת הכנסת. זה ברור.
ארבל אסטרחן
אגיד רק מה זה אומר. מועדי ישראל המפורטים הם שזה לא יהיה ביום שישי, שבת, שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות.
רונית חייקין-יעקובי
למה לציין שישי-שבת? הרי בכל מקרה אין כנסת.
ארבל אסטרחן
כי זו ישיבה נוספת.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל לא צריך שישי ולא שבת.
רונית חייקין-יעקובי
אני אומרת שאם אתם לא שמים את יום ראשון אז גם לא שישי ושבת, כי בוודאי שלא יהיה בשישי-שבת. הערתי גם בישיבה הקודמת שאני חושבת שיום ראשון כן חשוב, בגלל הנוצרים - או שאתם עושים הכול או שלא עושים כלום.
רחל אדטו
יום ראשון זה לא יום שבתון בשבילם.
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא מדינה נוצרית. הנוצרים הם מיעוט קטן פה. אם נתחיל ללכת לכל קבוצה של 100,000 תושבים ולהתאים את עצמנו ללוח החגים והחופשות שלה לא נגמור עם זה. לא צריך להגזים.
רונית חייקין-יעקובי
שבת זה שבת, למה לכתוב "שבת"? הרי אין כנסת ביום שבת ולא ביום שישי, אז או שכותבים הכול או שלא כותבים בכלל.
רחל אדטו
יותר טוב לא לכתוב בכלל, כי זה יהיה תקדים - - -
היו"ר יריב לוין
יום ראשון לא בא בחשבון, לא יכול להיות גם.
רוחמה אברהם-בלילא
ירדנה טוענת שעדיף שלא יהיה בכלל.
היו"ר יריב לוין
אז מה אנחנו כן כותבים? "ואם ביום אחר ש - - -"?
רוחמה אברהם-בלילא
שאינו יום מועד.
רחל אדטו
מועד ממועדי ישראל, לפי המפורט בסעיף 18א.
היו"ר יריב לוין
מה עם יום שבת?
רחל אדטו
זה ברור לכולם, שבת זה שבתון. אם פרצה מלחמה - - -
ארבל אסטרחן
למלחמה יש לנו את (ג).
היו"ר יריב לוין
בסדר, אפשר להוריד ימי שישי ושבת.
ארבל אסטרחן
ואם ביום אחר, שאינו מועד ממועדי ישראל. רק אזכיר שההוראה האחרת שיש לנו, לגבי כינוס ישיבת הפתיחה של הכנסת – זה תיקון שנעשה אחרי שהכנסת ה-17 התכנסה בחול המועד - שם נקבע משהו רחב יותר: שהכנסת לא תתכנס לישיבתה הראשונה ביום שישי, יום שבת, מועד ממועדי ישראל - כפי שהקראתי - וערביהם, חול המועד, יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות ותשעה באב. שם זה כמובן רחב יותר, כי זו ישיבה חגיגית.
רוחמה אברהם-בלילא
את מזכירה את הסעיף הזה, וזה בסדר.
היו"ר יריב לוין
לא, לא מתייחסים לסעיף הזה. צריך לזכור שסעיף 18א(א) לא מדבר על שישי ושבת, הוא מדבר רק מה הם המועדים.
ארבל אסטרחן
הוא אומר: שבת ומועדי ישראל.
היו"ר יריב לוין
כשאנחנו כותבים: מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18, אנחנו מתייחסים רק למועדים, לא לשבת.
רונית חייקין-יעקובי
אבל ברור שבשבת אין.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
על פסקה (2) דובר בישיבה הקודמת, שהיו"ר רשאי לקבוע הפסקה במהלכה של ישיבה.
היו"ר יריב לוין
פשוט ניסינו להכניס את הדברים כמו שהם מתבצעים בפועל.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ג) טרם נדון בישיבה הקודמת כי הוא בהמשך הנוסח, ועכשיו הקדמנו אותו. הוא מדבר על משהו דחוף. היום זה קיים בסעיף 31א לתקנון: "יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, רשאי בראותו כי התרחש אירוע בעל חשיבות יוצאת דופן, לכנס את הכנסת לישיבה דחופה החורגת מסדר היום השבועי לשם דיון באירוע האמור. הוא יקבע את מסגרת הדיון בישיבה זו".
רחל אדטו
דווקא פה הייתי מאפשרת את העניין של הימים, בניגוד לסעיף הקודם. פרצה לך מלחמה ביום שבת בצהרים, את לא יכולה לכנס במוצאי שבת את הכנסת למסור הודעה?
ארבל אסטרחן
פה אין את ההגבלה.
רוחמה אברהם-בלילא
אין הגבלה, אז למה להכניס את ההגבלה? את מציעה לציין את התאריכים כדי להכניס איזושהי הגבלה.
רחל אדטו
שלא יגידו לו שאי-אפשר לכנס, כי היום שבת ובשבת לא מכנסים.
היו"ר יריב לוין
אפשר, זה בדיוק העניין.
רוחמה אברהם-בלילא
אם את לא מציינת זה ברור.
ארבל אסטרחן
גם לא צריך אישור ועדת כנסת, כפי שהיה בסעיף (ב), אלא רק התייעצות עם יו"ר ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
זה מקרה חירום.
רוחמה אברהם-בלילא
למה לא להגדיר את זה תחת מקרה חירום? נניח שיש מצב שבו יושב ראש כנסת לא פועל בתיאום עם הממשלה ועושים הפיכת חצר.
היו"ר יריב לוין
אז נוסיף: אירוע בעל חשיבות יוצאת דופן, המחייב לכנס את הכנסת לישיבה דחופה. זה בדיוק ברוח הכיוון שאת מציעה.
ארבל אסטרחן
מתי חייבים לכנס את הכנסת? נגיד שפורצת מלחמה - - -
רחל אדטו
הייתה רעידת אדמה, פרצה מלחמה, קרתה קטסטרופה. כל אחד מהם.
רוחמה אברהם-בלילא
אני סומכת על שיקולו של יושב ראש הכנסת, שחושב שזה אירוע שמחייב לכנס את הכנסת.
היו"ר יריב לוין
כן, זה בסדר.
רוחמה אברהם-בלילא
זה לא שהיושב ראש שיחשוב שמשהו אישי הוא בעל חשיבות ציבורית רבה. לא צריך את המילה "לדעתו", כי אז זו דעתו בלבד. אם אומרים "מחייב", זה יותר רחב, יותר ציבורי.
ארבל אסטרחן
אבל החובה היא לא אובייקטיבית.
רוחמה אברהם-בלילא
אם את כותבת "מחייב" זה הופך את זה ליותר אובייקטיבי מאשר המילה "לדעתו". "לדעתו" זה ממש אובייקטיבי.
רחל אדטו
לדעתי זה נכון. מחייב זה משהו הרבה יותר רחב.
היו"ר יריב לוין
זה לא מחייב על פי דין. זה מחייב. זה לא שאנחנו תוחמים אותו לאיזו הוראה - - -
רחל אדטו
כשכותבים "מחייב" זה נכנס למבחן של סבירות, מה סביר בתור "מחייב". כשאומרים: "מחייב לדעתו" זה לא סבירות, זו דעתו ואז יש ויכוח על דעתו.
היו"ר יריב לוין
אני מסכים. אני חושב שזה מגדיר למה הכוונה בצורה ברורה.
ארבל אסטרחן
סעיף (ד) גם לא נדון בישיבה הקודמת. הוא מתייחס לסעיף 58 היום. "יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע ישיבה לציון מאורע, והוא יקבע את זהות הדוברים בה ואת סדרי הדיון." יש בהמשך התייחסות לישיבות שבהן יש מוזמנים מחו"ל.
רונית חייקין-יעקובי
הרי הוא קובע הכול, אז למה להוסיף את זהות הדוברים?
ארבל אסטרחן
כשיש ישיבה על חקיקה הוא לא קובע את סדרי הדיון. הם קבועים בתקנון.
היו"ר יריב לוין
הרי יש מקומות שאת קובעת שכך וכך תהיה מכסה סיעתית - - -
רונית חייקין-יעקובי
חקיקה זה לא אירוע.
ארבל אסטרחן
להבהיר שיש לו את הסמכות לקבוע. סעיף קטן (ה) הוא סעיף חדש שלא קיים היום בתקנוןוגם עוד לא נדון פה, אבל הוא בא לעגן משהו קיים. "בכל מהלך ישיבה של הכנסת יהיה נוכח לפחות אחד משרי הממשלה".
רוחמה אברהם-בלילא
יש פה שני דברים. אחד, זה בא לעגן את מהלך התורנות של השרים. זה לא קיים בתקנון.
היו"ר יריב לוין
לא קיים, וגם תשימי לב שכתוב "בכל מהלך הישיבה". אני חושב שזה דבר נכון וחשוב.
רוחמה אברהם-בלילא
אני חושבת שאנחנו צריכים להבליט את המילה "לפחות".
היו"ר יריב לוין
נשאיר משהו לבאים אחרינו בעניין הזה.
ארבל אסטרחן
על סעיף 3 דובר בישיבה הקודמת והוא גם זהה לסעיף 34א הקיים היום. סעיף 4 הוא סעיף שהוועדה התחילה לדון בו בישיבה הקודמת ולא סיימה. סעיף קטן 4(א) נדון, ואז התעוררו שאלות לגבי חקיקה בפגרה. אזכיר שהוא מדבר על כינוס בפגרה, דבר שמוסדר היום בסעיף 37 לתקנון. כזכור, חוק הכנסת אומר שבתקופת הפגרה ניתן לכנס את הכנסת לפי דרישת הממשלה או 25 חברי כנסת. ההשלמה, לישיבות שהן לפי דרישה של חברי הכנסת, מצויה בתקנון. אגב, אין כל השלמה לגבי ישיבות בדרישת הממשלה, לכן ברור שהממשלה יכולה לבקש לדון בכל דבר שהוא, בין אם זו חקיקה פרטית או ממשלתית – כל דבר.

מה קורה כאשר 25 חברי כנסת מבקשים לכנס? מה שמוצע הוא כך: "עשרים וחמישה חברי הכנסת הדורשים לכנס את הכנסת בתקופת פגרת הכנסת, בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הכנסת, רשאים לפרט בדרישתם נושא אחד או שני נושאים לסדר היום; יושב ראש הכנסת יעמיד את הנושאים על סדר היום, כהצעות לסדר היום."
זה ההסדר שקיים היום. בישיבה הקודמת דובר האם להתייחס לחקיקה, ודובר על כך שזה משהו מאוד נדיר שיש חקיקה פרטית בפגרה. הרעיון הוא שיש פגרה, שיושבי ראש הוועדות יודעים שהם לא אמורים לקדם חקיקה בפגרה וחברי הכנסת, לא תמיד כולם נמצאים. היו כל מיני מחשבות על רוב מיוחד או רק מקרים מיוחדים או אישור ועדת הכנסת. ראינו גם בישיבה הקודמת שהיו מעט מאוד תקדימים לחקיקה בפגרה, וכעת זה הנוסח המוצע.
רוחמה אברהם-בלילא
הרי הצעות לסדר היום מאושרות בנשיאות - - -
ארבל אסטרחן
זה הצעות רגילות, זה לא יחייב נשיאות.
רונית חייקין-יעקובי
בפגרה אין נשיאות. בפגרה יש 25 חתימות של חברי כנסת.
היו"ר יריב לוין
אני לא רוצה להגביל את האופוזיציה. אני רוצה לתת להם אפשרות לקבוע את הנושאים.
רונית חייקין-יעקובי
אבל זה לא בנשיאות. בפגרה אין נשיאות.
רוחמה אברהם-בלילא
השאלה היא האם לא צריך לקבוע מצב שבו יש פגרה, ונניח שיהיו יותר משתי הצעות כאלה - - -
רונית חייקין-יעקובי
אם יש לך 50 חברי כנסת אז אין בעיה.
היו"ר יריב לוין
להיפך, רצינו להוסיף פה שבכל הצעה יהיו שני דוברים ולא אחד. להגדיל, שאם כבר מתכנסים שתהיה אפשרות לדבר.
ארבל אסטרחן
כאשר חברי כנסת מבקשים דיון בפגרה הם מבקשים שני נושאים כהצעות לסדר היום. "משדרשו אותם 25 חברי כנסת לכנס את הכנסת, אין הם יכולים לבקש להוסיף נושאים לאותה ישיבה, אולם רשאי יו"ר הכנסת, לפי בקשתם, לשנות את הנושא שפירטו בדרישתם". כאן יש הערה בעקבות דברים שנאמרו בישיבה הקודמת, על-ידי רונית חייקין-יעקובי.
רונית חייקין-יעקובי
מה זה לבקש להוסיף נושאים?
ארבל אסטרחן
הם לא יכולים לבקש עוד נושאים. מבהירים שהם יכולים שניים. כך כתוב גם היום.
רונית חייקין-יעקובי
מה התוספת?
היו"ר יריב לוין
התוספת היא על 36 שעות לפני תחילת הישיבה.
רוחמה אברהם-בלילא
למה אנחנו צריכים להקשות? אם במהלך 36 השעות לפני הישיבה רוצים לשנות את הנושא?
היו"ר יריב לוין
בואי ניקח את המצב הרגיל היום. עלו הצעות לסדר, אושרו בנשיאות ביום שני, הן נידונות ביום רביעי as is. זה יותר מ-36 שעות. אמרנו שעושים כינוס מיוחד בפגרה, לכאורה ההיגיון אומר שניתן יותר זמן התארגנות. היה פה דיון, בהתחלה חשבנו לעשות שלושה ימים - 72 שעות - היו דעות ל-24 שעות. קבענו קו גבול של 36 שעות, שהוא סביר, שהוא מאפשר לממשלה איזושהי התארגנות. הוא הגיוני, כי אין היגיון שבעוד שבמהלך העניינים הרגיל יש לה התארגנות של יומיים, בפגרה יוכלו להפתיע אותה בהתראה של שעה.
זאב אלקין
מה הוחלט בנושא של המחויבות - - - ?
היו"ר יריב לוין
לרדת מזה. היה רעיון, שאני רציתי אותו, לחייב מינימום של נוכחות, שאם אנשים חתמו על הכינוס הם גם יגיעו ולא יריצו את האחרים. מהרבה מאוד סיבות החלטנו לרדת מזה, בין היתר משום שקשה למצוא מנגנון נכון לאכיפת העניין הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
גם אנחנו היינו בסרט הזה.
היו"ר יריב לוין
וגם מה נחשב היעדרות מוצדקת ומה לא.
רוחמה אברהם-בלילא
הדבר היחיד הוא לומר לציבור כל פעם מחדש שמי שחתם לא נמצא. אין עונש יותר גדול מזה שהציבור יראה את זה ויפנים את זה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה להזכיר שאין פה הגבלה על יו"ר הכנסת מתי הוא צריך לכנס את הכנסת כשיש דרישה, לא דרישה של חברי הכנסת ולא של הממשלה. לכן יכול להיות מצב שחברי כנסת דורשים לכנס את הכנסת, נותנים שני נושאים, אבל יו"ר הכנסת, משיקולים שונים, מחליט לכנס את הכנסת רק אחרי שבועיים או שלושה. לכן הוצע פה העניין של האפשרות לשנות את הנושא. הוא יוכל, לפי בקשתם, לשנות את הנושא, ובלבד שביקשו זאת לפחות 36 שעות לפני פתיחת הממשלה, כדי לאפשר לממשלה וליתר חברי הכנסת להתארגן. "אין באמור כדי למנוע מיו"ר הכנסת להעמיד על סדר יומה של אותה ישיבה נושא אחד או שני נושאים, לפי דרישתם של 25 חברי כנסת אחרים, ובלבד שהכנסת לא תדון בנושא שלא פורט בדרישתם של 25 חברי הכנסת.

(ג) בישיבה של הכנסת לפי סעיף זה, רשאים לנמק שני חברי כנסת בלבד כל הצעה לסדר היום, במסגרת זמן שלא תעלה על 10 דקות לכל אחד מהם".
היו"ר יריב לוין
זאת התוספת, במקום אחד שהיה עד היום.
ארבל אסטרחן
עד כאן הגענו בישיבה הקודמת.
רונית חייקין-יעקובי
זאת אומרת, שכל נושא יהיה 20 דקות.
ירדנה מלר-הורביץ
זה טוב כי מקבלים חתימות משתי סיעות.
היו"ר יריב לוין
זה הגיוני. אם כבר התכנסו, שתהיה יותר אפשרות לדבר.
ארבל אסטרחן
מה שמוצע בסעיף קטן (ד) לא מוסדר היום באופן פורמלי בתקנון. זה גם עניין של נוהג, שמדבר על אי-אמון פגרה. בדרך כלל מקובל שאין אי-אמון בפגרה. מדובר באי-אמון בדרך של הגשת נושא לסדר היום, כי אם יש במקרה חקיקה בפגרה ברור שאפשר לבקש - - -
רוחמה אברהם-בלילא
זה סותר את העובדה שיש מצב שבו אחד מחברי הכנסת מציע הצעה לסדר היום, ובטריק של האופוזיציה רוצים להפוך את ההצבעה לאי-אמון - - -
ארבל אסטרחן
לא יכולים. אבל אם יש חקיקה שהממשלה מבקשת, יכולה סיעה לבקש אי-אמון ואז ההצבעה נדחית לכנס, אלא אם הממשלה מבקשת הצבעה מיד. זה המצב של אי-אמון בסוף דיון.
היו"ר יריב לוין
רצינו לפתור את הבעיה של הוואקום שנוצר, שלכאורה בתקופת פגרה, גם אם יש רוב מוחלט ואפילו הסכמה, אי-אפשר לכנס. זה לא הגיוני.
ארבל אסטרחן
הכנסת הרי לא מפסיקה לכהן.
רוחמה אברהם-בלילא
אז למה אתה חושב ש-61 - - - ?
היו"ר יריב לוין
בגלל שצריך לראות שבאמת יש רוב.
ארבל אסטרחן
זה גם נסמך על חוות דעת משפטיות שניתנו בעבר. מה שמוצע זה כך: "דרשו 61 חברי הכנסת לכנס את הכנסת בתקופת הפגרה לדיון בהצעה להביע אי-אמון בממשלה, יקבע יושב ראש הכנסת את הישיבה במועד שלא יקדם משבעה ימים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים לאחר יום הדרישה לכנס בהצעה להביע אי-אמון". פה זו הפעם היחידה שמוגבל שיקול הראש של היושב ראש בקביעת המועד.
זאב אלקין
יש לי הצעה, שימי חג ומועד לא יבואו בחשבון הימים. תחשבו למשל על פגרת הסתיו, השבעה ימים האלה יכולים, מבחינת ימי עבודה, להפוך לכמעט כלום.
היו"ר יריב לוין
הייתי אומר ימי שבתון.
ארבל אסטרחן
הרעיון הוא לא להפתיע את הממשלה.
רחל אדטו
61 זה מספר חדש שהכנסתם עכשיו? אז הוא מוחק מלכתחילה את האפשרות להציע אי-אמון.
זאב אלקין
הפוך. היום אין אי-אמון בכלל בפגרה. הם אומרים שאם האופוזיציה גייסה 61 חברי כנסת זה יהיה אפשרי.
היו"ר יריב לוין
לא נפרק את הכנסת מהיכולת שלה להביע אי-אמון, אבל לא נריץ את כולם אלא אם כן יש רוב. לא נהפוך את זה לתרגיל פרלמנטרי, אלא נעשה את זה משהו אמיתי. זה יוצר את האיזון הנכון.
זאב אלקין
אנשים צריכים לחזור מחו"ל, ובמצב כזה את כמעט לא מאפשרת להם לעשות את זה. גם 61 חברי הכנסת שחתמו, לא בטוח שהם חתמו מפה.
רחל אדטו
זה נכון, כי את כותבת שימי שבת וחג לא יימנו במניין הימים, אז משפטית זה נכון להכניס.
ארבל אסטרחן
אנחנו יודעים שבפגרות יש הרבה חגים.
היו"ר יריב לוין
אני מציע פתרון ביניים. בואו לא נביא במניין הימים את ימי החגים שהם ימי שבתון.
זאב אלקין
לזה אני מתכוון.
היו"ר יריב לוין
לא ימי חול המועד, רק ימים שהם שבתון.
זאב אלקין
אני מדבר על קושי טכני של טיסות. זה משני הצדדים, כי יהיו גיוסים. יו"ר יכול לקבוע שבוע, והשבוע הזה יכול - - -
רוחמה אברהם-בלילא
גם אם יש לך ארבעה ימים אפשר למצוא טיסות.
היו"ר יריב לוין
אבל יש בזה היגיון. אני מקבל את זה, אני חושב שזה הגיוני.
ארבל אסטרחן
אז שלא יבואו בחשבון ימי המועד לפי פקודת סדרי השלטון: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות.
היו"ר יריב לוין
בדיוק.
רוחמה אברהם-בלילא
במצב שיש ממשלה מאוסה ואומרים לחברת התעופה שרוצים להגיע, מוצאים לך מקום בכל מקרה.
זאב אלקין
תלוי איזו חברת תעופה.
ארבל אסטרחן
הם לא יובאו בחשבון גם לעניין השבעה וגם לעניין ה-21 יום? בסדר.

הסעיף הבא בא לעגן הוראה שקבועה היום בכוכבית באופן מפורט ואתם מכירים אותה כי זה בא לוועדת הכנסת. "סעיף 5. אלה רשאים לשאת דברים במליאת הכנסת: חברי הכנסת, שרים שאינם חברי הכנסת וכן נשיא המדינה בהתאם להוראות החוק ותקנון זה; יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, רשאי להזמין לנאום גם ראש מדינה זרה, ראש ממשלה או ראש פרלמנט, וכן ראש ארגון בינלאומי שישראל חברה בו, והם יהיו רשאים לנאום בשפתם".
זאב אלקין
מה עם בני הנוער בט"ו בשבט?
היו"ר יריב לוין
זה לא יהיה דיון מליאה. עמדתי על זה שזה יהיה אירוע – זה לא דיון מליאה, זה לא פרוטוקול הכנסת.
רוחמה אברהם-בלילא
ראש ארגון בין-לאומי לא היה עד עכשיו. איזה ראש ארגון בין-לאומי נאם בכנסת?
היו"ר יריב לוין
היה.
ארבל אסטרחן
היה מזכ"ל האו"ם, יו"ר הוועד הפועל של הארגון הבין-פרלמנטרי, נשיא עצרת האו"ם, נשיא הפרלמנט האירופי – זה אולי יכול להיכנס תחת פרלמנט זר - נשיא אסיפה מייעצת של מועצת אירופה.
רחל אדטו
מאוד רחב הסעיף הזה. עכשיו אנחנו ב-OECD למשל, אז הוא ייכנס?
היו"ר יריב לוין
השאלה היא אם זה לא נכון. אם יבוא יושב ראש ה-OECD וירצה לנאום פה, אני לא בטוח שאם יושב ראש הכנסת ירצה לאפשר לו וועדת הכנסת תחליט שזה ראוי ונכון, לכבוד קבלת ישראל ל-OECD, לא צריך לאפשר. ההתלבטות היא האם למחוק את הסוגיה של ארגון בין-לאומי. זה בעייתי.
רחל אדטו
הוא נכנס בסעיף של ראש פרלמנט?
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא פרלמנט. אז צריך לקחת בחשבון שגם מזכ"ל האו"ם לא ייכנס.
רוחמה אברהם-בלילא
למה? אם הוא מגיע, יושב ראש הכנסת מביא את זה לוועדת הכנסת. אישור מיוחד של יושב ראש ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אבל אז אני פותח את זה לגמרי. אני לא רוצה לפתוח את זה לגמרי, אני רוצה שזה יהיה מתוחם, שגם שיקול הדעת שלנו יהיה מתוחם.
רחל אדטו
הבעיה היא ש"ראש ארגון בין-לאומי שישראל חברה בו" זה משהו מאוד רחב. או"ם זה לא בעיה, OECD זה לא בעיה ומועצת אירופה זו לא בעיה, אבל מעבר לזה יש בטח עוד 50 דברים אחרים שישראל חברה בהם.
ארבל אסטרחן
זה צריך להיות משהו מדיני, לא איזה ארגון קיקיוני.
רחל אדטו
נאט"ו זה ארגון בין-לאומי וישראל חברה בו - - -
היו"ר יריב לוין
גם אם מפקד נאט"ו ירצה לבוא הנה זה בסדר.
זאב אלקין
יו"ר לא ייזום דבר כזה.
רונית חייקין-יעקובי
בדרך כלל הוועדה מאשרת מה שהיו"ר מבקש.
רוחמה אברהם-בלילא
אם לא מציינים את הנושא של ארגון בין-לאומי שישראל חברה בו, זה אומר שמראש אנחנו מונעים מיושב ראש הכנסת להגיש בקשה מיוחדת? לא.
זאב אלקין
כן. כשלא היה סעיף הכול היה אפשרי, ברגע שכותבים סעיף מה אפשר אז מה שלא בפנים לא בא בחשבון.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שנכון לתחם את זה, אבל התיחום צריך להשאיר בדיוק את השוליים, כדי שיהיה מרחב תמרון מסוים. לכן, הרעיון של הארגון הבין-לאומי הוא בדיוק באמצע – הוא לא אומר שהכול פתוח, אבל מצד שני הוא כן משאיר איזשהו פתח לגופים כאלה. אני מסכים שיש חשש תיאורטי שיבוא ארגון בין-לאומי קיקיוני, שישראל הצטרפה אליו והיושב ראש ירצה לתת לו לנאום. הסיכוי שזה יקרה הוא אפסי.
זאב אלקין
אז ועדת הכנסת תכריע.
היו"ר יריב לוין
זה עדיין ארגון שישראל חברה בו כמדינה, וזה ראש הארגון. לצורך העניין, אם יום אחד ישראל תצורף לגוש המדינות הבלתי מזדהות, אז אם יושב ראש הארגון הזה ירצה לבוא לא הגיוני למנוע ממנו את העניין. גם בלי שנצורף אליו, אם הוא מגיע ארצה - - -
רחל אדטו
מצד אחד זה נכון, מצד שני אתה מעמיד את ועדת הכנסת במצב שוועדת הכנסת הועמדה בט"ו בשבט, עם הילדים. זה היה כאילו אישי מול יושב ראש הכנסת, ולא רצו ללכת נגדו.
היו"ר יריב לוין
אני יכול לומר לך בצורה חד-משמעית שאני לא הסכמתי בשום פנים ואופן שהישיבה - - -
רוחמה אברהם-בלילא
רחל צודקת. תסתכל בתקנון בעמוד 55, בהערת ביניים שאומרת שאין לסטות מהנוהג הקיים בעניין רשות הדיבור לאורחים בכנסת: ראשי מדינות זרות, נשיאים, מלכים וקיסרים, שעדיין הם קיימים, וכן נשיא עצרת האומות המאוחדות, בעת כהונתו בתפקיד זה, נשיא הפרלמנט האירופי, נשיא האסיפה המייעצת של מועצת אירופה, יושב ראש הוועד הפועל של הארגון הבין-פרלמנטרי יורשו למסור את ברכתם מעל דוכן הכנסת. אני חושבת שזה די מפורט.
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע אם זו רשימה ממצה של הארגונים הבין-לאומיים הרלוונטיים שישנם היום. הדוגמה הכי טובה היא ה-OECD. זו דוגמה שרובצת לפתחנו בסיכויים לא מעטים גם עכשיו. אם ישראל תתקבל ל-OECD ויקיימו ישיבה חגיגית בכנסת לכבוד זה וירצו שהוא ינאם, אין היגיון שזה יימנע ממנו. לכן אני חושב שהקביעה "ראש ארגון בין-לאומי שישראל חברה בו כמדינה" זה מתחם את זה למקום הנכון. המרחב לא גדול פה. זה אפילו לא ארגון כמו אינטנציונאל סוציאליסטי, שחברה בו מפלגה. זה ארגון שהמדינה, כמדינה, מצטרפת אליו.
רוחמה אברהם-בלילא
למשל, ראש ממשלה או מלך.
היו"ר יריב לוין
יש ראש מדינה זרה.
ארבל אסטרחן
וגם ראש ממשלה. מה שאין פה, וקרה פעמיים לפחות בעבר, זה חברי כנסת לשעבר. בישיבות של ט"ו בשבט הביאו - - -
היו"ר יריב לוין
את זה עשינו במתכוון, דווקא בגלל מה שקרה. עמדתי על כך, כי ההצעה המקורית הייתה שהישיבה בט"ו בשבט תהיה ישיבה מן המניין לפרוטוקול הכנסת. זה דבר שלא הסכמתי לו בשום אופן. לא רק זה, גם קיבלנו כאן החלטה אקטיבית שביום שני לא תהיה ישיבת מליאה, בגלל הדבר הזה, כדי שלא יהיה שום ספק. למעשה לוקחים את האולם ומשתמשים בו לצורך טקס. גם על זה יש דעות לכאן ולכאן, אבל זה לא הדיון. כדי לתחום את הדברים, הרעיון הוא שנואמים חברי כנסת, או אישיות בין-לאומית רמת מעלה ולא מעבר לזה.
ארבל אסטרחן
הרעיון הוא גם שהכוכביות יימחקו – מה שרוצים ייכלל ומה שלא רוצים לא ייכלל.

זה היה סעיף חדש של נאומים במליאה. יש גם סעיף חדש בעניין נאום בכורה ונאום פרידה, שחלק ממנו, (ג), קיים כבר היום אבל (א), (ב) ו-(ד) הם חדשים.
"(א) חבר הכנסת שהחל לכהן בכנסת ולא כיהן קודם לכן כחבר הכנסת או כשר, רשאי לשאת נאום בכורה באחת הישיבות לאחר שהצהיר אמונים. (ב)
יושב ראש הכנסת רשאי לאפשר לחבר הכנסת שהתפטר מכהונתו רשאי לשאת נאום פרידה, לאחר שהגיש את כתב ההתפטרות ולפני שהתפטרותו נכנסה לתוקף, ובלבד שבתקופה זו התקיימה ישיבה של הכנסת."
מכאן ברור שמי שהגיש כתב התפטרות והיא נכנסה כבר לתוקף, כלומר שהוא כבר לא חבר כנסת, לא יוכל לשאת נאום פרידה.
היו"ר יריב לוין
זה אותו עיקרון שאנחנו נצמדים אליו.
רונית חייקין-יעקובי
למה כתבתם "רשאי"? הוא לא חייב?
היו"ר יריב לוין
הוא לא חייב.
רוחמה אברהם-בלילא
אם חבר הכנסת ביקש אז היושב ראש צריך לאפשר לו.
ירדנה מלר-הורביץ
חבר הכנסת רשאי, אבל לא חייב.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שזה נכון, נשאיר לו את שיקול הדעת. זה נותן את המסגרת הנכונה.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ג) מעגן את מה שקיים היום בסעיף 51 בתיקון קל. היום סעיף 51 לתקנון אומר שכשנמסרה הודעה על התפטרות שר, רשאי השר המתפטר ליטול את רשות הדיבור מיד לאחר ההודעה. זה אותו עיקרון, רק בשינוי קל: "שר או סגן שר שנמסרה לכנסת הודעה על הפסקת כהונתו, כאמור בסעיף 9(א)(6) או (8) לחוק הממשלה, רשאי לשאת נאום לעניין הפסקת כהונתו בישיבה שבה נמסרה ההודעה ובלבד שהוא מכהן בה כחבר הכנסת."
היו"ר יריב לוין
זו שוב חזרה על אותו עיקרון. אם הוא שר שאיננו חבר כנסת אין לו את הזכות הזאת, רק מי שעדיין - - -
ארבל אסטרחן
"(ד) נאומים לפי סעיף זה יהיו במועד ובמסגרת זמן שיקבע יושב ראש הכנסת."
הזזנו סעיפים מכל מיני פרקים בניסיון ליצור משהו יותר מובנה. אני מקווה שבסוף זה ייצא יותר ברור. מוצע להזיז לפה גם את הסעיף שעוסק בציון זכרם של נפטרים, שהיום מעוגן בסעיף 58א לתקנון. "נפטר חבר הכנסת לשעבר תכבד הכנסת את זכרו בקימה באחת הישיבות הסמוכות לפטירתו; יושב ראש הכנסת ישא דברים לזכרו של הנפטר והוא רשאי לאפשר לחברי כנסת נוספים, במספר ובמסגרת זמן שיקבע, לשאת דברים."
רוחמה אברהם-בלילא
מה קורה אם הוא נפטר בפגרה?
רחל אדטו
איך הסעיף הזה מסתדר עם הקודם?
ארבל אסטרחן
פעם אחת, אחרי שהוא נפטר. לא 20 אחרי שהוא נפטר. בן-ארי ציין שמיד אחרי שכהנא נרצח קמו לזכרו.
רוחמה אברהם-בלילא
מה קורה אם חבר כנסת נפטר במהלך הפגרה? את כותבת: באחת הישיבות הסמוכות לפטירתו.
ארבל אסטרחן
אם אין ישיבה - - -
היו"ר יריב לוין
אז אין. לא יכנסו ישיבה מיוחדת בפגרה רק בשביל זה.
רוחמה אברהם-בלילא
השאלה היא אם בישיבה הראשונה שמתקיימת בפגרה יושב ראש הכנסת יציין שבמהלך הפגרה נפטר זה וזה והכנסת מכבדת את זכרו.
ירדנה מלר-הורביץ
אני חושבת שהזכירו, אבל את הציון עושים עם המשפחה ורוצים לעשות את זה כשיש הרבה חברי כנסת.
רוחמה אברהם-בלילא
אלה שנפטרים במהלך עבודתה של הכנסת אז יש להם מזל. אלה שנפטרים בזמן הפגרה אין להם.
רונית חייקין-יעקובי
תארי לעצמך שיהיה כינוס ויבואו רק עשרה אנשים ותבוא המשפחה. זה לא יהיה מכובד, לכן רק כשחוזרים מפגרה עושים את זה.
רוחמה אברהם-בלילא
צריך לציין את זה. אם הוא נפטר בתחילת פגרה, ובמשך שלושה חודשים אין כנסת, אז בישיבה אחרי זה? צריך לציין את זה.
היו"ר יריב לוין
נדמה לי שזה ברור מתוך העובדה שקבענו מה מותר לעשות בישיבת הפגרה. מה שלא נקבע במפורש שמותר בישיבת הפגרה הוא אסור. זה נכון לגבי כל דבר.
ארבל אסטרחן
היושב ראש יכול להגיד שנפטר חבר כנסת, אבל זו לא אזכרה.
היו"ר יריב לוין
זה ברור.
רוחמה אברהם-בלילא
נניח שיצאנו לפגרה של שלושה חודשים, ובשבוע הראשון נפטר חבר כנסת לשעבר. שלושה חודשים הכנסת לא מתכנסת ואין ציון. אם היושב ראש רוצה להזכיר הוא מזכיר ואם לא - הוא לא מזכיר אותו בכלל. אני חושבת שיש לציין את זה באחת הישיבות הראשונות.
היו"ר יריב לוין
כתוב: הסמוכות.
רוחמה אברהם-בלילא
הסמוכות לפטירתו.
היו"ר יריב לוין
זה הכי סמוך שיש. אם הראשונה היא שלושה חודשים אחרי פטירתו, אז יהיה.

רונית חייקין-יעקובי

זה מה שהיה עם הרב רביץ, הוא נפטר בפגרה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני לא מדברת על הפגרה, אני מדברת על תחילת מושב.
היו"ר יריב לוין
כתבנו: הסמוכות לפטירתו. זו המשמעות. זה ברור לגמרי.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ב): "נפטר נשיא המדינה, חבר הכנסת, ראש הממשלה או שר, בעת כהונתו, או נפטר נשיא המדינה לשעבר, יושב ראש הכנסת לשעבר או ראש הממשלה לשעבר, תקיים הכנסת ישיבה לזכרו ותכבד את זכרו בקימה; יושב ראש הכנסת יפתח בדברים לזכרו של הנפטר ויאפשר לחברי כנסת נוספים לשאת דברים, במספר ובמסגרת זמן שיקבע". פה זה ממש ישיבה לזכרו.
היו"ר יריב לוין
אני מעמיד את הנוסח שבפניכם, עם התיקונים שאישרנו עכשיו, להצבעה. זה כולל את התיקונים לסעיף 6 בתקנון ואת חלק ג' של פרק א' – ישיבות. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

אושר פה אחד.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, אושר פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים